Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. január 2024
0
1305

Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru Rudohradský.
Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre - výsledky súťaže

Nitrianska organizácia cestovného ruchu n. o. vyhlásila v novembri minulého roku verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž na najvhodnejší návrh revitalizácie vnútrobloku Zoborského kláštora.

Zámerom vyhlasovateľa bolo získať najvhodnejší návrh revitalizácie historického areálu bývalého kláštora. Účastníci súťaže mali navrhnúť mieru dostavby areálu, a jeho nevyhnutné prepojenie s náučnými chodníkmi. Rovnako bolo potrebné vyriešiť statickú dopravu, alebo debarierizáciu a zveľadenie verejných priestranstviev.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov.

 

Porota v zložení: Viktor Šabík, Marek Sobola, Štefan Lančarič, Zuzana Holičková a Marta Haroniková rozhodla o výsledkoch nasledovne:

 

1. cena (5 000 €): Rudohradský
Autori: Ing. Ing. arch. Marek Rudohradský, Ing.arch. Natália Černeyová
Spolupráca: Ing. arch. Ivona Chmelová, Ing. arch. Adam Kubričan, Ing. arch. Dominika Švikruhová

Komentár poroty:

Predložený návrh kvalitne pracuje s riešenou lokalitou a rieši územie komplexne. Autori čítajú kontext, historicky aj krajinársky, veľmi pozorne. Celý areál Kláštora-archeologickej lokality, navrhujú sprístupniť v smere od prírodného náučného chodníka jedným hlavným vstupom na mieste, kde sa nachádza pôvodný skleník, čo považujeme za veľmi správne. Nástupná plošina pred areálom má vhodne zvolenú mierku a celý vstup akcentuje a dáva mu náležitý význam. Návrh počíta s rekonštrukciou pôvodného skleníka, ktorý dopĺňajú o funkciu správcu s toaletami pre návštevníkov hneď pri hlavnom vstupe. V samotnom objekte skleníka a jeho tesnej blízkosti uvažujú s vytvorením náučnej bylinkovej záhrady s odkazom na mnícha Cypriána, ktorý tu pôsobil.

Nástupná plošina je začiatkom a zároveň koncom lesnej lávky, ktorá je nosným a signifikantným motívom celého riešenia. Návštevník je touto lávkou vedený dookola celého areálu a je mu umožnené pozorovať dianie. Tým, že je táto trasa umiestnená mimo archeologickú lokalitu, pôsobí neinvazívne a bude možné v budúcnosti pozorovať postup prác archeológov bez toho, aby návštevník vkročil do priestoru kláštora.

Z návštevníckej lávky je zároveň sprístupnený areál vo viacerých miestach-kultúrna zóna pri Rákocziho altánku, ovocný sad v okolí mníšskych eremitiek, muzeálna zóna okolo Kostola sv. Jozefa, či rekreačná zóna v blízkosti skleníka a bylinkovej záhrady.

Tvaroslovne a materiálovo je návrh riešený v súčasnom jazyku a pôsobí kultivovane. Otázne je stvárnenie objektu správcu-prístavby skleníka. Odporúčania poroty:

  • Prehodnotiť rozsah konštrukcie pre lávku-trasovanie a tvar sú správne, v niektorých úsekoch môže lávka prejsť na terén/ nemusí byť kovová v celom svojom pozdĺžnom profile
  • Neriešiť gabiónové prekrytie murív
  • Zvážiť prítomnosť vodného prvku, ktorý bol v pôvodnom Kláštore signifikantný
  • Preriešiť stvárnenie povrchov priestorov pre catering a pódium

 

2. cena (4 000 €): Limarch 
Autor: Ing. arch. Martin Kotrus
Spolupráca: Ing. arch. Miroslav Jošt, Ing. arch. Alexandra Kotrusová

Komentár poroty:

Silné stránky návrhu sú jeho prehľadnosť, nekonfliktné riešenie prevádzkovo–funkčných vzťahov voči prevádzke zdravotníckeho zariadenia v susedstve kláštora. Porota pozitívne vníma odkaz na historický kontext jednotlivých solitérov ako i koncepčné naznačenie riešenia vegetačných úprav areálu a ich využitie ako výrazový prostriedok citovania pôvodného pôdorysu pustovní . Ďalším z pozitív je pomer nespevnených plôch v území k pomeru k neinfiltračným povrchom, čo taktiež podporuje prirodzené včlenenie areálu kláštora do súčasnej krajiny v lokalite. Návrh taktiež aspoň v náznaku pracuje s vodnými prvkami v území.

Ako slabšiu stránku návrhu porota hodnotila to, že návrh je veľmi všeobecný, bez jednoznačnejšieho určenia funkčnej náplne a lokalitného programu, k jednotlivým plochám bola pričlenená iba rámcová, všeobecná funkcia. Návrh správne uvažuje s jedným vstupom do územia, avšak vstupný priestor je z pohľadu návštevníka obsahovo, informačne i funkčne poddimenzovaný až absentujúci.

 

3. cena (3 000 €):  Ing. arch. Lívia Dulíková
Autorka: Ing. arch. Lívia Dulíková 

Komentár poroty:

Celková koncepcia návrhu pôsobí neusporiadane, čomu neprispel ani zvolený grafický výstup. K prehľadnosti súťažného návrhu nepomohlo prelínanie grafických a textových výstupov, ako aj vertikálne a experimentálne umiestnenie rezov, či ďalšie detaily. Krajinársko-architektonické riešenie hľadá inšpiráciu v stavebnej histórii objektu, čo je vzhľadom na skutočne torzálne uchovanie pôvodných architektúr ako aj absencie zámeru investora prezentovať konkrétnu stavebnú etapu objektu, zbytočným anachronizmom. Návrh počíta aj s druhým vstupom do areálu, čo však vzhľadom na jeho veľkosť nie je potrebné. Trasovanie hlavnej pešej trasy akoby vymedzuje a odďaľuje návštevníka z hlavného areálu kláštora a centra diania. Pozitívom návrhu je rozdelenie riešeného územia do 3 funkčných celkov, ako aj bezbariérový prístup ku všetkým plánovaný kultúrnym aktivitám. Je potrebné oceniť i kreativitu pri návrhu vstupného pavilónu a jeho celkové stvárnenie a splynutie s okolitou krajinou, nakoľko by mal byť obrastený popínavými rastlinami. Z praktického hľadiska však vyvstávajú otázky v súvislosti s údržbou, ako aj neskoršou jasnou identifikáciou vstupného priestoru. Pozitívom návrhu je tiež zámer priblížiť historický význam kláštora pre túto oblasť a naznačený koncept vývoja zelene (stromov). V návrhu chýba orientačný odhad nákladov.

 

Ostatné súťažné návrhy:

Návrh č. 3: SOARCH
Autor: Ing. arch.Jozef Sobčák
Spolupráca: Bc. Michal Kubanda

 

Návrh č. 4: G.Arch

Autorka: Ing. Katarína ĎurišováIng. Jana Vajdiarová, Ing. Jana Šebová, Ing. Erika Mužilová, Ing. Paulína Kutniková

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím