Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. august 2019
0
1137

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Tlačová správa SKA.
Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Slovenská komora architektov sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Komora architektov vo svojom podnete upozorňuje na skutočnosti, postupy a podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré by mohli byť v rozpore so Zákonom SNR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmetom sporného verejného obstarávania je architektonické a urbanistické riešenie, projektová dokumentácia a súvisiace projekčné a inžinierske činnosti na stavbu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách. Jediným kritériom Ministerstva zdravotníctva SR na výber projektanta pre návrh najšpičkovejšieho medicínskeho pracoviska na Slovensku je cena. Nie kvalita architektonického riešenia či kvalita a hospodárnosť stavby ani efektívnosť a energetická úspornosť budúcej prevádzky, ale len najnižšia cena. Predpoklad, že výsledkom najlacnejšieho projektu bude to najkvalitnejšie možné riešenie, je prinajmenšom otázny, ak nie úplne scestný. Náklady na samotné projektové práce sú pritom len zlomkom nákladov na realizáciu stavby, pričom ich kvalita je pre celú investíciu rozhodujúca.

Slovenská komora architektov má za to, že vzhľadom na dôležitosť a charakter Univerzitnej nemocnice na Rázsochách je pre kvalitný výsledok celého procesu prípravy tejto náročnej investície z verejných zdrojov jedinou možnou formou obstarávania súťaž návrhov. Navyše vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je takýto spôsob obstarávania pre vyhlasovateľa zo zákona povinný. Keďže Ministerstvo zdravotníctva SR nevyužilo zákonom stanovený postup, môže ním zvolený postup a metóda viesť k tomu, že úspešný uchádzač - s jediným kritériom najnižšej ceny -neposkytne najhospodárnejšiu a najefektívnejšiu ponuku. „Obávame sa, že obstarávanie takou formou, ako ho nastavilo Ministerstvo zdravotníctva SR, predstavuje pre výslednú hodnotu nemocnice neprimerané riziko a s ohľadom na životný cyklus takejto investície aj ekonomicky neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami,“ uviedol predseda Slovenskej komory architektov Iľja Skoček v liste, ktorý ešte 27. 5. 2019 adresoval ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej.

Architektonická súťaž návrhov predstavuje osobitný postup verejného obstarávania, ktorý upravuje vyhlasovateľovi spôsob obstarávania najmä v prípadoch náročných činností, akým je spracovanie urbanistických alebo architektonických návrhov, ktoré majú charakter duševnej činnosti a môžu byť spojené s výhradnými právami.

Využitie inštitútu súťaže návrhov umožňuje vyhlasovateľovi získať v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vyberie odborná porota z viacerých návrhov predložených do súťaže návrhov, pričom cena môže byť tiež jedným z kritérií.

Jedným zo základných zákonom stanovených úloh Slovenskej komory architektov je povinnosť chrániť hospodársku súťaž a dbať o ochranu stavebnej kultúry. Preto sme 12. 6. 2019 zaslali ministerstvu zdravotníctva žiadosť o nápravu vo veci obstarávania zákazky, na ktorú sme dostali zamietavú odpoveď s argumentom, že predmetom obstarania je komplexná služba, a teda okrem projektu samotnej nemocnice aj medicinálne plánovanie, guidelines a transfer pacienta. Takýto argument však neobstojí, nakoľko dve tretiny požiadaviek obstarávania sa viažu práve na zabezpečenie projektu nemocnice,“ doplnila JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka Úradu Slovenskej komory architektov.

Mrzí nás, že predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy dlhodobo ignorujú našu ponúkanú odbornú pomoc a tak zložitý a komplexný projekt, akým nemocnica nepochybne je, idú obstarávať bez odborného viackriteriálneho posúdenia hotových návrhov stavby, ale len na základe výberu dodávateľa s jediným kritériom, ktorým je najnižšia cena,” uviedol Ing. arch. Rudolf Žákovský, predseda Výboru predstavenstva Slovenskej komory architektov pre súťaže návrhov a VO.

Slovenská komora architektov ďalej v podnete upozorňuje Úrad pre verejné obstarávanie, že okrem porušenia zákonom predpísanej povinnosti použiť pre tento typ zákazky inštitút súťaže návrhov Ministerstvo zdravotníctva spojilo zákazky s dvomi logicky oddeliteľnými plneniami do jedného celku. Týmto postupom došlo k neprimeranému obmedzeniu počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa môžu verejného obstarávania zúčastniť. Spájanie dvoch úplne rozdielnych okruhov činností, akým je vytvorenie diela spočívajúce v plánovaní, programovaní a návrhu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s poradenskou činnosťou zameranou na oblasti verejného obstarávania a zdravotníctva nemá žiadne reálne opodstatnenie a javí sa skôr ako tendenčné, s jasným cieľom vylúčenia veľkého počtu hospodárskych subjektov.

Tento zámer evokujú aj ďalšie požadované kritériá na uchádzačov (výška obratu a referencie), ktoré vylučujú zo súťaže takmer všetky architektonické obchodné spoločnosti v SR. Takto postavené podmienky súťaže by mohli vyvolať skôr podozrenie na súťaž s dopredu vybratým víťazom než snahu o získanie najlepšieho návrhu budúcej nemocnice.

Slovenská komora architektov má za to, že všetky popísané skutočnosti majú za následok, že súťažné podklady a podmienky v nich uvedené by mohli byť v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. Žiada preto Úrad pre verejné obstarávanie, aby z vlastného podnetu preskúmal tento postup Ministerstva zdravotníctva SR a vykonal nápravu.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím