Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. október 2016
0
2097

Návrh bývania v mestskej časti "Krasny dvor" Brest, Bielorusko - diplomová práca

Diplomová práca zo stavebnej fakulty STU v Bratislave. Projekt bol nominovaný na Cenu profesora Lacka a zvíťazil v národnom kole súťaže Isover Multi Comfort House. V návrhu je čitateľný analytický prístup autorov a dôsledné riešenie prevádzky a verejných priestorov.
Návrh bývania v mestskej časti "Krasny dvor" Brest, Bielorusko - diplomová práca
Ateliér: ER AtelierAutori: Ing. Roman RuhigSpolupráca: Ing. arch. Pavel Paňák (vedúci práce), Ing. Ema Kiabová (Urbanistická štúdia)Plocha pozemku: 9375 m2 Zastavaná plocha: 1501 m2Návrh: 2015 - 2016Adresa: Brest, BieloruskoPublikované: 13. október 2016

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu nového obytného okrsku na okraji historicky významného bieloruského sídla Brest. Diplomová práca zvíťazila v národnom kole súťaže ISOVER, ktorej ťažiskom bolo vytvoriť harmonické, kvalitne fungujúce a udržateľné obytné prostredie. Návrh mestskej časti dbal na viacero aspektov, ktoré ovplyvnili urbánne komponovanie ako: historický vývoj sídelných štruktúr, prítomný vodný element v podobe jazier a rieky Muchavec, daná sieť parciel v území, prírodný potenciál územia, nová rýchlostná komunikácia smerujúca z Varšavy do Moskvy a pod.. Pri návrhu bola snaha vypracovať komplexný urbanistický plán, ktorý by obsahoval vhodnú dopravnú a inžiniersku infraštruktúru, riešil by občiansku vybavenosť k vzťahu bytovej a rodinnej zástavbe. V neposlednom rade by mestská časť využívala obnoviteľné zdroje energií vďaka ktorým by sa mohla stať sebestačnou štvrťou. Práca poukazuje na fakt, že pod udržateľnou architektúrou ako pojmom nemusíme rozumieť iba súhrn technicko-fyzikálnych vlastností budov. Skôr ju môžeme vnímať ako architektúru súčasnej doby, ktorá ma v sebe dizajnové hodnoty a zároveň je šetrná k životnému prostrediu.

Diplomovej práci na návrh bývania v mestskej časti "Krasny dvor" Brest v Bielorusku predchádzal preddiplomový projekt, na ktorom autor diplomovej práce spolupracoval s Emou Kiabovou. V preddiplomovom projekte dvojica riešila urbanistický návrh obytnej zóny "Krasny dvor" v bieloruskom Breste. Ide o lokalitu, kde je príznačná prítomnosť vodného elementu a množstvo existujúcej zelene a zelených plôch. Pri návrhu teda začínali urbanistickou štúdiou a návrhom obytnej zóny, kde optimalizáciou vplyvu prírodných podmienok navrhli nezávislú mestskú štvrť s rôznymi druhmi bývania.

Obytná štvrť „Krasny Dvor“ sa nachádza v juhovýchodnej oblasti mesta Brest na periférii, čo je zhruba 7 km od centra mesta. Oblasť leží na južnom brehu rieky Muchavec v pokojnom, prírodnom prostredí. Daná mestská časť bola v diplomovej práci spracovaná aj z hľadiska priestorového a funkčného usporiadania. Vybraná parcela pre konkrétne riešenie bytovej zástavby bola podmienená súťažným podkladom zo súťaže ISOVER, kde bolo potrebné hlbšie zanalyzovať a navrhnúť dve parcely, ktoré budú po výstavbe oddelené novou rýchlostnou komunikáciou. Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.5 pri našom návrhu sme sa snažili budúcu rýchlostnú komunikáciu nevnímať ako bariéru a v daných miestach ju ponad ňou premostiť verejným priestorom, ktorý by prepájal obi dve riešené parcely. Z toho dôvodu sme si vybrali parcely, ktoré zachytávajú túto skutočnosť a zároveň sme v nich vedeli v čo najväčšej miere mohli preukázať náš  filozofický návrh mestskej časti aj v menšom merítku. Vzhľadom na rozsah týchto pozemkov boli vybrané 2 parcely, ktoré sú predmetom dvoch diplomových prác. Severná parcela (rodinná zástavba) bola spracovaná v diplomovej práci Bc. Emy Kiabovej. Konkrétna diplomová práca rieši južnú parcelu na ktorej sa bude nachádzať bytová zástavba s polyfunkciou.

Lokalita
Lokalita

Na riešenom pozemku sa v súčasnosti nachádza rastlá, neudržiavaná zeleň lesného charakteru. Na časti pozemkov sa nachádzajú bývalé vojenské jednotky, ktoré sú od roku 2012 prázdne a nevyužívané. V procese novej výstavby budú vojenské objekty zbúrané. Výškové osadenie objektu do terénu bude cca  ±0,000 = 146,000 m.n.m. (Bpv). Pozemok nie je členitý a po celej ploche je rovinatý. V súčasnosti sa na pozemku a v jeho blízkosti nenachádzajú podzemné  a ani nadzemné inžinierske siete. Pozemok je v územnom pláne charakterizovaný ako „výhľadová plocha pre bývanie a služby“ Na pozemku sa nenachádza žiadna poľnohospodárska pôda iba zalesnené pozemky.

Návrh mestskej štvrte
Návrh mestskej štvrte
Situácia - širšie vzťahy
Situácia - širšie vzťahy
Architektonická situácia
Architektonická situácia

Ochranné pásma

Do predmetného pozemku v súčasnosti nezasahujú prvky infraštruktúry, ktoré by svojou existenciou alebo ochrannými pásmami ovplyvňovali stavbu. V novom územnom pláne je navrhnutá 4-prúdová rýchlostná komunikácia, ktorá má smerovať z Varšavy do Moskvy. Vzhľadom na to, že sa podľa územného plánu bude nachádzať na riešenom území nová bytová výstavba, je predpoklad, že ochranné pásmo komunikácie bude siahať iba po danú parcelu. Cestné ochranné pásmo a jeho vplyv na výstavbu musí posúdiť príslušný krajský dopravný inšpektorát. Ďalej sa tu nenachádzajú ochranné pásma chránených objektov alebo iných zariadení.

Na parcele nebol vykonaný geologický alebo hydrogeologický prieskum. Vzhľadom na to je potrebné pred realizáciou zistiť skutočnosti o základovej pôde a hladinu podzemnej vody. Bude potrebné vyhotoviť aj dynamické penetračné skúšky podľa a preveriť výdatnosť spodnej vody z dôvodu tepelného čerpadla.

V súčasnosti nie je pre dané územie vyhotovený výškopis a polohopis. Jeho vyhotovenie bude potrebné pred spracovaním stavebného povolenia. Spoločnosťou ISOVER bol poskytnutý mapový podklad vo formáte DWG, v ktorom sa nachádzajú vymedzené plochy na bývanie a budúce obslužné a rýchlostné komunikácie. Podklad vychádza z platného územného plánu mesta Brest, ktorý nám bol poskytnutý samotným mestom.

Filozofia bytových domov
Filozofia bytových domov

Hmota

Ako je uvedené v kapitole venovanej návrhu urbanistických štruktúr, pôvodne navrhnuté štruktúry boli rozpadnuté medzi existujúcu zeleň. Po rozpadnutím solitérov na monobloky sme v tejto idey pokračovali aj pri samotných objektoch. Ak totiž vložené monobloky chcú ustupovať existujúcej zeleni, musí dôjsť aj k dôslednému rozpadu spodných nadzemných podlaží. Hmota je v oblasti partra odhmotnená o časti, kde sa nachádzajú vysoké dreviny. Podobný princíp je aplikovaný aj na najvyššie podlažie no v tomto prípade ide o odhmotnenie v závislosti od zložky oblohy vnímanej tiež ako prírodný prvok. Namiesto typického podlažia bude na streche umiestnený skleník. Odhmotnený parter ako aj strešný skleník je navrhnutý z difúznych polykarbonátových dosiek, ktoré rešpektujú priečelie a sú umiestnené tak aby vytvorili pocit celistvosti svojim priebežným napojením na fasádu. Vďaka tomuto uzatvoreniu sa javí objekt ako kváder aj keď je odhmotnený vplyvom existujúcej zelene. Ďalej nám uzatvorenie znižuje faktor tvaru budovy (pomer plochy teplovýmennej obálky budovy k objemu budovy) f = 0,33, čo zlepšuje energetické bilancie celého objektu. Tektonika fasády je vďaka symetrickému rastru okien zjednotená, čo pomáha aj vnímaniu hmoty objektu ako celku. Zjednotenie tektoniky fasády a vnímaniu hmoty ako celku bolo potrebné z dôvodu dekonštruktívneho prístupu k hmote vplyvom skleníkov a priestorov tretieho druhu. Priestory tretieho druhu boli navrhnutý najmä z hľadiska funkčného no svojou polohou aktivizovali fasádu objektu a tvoria dynamický prvok, ktorý je rozmiestnený na priečelí zdanlivo náhodne. No jeho poloha je v horizontálnom a vertikálnom smere závislá od výhľadov do okolia. Týmto zásahom sa narušila monotónnosť a striedmosť objektu a vložila doň čiastočná dynamickosť, ktorá je založená na racionálnom základe a zároveň nám prináša hmotový novotvar.

Priestor tretieho druhu - výhľady
Priestor tretieho druhu - výhľady

Umiestnenie na pozemku

Navrhované bytové domy sú na území umiestnené v ortogonálnom smere, kde ich pôdorysné proporcie sú v ekvivalentnom pomere k proporciám vybranej parcely. Toto pravidlo nebolo dodržané iba pri objekte, ktorý premosťuje svojou strešnou časťou novo-navrhovaný riečny kanál a zároveň prepája dva bytové domy. V rámci daného územia bolo navrhnutých 5 objektov, ktorých poloha je závislá od odstupových vzdialeností. Ako už bolo spomenuté, bytové domy sú na pozemku podmienené ortogonalitou daných parciel, no veľkou úlohou v umiestňovaní zohráva aj prírodná zložka okolia. Objekty sú s rastrom parciel rovnobežné a v rámci pozemku od seba symetricky vzdialené, vďaka čomu sa medzi budovami vytvára dostatočný priechodný priestor s rešpektovaním svetlo-technických pomerov v budovách. Podrobnejšie je riešený objekt, ktorý sa nachádza v juhozápadnom rohu parcely.

Dané územie je príznačné vodným elementom v podobe jazier s brezovým porastom, ktoré sú aj hlavnou ideou urbánneho návrhu novej mestskej časti. Existujúca zeleň a vodné plochy neboli novou zástavbou znehodnotené, práve naopak boli ňou podporené. V území bol navrhnutý riečny tok, ktorý prepája existujúce jazerá, vďaka čomu sa odvodňuje územie pohybom vody smerom z územia do existujúcej rieky Muchavec. Navrhnutý riečny tok, ktorý v riešenej parcele prepája existujúce jazerá. Pozemok nebude oplotený a bude prístupný širokej verejnosti. Na západnej strane od objektu sa nachádza detské ihrisko, ktoré je priamo napojené na obslužnú komunikáciu s parkovacím státím pre návštevy. Táto komunikácia v území končí jej hlavnou funkciou je napojenie na hlavnú obslužnú komunikáciu, na ktorú sú napojené ostatné komunikácie smerujúce k bytovej zástavbe. Na južnej strane je v rámci hierarchii verejných priestorov navrhnutá plocha, ktorá bude slúžiť na pestovanie plodín. Na východnej a severnej strane pokračuje bytová zástavba, kde je medzi jednotlivými bytovými domami navrhnutý priestor so spevnenými plochami. Spevnené plochy budú slúžiť pre obyvateľov ako stretávacie plochy s možnosťou trhového predaja.

Dispozičné riešenie

Hlavnou myšlienkou konceptu dispozície, bolo vytvoriť priestory pre obyvateľov bytového domu, ktoré by zároveň vniesli novú kvalitu do bývania a vytvorili plochy s rôznou funkciou využitia. Jedným z týchto priestorov sú skleníky, ktoré by prinavrátili možnosť pestovania vlastného ovocia prípadne zeleniny. Toto privilégium v bývaní môže byť brané ako pokus návratu ornej pôdy obyvateľom, ktorých bola úrodná pôda znehodnotená z dôvodu nehody v Černobyle. Tieto skleníky by v partri rešpektovali vysokú existujúcu zeleň a v rámci strechy by sa v skleníkoch udržiavala vegetácia v približne rovnakej ploche ako bolo budovou odobraté svojou zastavanosťou. Ďalší prínosom v kvalite bývania sú priestory tretieho druhu, ktoré môžu byť podľa ročného obdobia využívané podľa potreby.

Objekt bol navrhnutý ako 5-podlažný + strešný skleník. Na prvom nadzemnom podlaží je časť pôdorysu vyčlenená pre polyfunkciu a ostatné plochy v rámci podlaží sú určené na bývanie a oddych. V objekte sa nenachádza suterén z dôvodu vysokej spodnej vody. Aj z toho dôvodu sú vždy pri určitom počte bytových domov a do vzdialenosti 700m vybudované garážové domy. Vstup do objektu sa nachádza na každej svetovej strane vo väzbe na danú funkciu do ktorej sa vstupuje. Bytová časť je navrhnutá vo vyššom štandarde ako v iných bytových domoch v danej mestskej časti. Dôvodom je výborná poloha v nadväznosti na jazero, infraštruktúru a občiansku vybavenosť. A nižšia zastavanosť vplyvom existujúcej zeleni, čím sa zvyšuje kvalita bývania v danej lokalite.

1. nadzemné podlažie 

Príznačné pre toto podlažie je prechod cez objekt, ktorý je zabezpečený átriom. Átrium vzniklo rešpektovaním existujúcej vysokej zeleni, kde cez leto je tento priestor prevetrávaný a otvorený a v zime slúži ako nárazníková zóna s využitím skleníka na vykurovanie pomocou tepelného čerpadla. Hlavný vchod do bytovej časti je orientovaný na západ a je priamo prístupný z obslužnej komunikácie. Vo vstupnom vestibule sa nachádza recepcia, ktorá bude monitorovať príchody a odchody a bude slúžiť aj ako bezpečnostná služba. Do tohto vestibulu bude možný prístup cez hlavný vchod, z miestnosti bicykle a zo zádveria určeného pre zamestnancov. Zádverie bude slúžiť aj ako prechod pre recepčného z dôvodu hygienickej potreby. Miestnosť bicykle majú vlastný vchod z exteriéru z hygienických dôvodov. Z vestibulu vedie priama komunikácia ku schodisku a výťahu ústiacich do bytových jednotiek a na strechu. V chodbe sa pod schodiskom nachádza miestnosť pre upratovačku s výlevkou. Schodiská sú v celom objekte trojramenné, kde na prekonanie výšky podlažia je potrebné 18 stupňov. Vstup do miestnosti bicykle ako aj vstup do rozvodne je orientovaný na sever. V rozvodni sa nachádza rozvádzač elektrickej energie, akumulátor elektrického prúdu a centrálne merania a regulácie pre jednotlivé podlažia. Cez rozvodňu sa dostaneme do THZ (technické, hospodárske zázemie) v ktorom sa nachádzajú dve tepelné čerpadlá voda/voda, vzduch voda, expanzná nádrž, zásobník teplej úžitkovej vody, akumulačný zásobník, rozdeľovač pre plošné vykurovanie a regulačný ventil. Pri miestnosti THZ a rozvodni sa na východnej strane nachádza sklad s dielňou. Táto miestnosť má vlastný vstup v nadväznosti na skleníky a záhrady, ktoré sa nachádzajú v okolí objektu. V južnej časti bytového domu sa nachádza polyfunkcia bez presnej špecifikácie. Tú si určí budúci investor. Môže slúžiť ako predajňa, butik, malý supermarket, kníhkupectvo, bižutéria, zlatníctvo, galantéria a pod.. Polyfunkčná časť je rozdelená na dva priestory, ktoré môžu slúžiť osve, alebo ako jedna prevádzka. Prepojené sú vnútorným priestorom átria. Vstup pre zamestnancov sa nachádza na západnej strane, kde sa zamestnanec dostáva do zádveria a následne do prevádzky v ktorej je priestor vyčlenený na zázemie. Tento priestor je delený na šatňu so sprchou a s WC a na kuchynku.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP

2. nadzemné podlažie

Plošné bilancie bytov sú vyššie z dôvodu lokality v ktorej sa bytový dom nachádza. V dispozíciách bytových jednotiek bola snaha navrhnúť oddelenú súkromnú (nočnú) a spoločenskú (dennú) časť. Do 2. nadzemného podlažia preniká átrium v dvoch miestach, kde sú orientované niektoré miestnosti bytov. V tomto podlaží boli navrhnuté dva trojizbové byty. Byty majú priamy prístup zo schodiska, cez chodbu do vlastného zádveria. Pre každý byt prislúcha jeden pivničný priestor situovaný v jeho blízkosti. V zádverí každého bytu sú vysoké skrine, kde sa v jednej zo skríň nachádza práčka. Spoločenská časť je orientovaná na západnú svetovú stranu a súkromná na východnú stranu. Hygienické priestory boli navrhnuté na sever a sú preslnené a odvetrané prirodzeným spôsobom. Rozdielom medzi južným a severným bytom je situovanie priestorov do átria. V severnom byte „B“ sú kontaktnými priestormi s átriom: spálňa, zádverie, a v južnom: obývacia časť s jedálňou, chodba a spálňa. V obi dvoch bytoch sa nachádza v kuchyni komora, no v južnom byte bola kuchyňa navrhnutá s centrálnou manipulačnou plochou a v severnom byte v paralelnom prevedení. Priestor pre pohotovostné WC vznikol v rámci zádveria. Kúpeľňa situovaná  vo vedľajšej miestnosti je určená iba pre súkromnú časť (izba, spálňa). Spojovacím prvkom tejto časti je chodba, ktorá ústi do priestoru tretieho druhu (skleník). Jeho funkcia a poloha v rámci podlažia je opísaná v kapitole 6.2. Medzi skleníkom a chodbou sa nachádza medzipriestor v ktorom sa nachádza rekuperačná jednotka v podhľade a úložný priestor na skladovanie sadeničiek, semien a pod..

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP

3. nadzemné podlažie

Do 3. nadzemného podlažia zasahuje v tých istých miestach ako do druhého podlažia. Rozdiel medzi týmito podlažiami v rámci dispozície je iba v priestoroch tretieho druhu. V tomto podlaží je využitá plochá strecha skleníka situovaného na druhom podlaží ako balkón s možnosťou výsadby zelene. V južnom byte sa skleník nachádza na rohu bytového domu a je súčasťou spálne. V tomto prípade môže byť medzipriestor medzi skleníkom a spálňou využívaný ako šatník.

Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP

4. nadzemné podlažie

V štvrtom podlaží boli navrhnuté tri 3-izbové byty, ktorých typológia je v podobnom duchu ako v bytoch na nižších podlažiach. Avšak na tomto podlaží sa už nepreniká átrium. Z toho dôvodu priestory ako práčovňa, kúpeľňa, WC a chodby sú presvetlené denným svetlom v minimálnom rozsahu. V severnom byte „B“ bol navrhnutý skleník v rámci obývacej miestnosti spojenej s kuchyňou (spoločenská zóna). V súkromnej zóne chodba prepája izbu, spálňu, práčovňu a kúpeľňu. V južnom byte „A“ je dispozícia obdobná až na skleník, ktorý sa tu nenachádza. Vo východnom byte „C“ je situovaný nad skleníkom tretieho podlažia balkón. Ten bol navrhnutý v rámci spoločenskej zóny. Kuchyňa je navrhnutá v tvare „U“ a je v optickom kontakte s jedálenským stolom a obývacou časťou. Súkromná zóna je aj v tomto byte oddelená s podobnou dispozíciou ako v ostatných bytoch.

Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP

5. nadzemné podlažie

Vzhľadom na najvyššie podlažie v rámci bytového domu, je toto podlažie najlukratívnejšie s väčšími výmermi a benefitmi v podobe terasy. Severný byt „B“ má podobne riešené miestnosti ako byty pod ním. Balkón je situovaný v spoločenskej zóne a skleník s terasou v súkromnej. Spálňa a detská izba disponuje s vlastným šatníkom, kúpeľňou a zo spálni ústi aj spomínaný skleník. Priestory danej zóny sú prepojené chodbou, kde sa nachádza práčovňa a vstup na spoločnú terasu. Južný byt „A“ je najunikátnejší z dôvodov metráže: 163,2 m2, výhľadov do okolia a z hľadiska pôdy určenej na výsadbu. Táto pôda je vyčlenená zo spoločného priestoru terasy. Kuchyňa je navrhnutá v súčasnom štýle s centralizovanou manipulačnou plochou a barovým pultom, ktorý je opticky prepojený so skleníkom. Kuchyňa je v úzkom spojení s jedálňou a obývacou izbou kde sa nachádza aj oddychová časť. Pohotovostné WC s predsienkou je dostupné priamo zo spoločenskej časti. Detská izba má vlastnú kúpeľňu so sprchovým kútom, záchodovou misou a umývadlom. Vymenované zariadenie sa nachádza aj v kúpeľni určenej pre spálňu. Spálňa je prepojená s kúpeľňou šatníkom. Miestnosti ako: obývacia izba, detská izba a spálňa majú priamy prístup na terasu s čo možno najkratšou trasou od vchodových dverí bytu.

Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NP

6. nadzemné podlažie (skleník)

Na najvrchnejšom, šiestom podlaží sa nachádzajú plochy určené na stretávanie obyvateľov, pestovanie, oddych a pre technicko-hospodárske zázemie. Schodisko ako aj výťah končia na tomto poschodí a v rámci komunikačného jadra sa tu nachádza aj rozvodňa, THZ a sklad s rovnakými funkciami a zariadeniami ako v technickom zázemí na prvom nadzemnom podlaží. V rozvodni sa nachádza rozvádzač elektrickej energie, akumulátor elektrického prúdu. V THZ (technické, hospodárske zázemie) sa nachádza tepelné čerpadlo vzduch voda, ktoré odoberá energiu zo skleníka, expanzná nádrž, zásobník teplej úžitkovej vody, akumulačný zásobník, rozdeľovač pre plošné vykurovanie a regulačný ventil. Pri miestnosti THZ sa nachádza sklad s dielňou. Táto miestnosť má vlastný vstup v nadväznosti na strešný skleník, kde sa bude pestovať ovocie, príp. zelenina. V schodiskovom priestore sa nachádza vertikálna stúpačka, ktorá zabezpečuje rozvodv TÚV, TV do celého objektu skleníka. Na podlaží sú vyčlenené plochy na pestovanie a výsadbu, V dvoch miestach tieto plochy presahujú pôdorysné rozmery strechy vďaka balkónom, ktoré sú podmienené výhľadmi.

Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NP

Materiály

Grafická ukážka použitého materiálu je znázornená vo výkrese č. 33. Použitý materiál na stavbe je šetrný k prostrediu, efektívny z hľadiska tepelnej ochrany a vyobrazuje kultúrno-sociálne aspekty spoločnosti v Bielorusku. Na znižovanie emisií v ovzduší vplýva mnoho faktorov, kde jedným z nich je aj výber materiálu.

Nakoľko je nosný systém tvorený z prefabrikovaných dielcov, vznikne nám odpad v podobe debnenia. Po opracovaní a ošetrení debnenia ho môžeme použiť ďalej, buď ako obklad, alebo ako doplnok v interiéri ale aj v exteriéri. Mojou voľbou bol návrh fasády z drevených preglejok, ktoré boli použité pri debnení stropov. Veľkoformátový rozmer drevených preglejok zvyšuje rýchlosť pri montáži fasády a je prijateľnou variantou z pohľadu ceny. Drevená preglejka zároveň interpretuje historický vývoj danej lokality nakoľko je drevo materiál príznačný dobe kedy sa z neho stavalo väčšina príbytkov a prvých pevností. Interpretuje aj jeho použitie v bytovom dome. Pri použití iného fasádneho materiálu by sme objekt dali do šatu, ktorý by buď neinterpretoval jeho podstatu alebo by umelo vytvoril svojim povrchom dojem, že je z daného materiálu zhotovená celá budova. Preglejka nám rozpráva príbeh o vývoji stavebného diela, kde v jednej etape „zakrývala“ konštrukciu (stropnú dosku) pri prefabrikovaní a vo finálnej etape nám „zakrýva“ celý objekt. Variantne môže byť ako fasádny obklad použitý obklad z pohľadového betónu, ktorý by zas interpretoval použitý materiál v nosnom systéme objektu. No vzhľadom na izoláciu, ktorá je navrhovaná medzi nosným systémom a obkladom by skôr došlo k materiálovej nepravosti. Výber obkladu bude závisieť od dostupnosti a ceny. Iný obklad sa neodporúča.

Východný pohľad
Východný pohľad
Západný pohľad
Západný pohľad

Bytový dom je príznačný skleníkmi, ktoré sa nachádzajú v objekte vo veľkej miere. Výber materiálu by vzhľadom na sociálne pomery v Breste mal byť lacný no zároveň efektívny z hľadiska tepelnej techniky nakoľko tvorí nárazníkovú zónu medzi bývaním a exteriérom. Presklené steny sú vo väčšine prípadov drahé a pri lacných variantoch je kvalita nižšia, čo sa odrazí na prevádzkových nákladoch. Ďalším parametrom výberu je aj údržba, kde pri zasklievaných paneloch je nutná častejšia údržba umývaním transparentných častí.  Polykarbonát je materiál, ktorého cena je prijateľná zároveň pri dobrej voľbe zvyšuje energetické bilancie objektu a jeho údržba je nižšia. Pre skleníky bol tento typ materiálu jasnou voľbou. Zároveň odzrkadluje  sociálne pomery spoločnosti, no svojou celistvosťou v rámci fasády nepôsobí tak lacno. Polykarbonátové panely nie sú použité v rámci okenných konštrukcií, ale iba pri skleníkoch a  priestoroch tretieho druhu, kde materiál svojou rozmernou plochou zjednocuje výraz budovy.

Vzhľadom na použitie polykarbonátových dosiek v rámci priečelia skleníkov, bolo využitie tohto materiálu v rámci strechy jasnou voľbou. Kompaktnosť tohto materiálu prináša v interiéry ucelený vzhľad. Aby nedošlo k zvýšenému prehrievaniu skleníku vo vodorovnej rovine, bolo potrebné navrhnúť tienenie. Táto problematika by mohla narušiť koncept celistvosti a priniesť do architektúry cudzí prvok. Ďalej by sme tienenie mohli navrhnúť aj so sekundárnou funkciu, napríklad využitím solárnej energie. Z dôvodu využívania tepelných čerpadiel by bol koncept s využitím solárnych panelov neefektívny. Následnou voľbou bolo využitie fotovoltaických panelov, no tie svojou veľkosťou narúšali vzhľad v strešnej rovine. Výsledkom úvah s rešpektovaním filozofie bol návrh fotovoltických článkov, ktoré sú aplikované na polykarbonátové prestrešenie s dostatočnými rozostupom. Navrhnuté články nám vytvárajú prijateľné tienenie, nepôsobia masívne a premieňajú slnečnú energiu na elektrickú, ktorá sa zbiera v akumulátori elektrického prúdu.

Pri znižovaní ekologickej stopy je potrebné navrhnúť materiál s priaznivý dopadom na životné prostredie a z prírodných, dostupných materiálov. Vzhľadom na zapojenie sa do súťaži ISOVER sme boli limitovaný výberom tohto materiálu a priklonili sme sa k použitiu materiálu s vysokými tepelnoizolačnými schopnosťami. Tepelnoizolačné materiály znižujú mernú potrebu tepla na vykurovanie čím sa znižujú emisie v ovzduší. Dôležitým faktorom pre znižovanie emisií je aj vplyv šedej energii počas výroby daného materiálu. Tento faktor bol braný do úvahy pri návrhu tepelnej izolácie, kde sme uprednostňovali minerálnu vlnu pred polystyrénom a pod..

Južný pohľad
Južný pohľad
Severný pohľad
Severný pohľad

Konštrukčný systém

V meste Brest ako aj v celom Bielorusku malo značný vplyv na výstavbu politické pozadie. Socializmus nastavil kvóty, kde pri výstavbe mestských štvrtí bolo potrebné vytvoriť dostatočné kapacity pre existujúcu ale aj budúcu populáciu. Tento jav mal dopad na zvýšenie prefabrikácie, kde rýchlosť a efektivita bola hlavnou doménou vo výstavbe. V tomto duchu sme sa snažili pokračovať a rešpektovať vývoj sídelných štvrtí aj z hľadiska konštrukcií.

Prefabrikácia naozaj urýchli postup pri prácach a pri veľkom odbere znižuje investičné náklady. Našou snahou bolo vniesť do prefabrikácie inovatívne myšlienky a urýchliť túto výstavbu vo fáze spájania jednotlivých dielcov na stavbe. Túto fázu sme sa snažili eliminovať spájaním jednotlivých prvkov už pri výrobe, kde sa stropné dosky, prievlaky, stužujúce prvky, podparapetné dosky a stĺpy prinesú na stavenisko ako jeden segment. Tieto segmenty (krabice) by sa medzi sebou spriahli oceľovou pásovinou a tým by vytvorili stabilné riešenie z prefabrikovaných dielcov. Konštrukčný systém celého objektu je riešený v priečnom smere.

Skleník, átrium a priestor tretieho druhu sú po statickej stránke navrhnuté z oceľových profilov, ktoré svojou subtílnosťou nenarúšajú transparentnosť daných priestorov. V átriu je síce hlavným nosným prvkom prefabrikovaný železobetónový stĺp, ktorý prenáša zvislé sily, no vplyvom vetra nám vznikajú aj sily vo vodorovnom smere. Táto sila prenesená do konštrukcie stĺpov vďaka oceľovému zavetreniu. Tento systém zavetrenia je použitý aj v strešnom skleníku, kde je po celom obvode využitý konštrukčný systém z oceľových prvkov. Konštrukcie spolupôsobia a prenášajú vodorovne a zvislé zaťaženie do železobetónových prefabrikátov vo vertikálnom smere. Priestor tretieho druhu ktorý vystupuje z fasády objektu je riešený ako visutá konštrukcia navrhnutá z oceľových profilov. Záves je riešený ako diagonála na ktorú je kotvená spodná oceľová obruba. Diagonála tvorí zároveň aj zavetrenie celej konštrukcie.  Konštrukčný systém je napojený v horizontálnom smere na prefabrikovaný systém budovy.

Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rez
Priečny rez
Priečny rez

Úprava plôch, zeleň

Zeleň

Existujúca zeleň je zachovaná v čo možno najväčšej miere. Vysoká  zeleň je ponechaná a v rámci budovy je uzatvorená v átriu. Budova svojou zastavanosťou odoberá časť pôdy na ktorej rastie náletová zeleň. Táto plocha je odobratá a premiestnená na strechu, kde sa o ňu budú starať obyvatelia bytového domu. Ďalšími priestormi pre rast vegetácie s osobitnou starostlivosťou sú: priestory tretieho druhu, balkóny v ktorých sú v rámci konštrukčných detailov integrované kvetináče s extenzívnou zeleňou, skleníky a orné pôdy nachádzajúce sa v okolí budovy. Vo všetkých spomínaných priestoroch ako aj v priestore strešného skleníka môže byť pestovaná zelenina, ovocie a vegetácia podľa vlastného uváženia.

Úprava plôch

Aj verejný plochy a komunikácie pre peších rešpektujú existujúcu zeleň. Napojenia medzi jednotlivými objektami, obslužnými komunikáciami a verejnými plochami sa prispôsobujú vysokej zeleni. Vďaka tejto akceptácii prírodnej zložky dostávajú vnútro-blokové komunikácie organické krivky. Už v minulosti boli cesty a chodníky navrhované z dreva. Túto hodnotu by sme radi prinavrátili a zároveň podporili prírodný charakter prostredia. Na pozemku sa ďalej nachádzajú móla, lávky a cyklotrasa, ktoré boli taktiež navrhnuté z dreva. Spevnená plocha parkovacích státí bola navrhnutá z vegetačných tvárnic, ktoré odoberajú iba 50% zelenej plochy. Spevnená plocha verejných námestí a oddychovej plochy pri jazere jepredbežne navrhnutá z kamennej dlažby, ktorá môže byť v miestach vypustená pre rastlú zeleň.

Bezbariérové úpravy

Vzhľadom na to že sa na pozemku nenachádzajú žiadne výškové bariéry, nebolo nutné otázku bezbariérovosti v rámci verejného priestoru riešiť. Jediné stupne s výškovými rozdielmi sa nachádzajú pri jazere, no tie slúžia na oddych v kontakte s vodným elementom. Na parkovisku sú vytvorené dve parkovacie státia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu (4% z celkového počtu stojísk). Z parkoviska vedie plynulá komunikácia pre peších bez výškového prevýšenia. V bytovom dome sa nachádza výťah s rozmermi 1250x2130 mm, ktorého plocha je dostačujúca pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Riešenie dopravy

Z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody nebol v bytovom dome navrhnutý suterén. Aj z toho dôvodu nie je parkovanie riešené v rámci jedného objektu. V rámci infraštruktúry novej mestskej časti boli navrhnuté garážové domy, ktoré sú dostupné  max. 700 m od každého bytového domu. Státie pre návštevníkov je vytvorené pozdĺž obslužnej komunikácie, ktorá je v blízkej nadväznosti na riešené objekty. Obslužná komunikácia, ktorá vchádza do územia na území končí, je slepou komunikáciou. Elimináciou obslužných komunikácii a vytváraním garážových domov podporujeme cyklistickú dopravu. Tá je v celej mestskej štvrti navrhnutá, tak aby mali obyvatelia rýchli prístup k občianskej vybavenosti, k práci, k voľnočasovým aktivitám a pod.. Je to jeden z faktorov udržateľnej architektúry, ktorý sme sa snažili zapracovať do prace a vyzdvihnúť jeho pozitíva.

Priestor tretieho druhu
Priestor tretieho druhu
Detail - obvodový plášť
Detail - obvodový plášť
Detail - strešný skleník
Detail - strešný skleník
Detail - priestor tretieho druhu
Detail - priestor tretieho druhu

Starostlivosť o životné prostredie

Je nevyhnutné, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané príslušné opatrenia o posudzovaní stavieb na životné prostredie. Objekt je navrhovaný v pasívnom štandarde čo má priaznivý dopad na životné prostredie z hľadiska menšej potreby tepla na vykurovanie. Bytový dom využíva energiu z obnoviteľných zdrojov energií a optimalizuje prírodný potenciál, čím znižuje ekologickú stopu a zároveň znižuje emisie v ovzduší. Komunálna voda z objektu vedie do BČOV, kde sa následne očistí od hrubých nečistôt. Tekuté časti z komunálnej vody podliehajú biologickému čisteniu pomocou mikroorganizmov. Účinnosť čistenia je až  90%. Následne upravená voda sa využíva ako úžitková voda na splachovanie WC. Dažďové vody zo striech, skleníka, balkónov, terás objektu a zo spevnených plôch budú odvedené do dažďovej nádrže situovanej pod objektom. Voda v nádrži bude využívaná na splachovanie WC a zavlažovanie vegetáciu v skleníkoch. Po preplnení nádrže bude nadbytočná dažďová voda odvádzaná do existujúceho jazera, alebo novovybudovaných riečnych tokov, resp. kanálov.

Energetický koncept

Pri návrhu technológii sme sa snažili maximálne využiť prírodný potenciál krajiny. Chladenie a z časti aj vykurovanie objektu je zabezpečené vďaka blízkej polohe nových riečnych tokov a existujúcich jazier od ktorých je privádzaná ochladzovaná voda v letných mesiacoch a voda z vyššou teplotou ako 2°C v zimných mesiacoch . Tá sa dostáva do tepelného čerpadla, kde sa vo výmenníku upraví a následne sa odoberá teplota privedeného média a odovzdá sa chladivu nachádzajúceho sa v rozvodoch.

Rovnaký rozvod v objekte je využívaný aj na vykurovanie v zimných mesiacoch. Primárny zdrojom na vykurovanie je jazerná voda a sekundárnym zdrojom energie na vykurovanie je ohriaty vzduch v skleníkoch (strecha, priestor tretieho druhu, átrium). Ten sa odoberá za pomoci vzduchotechniky, ktorá ohriaty vzduch privádza do tepelného čerpadla. Vo výmenníku teplý vzduch odovzdá svoju energiu teplonosnému médiu v podobe vody. Tá je rozvádzaná do celého objektu, do rozvodov podlahového vykurovania a do rebríkových radiátorov umiestnených v kúpeľniach. V obytných miestnostiach a v miestnostiach polyfunkcie je zabezpečené vetranie s rekuperáciou, kde z odpadového tepla vieme čerpať energiu, ktorú využijem na ohrev vzduchu.

Rekuperačná jednotka sa nachádza aj pri priestoroch tretieho druhu, kde odoberá energiu počas zimných mesiacov z ohriateho vzduchu a po úprave ho privádza do obytných priestorov bytových jednotiek. Na strešnej krytine tvorenej z polykarbonátu sú umiestnené fotovoltické články, ktoré celoročne absorbujú slnečnú energiu a do objektu privádzajú elektrickú energiu. Objekt bude napojený z dôvodu rezervy aj na verejný elektrický rozvod.

Pozdĺžny rez - energetický koncept
Pozdĺžny rez - energetický koncept
Teplotechnické výpočty
Teplotechnické výpočty

V posledných rokoch sa v neprimeranej miere objavuje diferenciálny rozdiel medzi architektúrou udržateľnou a architektúrou, ktorá má v sebe dizajnovú hodnotu súčasnej doby. V práci sme poukázali na fakt, že pod udržateľnou architektúrou ako pojmom nemusíme rozumieť iba súhrn technicko-fyzikálnych vlastností, vďaka ktorým sa z novo navrhovaných objektov vytrácajú architektonicko-výtvarné formy. Naša práca je príkladným riešením ako aplikovať udržateľné princípy v architektúre bez straty dizajnových hodnôt, ako optimalizovať prírodné prostredie tak aby sme ho dokázali využiť vo svoj prospech a ako zároveň prírodný potenciál krajiny rešpektovať a byť s ním v súlade.

Náplňou práce bolo vyriešiť mestskú časť Krásny dvor na periférii mesta Brest v Bielorusku. Úlohu sme poňali analyticky a snažili sa zohľadniť všetky aspekty, či už išlo o sociálno-kultúrne hodnoty, prírodný potenciál, alebo vývoj sídelných štruktúr mesta. Predkladaný projekt je pokusom vytvoriť sebestačnú mestskú štvrť s využitím obnoviteľných zdrojov energií.

Ďalej sme riešili situáciu jedného bloku s detailom na bytový dom, v ktorom sme interpretovali filozofiu a idey danej mestskej časti v menšom merítku. V navrhovanom bloku je citeľné harmonické, kvalitne fungujúce a udržateľné obytné prostredie. Energetický koncept bytového domu je v súlade s filozofiou okolia a využíva prírodný potenciál krajiny. V bytovej zástavbe je prinavrátená pôda na pestovanie plodín, ktorá bola po nehode v Černobyle znehodnotená. Toto riešenie je možné vďaka skleníkom, ktoré sú v zime využívané na vykurovanie. Aj tento inovatívny prístup deklaruje, že udržateľnosť môže byť v súlade s dizajnovými hodnotami, ktoré sú estetické a zároveň funkčné.

Projekt ako celok môže byť považovaný za pokus o zdokumentovanie prierezu vývoja návrhu udržateľného mesta, verejných priestorov, občianskej vybavenosti a peším dostupnostiam k nim, obytných štruktúr, bytových a rodinných domov ich konštrukčným riešeniam a energetickým konceptom.

Podklady: Roman Ruhig

Ateliér

Poloha diela

Ing. Roman Ruhig

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím