Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. december 2019
0
466

List predsedu Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie primátorovi mesta Ružomberok

Víťaz súťaže na Novú mestská plaváreň v Ružomberku nebol doteraz vyzvaný na priame rokovacie konanie o zákazke.
List predsedu Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie primátorovi mesta Ružomberok

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (SKA) na svojom ostatnom zasadnutí 13. novembra 2019 prerokovalo informáciu predsedu poroty súťaže návrhov "Nová mestská plaváreň v Ružomberku“, ktorá bola vyhodnotená v októbri 2018 a jej víťaz nebol doteraz vyzvaný na priame rokovacie konanie o zákazke. O výsledkoch súťaže sme vás informovali v tomto článku.

Predstavenstvo SKA poverilo predsedu Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie zaslať list primátorovi mesta Ružomberok s výzvou na nápravu, formou otvoreného listu, zverejneného aj svojím členom a širšej verejnosti. Účastníkov súťaží upozorniť na ich práva a možnosti podpory zo strany SKA a porotcov vyzvať, aby sa zaujímali o osud práce svojich kolegov, ktorých návrh vybrali ako najlepší.

 

List Ing. arch. Rodolfa Žákovského, predsedu Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie a člena predstavenstva Slovenskej komory architektov:

Vážený pán primátor, Slovenská komora architektov (ďalej len „SKA“) podľa § 24 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „zriaďovacieho zákona“) overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní.

27. 4. 2018 vyhlásilo mesto Ružomberok verejnú anonymnú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov "Nová mestská plaváreň v Ružomberku“, ktorú SKA 21. 4. 2018 overila a v deň vyhlásenia zverejnila na svojich internetových stránkach a informáciu súčasne rozoslala na e-mailové adresy svojim členom, vyše 1.600 autorizovaným architektom na Slovensku. Súťaž bola vyhlásená ako nadlimitná v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z a v súlade zo Súťažným poriadkom SKA.

Atraktívny predmet riešenia, dobre pripravené súťažné podmienky a pomôcky - a v neposlednom rade prevaha na vyhlasovateľovi nezávislých, odborne renomovaných architektov v porote - viedli k tomu, že v súťaži bol 7. 9. 2018 odovzdaný na slovenské pomery nadpriemerný počet návrhov: 31. Porota ocenila kvalitu návrhov tým, že až po dlhšej diskusii rozhodla o poradí troch ocenených návrhov a udelila odmeny ďalším piatim účastníkom súťaže. To, že výška len tej najvyššej ceny azda pokryla skutočné náklady na návrh - od vysoko koncepčnej tvorivej práce, cez množstvo hodín za počítačmi pri grafickom spracovaní plánov a vizualizácií, po samotnú tlač panelov, adjustáž a dopravu - bolo vyvážené tým, že súťaž bola vyhlásená ako projektová, teda podľa súťažných podmienok mala byť víťazovi tzv. priamym rokovacím konaním, nasledujúcim po súťaži návrhov, zadaná zákazka na kompletné služby architekta a dodanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po kolaudáciu stavby.

Vážený pán primátor, predstavenstvo SKA sa na svojom zasadnutí 13. 11. 2019 zaoberalo informáciou predsedu poroty súťaže, z ktorej vyplýva, že ste do dnešného dňa nezačali priame rokovacie konanie o zmluvných podmienkach zákazky s víťazným účastníkom. Dôvodom má byť pre hodnotenie stavebného programu plavárne, ako aj uvažovanie nad iným obstaraním projektovej dokumentácie, viazanej už k existujúcemu zrealizovanému návrhu v inom meste.

V zozname úloh SKA v § 24 zriaďovacieho zákona je na prvom mieste štátom delegovaná úloha podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy. A ďalej aj starostlivosť o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia a vykonávanie osvetovej, propagačnej, popularizačnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Súťažné podmienky v čl. 9.3 stanovili postup po súťaži jednoznačne:
"Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné. Lehoty a cenu bude presnejšie upravovať návrh Zmluvy o Dielo (príloha súťaž. podmienok č. 13.8). Zákazka, ktorej predmetom bude dodávka architektonických služieb a to v lehotách vyplnených v priloženej zmluve o dielo, bude zadaná iba účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný. V prípade rozhodnutia poroty o výbere viac ako jedného návrhu ako víťazného vyhlasovateľ prizve do priameho rokovacieho konania toho účastníka, ktorý v Zmluve o Dielo uviedol nižšiu cenu.Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty budú výsledky súťaže návrhov viesť k uzavretiu zmluvy o dielo. Predpokladom podpísania zmluvy o dielo je výsledok priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. h) a § 116 ods.1), písm. a) zákona č. 343/015 Z. z. o verejnom obstarávaní a splnenie zákonných podmienok potrebných pre poskytnutie služby. Termín priameho rokovacieho konania sa predpokladá na október 2018. Víťazný uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti, poskytne licenčné práva pre účely zhotovenia diela vyhlasovateľovi v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tiež je možné pokračovanie služby na základe opätovných priamych rokovacích konaní na spracovanie projektovej dokumentácie ďalších stavieb areálu. Víťazný uchádzač, ktorý odstúpi od uzavretia zmluvy o dielo, alebo odstúpi od zmluvy o dielo poskytne licenčné práva pre účely zhotovenia diela vyhlasovateľovi."

Právo nepodpísať zmluvu o dielo so žiadnym súťažiacim, ktoré ste si vyhradili v záverečných ustanoveniach súťažných podmienok, sa viaže na situáciu po neúspešnom rokovaní, ktorého výsledkom je poskytnutie licenčných práv víťazným uchádzačom - autorom architektonického diela v zmysle autorského zákona - a teda na možnosť uzavrieť zmluvu o dielo s treťou osobou, oprávnenou na dodávku služby, alebo na situáciu po rokovaní, kedy z vážnych dôvodov nebude možné podpisom zmluvy naplniť z Vašej strany jej budúci záväzok, napr. pri nedostatku finančných prostriedkov. Pre budúcnosť by bolo potrebné takéto voľné právo v súťažných podmienkach podrobnejšie zdôvodniť.

Upraviť stavebný program po súťaži nie je nič výnimočné: je to nielen právo, ale do istej miery aj povinnosť stavebníka - investora, obzvlášť pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Nezriedka je podnetom práve výsledok súťaže, ktorý preverí pôvodný zámer na základe vysokého počtu riešení, ktoré by bežným prieskumom vyhlasovateľ súťaže nezískal. To, že s postupujúcim detailnejším rozpracovaním pôvodného návrhu sa mení jeho podoba v jednotlivých projektových stupňoch, vyplýva tiež z podstaty procesov v územnom a stavebnom plánovaní.

Obavy o výsledok vzbudzuje skôr snaha o získanie akéhosi hotového riešenia - projektovej dokumentácie na podklade iného už zrealizovaného návrhu. Ak aj neexistuje prekážka vo forme výlučného práva na dielo, viazaného na jeho súčasnú lokalitu, súhlas autora - autorizovaného architekta - s takýmto použitím diela vprípade, ak je mu známe, že existuje verejný prísľub na zadanie takejto zákazky víťazovi súťaže návrhov by bol vrozpore s kolegiálnou etikou. Krokom späť je aj rozhodovanie o ďalšom osude zámeru, ktoré ignorujenázor odbornej súťažnej poroty. Nie je našou úlohou zaoberať sa podrobnosťami Vášho postupu, odporúčame Vám však obrátiť sa so žiadosťou o konzultáciu vašich nasledujúcich krokov aj na ňu - naviac v prípade, ak autor Vami vybraného "hotového riešenia" so svojím návrhom v súťaži "Nová mestská plaváreň v Ružomberku" neuspel.

Súhrnné náklady na 31 návrhov, teda koncepčných štúdií, ktoré ste obdržali v súťaži návrhov prekračujú predpokladanú zmluvnú hodnotu celej zákazky. Na ceny a odmeny ste vynaložili len zlomok skutočnej hodnoty 8 návrhov, ktoré sa tak stali Vaším majetkom. Je to iste výsledok kvalitnej prípravy a organizácie súťaže, ktorá Vás tiež čosi stála. Ale aj dlhodobo budovanej dôvery architektov k vyhlasovateľom, aby sa v nádeji na uplatnenie svojich najlepších ideí, aj za cenu ekonomickej straty, súťaží zúčastňovali. Ignorovať výsledok súťaže by bolo teda nielen neefektívnym nakladaním s už vynaloženými prostriedkami, ale aj narušením dôvery architektonickej obce Slovenska v to, že si mesto Ružomberok bude svoje záväzky voči nim ctiť a napĺňať.

Žiaľ, o podobnom prístupe k výsledkom architektonických súťaží návrhov, overených komorou, máme viacero informácií či indícií. Po ukončení súťaže a zverejnení jej výsledkov sa osud víťazného návrhu dostáva mimo verejný priestor. Práve preto sa predstavenstvo rozhodlo adresovať tento list ako otvorený aj svojím členom a širšej verejnosti. Účastníkov súťaží upozorniť na ich práva a možnosti podpory zo strany SKA a porotcov vyzvať, aby sa zaujímali o osud práce svojich kolegov, ktorých návrh vybrali ako najlepší.

Vážený pán primátor, iste sa zhodneme v názore, že len čestné konanie môže viesť k dobrým a trvalo hodnotným výsledkom. Príprava, organizácia a výsledky samotnej súťaže na novú plaváreň boli nadpriemerne kvalitné. Zostáva už len so cťou naplniť svoj verejný záväzok: vyzvať víťaza súťaže na rokovanie o ďalšom dopracovaní jeho návrhu, porotou vyhodnoteného ako najlepšieho z tridsiatky ostatných. To, že sa počas roku, ktorý prešiel od predpokladaného termínu rokovania, zmenili predstavy mestského zastupiteľstva o stavebnom programe novej plavárne, má byť len korektúrou zmluvných podmienok a zadania zákazky, nie prekážkou pre dotiahnutie víťazného návrhu do stavby novej plavárne. Autori tohto návrhu sú najlepšie pripravení a motivovaní zákazku kvalitne a zodpovedne mestu Ružomberok dodať. Všetky ostatné cesty sú z hľadiska výslednej hodnoty stavby v širšom zmysle, ale aj priamej finančnej efektivity nákladov na jej výstavbu a prevádzku, vysoko rizikové.

Verím, že naše argumenty si so svojím tímom preštudujete a že priame rokovacie konanie s víťazom súťaže návrhov sa v blízkej dobe uskutoční. A že po rokoch práce, ktorá víťazov i Vás čaká, bude relax vo wellness časti Novej plavárne tým najlepším zážitkom. Dovtedy, dúfam, budeme môcť za SKA overiť aj ďalšie súťaže vyhlásené mestom Ružomberok.

Ing. arch. Rudolf Žákovský
predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie,
člen predstavenstva Slovenskej komory architektov

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím