Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. marec 2017
0
1592

Súťaž: Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Zaujímavá súťaž, kde je predmetom riešenia aj jeden z najstarších funkcionalistických domov na Slovensku od Michala Maximiliána Scheera.
Vyhlásenie23.3.2017
08:00
Odovzdanie návrhov14.6.2017
15:00
VyhlasovateľKreatim, s.r.o.
AdresaPrídavková 41/A,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Viera Šottníková
+421903794736
viera.sottnikova@gmail.com

Cieľom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“ je výber autora alebo autorského kolektívu najvhodnejšieho architektonického a ekonomicky efektívneho riešenia predmetu súťaže a súčasne budúceho spracovateľa komplexných projektových dokumentácií a súvisiacich služieb architekta prestavby a rekonštrukcie Ružičkovho pavlačového bytového domu a návrh nového bytového polyfunkčného domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity, navrhovaného na asanáciu, v Žiline.

Lehoty súťaže :

Dátum vyhlásenia súťaže: 23.03.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 31.05.2017 do 24:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 14.06.2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20.-21.06.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 20.07.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov

Zloženie poroty :
Členovia poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Mgr. Robert Krett

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Martin Bišťan
3. prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
4. Ing. arch. Alexander Koban
5. Ing. arch. Štefan Moravčík
6. Ing. arch. Martin Pavelek
7. Ing. arch. Tomáš Sobota

Náhradníci poroty:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Júlia Durdyová
2. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová 
3. Akad. arch. Dušan Voštenák

Závislí na vyhlasovateľovi:
4. Ing. Peter Budinský

Experti poroty :
Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie,
Mgr. Vladimír Majtan, expert na pamiatky a pamiatkové stavby

ďalších si môže porota prizvať v prípade potreby

Ceny a odmeny, režijné náklady :

1. cena: 5000 euro
2. cena: 3000 euro
3. cena: 2000 euro

Odmeny spolu do výšky max. 2000 euro,
režijné náklady sa neudeľujú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny.

Súčasný stav existujúcich stavieb je rozdielny. Z architektonického hľadiska zaujímavý a hodnotný pavlačový dom, známy v Žiline ako „Ružičkov dom“ vyžaduje predovšetkým komplexné architektonické a stavebno-technické preriešenie stavby a dispozícií na nové, zodpovedajúce súčasným nárokom na bývanie, zohľadňujúc pritom pôvodné funkcionalistické architektonické riešenie jeho autora Ing. arch. Michaela Maximiliána Scheera z roku 1931, ako obytného domu pre chudobných obyvateľov mesta. Svojim minimalistickým a pritom výrazným architektonickým riešením patrí tento objekt k najlepším dielam arch. M. M. Scheera a zároveň medzi najvýznamnejšie funkcionalistické stavby 30-ych rokov 20. storočia na území Žiliny.

Dom diecéznej charity je eklektický objekt postavený v roku 1907 v rámci charitatívneho projektu Rímskokatolíckej cirkvi. V priebehu 20. storočia stavebnými úpravami stratil svoje architektonické kvality a jeho dispozičné a stavebné riešenie nedáva v súčasnosti predpoklady na nové využitie požadované vyhlasovateľom súťaže – na bytový dom s občianskou vybavenosťou v parteri orientovanom do Predmestskej ulice.
Riešené územie, ktoré sa nachádza v samotnom centre mesta, v kontakte s Mestskou pamiatkovou rezerváciou Žilina, v jej ochrannom pásme, v priestore medzi ulicami Vojtecha Spanyola a Predmestskou s rozdielnou výškovou úrovňou tvorenou terasou Váhu je vymedzené:

  • zo severovýchodu Predmestskou ulicou,
  • severozápadu prielukou - schodmi spájajúcimi Predmestskú a Spanyolovu ulicu,
  • zo západu Ulicou V. Spanyola,
  • z juhu a východu súkromnými pozemkami a zástavbou na nich.

Stavby postavené na týchto pozemkoch plne využívajú konfiguráciu terénu. Predmestská ulica je z hľadiska dopravnej obsluhy slepou komunikáciou, ale je ňou vedený jeden z hlavných peších ťahov mesta a navrhovaná hlavná cyklotrasa H3, ktoré spájajú sídlisko Vlčince s historickým jadrom – centrom mesta. 

Ortofotomapa centra Žiliny s vyznačeným riešeným územím v súťaži návrhov
Ortofotomapa centra Žiliny s vyznačeným riešeným územím v súťaži návrhov

Vyhlasovateľ od súťaže návrhov očakáva návrh bloku dvoch polyfunkčných bytových domov, ktorý svojim architektonickým, funkčným a ekonomicky efektívnym riešením vytvorí obytný komplex doplnený o také zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré sú nenáročné na dopravnú obsluhu a parkovanie, a nebudú kolidovať s hlavnou obytnou funkciou. Aj v navrhovanom obytnom dome je potrebné orientovať občiansku vybavenosť do Predmestskej ulice vo väzbe na ňou vedený peší ťah a navrhovanú cyklotrasu, naviazaním na existujúce priestory vybavenosti v Ružičkovom dome. Účelom tejto architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa architektonického návrhu polyfunkčného obytného bloku riešeného v uzavretom areáli medzi ulicami Vojtecha Spanyola a Predmestskou. Podľa výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov rokovacieho konania, vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác. Vybraný - víťazný autor (autori) víťazného súťažného návrhu bude po uzavretí zmluvy zhotoviteľom požadovanej potrebnej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a zároveň realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane výkonu autorského dozoru pri realizácii navrhnutého diela v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže sú uvedené v nasledujúcich kapitolách týchto súťažných podmienok, podrobnejšie v ods. 19.2 týchto súťažných podmienok.

V popredí dom diecéznej charity (okrový) a za nim Scheerov "Ružičkov dom" (biely)
V popredí dom diecéznej charity (okrový) a za nim Scheerov "Ružičkov dom" (biely)
Ružičkov dom z druhej strany
Ružičkov dom z druhej strany

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím