Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. január 2016
0
272

Technologický "skorozázrak" - záchod, ktorý premení ľudské exkrementy na pitnú vodu a elektrinu

Zhru­ba 2,3 mi­liar­dy ľu­dí na ce­lom sve­te ne­ma­jú prís­tup k bez­peč­ným a čis­tým toa­le­tám. Univerzita v Cranfielde (UK) prezentuje rie­še­nie si­tuácie v na­no­tech­no­ló­gii, ktoré ak by sa v praxi osvedčilo, mohlo by byť prelomom v hygiene i ekológii..
Technologický "skorozázrak" - záchod, ktorý premení ľudské exkrementy na pitnú vodu a elektrinu

Lac­ný zá­chod, kto­rý na svo­je fun­go­va­nie ne­pot­re­bu­je vo­du, vy­uží­va na spra­co­va­nie od­pa­du ro­tač­ný me­chan­izmus. Ľud­ské exkre­men­ty filtru­je cez špe­ciál­nu na­no­mem­brá­nu, vďa­ka čo­mu zís­ka čis­tú vo­du, za­tiaľ čo zvyš­ný od­pad spá­li, čím vy­tvo­rí ener­giu. Tá pos­ta­ču­je na ďal­šiu filtrá­ciu, ba do­kon­ca os­ta­ne ener­gia aj na do­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní.

S tes­to­va­ním na­no­tech­no­lo­gic­ké­ho zá­cho­du sa za­čne už ten­to rok v Gha­ne. V prí­pa­de, že sa na­no­tech­no­ló­gia os­ved­čí, jej roz­ší­re­nie bu­de zna­me­nať prí­sun čis­tých, a te­da bez­peč­ných toaliet na mies­ta, kde nik­dy ne­bo­li.

459291
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím