Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. september 2020
0
650

Obnova NKP bývalého vodného tzv. Štampelovského mlyna v Pamiatkovej zóne Modra

Pri návrhu obnovy riešeného objektu bývalého mlyna sa zohľadňovali jeho pamiatkové hodnoty, stav ich zachovania, miera ich poznania (predpoklad nových nálezov pod terénom v ďalšej etape obnovy), a požiadavky investora na využitie objektu.

Lokalizácia a pôvodný význam objektu ho predurčili na : funkciu vinotéky (reakcia na vinohradnícku tradíciu mesta Modra), funkciu expozície ( reakcia na skutočnosť, že objekt mlyna je samotný exponátom, ktorý môže zvýšiť kultúrny turizmus v tejto časti historického jadra), funkciu flexibilnú pre usporadúvanie prednášok, či menších rodinných osláv s cateringom, funkciu kaviarne a čitárne ( doplnková funkcia komorného charakteru, napomáhajúca kultúrno-spoločenské využitie objektu počas celého roka), funkcia prechodného bývania ( umožňujúca atraktívne celoročné ubytovanie turistom...).

Pre vyšší štandard objektu sa počíta s odstránením objektu maštale vo východnej časti parcely a jeho nahradením replikou. V súvislosti s náhradou maštale za novostavbu sa počíta s umiestnením technického zázemia objektu pod úroveň dnešného dvora na východnej strane pozemku, zodpovedajúci úrovni 1.N.P objektu mlyna. Pri výkopových prácach sa počíta s možným nálezom suterénneho priestoru pod maštaľou ( existencia dverného otvoru vo východnej stene mlynice na 1.NP) a s nálezom betónovej vodnej nádrže, ktorá napájala vodnú turbínu.

Návrh bol konzultovaný s Ing. arch. H. Hlubockou a Ing. M. Bocánom. Štúdia vypracovaná na základe Architektonicko-historického výkumu (doc. M. Kvasnicová), Statického prieskumu (Ing. V. Kohút), Archeologického výskumu (Mgr. L. Soročinová), Stavebno-technického prieskumu (doc. O. Makýš) a zamerania mračna bodov (doc. M. Fraštia) s finančnou podporou Miniterstva kultúry SR.
Obnova NKP bývalého vodného tzv. Štampelovského mlyna v Pamiatkovej zóne Modra
Autori: doc. Ing. arch. Jana Gregoroá, PhD., Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD., Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.Investor: Vladimír SodomaNávrh: 2020 - 2020Adresa: Modra, SlovenskoPublikované: 9. september 2020

Objekt bývalého mlyna  sa nachádza na parcele č. 391, v severnej časti PZ Modra, v blízkosti jedinej zachovanej vežovej brány mestského opevnenia. V minulosti lokalita objektu pravdepodobne súvisela s opevnením ( jeho priekopou), funkciu mlyna získal až neskôr. Jeho polohu pravdepodobne ovplyvnila aj možnosť vytvorenia odrazeného náhonu, vedúceho po vrstevnici z Horného mlyna, prestavaného  v neskoršom období na kaštieľ. Polohu možného náhonu je možné aj v súčasnosti identifikovať na parcele č. 392, ktorá sa nachádza na východ od objektu. Z tohto náhonu mohla byť napájaná aj priekopa opevnenia, ktorá bola v neskoršom období zasypaná. Priestor priekopy bol už v 19.storočí zasypaný do takej miery, že sa objekt nachádza pod výrazným terénnym násypom, stúpajúcim východným smerom, ku viniciam ležiacim na svahu. Erózia svahu viníc mohla byť ďalším dôvodom, prečo sa  objekt v súčasnosti nachádza  vo výraznom terénom  zásype.

Objekt prešiel viacerými stavebnými etapami . V období od 18.do 19.storočia objekt fungoval ako vodný mlyn , od začiatku 20. storočia ako mlyn s vodnou turbínou  a od polovice 20.storočia stráca svoju pôvodnú funkciu.  Z pôvodného stavu ostali murované konštrukcie, zachované najmä z prvej  stavebnej etapy, čiastočne dostavané v druhej stavebnej etape a zapustený náhon, ktorý sa zachoval v podobe podzemnej chodby, ústiacej do centrálneho Stoličného potoka pretekajúceho Štúrovou ulicou.

Objekty nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti v okolitej zástavbe slúžia prevažne pre obytné účely, výnimku tvorí spomínaný objekt bránovej veže,  v ktorej sa v budúcnosti počíta s informačným centrom, prípadne s primeranou kultúrno-spoločenskou funkciou, podporujúcou kultúrny turizmus mesta .

 

Objekt bývalého mlyna síce prešiel viacerými stavebnými vývojovými etapami, ale je možné konštatovať, že okrem zaniknutej mlynskej technológie sa zachovala podstatná časť objemu stavby nad terénom aj pod terénom.  Napriek tomu, že z prvej stavebnej etapy sa zachovalo pomerne dosť konštrukcií ( a ďalšími archeologickými výskumami by sa dali zistiť aj nové skutočnosti) nepristúpilo sa k prezentácii tejto atraktívnej podoby mlyna s drevenými mlynskými kolesami. Jedným z dôvodov bola aj výrazná zmena konfigurácie okolitého terénu v dôsledku zásypov v priestore predpokladanej priekopy. Naopak, druhá stavebná etapa vznikla už aj v súvislosti so zásypom priekopy a miera zachovania konštrukcií z tohto obdobia je taká vysoká, že je možné pristúpiť ku ich obnove.

Problémom ostáva neujasnené ukončenie západnej časti strojovne, ktorej upresnenie sa nepodarilo zistiť vykonanými pamiatkovými výskumami. Je možné, že v 3. etape obnovy (pri realizácii) sa objasní tvar aj rozsah tejto časti stavby. Vzhľadom na to, že sme pri spracovávaní štúdie k novým poznatkom neprišli, akceptujeme súčasný pôdorysný tvar strojovne. Možnosti prestavby a obnovy objektu strojovne  sú naznačené vo variantoch riešení .

Pôvodne významná poloha objektu mlyna ako solitéru v areáli pred vstupom do opevneného mesta je v súčasnosti nečitateľná – objekt sa nachádza v novodobej urbanistickej situácii, zastavanej  okolitou zástavbou. Skutočnosť, že sa ocitol ako súčasť kompaktnej mestskej zástavby výrazne limituje možnosti prezentácie jeho pôvodného výrazu ako solitéru.

Mlynská technológia, ktorá vytvárala charakteristické znaky tohto typu objektu sa v 2.etape nachádzala na južnej strane – v objekte strojovne , prekrytej pultovou strechou a vodnej šachte s ešte existujúcim vodným náhonom. Dvojpodlažný objekt mlyna bol ukončený vysokou pultovou strechou, na dvore sa nachádzala maštaľ, podobne ako objekt mlyna ukončená pultovou strechou. Do jej podkrovia na východnej strane viedlo z priestoru náhonu (predpokladáme že z hospodárskeho dvora) rebríkové drevené schodisko

Jediným odlišným tvarom bola sedlová strecha jednopodlažnej západnej prístavby. Fasády boli hladké, členené iba okennými otvormi s lizénami a soklami, strechy boli nečlenené, bez okenných otvorov a vikierov.

Preto aj návrh nových prvkov rešpektuje charakteristickú skladbu hmôt

-          replika bývalej maštale  je navrhnutá v rovnakom tvare ako pôvodný objekt s tým, že zohľadňuje bezbariérové napojenie podláh na objekt mlynice, výška pultu krovu je navrhnutá tak, aby v interiéri krovu mlynice mohol byť prezentovaný presvetľovací otvor vo východnej stene štítu mlynice v priestore č. 3.02

-          dvor je vymedzený murovaným oplotením do výšky 1,5 m, rešpektujúcim možnú  prezentáciu vodnej šachty a výšku jednopodlažnej  prístavby

-          nadstavba strojovne pripomína plytkým pultom pôvodnú situáciu zo začiatku 20.storočia

(Príloha III).

-          omietka nadstavby  existujúceho muriva strojovne je od pôvodnej odlíšená iba mierne, hrubšou  štruktúrou

-          novotvary vstupov do strojovne (na západnej fasáde, na 1.N.P. do vinárne, na východnej fasáde, na 2.N.P. do kaviarne)  sú riešené ako sklené neutrálne plochy, doplnené drevenými/kovovými  dvernicami .

-          perforácia strešnej roviny je navrhnutá iba prostredníctvom strešných okien. Ich množstvo sa môže eliminovať prípadným využitím štrbinových otvorov v severnom štíte krovu nad mlynicou (m.č.3.02)

Objekt je využívaný pre účely vinotéky, expozície, kaviarne, kultúrno-spoločenských podujatí a prechodného ubytovania.

Objekt využíva možnosť umiestnenia  technického zázemia vo východnej časti pozemku v napojení na dočasné parkovanie súvisiace so zásobovaním na parcele č. 392.  Z parcely je možný prístup do technickej miestnosti v podkroví repliky bývalej maštale.

Zásobovanie skladu vína, priestorov pre catering bude možné iba cez hlavný vstup do mlyna, prípadne cez vstup do predajne vinotéky v strojovni. 

Na 1.N.P sú navrhnuté prevádzky vinotéky a flexibilného priestoru mlynice na využitie verejnosťou, s prístupom do kanála. Využíva sa aj priestor pred predajňou vína v strojovni.

Na 2.N.P. sú navrhnuté poloverejné prevádzky, súvisiace s uzavretejším typom spoločnosti v knihovni s príležitostným čítaním a uzavreté spoločnosti v mlynici, napojenej na priestor pre catering.  Samostatnú prevádzku predstavuje kaviareň, využívajúca v letných mesiacoch aj sedenie na dvore.

Na 3.N.P. sú navrhnuté priestory pre kľudové prevádzky – zasadačka, knižnica , ateliér, či prechodné bývanie

Všetky prevádzky sú prístupné cez pôvodné  schodisko v schodiskovom priestore objekte mlyna

 

doc. Ing. arch. Jana Gregoroá, PhD.
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD.
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím