Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. september 2016
0
2884

Cvernovka, urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

Vyzvaná architektonická súťaž. Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie súťažného návrhu na úrovni urbanisticko-architektonickej štúdie zóny s návrhom architektonických riešení navrhovaných budov a základných prevádzkových riešení zástavby.
Vyhlásenie5.9.2016
11:00
Odovzdanie návrhov25.10.2016
14:00
Vyhlasovateľ YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
AdresaRačianska 153/A,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng.arch. Jana Tomkuljaková
0903 202 570
jana.tomkuljakova@yit.sk

1. Názov súťaže: Urbanisticko - architektonická súťaž „Cvernovka“

2. Identifikácia vyhlasovateľa:
– vyhlasovateľ: YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
– spracovateľ súťažných podmienok: YIT Slovakia a.s.
– sekretár súťaže: Ing.arch. Jana Tomkuljaková, YIT Slovakia a.s., tel.: 0903 202 570, e-mail: jana.tomkuljakova@yit.sk

3. Stručný opis predmetu súťaže:
Zámerom vyhlasovateľa – YIT Slovakia a.s. je prestavba dnes už len čiastočne využívaného areálu Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) a výstavba v zóne, s viacerými zariadeniami občianskej vybavenosti a bývania, v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie súťažného návrhu na úrovni urbanisticko-architektonickej štúdie zóny s návrhom architektonických riešení navrhovaných budov a základných prevádzkových riešení zástavby. Vyhlasovateľ očakáva, že výsledkom súťaže bude nová atraktívna mestská štvrť, ktorá by optimálne doplnila nové rozvíjajúce sa územie východného centra Bratislavy.
Účelom súťaže návrhov je výber najlepšieho ideového urbanisticko-architektonického návrhu, ako aj spracovateľa urbanisticko-architektonickej štúdie Cvernovka. Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže po priamom rokovacom konaní uzavrie zmluvu o dielo na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

4. Druh súťaže:
– podľa predmetu riešenia : urbanisticko – architektonická
– podľa účelu : projektová
– podľa okruhu účastníkov : vyzvaná
– podľa počtu kôl : 1 - kolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Členom autorského kolektívu, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť aspoň jedna osoba oprávnená projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. alebo s obdobným oprávnením v domovskom štáte v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi je výhradne elektronickou formou (e-maily). Vyzvaní súťažiaci si budú môcť stiahnuť súťažné pomôcky v digitálnej forme na úložisku OneDrive
for Business. Prístupová cesta s oprávnením vstupu obdrží každý súťažiaci v deň vyhlásenia súťaže.

7. Spôsob a miesto vyhlásenia súťaže, zverejnenia jej výsledkov a súťažných návrhov:
Vyhlasovateľ vyhlási súťaž písomným oznámením všetkým vyzvaným účastníkom, ktorí potvrdili svoju účasť v súťaži. Súčasne zašle vyhlasovateľ oznámenie o vyhlásení overenej súťaže aj SKA, ktorá vyhlásenie zverejní na svojom webovom sídle. Výsledok súťaže oznámi vyhlasovateľ všetkým účastníkom po konečnom rozhodnutí súťažnej poroty a výsledok zverejní rovnakým spôsobom akým vyhlásil súťaž. Vyhlasovateľ zverejní výsledky súťaže na svojej internetovej stránke, vo vybraných periodikách a usporiada výstavu súťažných návrhov.

8. Ceny, režijné náklady:
1. cena : 20 000.- € (slovami: dvadsaťtisíc eur)
2. cena : 12 000.- € (slovami: dvanásťtisíc eur)
3. cena : 8 000,- € (slovami: osemtisíc eur)
Náhrada výdavkov účasti v súťaži : 3 000,- €

9. Lehoty súťaže:
– Dátum vyhlásenia súťaže: 5.9.2016
– Termín odovzdania návrhov: do 25.10.2016, 14.00 SEČ
– Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 8.- 9. 11. 2016
– Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 30. 11. 2016
– Lehota na preplatenie cien a odmien: do 31. 12. 2016
– Predpokladaná lehota zverejnenia súťažných návrhov: do 31. 12. 2016, výstava 02-03/2017

10. Zloženie poroty:
– Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Radek Pšenička, predseda poroty, riaditeľ developmentu, YIT Slovakia a.s., Tel.: +421 908 785 808, Email: radek.psenicka@yit.sk
Ing. Stanislava Paulíková, projektový manažér, YIT Slovakia a.s., Tel.: +421 903 460 870, Email: stanislava.paulikova@yit.sk
Ing. arch. Tomáš Baník, manažér architektúry a dizajnu, YIT Slovakia a.s., Tel.: +421 903 202 272, Email: tomas.banik@yit.sk
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, autorizovaný architekt SKA, riaditeľ sekcie územného plánovania Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Tel.: +421 2 5935 6223, E-mail: silvester.cernik@bratislava.sk
Ing. Dušan Pekár, starosta MČ Bratislava – Ružinov, Tel.: +421 2 4828 4211, Email: starosta@ruzinov.sk
Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný architekt SKA, zástupca starostu Bratislava – Staré mesto, Tel.: +421 2 5924 6273, Email: lubomir.bohac@staremesto.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekan FA STU, autorizovaný architekt SKA, Tel.: +421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471, Email:
Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaný architekt SKA, JELA, s.r.o., Tel.: +421 0905 830 415, Email: plencnerova@chello.sk
Igor Marko MA ARCH ARB, Marko and Placemakers Ltd, Magdalen House, 136-148 Tooley Street, London SE1 2TU, United Kingdom, Email: info@markoandplacemakers.com , Web: http://markoandplacemakers.com
– Náhradníci poroty:
Súťažná porota pozostáva z 9 riadnych členov. Nie sú nominovaní žiadni náhradníci. Súťažná porota je uznášania schopná pri minimálnej účasti 7 porotcov a v zložení, kedy dve tretiny porotcov budú autorizovaní architekti a súčasne nadpolovičná väčšina porotcov bude nezávislá na vyhlasovateľovi (Súťažný poriadok SKA, čl. 8).
– Experti:
Inžinierska činnosť: Ing. Peter Bahula Svetlotechnika: Ing. Oľga Paradeiserová, CSc. Doprava: Ing. Vladimír Májek

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje rokovať s víťazom súťaže. Rokovanie bude viesť k podpisu zmluvy o dielo na projektové práce v rozsahu dokumentácie pre účely rozhodnutia o umiestnení stavby na predmet súťaže. V prípade neúspešnosti rokovania s víťazom súťaže, vyhlasovateľ vyzve k rokovaniu ďalšieho účastníka súťaže podľa poradia hodnotenia v súťaži. Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov:
Súťažné podmienky boli konzultované a overené Slovenskou komorou architektov, overovacím protokolom č. KA-548/2016 zo dňa 31.8.2016.

Súťažné podmienky nájdete v prílohe nižšie:

Aktualizácia: SKA na žiadosť vyhlasovateľa zverejňuje súťažné podmienky upravené vyhlasovateľom tak, aby neboli verejne dostupné údaje, obsahujúce obchodné a strategické dáta, ktoré sú prístupné len súťažiacim.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím