Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. október 2015
0
223

Okno ako zdroj energie

S úplne priehľadnými solárnymi panelmi je to možné.
Okno ako zdroj energie

Výrobu energie priamo v oknách by mal zabezpečiť no­vý druh so­lár­nych pa­ne­lov, kto­ré by sa vďa­ka svo­jej prie­hľad­nos­ti moh­li up­lat­niť v ok­nách bu­dov, a to aj bez nut­nos­ti ich vý­me­ny.

S čím sa však do­po­siaľ spá­ja­la my­šlien­ka prie­hľad­ných so­lár­nych pa­ne­lov a s čím sa mu­se­li ved­ci z Mi­chi­gan­skej štát­nej uni­ver­zi­ty vy­rov­nať, bo­la sku­toč­nosť, že aj mi­ni­mál­na časť svet­la (kon­krét­ne je­ho vi­di­teľ­né spek­trum) bo­la pa­ne­lom pohl­co­va­ná, pre­to ne­bo­lo mož­né ho­vo­riť o úpl­ne čí­rom, pries­vit­nom pa­ne­li.

12032
Youtube

Ved­ci naš­li rie­še­nie v TLSC - zlú­če­ni­ne or­ga­nic­kých so­lí, kto­ré ab­sor­bu­jú svet­lo v spek­tre ne­vi­di­teľ­nom pre ľud­ské oko. So­lár­ny pa­nel pra­cu­je len s infra­čer­ve­ným a UV spek­trom a zvy­šok pre­pus­tí. Za­chy­te­né svet­lo je nás­led­ne po­mo­cou or­ga­nic­kých so­lí ve­de­né do ok­ra­jov pa­ne­la. Pozdĺž nich je to­tiž nain­šta­lo­va­ný ten­ký rám­ček, kto­rý zá­ro­veň za­stá­va úlo­hu so­lár­ne­ho pa­ne­la.

7121
Youtube

Do­te­raj­šie po­lo­prie­hľad­né so­lár­ne člán­ky sa vy­zna­čo­va­li účin­nos­ťou oko­lo 7 %. Maximál­na efek­ti­vi­ta no­vých úpl­ne pries­vit­ných pa­ne­lov do­sa­hu­je len 5 %. Na­priek to­mu by ich na­sa­de­nie do okien pres­kle­ných vý­ško­vých bu­dov zna­me­na­lo as­poň čias­toč­nú ener­ge­tic­kú se­bes­tač­nosť. V prí­pa­de exis­tu­jú­cich okien by sa to da­lo vy­rie­šiť jed­no­du­chým na­le­pe­ním or­ga­nic­kej vrstvy. Za­tiaľ je však pro­jekt vo fá­ze pro­to­ty­pu.

Zdroj: itnews.sk, di­gi­taltrends.com

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím