Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. november 2021
5
3861

Stará Turá zóna Mierová - výsledky súťaže

Riešenia pre jeden z najväčších nezastavaných verejných priestorov v centre mesta.
Stará Turá zóna Mierová - výsledky súťaže

Územie zóny Mierová s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových sa nachádza na okraji pešej zóny a susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70. rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. 

Zámerom súťaže návrhov, ktorú v auguste vyhlásilo mesto Stará Turá, bolo vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Súťažné zadanie sa opieralo aj o výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.

Spomedzi 11 zaslaných návrhov rozhodla o oceneniach odborná porota v zložení: Pavol Paňák (predseda poroty), Martin Jančok, Eva Wernerová, Magdalena Horňáková a Katarína Robeková nasledovne:


1. miesto (odmena: 9 000 €)
Autori: Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Ing. akad. Arch. Ján Studený
Spolupráca: Alena Tundérová, Júlia Kolláthová 

Komentár poroty:
Prednosťou návrhu je dobré zohľadnenie okolitého kontextu zóny Mierová a využitie konceptu priestorového členenia, ktorý odkazuje na historickú parceláciu územia. Rozhodnutie autorov návrhu plochu fragmentovať do ľahko udržiavateľných zelených blokov, vytvára štruktúru intenzívne využiteľných pobytových plôch a atraktívnych priestorov pre aktivity rozličného charakteru. Pozitívne je vnímané aj zapojenie zadných vchodov bytového domu do pokojnej časti upravených plôch. V rámci spevnených plôch chýba jasné vymedzenie (nie je uvedená) zhormažďovacej plochy pre spoločenské podujatia. Navrhovaný multifunkčný objekt sleduje pôvodnú uličnú čiaru a vytvára zázemie pre živé prevádzky. Nedostatkom objektu je výrazná orientácia do dvora, uzatváranie priestoru zo severo-západnej strany, blokovanie prepojenia verejného priestoru s vodným tokom a nedostatočné otvorenie budovy smerom k promenáde. Vzhľadom na odhadované celkové investičné náklady je otázna aj veľkosť a štandard prevedenia navrhovaného objektu.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto (odmena 7 000 €)
Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Autori: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Pavel Bakajsa, Jasmín Al-Husseinová

Komentár poroty:
Porota ocenila výrazný koncept návrhu, ktorý vyzdvihuje priestorovú veľkorysosť ako hlavnú kvalitu, zohľadňuje vzťah priestoru s vodným tokom, rieši rozdrobenosť a nejednoznačnosť zóny Mierová. Umne narába s mierkou elementov návrhu, ktoré korešpondujú s veľkosťou dominantného bytového domu. Kruhový motív centrálnej plochy nedefinuje aktivity, ktoré by sa v ňom alebo mimo neho mali odohrávať, ale otvára využitie verejného priestoru našej predstavivosti. Pozícia objektu vytvára v priestore novú fasádu a jasne uzatvára pôvodnú zástavbu. Zároveň z pohľadu neskoršej etapizácie jeho výstavby nemá takéto umiestnenie negatívny vplyv na využívanie hlavného priestoru. Návrhu chýba lepšie zadefinovanie zelene, dažďového manažmentu, mobiliáru pozdĺž promenády, lávok cez vodný tok, nadväznosti k parteru bytového domu a celkovo lepšie prepojenie centrálneho kruhu s okolitým priestorom pre všetky vekové skupiny. Návrh pôsobí schematicky s výrazným zameraním na formu.

 

3. miesto (odmena 5 000 €)
Kuklica Smerek s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. Andrea Prievalská

Komentár poroty:
Návrh pracuje s konceptom vytvorenia organického parku, ktorý ponúka rozličné aktivity v rámci plôch vymedzených pešími ťahmi. Pozdĺž promenády je park ohraničený solitérnymi objektmi, ktoré zachovávajú priehľady v rámci riešeného územia. Porota ocenila aj prácu s nábrežím vodného toku a návrh novej lávky. Negatívne je vnímané prílišné preddefinovanie urbanistickej schémy (pavilónové objekty,organický charakter parku), ktorá obmedzuje variabilitu využitia územia. Zvolená forma objektov, sa aj napriek inšpirácií v historickej zástavbe, v danom prostredí javí cudzia.


4. miesto
NEWGARDENDESIGN s.r.o
Autori: Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Alexandra Macholová, Mgr. art. Marek Petrek - konzultácia

Komentár poroty:
Navrhovaný objekt je výrazným prvkom riešenia územia. Jeho tvar uzatvára zelenú plochu voči centru mesta a peším trasám, a naopak sa otvára ku križovatke na severe územia, čo porota vnímala negatívne. Intenzívnejšie plochy zelene, vrátane vodnej plochy a aktívnych prvkov mobiliáru pôsobia atraktívne, no nachádzajú sa v príliš blízkom kontakte s fasádou bytového domu, pričom značná časť zelenej plochy zostáva nezadefinovaná. Celkovo kladie návrh príliš veľký dôraz na diferencovanie zastavaných plôch a plôch zelene.


5. miesto
Lucký architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký

Komentár poroty:
Pozitívne je vnímané jasné definovanie plôch verejného priestoru s dostatočným priestorom na variabilitu. Umiestnenie objektu do severného rohu riešeného územia pôsobí ako konkurencia k šikmej polohe bytového domu. Pozitívom trojuholníkového pôdorysu je fungovanie parteru objektu na všetky strany, bez vytvárania neaktívnych bočných štítových stien. 

 

6. miesto
Scale studio a.s.
Autori: Ing. arch. Matej Molnár, Ondrej Jobus, Ján Hubčík, Miriama Šalatová, Juraj Tesák, Karina Humajová, Kristína Demeterová

Komentár poroty:
Návrh výrazné uberá zo zelených plôch v prospech centrálne umiestneného objektu. Vzhľadom na potrebu etapizovateľnosti výstavby sa takéto riešenie nejaví vhodné, keďže veľká časť územia zostane až do výstavby objektu nevyužitá.  Negatívom je tiež trasovanie zásobovania pre navrhovaný objekt od bytového domu a celkovo chýbajúce prepojenie zelených plôch s promenádou Porota ocenila  veľkorysé riešenie promenády smerom k vodnému toku. 


7. miesto
2M ateliér architektúry
Autori: Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko, Ing. arch. Miroslav Michalica

Komentár poroty:
Návrh si vybral ako hlavnú tému riešenie záplavových území. Identifikoval rozsah záplavového územia, na základe ktorého navrhuje zásahy v krajine a v intraviláne pre účely retencie dažďových vôd. Využíva striedmy a jednoduchý výraz, no bez väčšej artikulácie zelenej plochy. Situovanie “námestia” do križovatky určenej pre prejazd automobilov je nevhodný. Návrh neumiestnil na riešenom územia žiadny objekt a venoval sa nad rámec zadania rozšíreniu existujúceho objektu na ul. SNP.  

 

8.-11. miesto
STUDIO s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Tracík, MBA, doc. Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., Alessandro Martinelli, arch. BI., PhD, M. Arch. Hanju Chen, BI., M. Arch Jihan Kim

Komentár poroty:
Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Zrušenie prirodzeného predĺženia pešieho ťahu smerom z centra pozdĺž vodného toku sa javí ako negatívna zmena pre riešené územie. Návrh potláča charakter pohybu chodcov a pracuje s formou geometrického usporiadania územia inšpirovaného polohou bytového domu. Navrhovaný objekt je umiestnený príliš blízko bytového domu. Združenie plôch parkovania a pobytových plôch do jednej úrovne, vytvára potenciálne nebezpečné kolízie.

 

8.-11. miesto
Ing. arch. Tatiana Dunajská Ateliér 34
Autori: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Ing. arch. Michaela Dunajská

Komentár poroty:
Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Trojuholníkové fragmentovanie zelenej plochy medzi parkovisko, nový objekt, komunitnú záhradu a námestie, jasne svojimi veľkosťami prioritizuje jednotlivé funkcie na úkor potenciálu zelenej plochy. Ohraničenie komunitnej záhrady do vysokej zásteny sa javí ako nadbytočné.

 

8.-11. miesto
MG Civil Engineering & Architecture s.r.o.
Autori: Ing. arch. Adam Vojtek, Ing. Matúš Geschwandtner

Komentár poroty:
Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Centrálnym motívom návrhu je kontajnerový objekt, ktorý sa nachádza príliš blízko bytového domu. Okružná in-line trasa duplikuje existujúce chodníky a vnáša do územia aktivity, ktoré sú v kontraste s charakterom priestoru.  


8.-11. miesto
Autori: Ing. arch. Iveta Kusendová, Ing. Zuzana Isteníková, Bc. Matej Ondrišák

Komentár poroty:
Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Návrh používa v stvárnení riešeného územia a verejného priestoru rôznorodé a kontrastné prvky a detaily, ktoré vo výsledku pôsobia neusporiadane. Objekt umiestnený v teréne nezohľadňuje rovinatú topografiu terénu a vytvára neprirodzený val.

 

Zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Za podklady ďakujeme Lívii Gažovej

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím