Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. október 2015
0
226

Okno ako zdroj energie

S úplne priehľadnými solárnymi panelmi je to možné.
Okno ako zdroj energie

Výrobu energie priamo v oknách by mal zabezpečiť no­vý druh so­lár­nych pa­ne­lov, kto­ré by sa vďa­ka svo­jej prie­hľad­nos­ti moh­li up­lat­niť v ok­nách bu­dov, a to aj bez nut­nos­ti ich vý­me­ny.

S čím sa však do­po­siaľ spá­ja­la my­šlien­ka prie­hľad­ných so­lár­nych pa­ne­lov a s čím sa mu­se­li ved­ci z Mi­chi­gan­skej štát­nej uni­ver­zi­ty vy­rov­nať, bo­la sku­toč­nosť, že aj mi­ni­mál­na časť svet­la (kon­krét­ne je­ho vi­di­teľ­né spek­trum) bo­la pa­ne­lom pohl­co­va­ná, pre­to ne­bo­lo mož­né ho­vo­riť o úpl­ne čí­rom, pries­vit­nom pa­ne­li.

12141
Youtube

Ved­ci naš­li rie­še­nie v TLSC - zlú­če­ni­ne or­ga­nic­kých so­lí, kto­ré ab­sor­bu­jú svet­lo v spek­tre ne­vi­di­teľ­nom pre ľud­ské oko. So­lár­ny pa­nel pra­cu­je len s infra­čer­ve­ným a UV spek­trom a zvy­šok pre­pus­tí. Za­chy­te­né svet­lo je nás­led­ne po­mo­cou or­ga­nic­kých so­lí ve­de­né do ok­ra­jov pa­ne­la. Pozdĺž nich je to­tiž nain­šta­lo­va­ný ten­ký rám­ček, kto­rý zá­ro­veň za­stá­va úlo­hu so­lár­ne­ho pa­ne­la.

7158
Youtube

Do­te­raj­šie po­lo­prie­hľad­né so­lár­ne člán­ky sa vy­zna­čo­va­li účin­nos­ťou oko­lo 7 %. Maximál­na efek­ti­vi­ta no­vých úpl­ne pries­vit­ných pa­ne­lov do­sa­hu­je len 5 %. Na­priek to­mu by ich na­sa­de­nie do okien pres­kle­ných vý­ško­vých bu­dov zna­me­na­lo as­poň čias­toč­nú ener­ge­tic­kú se­bes­tač­nosť. V prí­pa­de exis­tu­jú­cich okien by sa to da­lo vy­rie­šiť jed­no­du­chým na­le­pe­ním or­ga­nic­kej vrstvy. Za­tiaľ je však pro­jekt vo fá­ze pro­to­ty­pu.

Zdroj: itnews.sk, di­gi­taltrends.com

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím