Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. január 2016
0
245

Myslíme na robotov?

Do 20 rokov budú zastávať roboti takmer polovicu pracovných pozícií v Japonsku. Máme pre nich v projektoch vytvorené miesto? Kde budú bývať, kadiaľ budú chodiť?
Myslíme na robotov?

Re­cep­čná, taxikár, bez­peč­nos­tná stráž, niek­to­ré mies­ta v sek­to­re slu­žieb - sú pra­cov­né po­zí­cie, nad kto­rý­mi by ma­la ako pr­vá prev­ziať kon­tro­lu ume­lá in­te­li­gen­cia. Pod­ľa naj­nov­ších vý­sku­mov, od ro­ku 2035 ma­jú ro­bo­ti v Ja­pon­sku za­stá­vať tak­mer 49 % vy­bra­ných pra­cov­ných fun­kcií, kým v USA by to ma­lo byť 47 % a vo Veľ­kej Bri­tá­nii 35 %.

Hlav­ným dô­vo­dom nah­rá­dzania ľu­dí ro­bot­mi nie sú ani tak oba­vy zo star­nú­cej ja­pon­skej po­pu­lá­cie, ako skôr sna­ha uká­zať, že pra­cov­né po­zí­cie, v kto­rých sa čin­nos­ti doo­ko­la opa­ku­jú, mô­že vy­ko­ná­vať aj ume­lá in­te­li­gen­cia. V ta­kom­to prí­pa­de by sa uvoľ­ni­la pra­cov­ná si­la pre pos­ty, v kto­rých sú pot­reb­né tvo­ri­vé schop­nos­ti, em­pa­tia či ana­lý­za abstrak­tných my­šlie­nok. „Mies­ta v služ­bách, kto­ré si vy­ža­du­jú krea­ti­vi­tu, ko­mu­ni­ká­ciu, em­pa­tiu ale­bo vy­jed­ná­va­nie by bo­lo ťaž­ké nah­ra­diť vý­poč­to­vou tech­ni­kou," vy­svet­ľu­je ve­dú­ci pra­cov­ník vý­sku­mu Yumi Wakao.

Ja­pon­sko ús­peš­ne od­štar­to­va­lo éru ro­bo­tov už v jú­ni toh­to ro­ka, kon­krét­ne pr­vým ro­bo­tom pra­cu­jú­cim na re­cep­cii. V zá­bav­nom par­ku Henn-na Ho­tel,nao­pak,po­má­ha ro­bo­tic­ké ra­me­no uk­la­dať ba­to­ži­nu do skríň a od­omy­kať ho­te­lo­vé iz­by zá­kaz­ní­kom. Sys­tém fun­gu­je na prin­cí­pe roz­poz­ná­va­nia tvá­rí, tak­že náv­štev­ní­ci ne­pot­re­bu­jú ani kľú­če ani či­po­vé kar­ty.

Zdroj: Itnews, Engadget

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím