Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. január 2016
0
491

Projekt Future Timeline načrtáva obraz sveta v budúcnosti

Pro­jekt Fu­tu­re Ti­me­li­ne sa po­kú­ša pred­po­ve­dať vý­voj sve­ta na zá­kla­de sú­čas­ných ana­lýz a vý­sku­mov, pri­čom sa doň sna­ží pre­miet­nuť vply­vy ve­dec­ké­ho pok­ro­ku a geo­po­li­tic­kých zmien.
Projekt Future Timeline načrtáva obraz sveta v budúcnosti

Na 20. ro­ky toh­to sto­ro­čia pred­po­ve­dá, že sa za­čne pre­ja­vo­vať ne­dos­ta­tok ro­py a zme­ny klí­my, kto­ré bu­dú mať zá­sad­ný vplyv na zá­so­by pot­ra­vín a vo­dy na ce­lom sve­te.

Nas­le­du­jú­ce 30. ro­ky bu­dú poz­na­če­né rých­lym ce­los­ve­to­vým pre­cho­dom na čis­té zdro­je ener­gie, ako sú ria­sy, bio­pa­li­vá a ďal­šie ob­no­vi­teľ­né zdro­je. Ten­to trend bu­dú pod­po­ro­vať no­vé ob­ja­vy v ob­las­ti na­no­tech­no­ló­gií. Pok­ro­ky nas­ta­nú aj v ob­las­ti jad­ro­vej fú­zie, no jej všeo­bec­né pri­ja­tie sa oča­ká­va až o nie­koľ­ko de­sať­ro­čí nes­kôr. Väč­ši­na no­vých auto­mo­bi­lov bu­de jaz­diť na elek­tric­ký ale­bo hyb­rid­ný po­hon. Dis­tri­buo­va­né po­hon­né sys­té­my pri­ne­sú re­vo­lú­ciu do le­tec­kej dop­ra­vy.

Expo­nen­ciál­ny ná­rast vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu sú­bež­ne s nap­re­do­va­ním ge­ne­ti­ky, na­no­tech­no­ló­gií a ro­bo­ti­ky po­ve­die v 40. ro­koch k zro­du tran­shu­ma­niz­mu. Čo­raz men­šie, zlo­ži­tej­šie a so­fis­ti­ko­va­nej­šie za­ria­de­nia sa bu­dú im­plan­to­vať a in­teg­ro­vať do ľud­ské­ho te­la. Ich úlo­hou bu­de bo­jo­vať pro­ti cho­ro­bám, zdo­ko­na­ľo­vať zmys­ly, ale aj pos­kyt­núť zá­ba­vu a ko­mu­ni­ká­ciu spô­so­bom, aký pred­tým ne­bol mož­ný. Ako prík­lad mož­no uviesť úpl­né po­no­re­nie do vir­tuál­nej reali­ty.

V 50. ro­koch sa ľud­stvo bu­de sna­žiť unik­núť z prepl­ne­nej do­mov­skej pla­né­ty a vy­bu­du­je pr­vé tr­va­lé ko­ló­nie na Mar­se. Pok­ro­ky vo vý­poč­to­vom vý­ko­ne a v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie bu­dú vý­znam­ne ov­plyv­ňo­vať eko­no­mi­ku. Hos­po­dár­sky rast bu­de pod sil­ným tla­kom nie­len pre eko­lo­gic­ké dôs­led­ky, ne­dos­ta­tok zdro­jov a de­mog­ra­fic­ké tren­dy, ale aj vply­vom tech­no­lo­gic­kej ne­za­mes­tna­nos­ti. Pre mo­hut­ný tech­no­lo­gic­ký roz­voj to­tiž bu­de tre­ba stá­le me­nej ľud­skej pra­cov­nej si­ly.

Po ro­ku 2060 sa sve­to­vá po­pu­lá­cia us­tá­li a pres­ta­ne rásť. Bu­de to jed­nak v dôs­led­ku kle­sa­jú­cej mie­ry pô­rod­nos­ti, jed­nak vply­vom znač­né­ho poč­tu úmr­tí spô­so­be­ných zhor­šu­jú­cim sa ži­vot­ným pros­tre­dím. Zme­na klí­my bu­de mať do­sah na ce­lé ná­ro­dy. Na­priek pok­ro­kom v tech­no­ló­gii bu­de zá­sad­ným prob­lé­mom sku­toč­nosť, že ľud­stvo kon­zu­mu­je pri­ve­ľa a príl­iš rých­lo, pre­sa­hu­júc rá­mec to­ho, čo mô­že Zem pos­kyt­núť udr­ža­teľ­ným spô­so­bom.

Se­dem­de­sia­te ro­ky pri­ne­sú veľ­ký ná­rast vo vy­uží­va­ní ener­gie z jad­ro­vej syn­té­zy. Expan­zia do ves­mí­ru sa ten­to­raz za­me­ria na ko­ló­nie na Me­sia­ci a ban­skú ťaž­bu na ňom. Roz­siah­la en­vi­ron­men­tál­na ka­tas­tro­fa na Ze­mi bu­de mať za nás­le­dok stúp­nu­tie hla­di­ny sve­to­vé­ho oceá­nu a vy­žia­da si eva­kuáciu mno­hých miest.

Pok­ra­ču­jú­ce pok­ro­ky v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie pri­ne­sú v 80. ro­koch expló­ziu ve­dec­kých ob­ja­vov. To do­po­mô­že k spo­ma­le­niu ná­ras­tu glo­bál­nych tep­lôt a prip­ra­ví pô­du na udr­ža­teľ­nej­ší vý­voj v 22. sto­ro­čí. Tran­shu­man­izmus sa sta­ne mainstrea­mo­vým ja­vom. Prie­mer­ný člo­vek sa sta­ne zá­vis­lým od roz­hra­nia mo­zog-po­čí­tač a iných im­plan­to­va­ných za­ria­de­ní, čo po­ve­die k pos­tup­né­mu vy­trá­ca­niu ná­bo­žen­stva.

Na­po­kon v 90. ro­koch ho­mo sa­piens pres­ta­ne byť do­mi­nan­tným dru­hom na Ze­mi. Kaž­do­den­né sve­to­vé zá­le­ži­tos­ti bu­dú rie­šiť vý­hrad­ne ultra­rých­le a ultrain­te­li­gen­tné stro­je, ro­bo­ty a vir­tuál­ne en­ti­ty.

A po­kiaľ ide o ví­zie eš­te vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti, v 22. sto­ro­čí sa pred­pok­la­dá ďal­ší rast tran­shu­man­izmus, roz­voj ves­mír­ne­ho tu­riz­mu. Prak­tic­ky všet­ka ener­gia bu­de po­chá­dza buď z fú­zie, ale­bo ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov. Ume­lá in­te­li­gen­cia, kto­rá sa už v pred­chá­dza­jú­com sto­ro­čí za­ča­la spá­jať s ľud­skou in­te­li­gen­ciou, do­siah­ne no­vú úro­veň kog­ni­tív­nych a in­te­lek­tuál­nych schop­nos­tí. Aj keď jej bu­dú chý­bať emó­cie a jem­né čr­ty ľud­ské­ho in­te­lek­tu, za­čne zá­sad­ne me­niť beh de­jín. Na Me­sia­ci a na Mar­se vznik­nú tr­va­lo obý­va­né osa­dy, na as­te­roi­doch sa za­čne roz­siah­la ťaž­ba su­ro­vín a pr­vé son­dy za­mie­ria k Al­fe Cen­tau­ri.

Rých­losť a roz­sah pok­ro­ku vy­tvo­rí to, čo už dnes prog­nos­ti­ci na­zý­va­jú tech­no­lo­gic­kou sin­gu­la­ri­tou. Ve­dec­ké ob­ja­vy v 22. sto­ro­čí pre­siah­nu mož­nos­ti ľud­ské­ho chá­pa­nia. Ľud­ské­mu moz­gu to­tiž chý­ba­jú mož­nos­ti up­gra­du a zlep­še­nia.

Čo po­vie­te na ta­ké­to vy­hliad­ky? Zda­jú sa vám príl­iš pe­si­mis­tic­ké?

Zdroj: Itnews, Futuretimeline

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím