Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. júl 2015
0
2374

Synagóga v Banskej Štiavnici

Po dlhej dobe chátrania sa podarilo obnoviť národnú kultúrnu pamiatku- Synagógu v centre Banskej Štiavnice. Po viac ako rok trvajúcej rekonštrukcii bola budova v septembri minulého roka opať uvedená do prevádzky. V súčastnosti sa tu nachádza sekundárne spracovanie piva pivovaru ERB.
Synagóga v Banskej Štiavnici
Autori: Ing.arch. Peter MravecSpolupráca: Andrej Gašpar (zástupca investora)Investor: rodina RadováZastavaná plocha: 284,73 m2Podlažná plocha: 705,87 m2Obostavaný objem: 3 314,194 m3Investičný náklad: 880 090 €Návrh: 2012 - 2013Realizácia: 2013 - 2014Adresa: Novozámocká 5, Banská Štiavnica, SlovenskoPublikované: 3. júl 2015

Rekonštruovaný a dostavovaný objekt sa nachádza v centre mesta Banská Štiavnica ako súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie (samotný objekt je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka), na spojnici ulíc Novozámocká a Strieborná.

Sondážny pamiatkový výskum bývalej židovskej synagógy realizovaný v rokoch 2002 a 2006 priniesol nové poznatky o vývoji objektu, hlavne jeho starších vývojových fázach, t. j. období pred prestavbou bývalého meštianskeho domu na sakrálny objekt. Takmer do konca 19. storočia stál na predmetnej parcele lichobežníkového pôdorysutrojtraktový 2-podlažný meštiansky dom so stredovekým jadrom. Podpivničený bol len čiastočne pod severným traktom. Z asymetricky situovaného prejazdu č. 101 na južnej strane dispozície sa vstupovalo nielen do priestorov severného traktu, ale južným smerom aj na jednoramenné schodisko na druhé nadzemné podlažie. Predpokladané staršie stredoveké jadro objektu sme lokalizovali v severnej časti dispozície, pričom sa jednalo o jednotraktový dvojosový dom. V interiéri bolo z najstaršieho obdobia zistené malé vetracie okienko nad prekladmi západných okien priestoru č. 102, z neskororenesančnej stavebnej etapy fragmenty pravouhlého portálu z prejazdu č.101 do priestoru č. 103 a portál na schodisko. Dve staršie renesančné vývojové etapy sú doložené len murovanými spevňovacími múrmi svahu pozdĺž Novozámockej ulice z dvoch vývojových fáz. Dispozičný rozsah neskoro renesančného meštianskeho domu z obdobia okolo 2. polovice 17. storočia určujú nálezy zachovanej maľovanej bielo- čiernej výzdoby na dvorových fasádach- fragmenty maľovaného pásu nad vyústením prejazdu do dvora nad prechodovým otvorom z priestoru č. 101 do 105, ako aj maľované pásy a nárožné kvádrovanie na severovýchodnom nároží dvorového krídla (priestor č. 108). Dom v tomto období bol rozšírený o prejazd a južný trakt, končiaci dvorovým krídlom, ktoré bolo najneskôr v ½ 19. storočia predĺžené. Židovská synagóga vznikla až koncom 19. storočia v rokoch 1891-1893 prestavbou neskoro renesančného meštianskeho domu č. 101.

Existujúca stavba synagógy v trojpodlažnom hmotovom usporiadaní je nepravidnéholichobežníkového tvaru. Objekt Synagógy je navrhovaný na firemné využitie pre potreby pivovaruERB s.r.o.

Loď kostola bola sprístupnená z Novozámockej ulice dvoma samostatnými vstupmi, nižšie situovaným loď synagógy, vyššie situovaným empora, bývalá ženská galéria po obvode južnej, západnej a severnej steny lode. Reštaurátorský prieskum v interiéroch lode potvrdil takmer celoplošne zachovanú maľovanú výzdobu, narušenú deštrukciami. V krátkom časovom odstupe bola pôvodná výmaľba prekrytá mladšou farebnou vrstvou. Nepriaznivé spoločenské udalosti, zahájené deportáciou Židov do koncentračných táborov na prelome 30.-40. rokov minulého storočia a zavŕšené povojnovou emigráciou zostávajúcich Židov do Izraela, znamenali zánik Židovskej náboženskej obce v Banskej Štiavnici. Po jej zániku v roku 1949 bola synagóga upravovaná pre nové využitie. Do všetkých okenných otvorov 1. nadzemného podlažia boli osadené nové okná, pôvodné dvere v interiéri boli vymenené prevažne za typizované so železnými zárubňami. Loď synagógy sa zachovala takmer v intaktnom stave, novodobé úpravy z 2.polovice 20. storočia predstavujú len zásahy nepodstatného charakteru, ktoré vyplývali zo zmeny funkčného využitia. Priestor lode bol v úrovni podlahy empory sekundárne prestropený, čím vznikli 2 podlažia, horné bolo na východnej strane predelené drevenými priečkami na menšie priestory. Záver dvorového krídla bol postupne prestavaný tak, že sa z neho zachovali len obvodové múry, zo severnej strany boli pristavané WC, sprístupnené z dvora, horné nadzemné podlažie prestavané na garáž, ktorej úroveň už korešpondovala s niveletou Novozámockej ulice, odkiaľ bol aj vstup. Popri východnej fasáde bola vytvorená pavlač so železobetónovou konštrukciou.

Pohľad na prístavbu zo Striebornej ulice
Pohľad na prístavbu zo Striebornej ulice
Najvýraznejším prvkom je veľká vyhliadková zasklená stena s balkónom zvýrazňujúca iné storočie stavby objektu.
Najvýraznejším prvkom je veľká vyhliadková zasklená stena s balkónom zvýrazňujúca iné storočie stavby objektu.

Architektonické riešenie objektu Synagógy je v podstate dané zachovanými hodnotnými konštrukčnými prvkami po očistení od novodobých a nevhodných prvkov. V existujúcej hmote modlitebne sa po havarijnej deštrukcii časti klenbového krovu, nosnej steny a klenby prízemia s časťou nosného muriva spôsobeného rozpadnutím obvodovej steny pristúpilo k spevneniu stavby vyhotovením plomby steny od Novozámockej ulice s nahradením dreveného stropu medzi 1.NP a 2.NP a realizáciou novej vnútornej steny pre osadenie časti zborteného krovu. Týmto riešením sa dočasne odstránila i emporová konštrukcia balkóna modlitebne osadenej práve na drevenom strope. Takto sa vlastne len otvoril veľkolepý priestor pôvodnej modlitebne so statickým spriahnutím stavby( bez nutnosti zásahov do krovu) V polohe prístavby sa vykonal najkomplikovanejší zásah prelínaním novej výstavby od základov s podchytávaním obvodových stien na východnej fasáde stavby a súbežného rozoberania nežiadúcich konštrukcií prístavieb a betónového schodiska vedúceho nikam. Takto sa sprístupnila pivnica na 1.PP, ktorá sa stala súčasťou podlažia prístavby, vyčistil sa postupne dvor s priebežnou stabilizáciou a opravou oporných a parcelačných múrov, nadstavovaním prístavby nielenže vznikali nové priestory , ale priebežne v úrovniach stropov sa stabilizovali existujúce steny synagógy. Existujúca hmota a jej fasádny vzhľad sa architektonicky absolútne nemenil ( len sa očistil od nevhodných zásahov a rozrušených konštrukcií. Prístavba sa ukončila asymetrickým sedlovým krovom s kopírovaním tvaru krovu a úrovne hrebeňa pôvodnej časti synagógy. Stvárnenie prístavby je v neutrálnej podobe ( stavebná robustná hmota, malé okná, rastrovanie a tvar okien, bosáž fasády, segmentové okno štítu). Najvýraznejším prvkom je veľká vyhliadková zasklená stena s balkónom zvýrazňujúca iné storočie stavby prístavbyobjektu. K požadovanej farebnosti fasády pôvodnej hmoty sa prispôsobila farebnosť prístavby. Vzhľadom na členitosť terénu, osadenie stavby s vytváraním jednotlivých terás na západnej i východnej fasáde sa objavujú nutné zábradlia ako ukončenia hlavíc oporných a parcelačných múrov. Nerealizovaním prístavby podľa schválenej projektovej dokumentácie podľa stavebného povolenia sa otvoril nový veľmi zaujímavý pohľad na uličnú zástavbu i vyhliadka na panorámy mesta.

Na 1.NP sa nachádzajú skladové priestory výrobkov pivovaru, technologické miestnosti, kanceláriu a laboratórium.
Na 1.NP sa nachádzajú skladové priestory výrobkov pivovaru, technologické miestnosti, kanceláriu a laboratórium.
Detail umiestnenia technológie.
Detail umiestnenia technológie.

podklady: Ing.arch.Peter Mravec

Poloha diela

Ing.arch. Peter Mravec
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím