Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. júl 2019
0
4856

Súťaž na „Prírodné kúpalisko Delňa“, Prešov - Solivar - vyhodnotenie

Urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž návrhov na Prírodné kúpalisko Delňa v Prešove pozná svojich víťazov.
Súťaž na „Prírodné kúpalisko Delňa“, Prešov - Solivar - vyhodnotenie

Dňa 27.06.2019 sa ukončilo neverejné hodnotenie návrhov, ktoré boli doručené do súťaže „Prírodné kúpalisko Delňa".

V lehote na predkladanie návrhov bolo doručených 8 súťažných návrhov, ktoré boli označené v súlade s pokynmi v súťažných podmienkach. Keďže deviaty návrh nebol predložený prostredníctvom systému EVO, cez ktorý bolo obstarávanie realizované, nebol porotou posudzovaný.

Zloženie poroty:

 • Ing. arch. Imrich Pleidel - predseda poroty,
 • Ing. Štefan Lančarič, PhD.,
 • doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.,
 • Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.,
 • Ing. arch. Mária Čutková,
 • Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik,
 • Ing. arch. Petronela Királyová.

Kritériá určené porotou boli nasledovné:

1.) celkovú urbanisticko - architektonická a krajinárska kvalita návrhu - 80%
2.) ekonomická efektivita a realizovateľnosť návrhu - 20%

Okruh hodnotenia:

 • riešenie nástupného priestoru,
 • riešenie nového dopravného napojenia,
 • kvalita zónovania jednotlivých funkcií (športovo-relaxačné, oddychové,...),
 • kapacita a orientácia športovísk,
 • zóny zapájania vodnej plochy a činnosti - móla, relaxačné bazény, plávania...,
 • camping a možnosti krátkodobého ubytovania,
 • možnosť realizácie podujatí hudobného a iného charakteru,
 • krajinárska koncepcia.

Porota finančne odmenila 6 z 8 hodnotených diel. Celkovo rozdelila 14 000 €. Udelila 1., 2., 3., a 4. miesto a dve ďalšie diela boli odmenené bez určenia poradia.
Výsledky sú nasledovné:

1. miesto - odmena 6 000 €: Architektonické štúdio Atrium 

Hodnotenie poroty: Návrh prináša z priestorovo-kompozičného a prevádzkového hľadiska veľmi jednoznačný a čistý koncept, ktorého hlavnú os tvorí východo-západná pešia a obslužná trasa vedená od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Na ňu kolmo nadväzuje severo-južná os, vedená od južného vstupu do areálu, ktorá oddeľuje sektor krátkodobej – dennej rekreácie a oddychu a pobytovej zóny s chatovou osadou a kempingom v zeleni. Tretím silným kompozično-prevádzkovým prvkom je horizontálna podnož - pavilón s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý zjednocuje a prepája vstupné priestory do areálu s parterom hotela. Ako jeden z mála návrhov veľmi logicky a zároveň príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu osadeného na návršie pomocou koridoru so stupňami a bezbariérovými rampami. Vstup je tak kvalitne akcentovaný podporený i striedmym a nadčasovým architektonickým výrazom. Silnou stránkou návrhu je tiež istá jednoduchosť až civilnosť architektonického a krajinárskeho riešenia, ktoré na jednej starne sústreďuje konkrétne aktivity do jednotlivých polôh a objektov a na druhej strane ponecháva veľa voľného, prírodného prostredia. Práca s kontrastom umožňuje optimálne vyznieť ako prírodnej, tak novovloženej architektonickej substancii, pričom sú vo vzájomnej symbióze. Návrh prináša v našich podmienkach výrazný invenčný prístup k riešeniu, ktoré má v prípade realizácie vysoký predpoklad prínosu i v širšom regionálnom a nadregionálnom kontexte. Na základe návrhu bude potrebné v ďalších fázach podrobnejšie dopracovať, resp. riešiť krajinárske úpravy, umiestnenie pobrežných rastlinných čistiacich zón, parkovisko pre kemp mimo biokoridoru rieky Delňa umiestnenie a statické riešenie toboganu mimo telesa hrádze nádrže šatne a sprchy pri vstupe do areálu.

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

 

2. miesto - odmena 3 600 €: Dipl. Ing. Rudolf Kozlai, spoluautorka: Ing. Zuzana Korpášová (krajinná architektka)

Hodnotenie poroty: Návrh vychádza z kvalitnej analýzy vzťahov v území, ponúka podrobne spracovaný koncept areálu s akcentáciou pôvodnej a dotvorenej prírodno-krajinárskej zložky prostredia. Logicky radí jednotlivé funkčné celky, v rámci ktorých vytvára lokálne komunikačné a prevádzkové uzly naviazané na hlavnú i vedľajšie pešie a obslužné trasy. Navrhuje bohatú škálu rôznych relaxačno-oddychových, športových, edukačných a environmentálnych prvkov a atrakcií, pričom vhodne využíva morfológiu terénu. Do prirodzene najvyššej polohy územia situuje vyhliadkovú vežu. Ako nie celkom postačujúce sa javí južné dopravné napojenie areálu vrátane riešenia statickej dopravy a redukcia kempingu iba na menšiu chatovú zostavu. Ihriská a športoviská sú dimenzované v návrhu veľkoryso, avšak nie s optimálnou orientáciou. Problematická môže byť tiež náročnosť prestavby objektu Rusalka. Vstupný objekt je riešený v prostom až nenápadnom dizajne. V návrhu nie je celkom doriešená dopravná obslúžiteľnosť jednotlivých prevádzok, najmä pri vstupnej časti do areálu.

Dipl. Ing. Rudolf Kozlai
Dipl. Ing. Rudolf Kozlai
Dipl. Ing. Rudolf Kozlai

 

3. miesto - odmena 2 400 €: Ing. arch. Zuzana Závodská, Ing. arch. Katarína Siváková, spolupráca: Ing. arch. Tibor Varga

Hodnotenie poroty: Návrh dobre narába so štruktúrou krajiny, vhodne a v optimálnom pomere ju člení na vodné plochy a plochy zelene, v samotnej vodnej ploche veľkú časť ponecháva pre zónu vodných rastlín, ktorá je silným prírodným i čistiacim prvkom, pre čistenie vody navrhuje koreňovú čističku, vhodne umiestňuje móla, rešpektuje charakter biocentra. Stanovuje jasný princíp - program pre jednotlivé plochy, využíva jednotné architektonické vzdušné moduly, boxy. Objekty a jednotlivé funkcie rozptyľuje po celej ploche areálu. Cyklodopravu vťahuje priamo do areálu. Zazemňuje VN vedenie. Pódium vhodne umiestňuje v terénnej depresii, výsadbami ho izoluje vo vzťahu k obytnej zóne (minimalizácia rušivých vplyvov). Umiestnenie kempu je v nevhodnej polohe bez väzby na dopravu a bez riešenia obsluhy. Návrh ponecháva vo svojom riešení jedno záchytné parkovisko, čo možno považovať z hľadiska počtu návštevníkov za nedostatočné riešenie. Za problematické považujeme riešenie nástupného areálu, ktorý nie je dimenzovaný dostatočne veľkoryso, naopak, vytvára pocit stiesnenosti.

Ing. arch. Zuzana Závadská
Ing. arch. Zuzana Závadská
Ing. arch. Zuzana Závadská

 

4. miesto - odmena 1 000 €: STOA arch.plus

Hodnotenie poroty: Návrh dobre narába so štruktúrou krajiny, vhodne a v optimálnom pomere ju člení na vodné plochy, plochy nízkej zelene a plochy vysokej zelene, ráta s potrebným odborným ošetrením drevín a nevyhnutným výrubom poškodených drevín. Dopĺňa do areálu vodné atrakcie, soľankové kúpele do vhodnej polohy, veľkú trávnatú pláž, pieskovú pláž, rieši cyklodopravu. Umiestnenie kempu vzhľadom na nový vstup do areálu je vhodné, avšak umiestnenie pódia ku kempu a obytnej zóne s ponechaním vzdušného vedenia VN a bez doplnenia izolačnej zóny (napr. výsadbou drevín) bude túto zónu rušiť. Ďalšie dopravené prepojenie nad riečkou Delňa západne od akvaparku nie je potrebné a návrh zbytočne predraží. Veľké okružné mólo, najmä jeho umiestnenie v najhlbšej časti vodnej nádrže sa javí problematické. Nie celkom efektívne je umiestnené biologické čistenie pobrežnými rastlinami v najhlbšej vode na odtoku z nádrže.

STOA arch.plus, s.r.o.
STOA arch.plus, s.r.o.
STOA arch.plus, s.r.o.

 

Ďalšie odmenené návrhy:

Odmena 500 €: Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Hodnotenie poroty: Návrh dopĺňa do areálu atrakcie, soľný svet, kaskádové bazény s masážnym povrchom a i., ktoré sú cielené pre rôznorodé skupiny rekreantov, k športoviskám dopĺňa tribúny pre divákov. Nie celkom jednoznačne definuje jednotlivé druhy dopravy v území a segregáciu automobilovej dopravy a pešieho pohybu v areáli kúpaliska. Vo východnej časti areálu nenavrhuje potrebné zariadenie statickej dopravy, chýba zadefinovanie peších prepojení. Za problematické možno považovať situovanie kempingu v SV časti areálu vs. blízkosť hlavného pódia. Za pozitívum možno označiť snahu autorov vytvárať a formovať pomocou vysokej zelene priestor, čo je v tomto prostredí vhodné. Absentuje podrobnejšie riešenie hlavného nástupu do areálu. Chýba zokruhovanie peších trás okolo hlavnej vodnej nádrže. Ďalšie dopravené prepojenie nad riečkou Delňa západne od akvaparku nie je potrebné a realizácia návrhu by sa ním zbytočne predražila.

Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Ing. Tamara Reháčková, PhD.

 

Odmena 500 €: Ing. arch. Miroslav Michalica

Hodnotenie poroty: Ide o vyvážený návrh s doplnením atraktivít okolo vodnej plochy i do areálu. Medzi jeho pozitíva patrí zokruhovanie a sprístupnenie celého areálu, umiestnenie kempu s ohľadom na nový dopravný vstup. Poloha pódium vs. kemp a obytná zóna však z dôvodu rušenia nie je vhodná, nie celkom šťastná je aj poloha nebeského rybníka v centre plochy, ktorý nie je rybníkom (chýbajú ryby) ale dažďovou záhradou, mokraďou. V polohe trávnatej pláže vs. sprchy môže dochádzať k rušeniu opaľujúcich sa ľudí prechádzaním, biologické čistiace zóny sa javia poddimenzované, sú umiestnené v najhlbšej vode pri odtokovej časti. Návrh nerieši dopravný prístup pre vjazd vozidiel (sanitky, zásobovanie, údržba a pod.), preto tu môžu vzniknúť prevádzkové problémy (tvary a napojenia chodníkov vs. potrebná doprava).

Ing. arch. Miroslav Michalica
Ing. arch. Miroslav Michalica
Ing. arch. Miroslav Michalica

 

Neodmenené návrhy: 

De SIGNUM 

Hodnotenie poroty: Návrh sa zameriava na všetky vekové kategórie návštevníkov, inšpiráciu čerpá aj v histórii územia, v ťažbe a spracovaní soli, čo využíva v doplnení celoročných atrakcií, bazénov a ostatných atrakcií. Logicky dopravne sprístupňuje areál v dvoch bodoch, s dobrým umiestnením zariadení statickej dopravy, aj keď návrh parkovacieho domu sa v prírodnom prostredí javí problematický a príliš mestský. Navrhuje preložku vzdušného VN vedenia. Návrh nevyťažuje maximum z oslnených území brehov kúpaliska, naopak, toto územie určuje pre výsadbu vysokej zelene, čím dopĺňa biokoridor riečky Delňa a samotný areál Delňa ako biocentrum. Problematické sa javí aktívne zapojenie existujúceho biokoridoru do územia kúpaliska, kvalita architektonického riešenia, neujasnenosť motívov, prvková a výrazová roztrieštenosť, predimenzovanie prvkov umiestnených na vodnej ploche, nevyužitie terénnych daností, poloha vyhliadkovej veže (poloha v ktorej je výhľad obmedzený iba na areál, absentuje výhľad na okolitú krajinu), umiestnenie hudobnej produkcie a pódia vs. camping. 

De SIGNUM s.r.o.
De SIGNUM s.r.o.
De SIGNUM s.r.o.

 

Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Norbert Dvorčák, Ing. Eugen Lipka, Ing. Marek Mečíř, Ing. arch. Lucia Uhrínová

Hodnotenie poroty: Návrh sa zaoberá krajinárskym riešením areálu a návrhom vhodných druhov drevín. Kemp navrhuje vo vhodnej polohe v rámci areálu a pre pódium využíva terénnu depresiu v bývalom detskom bazéne, čím vytvára zaujímavý komorný charakter pre rôzne podujatia. Môže však dochádzať k rušeniu kempu predstaveniami, koncertmi, čomu by sa dalo zabrániť posilnením izolačných výsadieb drevín. Ráta so zazemnením VN vedenia. Nástupná promenáda na brehu kúpaliska je navrhovaná jednoznačne, možno až schematicky, ale jej doznenie a vyvrcholenie je nedotiahnuté. Chýba zokruhovanie peších trás okolo hlavnej vodnej nádrže, chýba riešenie ďalších vodných plôch pre rôzne vekové kategórie.

Ing. arch. Martin Berežný
Ing. arch. Martin Berežný
Ing. arch. Martin Berežný

Za podklady a prípravu zdrojov pre zverejnenie výsledkov súťaže ďakujeme vypisovateľovi a Márii Čutkovej.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím