Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. december 2021
3
4600

Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave - výsledky súťaže

V kvalitne obsadenej súťaži zvíťazil návrh Iľju Skočeka a Danice Sčepkovej.
Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave - výsledky súťaže

Cieľom architektonickej súťaže návrhov bolo nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania na vytvorenie nových priestorov pre potreby Vysokej školy múzických umení v rámci prieluky na Svoradovej ulici v Bratislave.

Úlohou poroty bolo preveriť kvalitu riešenia doručených návrhov, ktoré splnili podmienky súťaže, vo vzťahu k detailne sformulovanému zadaniu. V rámci určeného kritéria hodnotenia porota preverovala návrhy najmä so zreteľom na vzájomnú prepojenosť a vyváženosť naplnenia zastavovacích podmienok, priestorových a prevádzkových nárokov vyhlasovateľa a nárokov na mestotvorné a architektonické kvality návrhu. Pri výraznom odklonení sa návrhu od pokynov zadania porota jednotlivo hodnotila tiež uvedenú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup. Otázky realizovateľnosti návrhov z pohľadu konštrukčných a prevádzkových kritérií boli konzultované s expertmi poroty. V nasledujúcej fáze prípravy porota odporúča v spolupráci s architektom, ktorému bude zákazka zadaná, detailne analyzovať a vyhodnotiť plánované využitie priestorov v širšom kontexte celého súboru budov školy.

Charakter súťaže, objem stavby ohraničený disponibilnou prielukou a podrobne formulované nároky vyhlasovateľa v zadaní významne predznačili obsah a mieru rozdielnosti návrhov. Pri posudzovaní architektonických a urbanistických kvalít návrhov porota v diskusii zvažovala viaceré hľadiská, hlavne primeranosť objemového riešenia v kontexte mestskej polohy a Svoradovej ulice, prácu návrhov s rímsou, voľbu spôsobu tienenia uličného priečelia a formu využitia parteru, vrátane aktivovania predpolia budovy. Vzhľadom na súčasnú rozmanitosť a chýbajúcu spoločnú vizuálnu identitu súboru stavieb tvoriacich areál VŠMU, porota diskutovala o návrhoch aj s ohľadom na znakovú reprezentáciu školy dostavbou. Porota hľadala v návrhoch originálny pohľad na vyjadrenie symboliky školy, odchyľujúci sa od tradičného a formálneho stotožnenia témy divadla s motívom opony. Porota sa tiež zhodla na nízkej vnímavosti viacerých riešení k aplikovaniu princípov univerzálneho a bezbariérového navrhovania v predložených súťažných návrhoch. Pozitívom väčšiny ocenených a odmenených návrhov je rešpektovanie existujúcej zelene ako prirodzeného fenoménu Svoradovej ulice.

 

Porota na záver rozhodla jednohlasne o výslednom poradí návrhov:

1. cena (15 000 €): návrh č. 2. 
Autori: ľja Skoček, Danica Ščepková

Komentár poroty:
Návrh podľa členov poroty najlepšie spĺňa kombinované kritérium najvhodnejšieho riešenia vo vzťahu k zadaniu. Ukazuje invenciu architekta a jeho schopnosť vnímať a zladiť široké spektrum prevádzkových, architektonických, urbanistických a technických súvislostí a nárokov na projekt.

Navrhnutá dispozícia je riešená v súlade so zadaním a primerane rešpektuje rozdelenie prevádzok podľa požiadavky vyhlasovateľa. Riešenie fasády s predsadenými pavlačami porota vyhodnotila z viacerých aspektov ako zodpovedajúce potrebám dostavby školy, poskytujúce vhodné pasívne tienenie fasády a tiež exteriérovú pobytovú plochu na každom podlaží. Zároveň je, podľa názoru poroty, v navrhnutom rozsahu, vhodnou architektonickou formou pre vytvorenie charakteristickej identity pre komplex budov VŠMU. Porota, vrátane zástupcu vyhlasovateľa, kladne vníma ideu odhalenia javiskovej techniky ako „rubovej strany divadla“ vyjadrenú celkovým vzhľadom návrhu dostavby. Objekt tak sympaticky komunikuje svoj obsah do ulice aj do verejného priestoru v predpolí. Vhodnosť a účelnosť navrhnutého vonkajšieho schodiska, nad rámec jeho kompozičnej funkcie vo fasáde, vyžaduje ďalšie posúdenie.

Koncept spĺňa nároky na profesionalitu a flexibilitu pre rozpracovanie a dopracovanie architektúry, konštrukcie a technického vybavenia budovy v ďalších fázach prípravy projektu a porota ho na základe spoločného stanoviska odporúča na realizovanie.

 

2. cena (9 000 €): návrh č. 14. - ALEXY & ALEXY s.r.o.
Autori: Andrej Alexy, Mária Bogárová, Michal Bogár
Spolupráca: Veronika Slaničanová, Matúš Králik, Matúš Blažíček, Erik Jakeš

Komentár poroty:
Návrh zaujal kvalitným riešením dispozičných vzťahov vytvárajúcich optimálny model prevádzky školy v novej budove. Príkladná je tiež práca s parterom a predpolím budovy, ktorá prirodzene využíva konfiguráciu terénu na zaujímavé otvorenie predpolia sálových priestorov do ulice. Porota v diskusii a hodnotení takéhoto konceptu vníma aj určité limity ponechania „jamy“ pred budovou, a to najmä z hľadiska bezbariérového prístupu, ako aj kontroly využívania exteriérových plôch.

V protiklade ku kvalitám dispozičného riešenia, svojou prísne samoregulovanou architektonickou formou, opakujúcou tektoniku pôvodnej budovy, návrh vyjadruje veľmi úsporný architektonický názor na budovu a na identitu školy. Rozsah rozpracovania návrhu fasády síce ponecháva priestor na predstavu o konkrétnejšej podobe objektu, prísne členenie fasády a navrhnutý alubondový obklad však podľa názoru poroty nezodpovedá v primeranej miere charakteru zadania a programu budovy.

Porota na súťažnom návrhu ocenila celkovú vyváženosť a kultivovanosť riešenia, ktorá by mohla byť vhodným základom na dopracovanie návrhu a projektovú prípravu dostavby.

 

3. cena (6 000 €): návrh č. 26. - INDEX, s.r.o.
Autori: Michal Oborný, Andrej Drgala, Michaela Sýkorová

Komentár poroty:
Porota posúdila návrh ako racionálny a zároveň inovatívny. Pôdorysné riešenie podlaží poukazuje na skúsenosti architekta s navrhovaním kvalitného a funkčného vnútorného prostredia budov so snahou o intenzívne využitie disponibilného priestoru. Porotu zaujala tiež myšlienka nahradenia exteriérového prehĺbenia pred budovou vyvýšeným „plató“, v spojitosti s konceptom pokračovania javiska sály v exteriéri. Zároveň je takto navrhnutá, otvorená sála bez zákulisia, z pohľadu jej zamýšľaného multifunkčného využitia, skôr nevyhovujúca.

Štruktúrovaná, kontajnerová architektúra je v súčasnosti obľúbenou témou a pre potreby klienta je akceptovateľná. Takto zvolená forma však nedostatočne zohľadňuje kontext prostredia a súčasne pôsobí ako príliš uzavretá a dokončená, čo by mohlo komplikovať jej rozpracovanie v ďalšom postupe prípravy projektu. Nepresvedčivo v tomto kontexte pôsobí nenadväzujúci, resp. chýbajúci nosný systém na jednotlivých podlažiach, ktorý by v ďalších stupňoch vyžadoval zásadné preriešenie.

 

4.- 5. miesto (odmena 3 000 €): návrh č. 15. 
Autori: Milan Kiaček, Matúš Kiaček

Komentár poroty:
Kvalitou návrhu je strohý architektonický výraz, takmer indiferentný k miestu i času svojho vzniku, ktorý v kombinácii s minimalizovaným objemom vytvára efekt subtílnej monumentality architektúry. Elementárna forma budovy a klasicizujúci vertikálny raster terazzovej fasády, prechádzajúci viditeľne naprieč stavbou vo forme rebrového stropu, pôsobia ako primerané funkcii objektu a môžu sa stať vhodnou „kulisou“ umeleckej školy. Porota kladne hodnotí aj kompaktné dispozičné riešenie a s tým súvisiacu ekonomickosť návrhu, tá je však čiastočne eliminovaná náročným konštrukčným riešením fasády. Otvorenie a prepojenie dispozície cez sedem podlaží je diskutabilné z pohľadu prevádzky, ako aj splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.

 

4.- 5. miesto (odmena 3 000 €): návrh č. 25. - CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED
ARCHITECTS s.r.o.
Autori: Michal Krištof, Ondřej Chybík, Peter Chaban, Ján Kohút, Zoltán Takács, Dávid Podešva, Vanesa Rybárová

Komentár poroty:
Budova je navrhnutá s jasne vyjadreným architektonickým rukopisom, ktorý v sebe spája aktuálny vzhľad s citáciou kordónových ríms okolitých stavieb. Diagonálne, pílové elementy na streche a v parteri, spolu s výklopnými markízami poskytujú budove originálnu, ľahko odlíšiteľnú identitu, ktorá by podliehala ďalšiemu schvaľovaniu v procese povoľovania. Návrh si v parteri volí variant zvýšeného predpolia a priečne vloženej otvorenej sály s preskleným zadným prospektom javiska. Takéto riešenie hodnotí porota z pohľadu uvažovanej multifunkčnej prevádzky ako limitujúce, napriek vizuálnym kvalitám a pozitívnemu vplyvu na verejný priestor v predpolí budovy. Jasne navrhnutý nosný systém v kombinácii s ľahkými a mobilnými priečkami prispievajú k flexibilite a variabilite priestorov.

 

6.- 7. miesto (odmena 2 000 €): návrh č. 10. - DMArchitekti s.r.o.
Autori: Tomáš Dimun, Michaela Vatraľová, Romana Maľová

Komentár poroty:
Svieži a mierne eklektický návrh, hľadajúci limitnú polohu hravosti a teatrálnosti, so snahou o ich vyjadrenie súčasným architektonickým slovníkom. Porota sa dohodla na zaradení tohto návrhu k odmeneným na základe vzťahu navrhovanej formy k funkcii budovy aj napriek jeho nekontextuálnej, súťažnej „ľahkovážnosti“. Zapustený parter, prekryté exteriérové pobytové plochy, predsadený raster vytvárajúci podklad pre popínavú zeleň na fasáde, rozličné formy tienenia - návrh reaguje na funkcie budovy a využíva viacero elementov, ktoré sú vhodným obohatením riešenia pre užívateľov. Poloha autovýťahu prevádzkovo aj fyzicky roztínajúceho parter a uzavretá chodbová dispozícia čiastočne oslabujú ostatné kvality návrhu.

 

6.- 7. miesto (odmena 2 000 €): návrh č. 11. - Kuklica Smerek architekti, s.r.o.
Autori: Peter Kuklica, Erik Hornáček, Katarína Siváková, Martin Smerek, Juraj Hubinský

Kometár poroty:
Reprezentant „oponovej“ architektúry, ktorý podľa hodnotenia poroty najlepšie využil túto formalistickú ideu v prospech kvality architektonického návrhu. Vrstvenie a tektonika fasády, striedanie jej otvorenosti a uzavretosti vytvárajú vyváženú a vkusnú kompozíciu, harmonicky dopĺňajúcu prieluku v obraze Svoradovej ulice. Dominantný presklenie multifunkčnej sály s priehľadom zo schodov spájajúcich ulicu so Zámockou ulicou skreslene evokuje dojem hlavného vstupu do objektu. Uzavretý dvor v uličnom profile pred budovou má potenciál slúžiť ako chránený exteriérový priestor pre študentov školy. Návrh je nejasný v riešení dispozície, najmä koncepcie sálových priestorov a z pohľadu prevádzkových nárokov školy by vyžadoval viaceré zmeny.

 

8. - 9. miesto: návrh č. 20 - JRKVC s.r.o.
Autori: Peter Jurkovič, Prokop Matěj

 

8. - 9. miesto: návrh č. 24 - MRCK GROUP s.r.o. - GRAU architects
Autori: Andrej Oláh, Filip Marčák, Matej Kurajda, Jana Filipková, Alexandra Májska

 

10. - 14. miesto: návrh č. 6 
Autori: Juraj Palovič, Petr Strojný, Eduard Krištof, Jakub Čerešník, Lukáš Bím

 

10. - 14. miesto: návrh č. 7
Autori: Márius Žitňanský, Vladimír Šimkovič, Tea Mersuli, Barbora Gunišová

 

10. - 14. miesto: návrh č. 9 - Architektonická kancelária Ľubomír Závodný s.r.o.
Autori: Ľubomír Závodný, Michal Bielik, Diana Szekerová

 

10. - 14. miesto: návrh č. 22 - GEOME3 s.r.o.
Autori: Peter Derevenec, Mária Derevencová, Martin Gallovský

 

10. - 14. miesto: návrh č. 23 - PLURAL s.r.o.
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslana Dimov, Alica Pokorná

 

15. miesto: návrh č. 13 - FKF design, s.r.o.
Autori: Ladislav Vikartovský, Gábor Nagy, Tamás Czíria

 

16. - 18. miesto: návrh č. 4 - MODERNYDOM.eu, s.r.o.
Autor: Igor Gerdenich
Spolupráca: Lívia Búliková, Kinga Čizmádiová, Dušan Takáč

 

16. - 18. miesto: návrh č. 12
Autori: František Kalesný, Yakoub Meziani, Jakub Klemon

 

16. - 18. miesto: návrh č. 27 - Michal Diviš Architekti s.r.o.
Autori: Michal Diviš, Matej Mičiak, Matej Kuchar

 

19. miesto: návrh č. 3 - Refuel s.r.o.
Autori: Jan Skoupý, Zbyněk Ryška

 

20. - 28. miesto: návrh č. 1 - DAK
Autori: Radomír Kopecký, Miloslav Kopecký

 

20. - 28. miesto: návrh č. 5 - AKVADRÁT, s.r.o.
Autori: Kristián Csémy

 

20. - 28. miesto: návrh č. 8 
Autor: Ing. arch. Andrej Gürtler

 

20. - 28. miesto: návrh č. 16 - N/A s.r.o.
Autori: Benjamím Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Dávid Nosko, Bruno Pella, Slávka Šellongová, Maroš Greš

 

20. - 28. miesto: návrh č. 17 - A - DESIGN s.r.o.
Autori: Tomáš Pohanič, Michal Romanec, Patrik Kuva, Michal Buranovský, Igor Pohanič, Bohdan Hollý

 

20. - 28. miesto: návrh č. 18 - SLLA s.r.o.
Autori: Michal Sulo, Miriam Lišková
Spolupráca: Luis Acedo-Rico Pablo-Romero, Sebastian Benzoni, Claudia Montedoro

 

20. - 28. miesto: návrh č. 19 - FISCHERS, a.s.
Autori: Dušan Fischer, Ľudovít Urban
Spolupráca: Matej Hoppan, Erika Hrivíková, Miroslava Ribovičová

 

20. - 28. miesto: návrh č. 21 - Totalstudio s.r.o.
Autori: Michal Kontšek, Aleš Šedivec, Miroslava Kamenská

 

20. - 28. miesto: návrh č. 28 - Vychodil architects, s.r.o.
Autori: Mojmír Vychodil, Šimon Chmelár

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty:

Podklady: 2021

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím