Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. jún 2016
0
2196

Revitalizácia Dolného Palánku v historickom centre Nitry - diplomová práca

Diplomová práca z Fakulty architektúry STU navrhnutá na Cenu profesora Lacka.
Revitalizácia Dolného Palánku v historickom centre Nitry - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Jakub PopelkaPlocha pozemku: 8200 m2Zastavaná plocha: 1850 m2Podlažná plocha: 16500 m2Návrh: 2015 - 2016Adresa: Horný Palánok , Nitra, SlovenskoPublikované: 8. júl 2016

Cieľom diplomovej práce bola priestorová štúdia v konkrétnom mestskom prostredí, eliminácia negatívnych faktorov územia a návrh hmotovo - priestorového celku s konkrétnym funkčným využitím. Bytový dom obohatený o verejný priestor funkčne vychádza z priestorových regulatívov územia, reaguje na prevádzkové vzťahy v priestore a čerpá z genius loci. Ponúka možnosť mestského bývania obohatenú o nové kvality a vytvára miesto pre trávenie voľného času v dobe, kedy nákupné strediská stiahli ľudí z ulíc. Súčasná panoráma mesta je prázdna, patriaca autám, bez ľudí a akcií, čo sú práve dve veci, ktoré robia verejný priestor mesta takým zaujímavým.

Architektonická hodnota priestorov je tu navrhovaná v súlade požiadavkami prostredia, eliminuje monotónne horizontálne mestské ulice a prináša zážitky prepletania, prepájania priestorov, materiálov a detailov.

Lokalizácia vrámci mesta
Lokalizácia vrámci mesta
Fotografie súčasného stavu
Fotografie súčasného stavu
Fotografie súčasného stavu
Fotografie súčasného stavu

Urbanistické riešenie

Cieľom urbanistického návrhu dolného Palánku v Nitre je komplexná revitalizácia s cieľom zahrnutia v súčasnosti  nevyužitých území do mestskej štruktúry. Atraktívna poloha v rámci mesta s nadväznosťou na historické jadro predkladá územiu široké možnosti funkčného využitia. Z hľadiska budúceho rozvoja mesta, predovšetkým príchodu nových priemyselných a výrobných prevádzok, vzniká nedostatok možností trvalého a prechodného ubytovania ako aj administratívnych priestorov v centre mesta. Z toho dôvodu je v návrhu v maximálnej možnej miere umiestnená funkcia bývania a občianskej vybavenosti. Ďalšie nevyhnutné mestotvorné funkcie ako administratíva, kultúra a podobne sú začlenené do mestského bloku v okolí budovy bývalého Prioru a VÚB banky. Kontaktné napojenie na hlavnú pešiu zónu mesta si tu vyžadujú implementáciu kultúrno-spoločenských funkcií, ako náhradu za v súčasnosti nefunkčný objekt Orbisu. Spomínaný mestský blok vyžaduje zvýšenú starostlivosť hlavne z dôvodu dezolátneho stavu kina Orbis a bol ako urbanistický projekt podrobnejšie  riešený v zimnom semestri. Rešpektovanie cieľov budúceho územného rozvoja mesta sa v návrhu prejavilo reorganizáciou systému cestnej dopravy a odklonom automobilov z centra mesta. Vytvorením zberného okruhu sa uvoľnili priestory pre pešiu dopravu s cieľom prinavrátenia aktívneho života do mesta.

Riešené územie
Riešené územie
Analýza funkcií
Analýza funkcií
Analýza dopravy
Analýza dopravy
Historická analýza
Historická analýza

Zámerom urbanistického riešenia je tvorba atraktívnej formy bývania v centre mesta pre trvalých obyvateľov ako aj prechodnej formy bývania pre ľudí cestujúcich za prácou. Zriedenie hmotovo - priestorovej štruktúry a tvorba „zelenej“ brány do mesta odlišuje navrhnuté obytné plochy od iných. Zhustením tradičnej vnútroblokovej zelene do jedného bodu sa dosiahlo jej koncentrované pôsobenie, čo dalo za vznik novému netradičnému charakteru bývania v centre. Parková zeleň plní ochrannú a filtračnú funkciu a ponúka priestor pre relax a oddych pod korunami stromov, ktorý v centre Nitry jasne chýba. Tento priestor nenahrádza funkciu rozsiahlej mestskej zelene, ktorú predstavuje park na Sihoti. Pôvodná morfológia terénu dodala miestu neobyčajné pôsobenie. Vyvýšenie od hlavnej komunikácie jasne definuje hranice mestských blokov a separovanie parku od cestnej komunikácie mu pridáva istý druh intimity. Vkladanie ďalších hmôt do prostredia prebieha s ohľadom na lineárne plynutie mestských priestorov, ponechanie a tvorbu nových peších prepojení. Blízkosť pešej zóny tiahnucej sa od Svätoplukovho námestia k nákupnému centru Mlyny je dôkazom atraktivity prostredia. Prenesením rozsiahlych parkovacích plôch z úrovne terénu pod povrch sa odstránili vizuálne nevábne a rušivé priestory v centre.

Pracovný model - alternatívy
Pracovný model - alternatívy
Pracovný model - alternatívy
Pracovný model - alternatívy
Pracovný model - alternatívy
Pracovný model - alternatívy

Architektonicko - koncepčné riešenie

Hmotovo - priestorové riešenie obytného objektu je inšpirované špecifickou urbanistickou situáciou. Štúrova ulica je v situácií charakteristická ortogonálnym radením priľahlých ciest. Línia ulice Palánok kopíruje morfológiu terénu návršia s kostolom sv. Ladislava, čo má za následok jej mierne šikmý kontakt so Štefánikovou triedou. Reakciu na toto zošikmenie možno badať už v tvorbe architekta Scheera, v Dome Služieb ako aj v dvoch výškových domoch v jeho blízkosti. Navrhovaný objekt zo severnej strany nadväzuje na toto zošikmenie, zatiaľ čo južná strana komunikuje s budovou Okresného súdu na opačnej strane Štefánikovej triedy. Rešpektovanie spomínaných princípov vyústilo do konkrétneho pôdorysného tvaru objektu. Ďalšie sekciové delenie objektu pramení z potreby maximalizácia plochy obvodového plášťa, teda zväčšenia kontaktu obytného prostredia s exteriérom. Výsledkom je typ sekciového domu, v ktorom sú samotné sekcie spájané dlhšou stranou s výrazným posunom. Samotné sekcie sa jemne prelievajú jedna do druhej a tvoria akýsi nový porézny typ mestskej štruktúry. Zásah do čistej formy objektu je vedený len v línií parteru s cieľom jasného vedenia peších trás. Tento výrez hmoty a vzniknutý zapustený parter nadväzujú na líniu zástavby a konkrétne priestorové riešenie budovy Domu Služieb. Hmotová skladba ja podporená umiestením loggií, zvýrazňujúcich previazanie jednotlivých sekcií.

Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy
Schémy

Funkčno - prevádzkové riešenie

Funkčno - prevádzkové riešenie pramení z vertikálnej skladby priestorov. Dve podlažia podzemných garáží slúžia zároveň pre obyvateľov domu aj verejnosť. Automobilový vstup do podzemných priestorov je z dôvodu zjednodušenia dopravy umiestení na Piaristickej ulici a slúži aj pre podzemné parkovanie ďalších objektov. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú prevádzky služieb a občianskej vybavenosti spolu so spoločnými priestormi obyvateľov domu. Zvyšné nadzemné podlažia slúžia výhradne pre funkciu bývania. Byty sú prístupné výťahom a schodiskovým jadrom v strede dispozície. Východ z garáží pre verejnosť je možný tromi individuálnymi východmi, zabezpečujúcimi oddelenú prevádzku od funkcie bývania. Pôdorysné riešenie bytov vychádza z princípu maximálneho presvetlenia priestorov. V miestach kontaktu dvoch sekcií sú umiestnené preplávajúce byty s najväčšou rozlohou. Na okrajoch sekcií sa nachádzajú luxusné byty. V miestach s nedostatočným preslnením sú 1 a 2-izbové apartmány. Balkóny vystupujúce pred fasádu sa v návrhu nevyskytujú z dôvodu tienenia a neosobného pôsobenia v dôsledku blízkosti jednotlivých sekcií. Ich absencia je vynahradená veľkým počtom francúzskych okien a hlbokým ostením charakteristickým pre dané konštrukčné riešenie. Výsledkom je dostatočný kontakt s exteriérom bez potreby pridania balkónov.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy
Situácia
Situácia
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys parteru (1. NP)
Pôdorys parteru (1. NP)
Mierkové prehĺbenie pôdorys 1. NP
Mierkové prehĺbenie pôdorys 1. NP
Pôdorys typického podlažia
Pôdorys typického podlažia
Mierkové prehĺbenie pôdorys typického podlažia
Mierkové prehĺbenie pôdorys typického podlažia
Rozšírené pozdĺžne rezy
Rozšírené pozdĺžne rezy
Rozšírené priečne rezy
Rozšírené priečne rezy
Priečny rez
Priečny rez
Priečny rez
Priečny rez
Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rez
Severný pohľad
Severný pohľad
Východný pohľad
Východný pohľad
Východný pohľad
Východný pohľad
Západný pohľad
Západný pohľad
Južný pohľad
Južný pohľad

Konštrukčno - materiálové riešenie

Objekt je navrhovaný ako monolitický oceľobetónový skelet rozponu 7800 x 5200mm. Severná a južná časť objektu majú vlastnú modulovú osnovu. Riešenie fasády má východisko v hmotovo - ideovom koncepte. Okrajové fasády sú konštrukčne riešené ako monolitické steny z tepelnoizolačného ľahčeného Liaporbetónu hrúbky 800mm s vápencovým plnivom, charakteristickým pre okolie Nitry. Medzi nimi sa rozprestiera sendvičová fasáda s kamenným a skleným obkladom v opačnom pomere plôch, ako na okrajových fasádach. Danou skladbou povrchov a rôznych typov obvodových plášťov je zvýraznené vnímanie objektu ako jednej perforovanej štruktúry. Sklený obklad kryje translucentnú tepelnú izoláciu a tvorí jemný rozptyl svetla v kontraste s kamenným obkladom.

Detail: Okrajová fasáda
Detail: Okrajová fasáda
Detail: Okrajová fasáda
Detail: Okrajová fasáda
Detail: Vnútorná fasáda
Detail: Vnútorná fasáda
Detail: Vnútorná fasáda
Detail: Vnútorná fasáda
Detail: Okrajová fasáda (vľavo) Vnútorná fasáda (vpravo)
Detail: Okrajová fasáda (vľavo) Vnútorná fasáda (vpravo)

Krajinné úpravy

Riešenie priľahlého parku a verejného priestoru vychádza z existujúcej morfológie terénu, ktorý vznikol v 60-tych rokoch minulého storočia ako skládka výkopovej zeminy. Vertikálne  rozdiely terénu sú v celom riešenom území prekonávané pomocou vertikálnych opevňovacích stien. Toto riešenie nadväzuje na existujúce hradby barokového kostola sv. Ladislava na ulici Palánok a plynulo ich rozširuje ďalej do územia, predovšetkým na obnovenú Hornotabánsku ulicu. Dôraz bol kladený na koncepciu tvorby terénnej hrany na Štefánikovej ulici, ako na hlavný styčný bod územia a okolitého mesta. Výsledný návrh tu plynulo spája koncept hradieb so súčasným zazelenaným terénom v spáde a jemne zdôrazňuje už spomínané urbanistické odklonenie od osi Štefánikovej ulice.

Vyvýšený verejný priestor je koncipovaný ako park s vysokou zeleňou a prevahou spevnených peších plôch. Výškový rozdiel medzi parkom a úrovňou navrhovaného parteru je prepojený plynulým zatrávneným pásom.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Podklady: Jakub Popelka

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

 

Poloha diela

Ing. arch. Jakub Popelka

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím