Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. marec 2020
2
1522

Súťaž: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská - Námestie 1. mája

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom.
Vyhlásenie31.3.2020
15:00
Odovzdanie návrhov2.7.2020
15:00
VyhlasovateľObec Valaská
AdresaNámestie 1. mája 460/8,
Valaská,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Janka Pohančaníková
048/6711505
janka.pohancanikova@valaska.sk

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Obec Valaská vyhlasuje verejnú, projektovú, architektonicko-krajinársku, jednoetapovú súťaž návrhov "Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská - Námestie 1. mája". Komplexné riešenie územia by malo reflektovať nové priestorové a funkčné vzťahy a požiadavky na vytvorenie námestia s pobytovým charakterom, ako kultúrno-spoločenského centra Valaskej.  Lokalita niekoľkokrát do roka poskytne priestor spoločenským a kultúrnym podujatiam s maximálnou kapacitou dvetisíc ľudí. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať priestor pred obecným úradom jednotne a reprezentatívne, s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Porota:

Riadni členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA - predseda poroty
 • Ing. arch. Roman Turčan, AA SKA - podpredseda poroty
 • Ing. arch. Tomáš Auxt, AA SKA
 • Ing. Barbora Halásová, KA SKA
 • Ing. arch. Peter Iľanovský

Náhradní členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Martin Repický, AA SKA
 • Ing. arch. Pavol Kupec, AA SKA

 

Ceny a odmeny:

 1. cena: 5 000 €
 2. cena: 2 500 €
 3. cena: 1 500 €

Termíny:

 • Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: od vyhlásenia do 01.06.2020 do 15:00 hod.
 • Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do 01.06.2020 do 15:00 hod.
 • Odpovede na žiadosti o vysvetlenie: v troch termínoch: 17.04.2020, 08.05.2020 a 5.6.2020
 • Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 02.07.2020 do 15:00 hodiny na sekretariát Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8
 • Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 08.-09.07.2020 o 9:00 hod
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

Doplňujúce informácie k postupu:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby alebo tím - kolektív zložený z architekta, respektíve z kolektívu architektov a navrhovateľov, z ktorých minimálne jeden člen riešiteľského kolektívu musí spĺňať požiadavku na odbornú spôsobilosť - autorizáciu SKA v súlade s § 4 (architekt), resp. § 4a (krajinný architekt), zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s účelom súťaže a v súlade § 34 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskej únie a má svoje sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom z členských štátov Európskej únie. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti - osvedčenej kópie autorizačného osvedčenia príslušnej Komory. V priamom rokovacom konaní, na ktoré vyhlasovateľ vyzve účastníka, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ požadovať od záujemcu preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ZVO a spôsobom uvedeným v ZVO.

Link na profil zákazky na portáli UVO nájdete tu. 

Súťažné podmienky:

Riešené územie
Riešené územie
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím