Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. január 2016
0
416

Technologický "skorozázrak" - záchod, ktorý premení ľudské exkrementy na pitnú vodu a elektrinu

Zhru­ba 2,3 mi­liar­dy ľu­dí na ce­lom sve­te ne­ma­jú prís­tup k bez­peč­ným a čis­tým toa­le­tám. Univerzita v Cranfielde (UK) prezentuje rie­še­nie si­tuácie v na­no­tech­no­ló­gii, ktoré ak by sa v praxi osvedčilo, mohlo by byť prelomom v hygiene i ekológii..
Technologický "skorozázrak" - záchod, ktorý premení ľudské exkrementy na pitnú vodu a elektrinu

Lac­ný zá­chod, kto­rý na svo­je fun­go­va­nie ne­pot­re­bu­je vo­du, vy­uží­va na spra­co­va­nie od­pa­du ro­tač­ný me­chan­izmus. Ľud­ské exkre­men­ty filtru­je cez špe­ciál­nu na­no­mem­brá­nu, vďa­ka čo­mu zís­ka čis­tú vo­du, za­tiaľ čo zvyš­ný od­pad spá­li, čím vy­tvo­rí ener­giu. Tá pos­ta­ču­je na ďal­šiu filtrá­ciu, ba do­kon­ca os­ta­ne ener­gia aj na do­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní.

S tes­to­va­ním na­no­tech­no­lo­gic­ké­ho zá­cho­du sa za­čne už ten­to rok v Gha­ne. V prí­pa­de, že sa na­no­tech­no­ló­gia os­ved­čí, jej roz­ší­re­nie bu­de zna­me­nať prí­sun čis­tých, a te­da bez­peč­ných toaliet na mies­ta, kde nik­dy ne­bo­li.

471349
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím