Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. máj 2023
0
1273

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre

Ako koncepčne revitalizovať "medziblok" v rámci rozsiahleho obytného súboru? Urbanisticko-krajinárska štúdia ateliéru ORA Architekti vznikla na základe víťazného súťažného návrhu.
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre
Autori: Ing. arch Zoran SamoľSpolupráca: Ing. arch. Patrik Domanický, Ing. Dominika Lovasíková, Bc. Martin Malachovský, Ing. arch. Michal Oborný, Ing. arch. Andrej Drgala, Bc. Oleksandra ZaikaNávrh: 2022 - 2023Adresa: Diely , Nitra, SlovenskoPublikované: 10. máj 2023

Mesto Nitra vyhlásilo v máji 2022 projektovú verejnú jednokolovú súťaž návrhov. Predmetom bolo urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva sídliska v časti Diely I a Diely II (pozn. red.: ďalšie súťaže, ktoré sa zaoberali aktuálnou témou transformácie sídliskových vnútroblokov, nájdete v súvisiacich článkoch v závere textu). 

Od návrhov sa očakávala úprava "medzibloku" s výmerou 16 ha, ktorá vytvorí príjemné a bezpečné komunitné prostredie s primeranou funkčnou náplňou pre voľnočasové a rekreačné aktivity.

V súťaži zvíťazil návrh kolektívu ORA Architekti. Podľa slov hodnotiacej komisie priniesol ucelený koncept priestoru okolo kaplnky sv. Urbana, ktorý sa stáva ťažiskom riešeného územia. Súčasne vhodne komponuje nové funkcie do vnútroblokov a navzájom ich prepája. Porota pozitívne vnímala aj zvolenú mierku a jednotiaci charakter návrhu.

Na základe víťzného návrhu spracoval ateliér ORA Architekti urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorá bude slúžiť ako podklad pri tvorbe zadania nového územného plánu a stane sa zároveň stratégiou pri postupnej revitalizácii obytného súboru v súlade s víziou polycentrického mesta.

Masterplan
MasterplanAutor: ORA Architekti
Axonometria
AxonometriaAutor: ORA Architekti
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: ORA Architekti
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: ORA Architekti
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: ORA Architekti

Urbanisticko-krajinársky návrh:

Návrh sa snaží využiť priestorové danosti sídliska, jeho topografiu, existujúcu zeleň, fragmenty oporných múrov a nadviazať na ne s cieľom vytvorenia stabilného a ohľaduplného prostredia. Terénne úpravy sú cielené na vytvorenie výškovo rôznych plôch, ktoré sa však navzájom prelínajú, zároveň sa tieto plochy prispôsobujú už existujúcemu terénu v napojení na plochy a vstupy po stranách medzibloku 1. Princíp vytvorenia diagonály v mieste pôvodnej krivky vrstevnice sa prenáša a odznieva vo forme menších priestorových prvkov do sídliska po stranách, prenáša hlavný "pattern" do návrhu zelene a doplnkových funkcii priestoru. dôležitým a spájajúcim prvkom je pešia spojnica prechádzajúca celým územím návrhu, je to pôvodná radiála, ktorú navrhujeme ponechať vo svojej polohe s doplnením bezbariérovej lávky pre peších a cyklistov. Tento prvok je integrovaný do všetkých etáp návrhu, trasa vytvára prirodzený lievik a bod záujmu, chápeme ju ako otvorenú zbernicu pre cele územie a viditeľný prvok prepojenia rôznych výškových úrovni.

 

Súčasný stav:

Mestská časť Diely má rozlohu 0,61 km² (605 901 m²), k 2.8.2021 mala 5388 obyvateľov s trvalým pobytom, čo v prepočte predstavuje hustotu zaľudnenia 8832 obyv./km². Jej hlavnú časť tvorí obytný súbor Diely (Diely I + Diely II), avšak z pôvodnej plánovanej bytovej výstavby v 80-tych rokoch 20. storočia prebehla len torzovitá realizácia v jej južnej časti, kde došlo s časovým odstupom k následnej dostavbe objektov mestských nájomných bytov po roku 2000.

Sídlisko Diely po stranách medzibloku 1 je tvorené lineárnymi blokmi bytových domov, ktorých medzi priestory sa prelínajú cez voľne svahovité územie bez nadväznosti alebo viditeľného zámeru. V priestore návrhu vedie hlavná trasa - schodiskové ramená začínajúce medzi betónovými opornými múrmi pri existujúcom obratisku MHD až po najvyšší bod sídliska ZŠ na Hôrke. Priestor návrhu je obyvateľmi vnímaný ako prirodzené centrum zóny vytvorené okolo existujúcej kaplnky. Podľa prieskumu obyvatelia tejto časti vnímajú negatívne technicky stav kaplnky a okolia, problém statickej dopravy na úkor zelene, prevádzku sídliskového bistra Šelma, chýbajúce služby a stav verejného priestoru a zelene.

 

Etapizácia:

Navrhovaná štúdia počíta s etapizáciou výstavby, celkový návrh pre medziblok 1 sme rozdelili na
4 etapy, všetky etapy navzájom spája lávka a schodisko ktoré tvoria samostatnú a nosnú časť, ktorá prechádza cez všetky etapy navrhovaného priestoru. Etapizáciou návrhu sa umožňuje postupne skladať celok podľa priority jednotlivých častí a ich logickej následnosti.

Etapa E1: vyhliadka

v tejto etape sa vytvára novy priestor na podeste existujúceho obratiska MHD, tento priestor je vstupnou branou do medzibloku 1, je to otvorený priestor s priehľadmi a panorámou na mesto s drobnou vybavenosťou, mestským mobiliárom a oddychovými zónami. Do tohto priestoru je zaústená lávka a schodisko, z tejto úrovne vyhliadky je navrhnute aj bezbariérové prepojenie na existujúci podchod pod Kmeťovou, kde je plánované priame napojenia sídliska na MHD.

Etapa E2: art - prechádzka

Priestor vytvorený popri existujúcom betónovom opornom mure, v tejto etape sa mení existujúci nepríjemný priechod na prechádzku so sedením, krytým priestorom pod lávkou, pobytovými schodmi vo svahu a malým námestím pre umenie vo verejnom priestore. Existujúci oporný múr sa zmení porastom vegetácie a bude nosným prvkom pre lávku. Na dvoch úrovniach sa vytvára menší a väčší priestor, ktorý navzájom komunikuje, sedenie na stupňoch, priestor pre inštaláciu, zastavenie a stretnutie sa.

Etapa E3: živé námestie s kaplnkou

Námestie je tvorene okolo kaplnky, kaplnka sa dostane na pevnú podstavu okolo kruhovej formy mlatového povrchu pre vegetáciu a zadržiavanie dažďovej vody v priestore, je to opozita zapusteného mini námestia so svahom, ktoré ústi priamo k nemu. tento priestor má byť živým miestom pre podujatia v rámci sídliska, dominanta kaplnky sa otvára na vytvorenú os pešieho ťahu + cyklotrasy zo strany Murániho ulice a je hlavným zaústením peších tras z priestorov sídliska. z hornej strany je námestie uzavreté fasádou nového komunitného centra / reštaurácie, kde je vytvorený priestor na sedenie vo voľnom aj tienenom priestore pod rámovým priestorovým prvkom (tienidlo + zberač dažďovej vody), z pravej strany je námestie ukončené svahom z detského sveta a pod ním voľným priestorom pre kiosky a malý trh.

Etapa E4: loop - parkový okruh

Je to terasa v jednej úrovni, ktorá svojim tvarom kopíruje vrstevnice, má symetrický tvar na osi medzibloku a tvorí nosný prvok diagonál, ktorý odznieva vo forme malých prvkov verejného priestoru po oboch stranách sídliska. Terasa využíva prácu so svahom. touto terénnou úpravou sa umožňuje schovať pod vegetačnú strechu komunitné centrum / reštauráciu (dnes bistro Šelma) a vytvoriť podestu s výškovým rozdielom pre priehľady na celý medzipriestor s novým návrhom vegetácie a zón verejného priestoru. Vnútorný okruh je navrhnutý ako spojnica, ktorá prepojí tento okruh a všetky všetky pešie prepojenia po stranách, vťahuje ľudí do priestoru. Ľavá strana je predelená schodiskom, za ktorým terasa prechádza do priestoru určeného na šport. stred okruhu (loop) je oddychová zóna - terénny zatrávnený polder s malým prvkom vodnej trasy, vo hornej časti okruhu je svahový záhon a v spodnej časti je terén "vyplavený" až na úroveň námestia. Toto prepojenie tvorí detský svet so svojimi zakutiami a hernými prvkami. Rýchlejšie a priame trasy v tomto priestore sú tvorené vegetačnou dlažbou. Oddychové časti sú pobytové lúky, plánovaná výsadba, zákutia plošiny majú svoje priradené funkcie, terasa umožňuje výhľady do priestoru, ale aj intimitu pre relax.

Schody + lávka

Existujúce stupne sú ponechané, terénnym násypom s úpravou pre nove stupne sa vytvorí nižšia výška pre nášľap, rozdelia sa na logické podesty pre vstup z priestorov a chodníkov sídliska, schody sú navrhnute tak aby zabezpečili prepojenie z najvyššieho až po najnižší bod - existujúci podchod pre MHD. Trasa schodiska s lávkou kopíruje radiálu z pôvodného urbanistického návrhu, ktorú považujeme za funkčný a čitateľný prvok v území. lávka začína na námestí pri kaplnke a konci pri podeste s výhľadom na mesto, ďalej pokračuje lávka rampou položenou do svahu pod podestou v napojení na existujúci podchod. Pozdĺž celej radiály sa vytvárajú napojenia na medzipriestor sídliska s novými prvkami drobných úprav verejného priestoru.

Priestorové prvky sídliska

Priestorová štruktúra sídliska Diely je lineárna, bytové bloky sú osadene vo vrstevniciach, medzi líniami oporných múrov. V časti nadväzujúcej na medziblok 1 sú to pôvodne bytové domy na ľavej strane a neskôr dostavané nízkopodlažné bytové domy na pravej strane. Sídlisko je popretkávané technickými budovami trafostaníc, pôvodných aj nových kioskov. Nájdeme tu tiež rôzne spevnené plochy a múrikov.

Spodná časť sídliska ma iný charakter ako jeho vyššia časť.

Návrh priestorových prvkov chce narušiť túto lineárnosť a vytvára vzor (pattern) diagonál zložených
z dvoch alebo troch ramien rôznej dĺžky. Je to prenesený tvar zo symetrickej podesty v hornej časti návrhu, ktorý sa prenáša a odznieva do menších plôch a medzi priestorov, tvorí spoločnú stopu v priestore sídliska.

Diagonála týchto prvkov je tvorená oddeľujúcou výsadbou vyšších krikov a zmesi záhonov v priestore trávnatých plôch, tieto diagonály zelene tvoria zákryt a priestorové oddelenie pre umiestnenie rôznych funkcii a využitia. Tieto prvky sú variabilne a ich skladba zavisi od polohy pre umiestnenie v rámci sídliska, podľa miery žiaducich funkcii s ohľadom na skladbu obyvateľstva a participácie medzi nimi. Napr. v pravej časti medzibloku 1 bude zrejme prevládať kľudová zóna, na strane druhej je veľký otvorený priestor vhodný pre športoviská.

Priestorový prvok P1:
Komunitná záhrada so záhonmi, priestor pre stretnutie, grilovanie, sedenie, ohnisko, kvetinový záhon

Priestorový prvok P2:
Pieskovisko / petangue, terénne herne prvky, lávka, sedenie, kvetinový záhon

Priestorový prvok P3:
Komunitná záhrada so záhonmi, sedenie

Priestorový prvok P4:
Herná zóna pre deti, preliezky, sedenie, kvetinový záhon

 

Zeleň a voda v návrhu:

Dôležitou súčasťou revitalizácie priestorov medzibloku 1 bolo zhodnotenie existujúcej vegetácie, návrh a doplnenie vrstvy drevín. V návrhu sa prevažne ponechávajú pôvodné dreviny a vegetácia je doplnená o novú výsadbu, na nevhodných miestach je návrh na jej odstránenie.

Nová výsadba sa dopĺňa v mieste námestia s kaplnkou, kde sa v budúcnosti vytvoria prirodzene zatienené pobytové priestory. Vzrastlé dreviny v danom mieste mimoriadne prispievajú k zlepšeniu miestnej mikroklímy, pričom prirodzene ochladzujú okolité plochy, rovnako prispievajú k atraktivite spoločenských priestorov námestíčka. Podobnú funkciu stromy vykonávajú aj v miestach parkovísk. Pri revitalizácií sídliskových priestorov je nesmierne dôležité prihliadať na klimatickú funkciu drevín v urbanizovanom prostredí. Samostatne je určená nová výsadba pre medziblok 1. Pre ostatné zóny platí mestotvorný princíp.

V návrhu sa tiež prihliada na skupinové výsadby krov, travino-bylinné záhony, pôsobivo kvitnúce počas celého vegetačného obdobia, zapojené výsadby v svahovitých úsekoch či výsevy mestských lúk. Zeleň je komponovaná tak aby spôsobila nie len esteticky ale najmä funkčne. Návrh všetkých vrstiev zelene je súčasťou riešenia revitalizácie vnútrobloku a predstavuje dôležitú súčasť každodenného užívania novo navrhovaných sídliskových priestorov.

existujúce / dosádzané stromy:
Betula pendula, Tilia sp., Acer negundo, Acer platanoides, Acer pseudolatanus, Populus sp., Platanus x acerifolia, Koelreuteria paniculata, Aesculus hippocastanum

Stromy vhodné do mestského prostredia:
(menší vzrast):
Acer campestre, Fraxinus ornus, Gleditsia triacanthos 'Sunburst', Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata’, Zelkova serrata ‘Green Vase’, Liquidambar styraciflua, Prunus serrulata ‘Kanzan’, Tilia tomentosa, Robinia pseudoacacia 'Frisia', Tillia cordata 'Winter Orange'

(väčší vzrast):
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Liriodendron tulipifera, Platanus x acerifolia, Quercus robur, Quercus cerris, Robinia pseudoacacia, Tilia platyphyllos, Zelkova serrata, Pinus sylvestris

Hospodárenie s dažďovou vodou bolo od začiatku súčasťou nosnej myšlienky návrhu revitalizácie sídliskových priestorov. Voda, ako tvorivý prvok, tvarovala samotný návrh do kaskádových terás.
V dostatočnej veľkosti je možné zadržiavať dažďovú vodu v území a zmierniť tak dopadu klimatických zmien na urbanizované prostredie. Voda sa stáva centrom pre parkový okruh, a umožňuje tak vytvoriť sústavu mokradí, akumulovať vlahu v mikro priestoroch a priaznivo tak pôsobiť na mikroklímu riešeného územia. Časť zrážkovej vody je v pláne využívať tiež ako zdroj vody pre vodnú plochu na nižšie položenom námestí alebo drobné herné prvky v parkovom okruhu, kde bude voda bude cirkulovať v tvarovanom rigole vo forme drobného priestorového prvku osobitého dizajnu.

Zelená a modrá infraštruktúra sídliskového priestoru vytvára sústavu adaptačných opatrení. Tvorivé princípy zohľadňujú súčasný stav riešeného medzibloku, pričom samotné návrhové riešenia priaznivo vplýva na správny vývoj vegetácie, jej priestorové požiadavky, na správne hospodárenie s dažďovou vodou a zadržiavanie vody v krajine.

 

 

urbanisticko-krajinárska štúdia
urbanisticko-krajinárska štúdiaAutor: ORA Architekti
urbanisticko-krajinárska štúdia
urbanisticko-krajinárska štúdiaAutor: ORA Architekti
urbanisticko-krajinárska štúdia
urbanisticko-krajinárska štúdiaAutor: ORA Architekti

Podklady: ORA Architekti

Poloha diela

Ing. arch Zoran Samoľ

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím