Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. január 2024
0
2449

Vízia areálu SAV - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru gro architekti.
Vízia areálu SAV - výsledky súťaže

Slovenská akadémia vied vyhlásila v marci minulého roku v spolupráci s ateliérom 2021 súťaž na budúci rozvoj areálu v Karlovej Vsi. Jej cieľom je priniesť najlepšiu možnú stratégiu a návrh pre budúci rozvoj komplexu SAV a vznik vedeckého kampusu, plnohodnotne integrovaného do štruktúry mesta a okolitej krajiny. Víťazný návrh ateliéru madebygro prináša jasnú koncepciu, založenú na dvoch kľúčových ideách organizácie areálu v zmysle klastrov, ktoré reagujú na zameranie pracovísk SAV a ústredného verejného parku Helix.

Do súťaže sa zapojilo celkom 14 autorských kolektívov. Päťčlenná porota s hlasovacím právom v zložení: Pavol Paňák, Petr Pelčák, Martin Berežný a Henrieta Moravčíková rozhodla na júnovom zasadnutí o štvorici ateliérov postupujúcich do druhého kola súťaže:

  • gro architekti
  • BETWEEN 
  • Plural
  • Refuel 

Hodnotiaca komisia rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto - návrh č. 3: ateliér gro architekti
Autori: gro architekti + Studio Egret West, Ing. arch. Juraj Palovič, David West, Ing. arch. Katarína Siváková, MSc. Arch. Katarína Labathová, Bc. Jakub Čerešník

Komentár poroty:

Porota oceňuje jasnú koncepciu návrhu, ktorý je založený na dvoch kľúčových ideách organizácie areálu v zmysle klastrov, ktoré reagujú na vedné zameranie pracovísk SAV a ústredného verejného parku Helix. Táto koncepcia podporuje vzájomnú interakciu a zakladá tak nové možnosti fungovania vedeckej komunity. Areál je koncipovaný ako otvorená krajina plynule nadväzujúca na dva silné prírodné celky v podobe zalesnených výbežkov masívov Malých Karpát. Verejný park Helix transformuje dopravne zaťažený priestor a je silným iniciačným momentom nového systému organizácie pohybu v areáli. Dáva jasný signál zmeny životného prostredia pracovníkov a návštevníkov areálu SAV. Ponúka atraktívne diverzifikované prírodné prostredie, ktoré tvorí náprotivok koncentrovanej zástavby klastrov. Jednotlivé klastre sa rozvíjajú okolo existujúcich objektov, najhodnotnejších architektúr areálu, pričom logicky nadväzujú na ich aktuálne funkčné využitie. Výnimkou je len klaster spoločenských vied situovaný na mieste pôvodnej zástavby na juhovýchode areálu. Existujúci hlavný nástup do areálu je v návrhu transformovaný do podoby reprezentačného vstupu, na ktorý nadväzuje klaster klimatickej zmeny. Ten zahŕňa všetky kľúčové spoločenské a riadiace zložky SAV.

Doprava je organizovaná v zmysle vytesnenia automobilov na okraj areálu a preferencie pešieho pohybu v jeho vnútri. Porota pozitívne vníma víziu areálu SAV ako ukážkového príkladu vedeckého kampusu budúcnosti, ktorý stavia na svojej historickej identite a otvára potenciál pre budúcu spoluprácu s externými aktérmi. Súčasne reaguje na aktuálnu klimatickú krízu aj víziu udržateľného mesta.

Pri ďalšom dopracovaní návrhu porota odporúča:

  • Sústrediť sa aj na kvalitu okolitých mestských priestranstiev (Dúbravské cesty, do ktorej sa areály obracajú chrbtom)
  • Podrobne rozpracovať etapizáciu (0. fázu) s prihliadnutím na potreby a možnosti SAV (napr. ponechanie objektu trafostanice/výmenníkovej stanice)
  • Vyriešiť príležitostnú dopravnú obsluhu objektov so vstupmi orientovanými smerom k centrálnemu parku

Panely z 2. kola súťaže:

Vizualizácie:

 

2. miesto - návrh č. 4: BETWEEN s.r.o.
Autori: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Krajinná architektúra: Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Ing. Zdenek Sendler, Ing. Júlia Bobríková
Spolupráca: Ing. arch. Tomáš Danko, Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Ivana Fabiánová, Ing. arch. Zuzana Mihaľová, Bc. Alexandra Očková, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková

Komentár poroty:

Návrh správne identifikuje význam polohy areálu v údolí medzi dvoma vyvýšeninami - úpätia Malých Karpát a masívu Sitiny. Porota vysoko oceňuje kontextuálnosť návrhu, ktorý vychádza z dôkladnej analýzy charakteristík a hodnôt pôvodného riešenia areálu, tj. solitérnych objektov voľne rozmiestnených v parku. Toto riešenie však úspešne transformuje do súčasnejšej formy, racionalizuje ho a zahusťuje pri primeranom zachovaní pôvodných kvalít. Prevádzka SAV je vhodne organizovaná do jednotlivých tematických klastrov, situovaných okolo centrálneho parku. Pri vstupe do areálu je umiestnený Centrálny bod s hlavnými spoločenskými funkciami - konferenčným centrom, jedálňou a vedením akadémie. Bývanie je čiastočne rozptýlené a pričlenené k jednotlivým klastrom, pričom sa uvažuje s jeho zvýšenou koncentráciou pozdĺž južného okraja areálu.

Princípy krajiny v rámci vzťahov v areáli a širšieho okolia sú logické a demonštrujú hlbšie poznanie lokality resp. genézy jeho vývoja. Navrhované princípy ochrany, obnovy a tvorby zelene deklarujú životaschopnú udržateľnosť. Napriek spomínaným kvalitám sa v niekoľkých momentoch správa návrh až príliš konzervatívne. To otvára otázky nad charakterom krajiny najmä medzi promenádou a klastrom biológie a medicíny.

Návrh v širšom kontexte využíva územie areálu, aby nasmeroval pešiu a cyklistickú dopravu v priečnom i pozdĺžnom smere areálom a nadviazal tak na hlavné ťahy. Hlavná dopravná obsluha je vedená po obvode areálu s upokojenou vnútornou prevádzkou. Parkovanie je umiestnené prevažne do samostatných parkovacích domov, čím je vhodne postavené do roviny s MHD.

Porota odporúča: 

  • Sústrediť sa aj na kvalitu okolitých mestských priestranstiev (Dúbravskú cestu, do ktorej sa areály obracajú chrbtom)
  • Vyriešiť príležitostnú dopravnú obsluhu objektov so vstupmi orientovanými smerom k centrálnemu parku
  • Zvážiť umiestenie bývania v rámci areálu (vzdialenosti k verejným mestským priestorom – predovšetkým Dúbravskej ceste)

Panely z 2. kola súťaže:

 

3. zdieľané miesto - návrh č. 2: Plural, s.r.o.
Autori: Michal Janák, Martin Jančok, Zuzana Kovaľová, Alexandra Majská, Ján Vasičák, Lujza Hostačná

Komentár poroty:

Celkové urbanistické riešenie je založené na silnom lineárnom prvku - osi, ktorá pretína areál SAV v pozdĺžnom smere a zároveň na rešpektovaní existujúcej hodnotnej architektúry a dopĺňaní urbanistickej štruktúry prevažne solitérnymi objektami - jednotlivými pavilónmi. Na os nadväzujú verejné priestory usporiadané v "mriežke". Jednotlivé časti mriežky ponúkajú rôzne typy náplne, pobytovej kvality či druhu vegetácie, zároveň sú predelené riadkovou výsadbou stromov. Silný lineárny koncept je výhodou aj nevýhodou zároveň, hlavne vo východnej časti zostáva nedopovedaný a necháva otvorené rôzne možnosti na jeho interpretáciu, podobne ako dopĺňanie štruktúry areálu solitérmi, ktorá môže mať aj zásadný vplyv na etapizáciu a výslednú transformáciu areálu. Rozvoj areálu je postavený na dopĺňaní jednotlivých objektov prevažne formou solitérov s výraznou a jasne čitateľnou geometriou reagujúcou na existujúcu zástavbu a navrhovaný verejný priestor. Porota oceňuje čitateľný pohľad na riešenie nástupných priestorov do jednotlivých objektov, ich nenáročnú aktivizáciu, prácu s existujúcimi, ale aj navrhovanými výtvarnými dielami, drobnou architektúrou, intervenciami vo verejnom priestore, či informačným systémom. Návrh sa ťažiskovo zameriava na centrálnu časť v rámci pozdĺžnej osi areálu, ale priestorové kvality na oboch jej koncoch sú otázne.

Dopravné riešenie je postavené na vytvorení jednosmerného obslužného automobilového okruhu, centrálny priestor osi je vymedzený pre peší a cyklistický pohyb. Parkovacie domy sú prioritne umiestňované v nástupných bodoch do areálu. Centrálny nástupný priestor je navrhnutý ako pobytový no zároveň doň negatívne vstupuje obratisko v dotyku s centrálnym verejným priestorom.

Panely z 2. kola súťaže:

 

3. zdieľané miesto - návrh č. 13: Refuel s.r.o.
Autori: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý

Komentár poroty:

Lapidárna myšlienka lineárneho parku v pozdĺžnej "osi" areálu SAV ho jasne organizuje. Zároveň prináša novú priestorovú kvalitu, avšak za cenu celkovej premeny jeho priestorového a krajinného charakteru. Teda za cenu rezignácie na kvality existujúce, hoci trochu zastreté jeho súčasným stavom.

Usporiadanie stavieb do klastrov podľa vedných odborov je vhodné, čo platí aj pre ich formovanie do podoby mestských blokov pozdĺž Dúbravskej cesty, ktoré zakladá jej mestskú podobu. Vznik ulice charakteru mestskej triedy tu však nie je pre priestorové limity realistický. Elegantný je návrh vstupnej piazzetty, naopak nepresvedčivé je podanie "vnútroblokov" klastrov.

Z krajinárskeho pohľadu sa návrh koncentruje primárne na centrálnu os. To otvorilo viacero otázok. Spomínaná os reaguje na kontext širšieho okolia kontrastným charakterom mestskej krajiny. Ponúka flexibilitu, ale vzťah s jednotlivými klastrami ako potenciálom a pridanou hodnotou tejto silnej myšlienky zostal v nedopovedanej rovine. Dopravná obsluha je vhodne riešená. Porota oceňuje zrozumiteľnosť, jednoduchosť a pádnosť myšlienky návrhu aj jeho vyjadrenia, jeho realizáciu však pokladá za komplikovanú.

Panely z 2. kola súťaže:

 

 

Všetky návrhy z prvého kola súťaže:

1. Kalus / Kubaská architekti, s.r.o. (Zuzana Kubaská Kalusová, Juraj Kalus, Ľubica Feriancová, PhD. 

 

2. Plural, s.r.o. (Michal Janák, Martin Jančok, Zuzana Kovaľová, Alexandra Majská, Ján Vasičák, Lujza Hostačná)

 

3. madebygro s.r.o. (gro architekti + Studio Egret West: Juraj Palovič, David West, Katarína Siváková, Katarína Labathová, Jakub Čerešník)

4. BETWEEN s.r.o. (Katarína Fejo, Tomáš Hanáček; spolupráca: Tomáš Danko, Ivan Kanich, Natália Marková, Ivana Fabiánová, Zuzana Mihaľová)

 

5. ARCHI-KON Kft. (Csaba Nagy, Lili Gárdos, Borbála Véghelyi, Réka Hargitai)

 

6. I.A.M. - projekt (Ivan Matys)

 

7. GEOME3 s.r.o. (Mária Derevencová,  Peter Derevenec, Martin Gallovský)

 

8. Place Pace s.r.o. (Peter Stec, Ján Studený; spolupráca: Antonín Wagner, Terra Florida s.r.o., Alena Tundérová, Júlia Kolláthová, Maroš Bátora, Karin Guziová, Nicol Bodnárová)

 

9. APROX s.r.o. (Peter Dolinajec, Vladimír Hrdý, Marián Kriššák, Ľubomír Mezovský)

 

10. Bogle Architects s.r.o. (Ian Bogle, Barbora Markechová)

 

11. Guldan Architects s.r.o. (Marián Pokrivčák, Monika Štekláčová, Eugen Guldan, Alexandra Macholová)

 

12. Eastbrothers architects s.r.o. (Michal Mihaľák, Peter Mihaľák)

 

13. Refuel s.r.o. (Zbyněk Ryška, Jan Skoupý)

 

14. A8000 s.r.o. (Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Anastasiia Ihnatkova, Lenka Baková Jana Březinová, Matúš Pastor)

 

Zoznam účastníkov súťaže a autorov súťažných návrhov:

1. Kalus / Kubaská architekti, s.r.o. (Zuzana Kubaská Kalusová, Juraj Kalus, Ľubica Feriancová, PhD. 

2. Plural, s.r.o. (Michal Janák, Martin Jančok, Zuzana Kovaľová, Alexandra Majská, Ján Vasičák, Lujza Hostačná)

3. madebygro s.r.o. (gro architekti + Studio Egret West: Juraj Palovič, David West, Katarína Siváková, Katarína Labathová, Jakub Čerešník)

4. BETWEEN s.r.o. (Katarína Fejo, Tomáš Hanáček; spolupráca: Tomáš Danko, Ivan Kanich, Natália Marková, Ivana Fabiánová, Zuzana Mihaľová)

5. ARCHI-KON Kft. (Csaba Nagy, Lili Gárdos, Borbála Véghelyi, Réka Hargitai)

6. I.A.M. - projekt (Ivan Matys)

7. GEOME3 s.r.o. (Mária Derevencová,  Peter Derevenec, Martin Gallovský)

8. Place Pace s.r.o. (Peter Stec, Ján Studený; spolupráca: Antonín Wagner, Terra Florida s.r.o., Alena Tundérová, Júlia Kolláthová, Maroš Bátora, Karin Guziová, Nicol Bodnárová)

9. APROX s.r.o. (Peter Dolinajec, Vladimír Hrdý, Marián Kriššák, Ľubomír Mezovský)

10. Bogle Architects s.r.o. (Ian Bogle, Barbora Markechová)

11. Guldan Architects s.r.o. (Marián Pokrivčák, Monika Štekláčová, Eugen Guldan, Alexandra Macholová)

12. Eastbrothers architects s.r.o. (Michal Mihaľák, Peter Mihaľák)

13. Refuel s.r.o. (Zbyněk Ryška, Jan Skoupý)

14. A8000 s.r.o. (Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Anastasiia Ihnatkova, Lenka Baková Jana Březinová, Matúš Pastor)

Zápisnica zo zasadnutia poroty v 2.etape súťaže:

Zápisnica zo zasadnutia poroty v 1.etape súťaže:

Tlačová konferencia: Poznáme víťaza urbanistickej súťaže na víziu areálu SAV v Bratislave

723
Youtube
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím