Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. júl 2015
0
578

Robot Hadrián s výkonom tisíc tehiel za hodinu stavia domy

Prvý "automatického murára" na svete vyvinul Mark Pivac, letecký a strojný inžinier zo západoaustrálkeho Perthu.
Robot Hadrián s výkonom tisíc tehiel za hodinu stavia domy

Ro­bo­t dostal meno Ha­drián pod­ľa rím­ske­ho ci­sá­ra, kto­rý dal pos­ta­viť Ha­driá­nov val vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Hadrián postupuje pri stavbe autonómne a systematicky. Potrebuje iba podklady v podobe 3D plánu budovy v niek­to­rom so štandardných for­má­tov CAD. Týmto plánom sa riadi počas výstavby. Priestorovú koordináciu zabezpečuje geodeticky vytýčený pevný bod a komunikácia s nim pomocou laserového lúča. Sám si vy­po­čí­ta po­lo­hu kaž­dej teh­ly v priestore, na­re­že si ju pod­ľa pot­re­by a pos­tup­ne tehly kla­die na príslušné miesto. Vyne­chá pries­tor aj na pot­ru­bie či káb­le, tam kde treba. Ta­kým­to spô­so­bom do­ká­že po­lo­žiť prib­liž­ne ti­síc te­hál za ho­di­nu. Vy­chá­dza to na interval 3-4 se­kun­dy na jed­nu teh­lu. Keď­že je schop­ný pra­co­vať až 24 ho­dín den­ne, za rok by ta­kým­to tem­pom pos­ta­viť až 150 štandardných do­mov. Alebo môžeme povedať, že robot postaví rodinný dom obvyklej veľkosti za dva dni.

Zásadným spôsobom sa teda mení spôsob výstavby i za použitia tradičných materiálov, akými sú tehly.  „Ľudia klád­li teh­ly ruč­ne prib­liž­ne 6000 ro­kov a od čias prie­my­sel­nej re­vo­lú­cie sa ten­to pro­ces sna­ži­li za­uto­ma­ti­zo­vať. Na­chá­dza­me sa v tech­nic­kom bo­de, kde nás tech­no­ló­gia po­su­nu­la na úro­veň, keď je to ko­neč­ne mož­né," konštatuje Pi­vac.

Robot Hadrián má za sebou už desaťročný vývoj. Stále je ešte v etape funkčného prototypu. Spoločnosť má však ambície uviesť ho čoskoro do sériovej výroby. Do dis­tri­bú­cie by sa mal dos­tať naj­prv v zá­pad­nej Aus­trá­lii v okolí Perthu. Ambície sú však celosvetové.

Viac o celom projekte využitia robota v procese murovania a ako to celé funguje povie nasledujúce video:

916363
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím