Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. január 2016
0
914

3D tlačiareň Arke používa papier, atrament a lepidlo

Na veľtr­hu CES 2016 moh­li náv­štev­ní­ci vi­dieť aj sto­lo­vú 3D tla­čia­reň, kto­rá na vy­tvo­re­nie veľ­mi de­tail­ných ob­jek­tov pou­ží­va pa­pier, at­ra­ment a le­pid­lo.
3D tlačiareň Arke používa papier, atrament a lepidlo

Jej vý­rob­ca, ír­ska spo­loč­nosť Mcor, tvr­dí, že je to po pr­výk­rát, čo sa tá­to tech­no­ló­gia dos­ta­la do za­ria­de­nia vhod­né­ho na pou­ži­tie v učeb­niach či kan­ce­lá­riách.

3D tla­čia­reň Mcor Ar­ke má pra­cov­ný pries­tor s roz­mer­mi 240 × 210 × 125 mm a vy­tvá­ra fa­reb­né mo­de­ly v roz­lí­še­ní 4800 × 2400 dpi. Pos­tu­pu­je pri tom tak, že po­mo­cou ži­let­ky ore­že pa­pier do po­ža­do­va­né­ho tva­ru, za­far­bí ho at­ra­men­tom, le­pid­lom spo­jí jed­not­li­vé vrstvy a la­mi­nu­je vý­sled­ný ob­jekt. Na­mies­to hár­kov pa­pie­ra však tla­čia­reň pou­ží­va rol­ku, čo pri­ná­ša is­té vý­ho­dy. Ne­mu­sí sa nap­rík­lad pou­žiť ce­lý list pa­pie­ra, ak sa vy­re­zá­va­jú čas­ti s veľ­mi ma­lý­mi roz­mer­mi. Z rol­ky sa od­vi­nie len toľ­ko pa­pie­ra, koľ­ko tre­ba. Je to jed­nak ús­por­nej­šie, jed­nak to do­po­má­ha k urý­chle­niu ce­lé­ho pro­ce­su.

Spo­loč­nosť je pres­ved­če­ná, že pou­ži­tie bež­né­ho pa­pie­ra na zho­to­ve­nie vý­tlač­kov zna­me­ná veľ­kú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Keď­že sa pri tla­či pou­ží­va len oby­čaj­ný pa­pier a iné ne­toxic­ké ma­te­riá­ly, nie je pot­reb­ná špe­ciál­na ven­ti­lá­cia a na lik­vi­dá­ciu zvyš­kov sta­čí smet­ný kôš.

Za­ria­de­nie ur­če­né pre ško­ly a úra­dy si mož­no v sú­čas­nos­ti pre­dob­jed­nať, do pre­da­ja by sa ma­lo dos­tať v jú­li s ce­nou 5995 do­lá­rov.

9141
Youtube

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím