Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. marec 2022
0
1414

Verejná súťaž o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore v Eurovea 2

Dielo by malo reflektovať charakter priestoru v kontakte s Dunajom.
Vyhlásenie8.3.2022
09:00
Odovzdanie návrhov1.6.2022
16:00
VyhlasovateľJ&T Real Estate a Eurovea 2
AdresaDvořákovo nábrežie 10,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMichaela Platznerová
platznerova@jtre.sk

Spoločnosti J&T Real Estate a Eurovea 2 vyhlásili súťaž pre umelcov zo Slovenska a Česka. Víťazný návrh by mal byť odhalený pred vstupom do rozšírenej časti nákupného centra. Podľa slov Vyhlasovateľov nemá ísť o nedotknuteľný objekt. Vítaná je interaktivita, pohyblivé prvky či spojenie s digitálnym umením alebo svetelným dizajnom.

Umelci sa budú môcť do súťaže prihlásiť do začiatku apríla, na poslanie návrhov budú mať dva mesiace. Víťazný návrh vyberie päťčlenná porota v priebehu júna. časový rámec na realizáciu je stanovený do konca februára budúceho roka.

Víťaz získa odmenu 10-tisíc eur a rozpočet 280-tisíc eur na vyhotovenie a realizáciu diela so všetkými súvisiacimi nákladmi a licenciami. Druhé miesto bude ohodnotené sumou 3 000 eur, tretie sumou 2 000 eur. 

Štatút a podmienky Verejnej súťaže nájdete na stránke vyhlasovateľa, alebo v texte nižšie:

 

Štatút a podmienky:

Spoločnosti J&T Real Estate a Eurovea 2 vyhlasujú verejnú súťaž o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore, na novovzniknutom námestí v projekte Eurovea 2 na nábreží Dunaja v Bratislave. Tvorcovia, ktorí spĺňajú podmienky a chcú sa prihlásiť do súťaže, si môžu vyžiadať kompletné súťažné podmienky od kontaktných osôb uvedených v článku nižšie.

Aktuálne najväčší projektom JTRE je rozšírenia komplexu Eurovea, s verejnými priestormi lemujúcimi nábrežie Dunaja až po most Apollo. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je v roku 2023.

Pri príležitosti tejto výstavby sa JTRE a spoločnosť Eurovea 2 rozhodli vyhlásiť verejnú súťaž o návrh na vizuálne umelecké dielo vo verejnom priestore, na južnom námestí na nábreží Dunaja vo vznikajúcom projekte Eurovea 2. Víťazné dielo by malo reflektovať charakter novovzniknutej štvrte, jej polohu a prepojenie s Dunajom.

Podľa predmetu súťaže ide o umeleckú súťaž s multidisciplinárnymi presahmi.

 

Názov súťaže

Verejná súťaž o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore v projekte Eurovea 2 v Bratislave (ďalej aj ako „súťaž“) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Zadávatelia súťaže

J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika a Eurovea 2, s. r. o., Karloveská 34, 84104 Bratislava, Slovenská republika

Kontaktné osoby Zadávateľov:
Michaela Platznerová, platznerova@jtre.sk
Hana Dobiášová, dobiasova@jtre.sk

 

Predmet a účel súťaže

Účelom tejto súťaže je získanie návrhu a následná realizácia vizuálneho umeleckého diela, ktoré bude umiestnené v areáli projektu Eurovea 2 v mestskej štvrti Eurovea City a stane sa jej prirodzeným vizuálnym symbolom. Víťazné sochárske dielo by malo reflektovať novovzniknutú štvrť, kultivovať ju ako unikátny priestor a svojou jedinečnosťou prilákať množstvo obyvateľov aj návštevníkov mesta.

Dielo by sa malo stať trvalou súčasťou verejného priestoru, čo je potrebné zohľadniť vo výbere vhodných materiálov, jeho technických a statických parametrov, ako aj v jeho celkovej vizuálnej a ideovej rovine.

Je nevyhnutné, aby dané dielo prirodzene komunikovalo s okolitým prostredím, či už ide o architektúru danej štvrte, ale aj s nábrežím Dunaja, na ktorom bude umiestnené.

Sochárske dielo musí spĺňať technické požiadavky uvedené v Štatúte a jeho prílohách, ktoré musia byť zohľadnené a zapracované v návrhu. Dielo môže mať interdisciplinárny charakter s prirodzeným prepojením na digitálne umenie a interaktivitu, kinetické prvky, ako aj prvky svetelného dizajnu sú vítané. Môže byť užívateľsky funkčné alebo čisto vizuálne.

Súčasťou verejnej súťaže je aj realizácia víťazného návrhu vizuálneho diela autorom, v plnom rozsahu podľa návrhu daného autora a umiestnenie na vopred určené miesto. Dielo by malo pozostávať z dvoch objektov, ktoré medzi sebou komunikujú (viď. Štatút a jeho prílohy).

 

Umiestnenie diela a technické obmedzenia

Dielo má byť umiestnené v exteriéri na južnom námestí v projekte Eurovea 2 pred vstupom do nákupného centra zo strany Dunaja, na mieste výduchov z podzemných garáží. Viac informácií o presnom umiestnení je v kapitole Technické požiadavky Štatútu. Je dôležité brať do úvahy charakter miesta, jeho špecifiká ako napríklad zvýšená veternosť či rôznorodosť pohľadov  a výhľadov na dielo (napríklad z opačnej strany Dunaja či z lodí).

Dielo nemá presné rozmerové špecifikácie, je obmedzené iba hmotnosťou, ktorá nesmie presiahnuť 2 tony na jeden objekt, a tiež finančným stropom súťaže. Autorské dielo spočíva z vytvorenia dvoch objektov, ktoré budú umiestnené na šachtách vzduchotechniky, a teda musia rešpektovať technické parametre tohto priestoru a zachovať prúdenie vzduchu v šachtách.

Šachty slúžia na nasávanie vzduchu a zabezpečujú prívod čerstvého vzduchu do podzemných garáží. Dielo musí byť navrhnuté a nainštalované na konštrukciu výduchovej šachty vzduchotechniky D a výduchovej šachty vzduchotechniky E z podzemných garáží tak, aby spĺňalo všetky technické obmedzenia a neobmedzovalo prívod čerstvého vzduchu do oboch šácht.

Vizualita diela nie je podmienená žiadnou preferovanou estetikou, má mať však charakter súčasnej tvorby. Dielo by malo korešpondovať s verejným priestorom, okolím, nábrežím, reflektovať mestskú štvrť a jej špecifikum a spĺňať technické požiadavky/obmedzenia priestoru.

Dielo musí mať trvalý charakter a musí byť zhotovené z materiálov, ktoré sú vhodné do exteriéru, vzhľadom ku klimatickým podmienkam.

Presné technické požiadavky a obmedzenia s vizualizáciami, nákresmi sú uvedené v Štatúte a jeho prílohách.

 

Harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať od 14.3.2022 do 31.3.2023.

Zverejnenie súťažných podmienok, súťažné podklady, prezentácia súťaže a vyhlásenie výsledkov súťaže je zverejnené online na stránkach Zadávateľov: www.euroveacity.sk a www.jtre.sk a ich sociálnych sieťach.

Do 1.4.2022 - podanie prihlášok s prílohami a  uzávierka prihlášok;

Prihláška musí byť  vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku a podaná elektronicky v stanovenom termíne na mailové adresy Kontaktných osôb súťaže (platznerova@jtre.sk; dobiasova@jtre.sk), postačí doručenie jednej kontaktnej osobe. Podrobnosti obsahu prihlášky sú uvedené nižšie. Na prihlášky doručené po termíne sa neprihliada.

Účastníci, ktorí podajú prihlášku v stanovenom termíne, bezodkladne obdržia (e-mailom) podrobné informácie o podmienkach zhotovenia návrhu, náležitostiach návrhu a diela. Následne po uzavretí prihlášok zverejníme na  webových stránkach www.euroveacity.sk a www.jtre.sk a sociálnych sieťach zoznam prihlásených účastníkov.

Do 1.6.2022 – podanie a uzávierka návrhov s prílohami;

Návrh musí obsahovať textovú časť a grafickú časť. Prílohou návrhu musí byť čestné vyhlásenie autora o autorstve a originalite návrhu.

Každý účastník môže podať len 1 súťažný návrh, ako jednotlivec, alebo ako člen skupiny autorov.

Súťaž má jedno kolo. V prípade potreby sa Zadávateľ spoločne s porotou môže rozhodnúť
o nevyhnutnosti druhého kola pre vybrané (postupujúce) návrhy.

Do 17.6.2022 - vyhodnotenie poroty;

Do 30.6.2022 - vyhodnotenie/potvrdenie víťazného diela Zadávateľom;

Do 28.2.2023 - realizácia diela;

Do 31.3.2023 - odovzdanie inštalovaného diela na mieste určenom v štatúte.

Zadávatelia súťaže si vyhradzujú právo, že na základe posúdenia poroty alebo rozhodnutia Zadávateľov sa žiadne dielo nestane víťazným.

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť umelec alebo zoskupenie umelcov, ak zároveň nejde o osoby vylúčené zo súťaže. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby, ktoré sú členmi súťažnej poroty, odbornými znalcami prizvanými do súťaže alebo iní pomocní členovia súťažnej poroty.

Podľa okruhu účastníkov ide o otvorenú súťaž pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Podmienkou účasti v súťaži je vek umelca nad 18 rokov a štátne občianstvo Slovenskej alebo Českej republiky. Pokiaľ sa do súťaže prihlási skupina umelcov (zahŕňa aj právnickú osobu, občianske združenie a obdobnú formu pôsobenia) požiadavku štátneho občianstva musia spĺňať všetci umelci. Nie je stanovený minimálny ani maximálny počet účastníkov.

Účastník musí splniť všetky stanovené súťažné podmienky a podať prihlášku s prílohami:

 1. Prihláška účastníka - fyzickej osoby musí obsahovať údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, e-mail, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo.
 2. Prihláška účastníka - právnickej osoby musí obsahovať údaje v rozsahu názov, sídlo, IČO, register, a údaj o osobách oprávnených konať v jeho mene/štatutárnych orgánoch/fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, e-mail, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo.
 3. Prílohou prihlášky musí byť čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 Štatútu (o nezlučiteľnosti účastníka a osôb vylúčených zo súťaže).  
 4. Prílohou prihlášky musí byť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 1 Štatútu.

Obsah súťažných podkladov od Zadávateľov:

 • súťažné podmienky;
 • technické podmienky;
 • výrez z katastrálnej mapy;
 • technické nákresy šachty D a šachty E;
 • technické nákresy južného námestia v projekte Eurovea 2;
 • vizualizácie projektu.

Podrobnosti budú doručené účastníkom e-mailom po podaní platnej prihlášky.

 

Požiadavky na spracovanie súťažného návrhu

Súťažný návrh musí obsahovať všetky potrebné dokumenty, prílohy a musí byť podaný elektronicky v stanovenom termíne na e-mailové adresy Kontaktných osôb súťaže, stačí doručenie jednej Kontaktnej osobe (platznerova@jtre.sk; dobiasova@jtre.sk) alebo v listinnej forme v sídle JTRE na adrese Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava s poznámkou do rúk pre Hana Dobiášová.

Súťažný návrh musí byť označený oficiálnym názvom súťaže, Verejná súťaž o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore v projekte Eurovea 2 v Bratislave a bude zaslaný na e-mailovú adresu do 1.6.2022.

 

Hodnotenie návrhov zapojených do súťaže porotou

Porota ohodnotí a bude posudzovať súťažné návrhy, ktoré splnili všetky súťažné podmienky a dodali všetky potrebné podklady v riadnom termíne podľa kritérií pre hodnotenie návrhov.

Porota vyradí z hodnotenia a nebude posudzovať návrhy, ktoré:

 • nezodpovedajú súťažným podmienkam, nespĺňajú požiadavky stanovené zákonom, nespĺňajú obsahové požiadavky;
 • nebudú dodané v určenom termíne;
 • nebudú obsahovať všetky potrebné časti, prílohy a čestné prehlásenia;
 • sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo zákonmi.

Zadávateľ súťaže vylúči všetkých účastníkov súťaže, ktorých porota vyradí z hodnotenia z objektívnych dôvodov.

 

Porota

Súťažná porota posúdi všetky návrhy zapojené do tejto súťaže a vyhodnotí ich na základe svojho najlepšieho subjektívneho a odborného názoru. Súťažná porota bude posudzovať návrhy, ktoré splnili všetky súťažné podmienky.

Súťažná porota bude mať 5 členov:

 • Zuzana Pacáková, MA, odborný konzultant súťaže
 • PhDr. Vladimír Beskid, kurátor a kritik súčasného umenia
 • Prof. Jiří David, akademický maliar
 • Ľuboš Kaštan, projektový manažér Eurovea 2, s.r.o.
 • Daniel Suchý, hovorca J&T Real Estate, a.s.

Kritériá pre hodnotenie návrhov sú:

 • originalita, kreativita, výtvarná a technická úroveň riešenia návrhu – 40%
 • vhodnosť začlenenia sochárskeho diela do určeného priestoru a na miesto umiestnenia – 20%
 • voľba materiálov, ich súlad s okolitým prostredím, splnenie technických obmedzení – 20%
 • realizovateľnosť návrhu v rámci zadaných finančných limitov – 20%

Práce nad rámec súťažných podmienok nebudú pri hodnotení brané do úvahy.

Porota určí poradie prvých troch súťažných návrhov s najvyšším dosiahnutým počtom bodov z celkového počtu 100 bodov.

 

Rozhodnutie o výbere najvhodnejšieho návrhu

Rozhodnutie o výbere najvhodnejšieho víťazného návrhu, ktorý sa zrealizuje, prislúcha spoločnosti Eurovea 2 ako Zadávateľovi súťaže. Zadávateľ súťaže bude mať k dispozícii konečné stanovisko poroty, hodnotenia a posúdenia jednotlivých súťažných návrhov.

Oznámenie o konečnom rozhodnutí víťazného návrhu, ktorý sa zrealizuje, oznámi Zadávateľ súťaže všetkým účastníkom, ktorí neboli vyradení zo súťaže, formou e-mailu do dátumu 30.6.2022.

 

Finančné odmeny

Finančné odmeny budú poskytnuté pre prvé tri miesta súťažných návrhov podľa hodnotenia poroty nasledovne:

1. Miesto – odmena vo výške 290 000 eur bez DPH, ktorá sa skladá zo sumy vo výške:

 • 10 000 eur bez DPH za 1. miesto na základe rozhodnutia poroty;
 • 280 000 eur bez DPH za vyhotovenie a realizáciu víťazného diela, vrátane hodnoty diela, nadobudnutie vlastníctva k dielu spoločnosťou Eurovea 2 a licencií súvisiacich s dielom. Podrobnosti realizácie diela a prevodu vlastníctva, vrátane licencií, budú predmetom osobitnej zmluvy medzi autorom víťazného diela a spoločnosťou Eurovea 2. V prípade, ak spoločnosť Eurovea 2 ako Zadávateľ neschváli víťazný návrh, autor 1. miesta určeného porotou má nárok na odmenu špecifikovanú v bode 8, odsek 1, písm. a.  Štatútu, pričom nemá nárok na odmenu špecifikovanú v bode 8, odsek 1, písm. b.  Štatútu.

2. Miesto 3 000 eur bez DPH;

3. Miesto 2 000 eur bez DPH.

Termíny a podmienky výplaty odmeny budú oznámené po podaní prihlášky.

Odmena za návrh a realizáciu víťazného autorského diela zahŕňa najmä:

 • všetky náklady spojené s návrhom a realizáciou sochárskeho diela v podobe jedného alebo dvoch objektov umiestnených na konštrukciách šachty D a E na južnom námestí v Eurovea 2;
 • podklady, odborné posudky a práce potrebné k zhotoveniu diela - projektovú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia resp. rozhodnutia nevyhnutné k realizácii a osadeniu objektov podľa aktuálne platných právnych predpisov (predovšetkým stavebného zákona), všetky potrebné dokumentácie vrátane statických, geodetických posudkov a zabezpečenie súhlasov/rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci a iných súhlasov podľa platných právnych predpisov;
 • stavebnú prípravu miesta osadenia, vrátane prípadnej úpravy najbližšieho okolia diela;
 • poistenie autora ako zhotoviteľa sochárskeho diela pri realizácii diela (životné poistenie autora po dobu výkonu autorského dozoru a autorskej činnosti), taktiež aj všetkých subdodávateľov počas realizácie diela do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k víťaznému dielu zadávateľom;
 • samotnú realizáciu diela;
 • doprava diela resp. jej častí na miesto umiestnenia.

 

Zadávacia lehota

Súťažiaci sú viazaní svojim návrhom 24 mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže, t.j. nie je možné aby použili svoj súťažný návrh počas tejto lehoty v inej súťaži, ponúkli alebo inak prezentovali tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Zadávateľa (nevzťahuje sa na prezentovanie v rámci tejto súťaže).

Náklady ani žiadne výdavky vzniknuté účastníkom zapojením sa do tejto súťaže nebudú preplácané a účastník nemá právo na ich náhradu.

Odovzdaním súťažného návrhu súhlasí účastník súťaže so všetkými súťažnými podmienkami.

 

Ďalšie a iné využitie súťažných návrhov

Podmienky zhotovenia diela, prevodu vlastníckeho práva a udelenie majetkových práv, súhlasu so zásahom do osobnostných práv, budú predmetom osobitnej zmluvy medzi víťazom súťaže a spoločnosťou Eurovea 2. Víťazný návrh súťaže sa stáva majetkom spoločnosti Eurovea 2 dňom určeným v tejto zmluve.

Všetky ostatné návrhy budú účastníkom vrátané na vyžiadanie v plnom rozsahu do 30 dní od doručenia žiadosti o ich vrátenie.

Zadávateľ súťaže je oprávnený 60 dní od skončenia súťaže nevyžiadané nevíťazné návrhy zlikvidovať/vymazať a to aj bez predchádzajúceho oznámenia dotknutým účastníkom súťaže. 

Všetci účastníci súťaže udeľujú súhlas zadávateľovi súťaže s bezodplatným užitím ich autorských návrhov pre účely tejto súťaže. Odovzdaním súťažného návrhu súhlasí účastník súťaže s vystavovaním a prezentovaním návrhu pre účely súťaže. Autorské práva nie sú dotknuté.

Autor víťazného diela berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude mať mediálne a prezentačné povinnosti víťaza súťaže – osobné prevzatie ocenenia na tlačovej konferencii, osobná účasť na otvorení súťažnej výstavy, osobná účasť na odhalení hotového diela, súhlas s „making of“ videom, a tieto sa zaväzuje plniť.

 

Zrušenie súťaže

Zadávateľ tejto verejnej súťaže si vyhradzuje právo zrušiť (odvolať) súťaž o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore v novovzniknutej mestskej štvrti Eurovea 2 v Bratislave, do doby rozhodnutia poroty o hodnotení súťažných návrhov a výberu najvhodnejšieho návrhu, teda do doby, pokiaľ porota stanoví hodnotenie súťažných návrhov.

Zrušenie súťaže bude oznámené všetkým účastníkom prostredníctvom e-mailovej komunikácie s uvedeným dôvodom zrušenia a bude tiež zverejnené na stránkach zadávateľa www.jtre.sk a www.euroveacity.sk.

V prípade zrušenia súťaže, Zadávateľ odškodní zúčastnených za 1 súťažný návrh finančnou odmenou 3 000 eur. Finančná odmena bude účastníkom vyplatená do 60 dní od doručenia o oznámení zrušenia súťaže prevodom na účet.

V prípade, ak z dôvodu stavebných prác, konštrukčných prác alebo iných skutočností sa zmenia technické parametre Miesta na umiestnenie diela, Zadávateľ  túto skutočnosť oznámi účastníkom s výzvou na vyjadrenie, či trvajú na účasti v súťaži napriek zmeneným podmienkam, pričom pokiaľ trvajú na účasti v súťaži, návrh diela prispôsobia zmeneným podmienkam. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na autora víťazného návrhu.

 

Informácie o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa.

Eurovea 2, južné námestie - ilustračná vizualizácia
Eurovea 2, južné námestie - ilustračná vizualizácia
Eurovea 2, južné námestie - ilustračná vizualizácia
Eurovea 2, južné námestie - ilustračná vizualizácia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím