Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. október 2016
0
805

Krajinotvorba versus občianska iniciatíva v Trnovom - diplomová práca

Diplomová práca z fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre nominovaná na cenu profesora Lacka.
Krajinotvorba versus občianska iniciatíva v Trnovom - diplomová práca
Autori: Ing. Terézia BrezániováNávrh: 2015 - 2016Adresa: SlovenskoPublikované: 17. október 2016

Citát od neznámeho autora „keď chcete vedieť ako sedia topánky, spýtajte sa toho, kto ich nosí, nie toho, čo ich vytvoril “ vystihuje celú podstatu participácie – teda zapájania verejnosti do plánovacieho procesu. Verejné priestory sú priestory pre ľudí, ktorí tu trávia svoj voľný čas, a práve preto je pri ich plánovaní dôležité brať do úvahy ich nároky a potreby. Rozhodujúca je komunikácia medzi investorom, respektíve architektom a skupinou ľudí, ktorým bude daný priestor slúžiť. Otvára priestor pre stretnutia, diskusie, tvorivosť, čo významne prispieva k nájdeniu zhody nad konečným znením plánu. Nakoľko miestni občania veľmi dobre poznajú dané prostredie, možno získať množstvo informácií, námetov, postrehov a pripomienok, ktoré budú užitočné pri plánovaní.

Prvotným stimulom celej akcie týkajúcej sa plánovaného Parku sv. Juraja bol záujem miestnych obyvateľov, predovšetkým pána farára, nakoľko riešené územie spadá do vlastníctva farnosti Trnové. Ten chcel túto dovtedy takmer neudržiavanú plochu upraviť a oslovil Občianske združenie Malá Fatra. Občianske združenie sa rozhodlo celý projekt pripravovať v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a poslancom za prímestskú časť Trnové. 

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Cieľom predkladanej diplomovej práce je konkrétnym príkladom – návrhom budúceho Parku sv. Juraja - poukázať na možnosť uplatnenia metódy participácie občanov pri plánovacom procese. Na základe komunikácie medzi architektami a miestnymi obyvateľmi vytvoriť verejný priestor, ktorý bude do veľkej miery plniť predstavu obyvateľov so všetkými funkciami, ktoré by mal dobre navrhnutý verejný priestor plniť.

Trnové sa nachádza na severozápade Slovenskej republiky v okrese Žilina, leží 5 km juhovýchodne od okresného mesta, na severovýchode susedí s mestskou časťou Mojšová Lúčka (2,9 km), na juhovýchode s obcou Stráňavy (2,7 km), juhozápadne leží obec Višňové (5,7 km) a na západe Rosina (3,5km).

Veľkým potenciálom riešenej plochy je priame napojenie na plánovanú cyklotrasu a prepojenie s jestvujúcou cyklotrasou pozdĺž vodného diela Žilina. Takéto prepojenie vytvorí nový veľmi zaujímavý okruh siahajúci až k úpätiu Malej Fatry, do ktorého bude spadať aj navrhovaný park pri Kostole sv. Juraja, vďaka čomu sa zvýši návštevnosť tohto priestoru, a to nielen obyvateľmi mesta Žilina, ale aj ľudí zo vzdialenejšieho okolia. 

Dopravná analýza
Dopravná analýza

V územnom pláne je riešené územie označené regulatívom 8.31. ZV/01, čo znamená, že územný plán navrhuje tento priestor ako zeleň verejnú, na ktorej sú prípustné odpočinkové plochy s drobnou architektúrou, výtvarné diela, detské ihriská, zariadenia pešej dopravy a technické vybavenie.

Najväčším pozitívom priestoru je hlavne atraktívne prostredie pred unikátnou kultúrnou pamiatkou a otvorené priestranstvo so zaujímavou pôvodnou flórou. Veľkou výhodou územia je jeho napojenie na mesto Žilina. Hlavný nedostatok je elektrické vedenie, ktoré križuje riešené územie, ďalšie negatíva vychádzajú z toho, že táto plocha bola dlhú dobu neudržiavaná Problémom nielen pre toto územie, ale rovnako tak pre celú mestskú časť Trnové je chýbajúci centrálny verejný priestor.

Funkčná analýza
Funkčná analýza

Súčasťou participácie, teda zapojenia občanov do plánovacieho procesu, bol dotazníkový prieskum. V prvej časti boli otázky boli položené tak, aby sme zistili názor obyvateľov na možnosti trávenia voľného času. Ďalšími bodmi boli otázky týkajúce sa ich názoru na riešený priestor. Pre prevažnú väčšinu opýtaných je táto plocha atraktívna a navštevovali by ju častejšie, keby ponúkala možnosti na trávenie voľného času. Tento priestor si vedia predstaviť ako kombináciu parku a námestia s aktivitami kultúrnymi, športovými, edukačnými, ekologickými a duchovnými. Poslednou otázkou v dotazníku bolo, či by boli obyvatelia ochotní prispieť na projekt určitou sumou v podobe zakúpenia konkrétneho stromu. Táto otázka bola bližšie špecifikovaná, a to tak, že by išlo o cenu vyššiu ako je hodnota konkrétneho stromu, pričom cenový rozdiel by bol ich sponzorským príspevkom. Vybrali by si konkrétny strom podľa budúcej projektovej dokumentácie, ktorý by sami zasadili na vytýčené miesto. Tento strom by bol následne označený ceduľkou s ich menom. Väčšina občanov prejavila záujem o zakúpenie svojho stromu.

V rámci participácie sa uskutočnil Deň ilustrácií na Základnej škole. Žiaci snažili preniesť svoju predstavu nielen na papier, ale aj do 3D modelov z rôznych materiálov, pod vedením ich triednych paní učiteliek. Všetky práce boli vystavené počas verejného pikniku na futbalovom ihrisku. Tu mali možnosť občania diskutovať s členmi OZ Malá Fatra, a tiež s pánom poslancom, vyjadriť svoje názory, nápady, pripomienky a dotazy, ale zároveň zalovili v pamäti a poskytli nám množstvo dôležitých informácií a zaujímavostí o riešenom priestore. Počas minulého leta prebehol v Kultúrnom dome workshop študentov SPU v Nitre a Mendelovej univerzity v Brne. Výsledkom boli štyri štúdie, ktoré boli na záver týždňa odprezentované v kultúrnom dome v Trnovom za účasti miestnych obyvateľov a výsledné postre boli hodnotené komisiou počas diskusného večera.

Deň ilustrácií na základnej škole
Deň ilustrácií na základnej škole
Verejný piknik
Verejný piknik
Workshop
Workshop
Diskusný večer
Diskusný večer

Na základe všetkých dostupných zdrojov a materiálov bol vypracovaný komplexný návrh, v ktorom išlo o snahu zjednotiť požiadavky a potreby budúcich užívateľov a zároveň brať do úvahy celkový ráz danej lokality. Vytvoriť nie len estetický, ale aj funkčný rekreačno-oddychový celok v blízkosti kultúrnej pamiatky Kostola sv. Juraja. Podstatou návrhu je kombinácia tradičného materiálu, organických tvarov a modernej architektúry.

Celý priestor by sa dal rozčleniť na 5 funkčných celkov, a to zhromažďovacia/centrálna časť, oddychovo-rekreačná, náučno-oddychová, športovo-rekreačná a obslužná, teda komunikácie a odstavné plochy. Jednotlivé funkčné zóny sú prepojené mlatovými chodníkmi, ktoré sú navrhnuté v organických líniách, aby čo najviac zapadli do prírodného prostredia. A to nie len tvarom ale aj povrchovou úpravou.

Pozitíva a negatíva územia
Pozitíva a negatíva územia
Návrh
Návrh

Čo sa týka druhovej skladby drevín, tá vychádza z potenciálnej prirodzenej vegetácie. Prevažnú časť tvoria vŕby ako pôvodné dreviny, z navrhovaných drevín je to lipa malolistá, ktorá ma predstavovať akúsi symboliku celé priestoru a jeho okolia, rovnako tak aj solitérny dub, ktorý podľa miestnych obyvateľov kedysi stál v spodnej časti cintorína. Druhovú skladbu dopĺňanú javory, buky, jelše a borovice navrhnuté v časti pod cintorínom, aby aj počas zimných mesiacov tvorili optickú bariéru medzi cintorínom a parkom. Solitérne dreviny sú doplnené krovitým porastom, v južnej časti okolo súkromného a v súčasnosti nevyužívaného pozemku, v časti za močiarom, so snahou vytvoriť dojem divokej prírody.

Čo sa týka bylín, išlo o snahu zachovať čo najviac z prirodzenej vegetácie hlavne v podmáčaných častiach, s navrhovanou dosadbou vhkomilných rastlín, prevažne v danej lokalite prirodzene sa vyskytujúcich rastlín.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Centrálnu časť tvorí jednoduché mlatové námestie s pódiom, ktoré bude využívane predovšetkým počas každoročných Hodov sv. Juraja. Pódium tvorí materiál použitý na stavbu dreveného kostola, hrubé riadkové murivo z pieskovca na ktorom je drevená palubovka a zvislé hranoly. Ide o kompromis medzi tradičným materiálom danej oblasti a moderným organickým tvarom. Okolo námestia je v šírke desať metrov navrhnutý štrkový trávnik, ktorý bude v prípade potreby slúžiť pre zväčšenie kapacity námestia, nakoľko je odolný voči mechanickej záťaži ďalej parkový trávnik a  kvetnatá lúka, zložená z bylín vlhkých lúk. V ostatných častiach je navrhovaný divoký lúčny trávnik.

Návrh pódia
Návrh pódia
Návrh móla
Návrh móla

Čo sa týka využitia predkladanej práce v praxi. Diplomová práca bude slúžiť ako podklad pre žiadosť o grant a zároveň bude realizačným projektom, podľa ktorého sa začne s budovaním budúceho parku. Realizácie je rozdelená na niekoľko etáp, v prvej časti to budú komunikácie a chodníky, následne terénne úpravy, výsadba drevín, stavba pódia a založenia mokrade a úprava močiara.

Na základe projektovej dokumentácie sa nám podarilo získať grant od spoločnosti J&T v rámci Nadačného fondu EPH "Energia, ktorá pomáha". Získané financie budú slúžiť na úpravu malého močiara, ktorá sa uskutoční ešte do konca tohto roku. Pôjde o vyčistenie a dosadenie rastlín podľa osadzovacieho plánu. Pokiaľ sa nám podarí získať ďalšie dotácie, práce budú pokračovať budúci rok osadením dreveného móla a lavičiek. Ďalšie kroky - vytýčenie a vybudovanie chodníkov, úprava terénu a výsev trávnika, výsadba drevín, výstavba pódia - budú závisieť od sponzorov.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Podklady: Terézia Brezániová

Ing. Terézia Brezániová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím