Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. jún 2024
0
2672

Centrum verejných služieb / Priemyselný park Valaliky - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru ROAR architekti.
Centrum verejných služieb / Priemyselný park Valaliky - výsledky súťaže

V decembri 2023 vyhlásila spoločnosť Valaliky Industrial Park verejnú dvojetapovú architektonicko-urbanisticko-krajinársku súťaž, s cieľom získať návrh nového centra vzdelávania, kultúry, športu a služieb v rozsiahlom priemyselnom areáli vo Valalikoch pri Košiciach. Tieto nové funkcie majú slúžiť najmä pre zamestnancov automobilky Volvo, jej dodávateľov a širšie okolie vrátane priľahlých obcí.

Do prvej etapy súťaže, ktorej cieľom bolo nájsť najvhodnejšie urbanistické riešenie sa zapojilo 28 autorských kolektívov. Do druhého kola, kde účastníci dopracovali svoje návrhy do architektonického a krajinárskeho konceptu, postúpili ateliéry ROAR ArchitektiZOIDBERG PROJEKTWhat architects.

Porota v zložení: Anton Reitzner, Rudolf Žákovský, Peter Nižňanský, Branislav Hantabal, Boris Katuščák, Peter Beňuška a Katarína Fejo rozhodla na hodnotiacom zasadnutí II. etapy súťaže o výsledkoch nasledovne:

 

1. miesto (66 000 €): návrh č. 4 - ROAR Architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Jakub Zelenák, Bc. Kristián Julínek, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Kristína Roszová

Z komemtárov poroty:

Návrh postúpil ako reprezentant racionálnej urbanistickej koncepcie, ktorá v severo-južných pásoch vytvára postupne od západu k východu krajinné prostredie so športovo-relaxačnými možnosťami, peší a cyklistický ťah v osi územia, zástavbu, vytvárajúcu vo väzbe na krajinný pás viaceré “subcentrá” a pás dopravnej obsluhy na východnom okraji parcely. Pavilónová zástavba najlepšie umožňuje užívanie rozličných funkcií navrhovaného centra ich rozdelením do jednotlivých objektov a blokov. Takáto schéma umožňuje požadovanú modulárnosť výstavby v nastavenom harmonograme a bez kolízií medzi jednotlivými fázami. Dopravne je územie obslúžené z východnej strany s priečnou obslužnou komunikáciou medzi severnými blokmi služieb A a B a južným komerčným blokom C, ktorý tak vie fungovať nezávisle. Centrum služieb v severnej časti je zase prístupnejšie z autobusovej zastávky, ktorú návrh ponecháva v uvažovanej polohe severnej cesty III. triedy. Negatívom je nedostatočný počet parkovacích miest a radenie kolmých stání pozdĺž hlavnej obslužnej areálovej cesty. Vzhľadom na dodržanie indikatívneho údaju počtu parkovacích miest v zadaní a možnosť rozšírenia východného dopravno-obslužného pásu považujeme tento nedostatok za reparabilný.

Prízemné objekty sú v území rozmiestnené logicky, na relatívne rozľahlej ploche, avšak s dostatočným zastúpením zelene vo výraznom páse. Otázna je ešte možnosť prehodnotenia podlažnosti, resp. zlúčenia funkcií za účelom skompaktnenia zástavby bez toho, aby sa vytratiahierarchia polouzavretých verejných priestorov jednotlivých blokov, vzájomne prepojených “pasážou” medzi objektami alebo trasou na hranici s krajinným pásom. Krajinársky návrh ponecháva značnú časť zeleného pásu ako bezúdržbovú s presne cielenými upravovanými plochami, čo dodáva návrhu špecifický charakter a ponúka primeranú mieru flexibility na jeho korigovanie v prospech iných funkcií. Adaptáciu krajinného prvku prináša ako primárny atraktor nielen pre vlastné budovy centra, ale aj širšom kontexte priemyselnej zóny areálu Volvo a pridružených výrobných stavieb.

Panely z II. etypy súťaže:

Panely z I. etypy súťaže:

 

2. miesto (55 000 €): návrh č. 28 - ZOIDBERG PROJEKT s.r.o.
Autori:  Ing. arch. Peter Beňo, Ing. arch. Pavol  Mészáros, Ing. arch. Branislav Ivan, Ing.  arch. Tomáš Boroš, Dominik Kurina

Z komentárov poroty: 

Návrh výrazne člení riešené územie na dve časti. V severnej je situovaná zástavba s dopravnou obsluhou, južným smerom prechádza do otvorenej krajiny s dominantným jazerom v jej ťažisku. Viditeľný posun oproti prvej etape, ale nezmenil konzervatívny prístup ku kompozícií objektov a dopravnej obsluhe. To je vo výraznom kontraste s organickou tvorbou rozvoľnenej krajiny s vodnou plochou. Zrelosť návrhu v očiach poroty narušili aj otázky nad rôznymi riešeniami dielčích plôch, ktoré by potrebovali bližšie vysvetlenie - neusmernená nástupná plocha pred hasičskou stanicou, strešný heliport, veľkosť vodnej plochy, atp. Pozitívne bolo hodnotené zachovanie územnej rezervy a realistické prehodnotenie počtu parkovacích miest.

Rovnako pozitívne vnímala porota prístup autorov k udržateľnosti a krajinotvorbe, a až na diskutabilnú veľkosť a hĺbku vodnej plochy, je návrh v tomto smere veľmi presvedčivý. Umiestnenie dažďových záhrad a plošne veľkého detského ihriska do jadra zastavanej časti územia pôsobí už menej presvedčivo.

Panely z I. etypy súťaže:

Panely z II. etypy súťaže:

 

3. miesto (45 000 €): návrh č. 14 - What architects, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek, Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Matúš Podskalický, Ing. arch. Katarína Žákovičová, Ing. arch. Lukáš Ďurian, Ing. arch. Michaela Přibylová,
Krajinná architektúra: 3zu0 landschaftsarchitektur Viedeň
DI Marek Lečko, DI Daniel Zimmermann, DI Oliver Gachowetz, DI Robert Luger, DI Donna Tansil, DI Petra Nagy, Katharina Pfeifer BSc Ba,
Dopravné riešenie: Ing. František Ondrej

Z komentárov poroty: 

Súťažný návrh je charakteristický izolovaným kruhovým konceptom krajinného laboratória, ktorému sa aj za cenu funkčných obmedzení či menšej variability, podriaďujú všetky dôležité aspekty riešenia. Z prísnej pôsobiacej okružnej hranice vchádzajú do okolitej zelene parkovacie plochy a exteriérová športová plocha. Komponovanie objektov vytvára centrálny verejný priestor, ktorého dominantnosť sa stráca v prípade fázovania výstavby. Porota kladne hodnotila formu obsluhy územia po obvode s vyčlenením parkovacích plôch mimo centrálny priestor, čo napomáha k bezproblémovej plynulosti dopravy. Kríženie cyklochodníka s dopravnými výjazdmi vytvára kolízne situácie.

Zalesnenie krajiny v území, ktoré mení svoj pôvodne poľnohospodársky charakter na priemyselný, vyvolal u poroty rozpaky. V tomto kontexte pôsobí hustý porast cudzorodo, i keď s dobrým zámerom, a v kontraste s inšpiráciou pre výsadbu ovocných drevín a úžitkových záhrad. Pripomenutie tohto pôvodného účelu riešených ploch, v drobnom merítku hospodárskych objektov, je príjemným doplnením celkového konceptu.

Panely z I. etypy súťaže:

Panely z II. etypy súťaže:

 

4. miesto: návrh č. 6 - Kuklica Smerek architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Radovan Szabó, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica

Z komentárov poroty:

Porota oceňuje koncepciu založenú na princípe troch silných objektov, ktoré svojou výškou a umiestnením ujú zastavanú plochu a jasne tým podtrhávaju myšlienku citlivého prístupu k agrárnej krajine. y prístup k riešeniu zámeru je zrejmý v strohom a pragmatickom narábaní s hmotami, ich obsluhou a architektonickou zložkou. Navrhovaná figúra domov sympaticky rieši centrálne verejné priestory, ktoré sú ale v návrhu nedopovedané. Z funkčného hľadiska je vnímané pozitívne ako autori pracovali so skrytím všetkých funkčných zložiek, vrátane prevažnej časti parkovacích miest, do troch blokov. Vďaka tomuto prístupu sa okresal plošný záber na absolútne minimum. Trocha rozpačito však pôsobí následné stvárnenie okolia, v jeho hmotovo-priestorovom, krajinárskom ale aj dopravnom koncepte. Prevažne sa jedná o pole - sysľovisko, čo na jednej strane reflektuje čiastkové potreby ochrany krajiny, avšak táto rezerva plôch má aj ďalší potenciál aj s ohľadom na plánovaný kontext okolia. Ako celok predstavuje návrh azda jedno z najekologickejších riešení, z hľadiska intenzity zástavby a záberu pôdy, i keď bez zásadnejšieho zohľadnenia širších vzťahov.

 

5. miesto: návrh č. 23 - Ing. Matej Mecele 
Autori: Ing. Matej Mecele, Ing. arch. Roman Ruhig Ing. PhD., Ing. Eliška Magulová

Z komentárov poroty:

Urbanisticky silný koncept vychádza zo snahy o maximálnu koncentráciu objektov do severo-južného pásu o k severnej hranici riešeného územia. Porota pozitívne vnímala iný pohľad na riešenie, sympatický jej bol prístup k vytvoreniu čo najkompaktnejšieho lineárneho monobloku a plošne nenáročného ekologického konceptu. S tým súvisí aj vymedzenie sa od západnej komunikácie terénnym valom, ako aj snaha o prepojenie zelených priestorov pozdĺž monobloku s biotopom v južnej časti územia. Svojím pozdĺžnym charakterom však návrh pôsobí rozpačito, nelogicky rozdeľuje územie na dve podobne veľké časti. Návrh evokuje obchodné centrum, síce užívateľsky prívetivé, no bez jednoznačne definovaného verejného priestoru. Doprava nie je v návrhu vyriešená ideálne, hlavná dopravná komunikácia priečne rozdeľuje centrálnu hmotu, plochy podzemného parkingu sú neekonomické z hľadiska rozdrobenosti i geologických pomerov s vysokou spodnou vodou. Návrh ponecháva veľkú mieru flexibilnosti pre ďalší rozvoj územia.


6. miesto: návrh č. 20 - young.s architekti s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Veronika Jaššová, Frederika Jankovičová

Z komentárov poroty: 

Navrhovaný koncept živelne rozmiestnených hmôt príjemne vyvažuje pragmatickosť okolitej pravouhlej priemyselnej zástavby. Na druhú stranu úplne náhodné usporiadanie bez gradácie priestorovej a účelovej kompozície zneprehľadňuje orientovanie v priestore. Každý objekt sa stáva samostatne komponovanou architektúrou na vlastnej ploche. To si nepriamo bude vyžadovať nápadité architektonické riešenie, čo môže viesť ku celkovému predraženiu riešenia. Vytvorený centrálny priestor vlastne ani nie je priestor, ale veľká vodná bariéra. Pozitívne je, že každý blok vie fungovať samostatne - počnúc vlastným parkovacím zázemím až po vlastný verejný mikropriestor. Navzájom sa však bloky výrazne ovplyvňujú a aj čiastočná zmena by zasahovala do konceptu. Dopravné napojenie je taktiež málo priehľadné, s pešími návštevníkmi akoby vôbec neuvažuje. 


7. miesto: návrh č. 26 - INDEX spol. s.r.o.
Autori: Ing. arch. Michal Oborný, Ing. arch. Michal Vršanský, Ing. arch. Andrej Drgala, Ing. arch. Vladimír Vršanský, Bc. Hana Rafajová, Ing. arch. Michaela Šteiner Sýkorová

Z komentárov poroty:

Urbanisticko-krajinársky jasný koncept s pásovou zástavbou troch monoblokov v severo-južnej osi, oddeľujúcou východnú rušnú nástupnú a parkovaciu zónu od západnej pokojnej krajiny vyhradenej oddychu a športu, všetko obkolesené ochranným prstencom stromov-vetrolamov. Otázne je dopravné napojenie z východnej a severnej cesty pomocou kruhových objazdov, vložených medzi plánované, rovnako vtiahnutie autobusovej dopravy s prevládajúcim podielom na dopravnej obsluhe lokality do vnútra areálu. S rozpakmi sa stretol aj návrh prepojenia dobre fázovateľných blokov spoločnou strechou s lamelovo radenými pásmi fotovoltických panelov ako aj zakrivenie budov, oboje v rozpore s požiadavkou na primerané investičné náklady. Rovnako by prospelo krajinárskemu riešeniu diverzifikovanie “parkových” lánov na západe riešeného územia. Návrh sa zaradil medzi lepšiu časť lineárnych konceptov riešenia, svoj potenciál však nevyužil bez abstraktnej ustrnulosti tam, kde by sa žiadalo lepšie dotiahnutie krajinných, prevádzkových a ekonomických aspektov. 

 

8. miesto: návrh č. 3 - Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
Autori: Michal Burák, Oxana Lema

Z komentárov poroty:

Návrh ponúka zásadne iný - prísne usporiadaný a porotou ocenený invenčný pohľad na riešenie, ktorý bol m v kontexte ostatných súťažných návrhov. Urbanizmus je postavený na prehľadnom rytme izolovaných ých blokov usporiadaných v severo-južnom páse vzájomne oddelených "dynamickými" parkami. Funkčný pás dopĺňa prstenec zelenej promenády s dopravnou komunikáciou po vonkajšom obvode. Koncept je silne formálny, návrh sa mu podriaďuje na úkor funkčnosti, absentuje verejný priestor, upriamuje nadmernú pozornosť na promenádu s parkom, úplne potláča hierarchiu na úkor rovnocennosti a vzhľadom na širšie vzťahy umiestňuje funkčné plochy nevhodne (komerčná zóna v severnej časti územia). Usporiadanie zástavby do solitérnych blokov je vhodné pre etapizáciu výstavby, avšak neponúka žiadne možnosti pre potenciálny rozvoj územia. Návrh sa zaoberá environmentálnou udržateľnosťou v požadovanej miere.

 

9. miesto: návrh č. 22 - ER Atelier, s.r.o.
Autori: Ing. arch. et Ema Ruhigová Ing. PhD., Ing. Karin Indrišková

Z komentárov poroty:

Návrh rieši zástavbu v rozvoľnenom rastri izolovaných solitérnych objektov, ktoré sú radené v severo-južnom smere tvoriac medzipriestory vo forme parkových námestí. Napriek premyslenej filozofii a hre s terénnymi nerovnosťami po stranách pôsobí nesmelo a nejednoznačne, čo sa prejavuje v absencii hierarchie medzi objektmi a verejnými priestormi. Zástavba pôsobí vzhľadom na mierku riešeného územia roztrúsene, objekty sa strácajú v území, chýba atmosféra jednoznačného centra v rámci verejných priestorov. Riešenie je koncepčne jasné no uzavreté a neposkytuje variabilitu pre ďalší rozvoj. Na druhej strane rieši do hĺbky otázky ekologickej efektívnosti a udržateľnosti, zelenými terénnymi valmi sa snaží o vytvorenie kvalitného prostredia bez hluku a prachu. Z dopravného hľadiska je diskutabilné vedenie hlavnej priečnej komunikácie stredom územia, naopak segregovanie statickej dopravy po obvode vníma porota pozitívne. 

 

10. - 13. miesto: návrh č. 2 - Vranka architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Radovan Vranka, Ing. arch. Mariana Szarková, Ing. arch. Veronika Melišková, Bc. Peter Rozkoš

Z komentárov poroty: 

Urbanistický koncept návrhu je postavený na situovaní zástavby pozdĺž severnej a východnej hranice riešeného územia, ktoré je rozdelené centrálnou priečnou komunikáciou. Takto radené objekty nevytvárajú jeden prirodzený centrálny priestor ale niekoľko pseudoverejných prislúchajúcich pre ten-ktorý funkčný blok. K rozdrobenosti a nesúrodosti verejných priestorov prispieva aj umiestnenie parkovacích plôch v centre územia, čo vytvára množstvo kolíznych miest s peším pohybom. Porota nepovažuje za vhodné radenie funkčných plôch, v ktorom sa primárny blok A dostáva z hľadiska prístupu do najvzdialenejšej pozície, rovnako ani záber zástavby na plošne rozsiahlom území. Návrh sa primerane venuje krajinnej tvorbe, pracuje s ekologckými aspektami a podporou biodiverzity, a rieši využitie dažďovej vody. Ponúkané riešenie vhodne reaguje na požiadavky etapizácie a variability pre budúce využitie územia.

 

10. - 13. miesto: návrh č. 9 - A8000 s.r.o.
Autori: Ing. Martin Krupauer, Ing. arch. Pavel Kvintus, Ing. arch. Martin Sedmák, Ing. arch. Václav Mašek

Z komentárov poroty:

Porota oceňuje odvážnosť a inovatívny princíp konceptu. Na druhej strane je návrh obeťou svojho formalizmu, rý sa extrémne zameriava na tvar oválu, v ktorom absentuje možnosť etapizácie. Princíp oázy v priemyselnej zóne je zaujímavý no až príliš schematický. Puristický princíp v tomto prípade nie je domyslený a nezodpovedá dispozičným požiadavkám na samotný návrh a absolútne rezignuje na širšie vzťahy. Dopravné a cyklistické napojenia sú príliš prvoplánové a nefunkčné.

 

10. - 13. miesto: návrh č. 19 - Doxa s.r.o.
Autori: Ing. arch. ArtD. Tomáš Boroš, Ing. arch.  Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Ing.  arch. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Branislav Ivan

Z komentárov poroty:

V návrhu sa vytvárané zastavané územie, ktoré cielene oddeľuje od okolitých priemyselných plôch prírodným alom, pravdepodobne s cieľom vytvoriť vo vnútri iný, kvalitnejší urbánny priestor. Tu však prekvapivo pokračuje v husto zastavanej rastrovej kompozícii, čo neprináša želané oživenie a uvoľnenie z tlaku monotónnosti okolitej prevládajúcej schémy. Plošná zastavanosť prízemnými hangárovitými objektmi vytvára strohé, neosobné a nepriehľadné bludisko úzkych uličiek bez možnosti prirodzenej orientácie v širšom priestore. Koncept je vhodný skôr pre malú priemyselnú prevádzku a nie pre Centrum verejných služieb. V dopravnom riešení prekvapivo privádza peších návštevníkov z autobusových zastávok v severnej časti lokality iba do okrajových parkovísk. Priamo do centrálneho námestia vedie iba cyklotrasa. Rozsiahle vegetačné strechy nad parkovacími miestami pravdepodobne zbytočne predražujú celú investíciu. Krajinárske riešenie s obdĺžnikovým jazerom rozpačito pokračuje ďalším rozvíjaním fádnej pravouhlej kompozície.

 

10. - 13. miesto: návrh č. 25 - N/A s.r.o.
Autori: Benjamin Brádňanský, Vit Halada

Z komentárov poroty:

Návrh rieši koncentrický zhluk zástavby náhodne komponovaných hmôt okolo centrálneho námestia. Pokus o enie centrálneho verejného priestoru je potlačený formálnym umiestnením poldra v jeho strede. Na rozpačitosti návrhu pridáva nejednoznačné radenie funkčných plôch v náväznosti na širšie vzťahy. Dopravná obsluha riešená po obvode zástavby tvorí bariéru, statická doprava je plošne rozdelená pre každý z riešených blokov. Plochy so silnou ekologickou náplňou sú logicky umiestené v južnej časti riešeného územia, ich uvažovaný funkčný potenciál (mimo prípadné potreby ÚKSUP-u) je však otázny. Krajinárske riešenie je v jasnej štruktúre, no skratkovité a prvoplánové. Umiestnenie heliportu v tesnej blízkosti objektov a detského ihriska je vzhľadom na veľkosť riešeného územia nevhodná.

 

14. - 18. miesto: návrh č. 7 - ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.
Autori: Ing. arch. Ondrej Zajac, Ing. arch. Jakub  Dunčko, Ing. arch. Tomáš Čechvala

Z komentárov poroty: 

Celková koncepcia ponúka hmotovo-priestorové riešenie, ktoré má rozvoľnejší charakter a vzhľadom na nízku podlažnosť objektov sa zastavanosť územia zbytočne roztiahla. Dopravné riešenie má viaceré kolízne miesta, kde sa križuje mobilita s peším pohybom. Na škodu navrhovaného riešenia je aj to, že dopravné riešenie odrezáva verejné priestory od parkovej časti areálu. Celkovo je riešenie rozvoja-schopné, ale do inej situácie. 

 

14. - 18. miesto: návrh č. 8 - zerozero, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Daniela Sabová

Z komentárov poroty:

Porota oceňuje veľmi pekné blokové riešenie no koncepcia “klastra v krajine “ je príliš formalistická, čím negatívne obmedzuje samotný návrh, ktorý je až zbytočne izolovaný od svojho okolia a širších súvislostí. Bloková zástavba je šikovne vyriešená no je príliš konzistentná, čím neponúka prípadnú flexibilitu návrhu do budúcna. Zelený buffer po obvode je opäť príliš formalistický a chýba mu lepšia krajinárska koncepcia. Návrh absolútne postráda pešie prepojenia v širších súvislostiach. Parkovanie v podzemnej garáži vzhľadom na veľkosť riešeného územia nepovažujeme za vhodné a prínosné.

 

14. - 18. miesto: návrh č. 12 - Ing. arch. Lukáš Sečka
Autori: Ing. arch. Andrej Gürtler, Ing. arch. Lukáš  Sečka, PhD.

Z komantárov poroty: 

Centrálna kompozícia návrhu vytvára prísnu geometrickú skladbu, ktorej sa v mnohom celý koncept podriaďuje. Zámer vytvorenia líniového námestia, ako zeleného bulváru, je atraktívna idea, avšak s chýbajúcim kontextom. Z urbanistického hľadiska chýba bližšie odôvodnenie takéhoto historizujúceho prístupu v priemyselnej zóne. Dopravná organizácia v návrhu počíta s výhradne polozapusteným parkovaním, čím sa na jednej strane predražuje výstavba, na druhej strane znižuje kontakt verejného priestoru a objektov so zvyškom riešeného územia. Táto hra s výškovým usporiadaním je aj v kontexte krajinno-architektonického návrhu kontraproduktívna. Hlavná zložka zelene je vysádzaná nad stavebnými konštrukciami a okolie objektov na voľnom teréne zostáva mimo hlavné osi nedopovedané. Vzniká tým kontrast medzi zámerom vytvárania prepojovacích komunikačných osí a súčasnej tvorby priestorových bariér. Funkčná stránka návrhu sa v usporiadaní zameriava na doplnkové funkcie (kaplnka) a vytvára aj také, ktoré neboli požadované (vonkajšia tribúna, amfiteáter, atp.), čo nie je vnímané pozitívne. Odhadované investičné náklady sa javia veľmi podhodnotené. 

 

14. - 18. miesto: návrh č. 13 - Eastbrothers architects s.r.o.
Autori: Ing. arch. Michal Mihaľák ArtD., arch. Peter Mihaľák

Z komentárov poroty:

Lineárny koncept návrhu pracuje s pozdĺžnym charakterom územia, pričom umiestňuje objekty naprieč celou  riešenou plochou. Vytvorenie dostatku miesta medzi jednotlivými funkciami sa môže javiť z hľadiska veľkosti  územia adekvátne, avšak pri zohľadnení ľudského merítka budúcich užívateľov, to už môže byť problematické.  Obrovské plochy verejných priestorov sú bez akéhokoľvek prirodzeného tieňu a ich využiteľnosť je v danej  skladbe otázna. Návrh používa aj rozporuplné väzby, kedy hlavný verejný priestor nadväzuje na obrovské  plochy parkovania, a potenciálne parkové plochy zase na zásobovanie. Chýba tu výraznejšia krajinná zložka v  urbanistickom návrhu, ktorému dominujú spevnené plochy. Predimenzovane pôsobí aj stvárnenie átria v časti  bloku A. Vzhľadom na fázovanie výstavby je azda opomenutá skutočnosť, že blok C, ktorý je plánovaný až na  úplný záver, sa nachádza v hlavnom pešom nástupe zo severnej strany. To nie je ideálny stav využiteľnosti  územia z hľadiska fázovateľnosti. Dopravné napojenie a investičné náklady sú prijateľné. 

 

14. - 18. miesto: návrh č. 21 - TVAR architekti s.r.o.
Autori: Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Katarína Rózsová

Z komentárov poroty:

Navrhovaný mierne rozohratý urbanizmus je príjemným oživením a vhodne kontrastuje s pragmatickým pravouhlým usporiadaním priľahlej priemyselnej zástavby. Dopravný okruh okolo navrhovaného centra na jednej strane umožňuje príjazd a zaparkovanie čo najbližšie ku cieľu, na druhej strane tvorí určitú bariéru okolo centra. Lokalizovanie zástavby do stredu riešeného územia znevýhodňuje všetkých peších príchodzích z autobusových zastávok na severnej strane. Preto aj umiestnenie športovísk a parku by bolo vhodnejšie skôr v južnej časti územia. Miernym natočením jednotlivých objektov sa príjemne dynamizujú vnútroblokové priestory.

 

19. - 24. miesto: návrh č. 1 - Doc. Ing.arch. František Kalesný, PhD.
Autori: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.,  Ing. arch. Michaela Nagyová, Bc. Natália  Janovičová, Ing. arch. Gabriela Juroleková

Z komentárov poroty: 

Návrh rieši zástavbu formou zoskupenia halových objektov umiestnených v strede riešeného územia. Monotónny charakter objektov a neúmerne rozsiahle prestrešenie popiera ich diferencovanú funkčnú náplň, vytvára vizuálne neprehľadný celok bez centrálneho priestoru a evokuje pocit tržnice. Otázky vyvoláva nelogická poloha objektov bez nadväznosti na širšie vzťahy a radenie funkčných plôch v riešenom území, ako aj snaha o navodenie atmosféry lesoparku, bez hlbšieho krajinárskeho pohľadu. Z hľadiska dopravy rieši návrh dopravné napojenie mimo odporúčaných uzlov. Vzhľadom na veľkosť riešeného územia považuje porota za nešťastné umiestnenie heliportu na streche jedného z objektov. Riešenie postráda väčšiu mieru invenčnosti z hľadiska urbanistického konceptu. Návrh sa taktiež javí ako problematický v otázkach fázovania a flexibility pre ďalší rozvoj územia. 

 

 

19. - 24. miesto: návrh č. 11 -  P-T, spol. s.r.o.

Z komentárov poroty:

Návrh je príliš prvoplánový, postavený na hmotovej dominante hotela, ktorý je navrhnutý ako doplnková funkcia je v zadaní požadovaný. Vodný prvok vo vytvorenom vnútrobloku je príliš dominantný a celkovo centrálny priestor s „promenádou“ v rámci mikrourbanizmu vytvára skôr bariéru bez ľudí. Krajinárske riešenie postavené na protipóle vodnej plocha a umelého kopca s výhľadmi do okolia je opäť prvoplánové a bez podrobnejšej koncepcie. Nepremyslený koncept vzbudzuje dojem areálu s nízkou architektonickou hodnotou. Možnosť rozšírenia územia vo forme nadstavieb zdravotného strediska, klientskeho centra, policajnej a hasičskej stanici postráda logiku.

 

19. - 24. miesto: návrh č. 15 - Lucký architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký

Z komentárov poroty:

Návrh má viaceré nedostatky, najmä v oblasti urbanistického riešenia, architektonického a krajinno architektonického konceptu, ako aj vo vyhodnotení požiadaviek na investičné náklady. Porota sa zhodla, že  návrh je architektonicky nevýrazný a nedostatočne pracuje s verejným priestorom. Hmotovo popiera svoj  vlastný princíp minimalizovania zásahov v krajine. Usporiadanie funkcii v priestore nedáva veľmi zmysel, čo  môže ovplyvniť naplnenie požiadaviek na jednotlivé bloky. Absentuje flexibilnosť a fázovanie výstavby. 

 

19. - 24. miesto: návrh č. 17 - TA Studio, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Tomáš Abramovič

Z komentárov poroty:

Urbanisticky rozpačité riešenie, s neekonomickým a neekologickým záberom plochy celého riešeného územia. ozičné osi sú zložité a neprehľadné. Komplikované dopravné riešenie zhoršuje prehľadnosť a funkčnosť álu. Premiestnenie zastávky MHD nerieši zásadné skrátenie dostupnosti, zato však výrazne komplikuje evádzku MHD. Centrálny priestor pred hlavným blokom je nedostatočne artikulovaný. Taktiež použitie mlatu a športových plôch v centrálnom priestore je diskutabilné. Krajinársky nevýrazné riešenie, izolované solitérne stavby vplývajú negatívne na estetiku a funkčnosť verejného priestoru.

 

19. - 24. miesto: návrh č. 18 - SLLA s.r.o.
Autori: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Lišková, Ing. arch. Jana Nagyová

Z komentárov poroty:

Návrh postráda precíznosť vyhotovenia a nesie prvky nedokončenia. Absentuje artikulované urbanistické, krajinno-architektonické a architektonické riešenie. Viac ako polovica plochy riešeného územia je ponechaná ako rozvojová rezerva bez riešenia aktuálneho zadania. Štruktúra výstavby okolo multifunkčného parku a ihriska len ťažko dovoľuje fázovanie a flexibilitu výstavby. Invenčnosť a kreativita ostali opomenuté. 

 

19. - 24. miesto: návrh č. 27 - ALEXY&ALEXY spol. s.r.o.
Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Michal  Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing.  arch. Elena Alexy, Bc. Katarína Koneválova, Bc. Barbora Palacková, Bc.  Lýdia Rafajová, Bc. Patrícia Sandtnerová

Z komentárov poroty:

Na prvý pohľad predimenzované objemy a zastavané plochy, výhradne parkové krajinárske riešenie a dopravná a s napojením na pridané odbočenie z juhovýchodného kruhového objazdu s vnútroareálovými nezokruhovanými cestami, končiacimi na parkoviskách alebo v parkovacom dome, posúvajú návrh mentálne rbánneho centra a predovšetkým prekračujú požiadavky zadania bez toho, aby takáto nadhodnota mohla otu presvedčiť o lepšom komplexnom hodnotení návrhu. Kompozícia umelo postavená na priečnej osi s emostením východnej cesty na fiktívnu zástavbu za jej okrajom, vrstvenie objemov v severo-južnom oblúku oztrateným objektami na západnej strane pozemku, “biokoridor” ako úzky pás zemného valu, na severe, zabrzdený hmotou bloku A s priľahlými cestami a parkovaním, nenapĺňajú požiadavky zadania ani v jednom z kriteriálnych parametrov, ktoré definovali súťažné podmienky a zadanie.

 

Vylúčený návrh: návrh č. 5 - ARCHHOLIKS, s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Jana Tartaľová, Ing. arch. Michal Tartaľ, Bc. Barbora Bulicová, Bc. Matej Štefanech

 

Vylúčený návrh: návrh č. 10 - DETAYL, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Serfözö, Bc. Monika  Mikulová

 

Vylúčený návrh: návrh č. 16 - GEOME3
Autori: Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch.  Mária Derevencová, Ing. arch. Peter  Derevenec

 

Vylúčený návrh: návrh č. 24 - FCP-SK s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Linda  Kaliská, Ing. arch. Martin Jireš, Ing. Jiří  Slánský, D. I. Miroslav Kubanka

 

Výsledné poradie súťažných kolektívov:

1. miesto (66 000 €): návrh č. 4 - ROAR Architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Jakub Zelenák, Bc. Kristián Julínek, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Kristína Roszová

2. miesto (55 000 €): návrh č. 28 - ZOIDBERG PROJEKT s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Beňo, Ing. arch. Pavol Mészáros, Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Tomáš Boroš, Dominik Kurina

3. miesto (45 000 €): návrh č. 14 - What architects, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek, Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Matúš Podskalický, Ing. arch. Katarína Žákovičová, Ing. arch. Lukáš Ďurian, Ing. arch. Michaela Přibylová, DI Marek Lečko, DI Daniel Zimmermann, DI Oliver Gachowetz, DI Robert Luger, DI Donna Tansil, DI Petra Nagy, Katharina Pfeifer BSc Ba, Ing. František Ondrej

4. miesto: návrh č. 6 - Kuklica Smerek architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Radovan Szabó, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica

5. miesto: návrh č. 23 - KIng. Matej Macele
Autori: Ing. Matej Mecele, Ing. arch. Roman Ruhig Ing. PhD., Ing. Eliška Magulová

6. miesto: návrh č. 20 - young.s architekti s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Veronika Jaššová, Frederika Jankovičová

7. miesto: návrh č. 26 - INDEX spol. s.r.o.
Autori: Ing. arch. Michal Oborný, Ing. arch. Michal Vršanský, Ing. arch. Andrej Drgala, Ing. arch. Vladimír Vršanský, Bc. Hana Rafajová, Ing. arch. Michaela Šteiner Sýkorová

8. miesto: návrh č. 3 - Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
Autori: Michal Burák, Oxana Lema

9. miesto: návrh č. 22 - ER Atelier, s.r.o.
Autori: Ing. arch. et Ema Ruhigová Ing. PhD., Ing. Karin Indrišková

10. - 13. miesto: návrh č. 2 - Vranka architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Radovan Vranka, Ing. arch. Mariana Szarková, Ing. arch. Veronika Melišková, Bc. Peter Rozkoš

10. - 13. miesto: návrh č. 9 - A8000 s.r.o.
Autori: Ing. Martin Krupauer, Ing. arch. Pavel Kvintus, Ing. arch. Martin Sedmák, Ing. arch. Václav Mašek

10. - 13. miesto: návrh č. 19 - Doxa s.r.o.
Autori: Ing. arch. ArtD. Tomáš Boroš, Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Ing. arch. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Branislav Ivan

10. - 13. miesto: návrh č. 25 - N/A s.r.o.
Autori: Benjamin Brádňanský, Vit Halada

14. - 18. miesto: návrh č. 7 - ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.
Autori: Ing. arch. Ondrej Zajac, Ing. arch. Jakub Dunčko, Ing. arch. Tomáš Čechvala

14. - 18. miesto: návrh č. 8 - zerozero, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Daniela Sabová

14. - 18. miesto: návrh č. 12 - Ing. arch. Lukáš Sečka
Autori: Ing. arch. Andrej Gürtler, Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD.

14. - 18. miesto: návrh č. 13 - Eastbrothers architects s.r.o.
Autori: Ing. arch. Michal Mihaľák ArtD., arch. Peter Mihaľák

14. - 18. miesto: návrh č. 21 - TVAR architekti s.r.o.
Autori: Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Katarína Rózsová

19. - 24. miesto: návrh č. 1 - Doc. Ing.arch. František Kalesný, PhD.
Autori: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD., Ing. arch. Michaela Nagyová, Bc. Natália Janovičová, Ing. arch. Gabriela Juroleková

19. - 24. miesto: návrh č. 11 - P-T, spol. s.r.o.

19. - 24. miesto: návrh č. 15 - Lucký architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký

19. - 24. miesto: návrh č. 17 - TA Studio, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Tomáš Abramovič

19. - 24. miesto: návrh č. 18 - SLLA s.r.o.
Autori: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Lišková, Ing. arch. Jana Nagyová

19. - 24. miesto: návrh č. 27 - ALEXY&ALEXY spol. s.r.o.
Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Elena Alexy, Bc. Katarína Koneválova, Bc. Barbora Palacková, Bc. Lýdia Rafajová, Bc. Patrícia Sandtnerová

Vylúčený návrh: návrh č. 5 - ARCHHOLIKS, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jana Tartaľová, Ing. arch. Michal Tartaľ, Bc. Barbora Bulicová, Bc. Matej Štefanech

Vylúčený návrh: návrh č. 10 - DETAYL, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Serfözö, Bc. Monika Mikulová

Vylúčený návrh: návrh č. 16 - GEOME3
Autori: Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch. Mária Derevencová, Ing. arch. Peter Derevenec

Vylúčený návrh: návrh č. 24 - FCP-SK s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Linda Kaliská, Ing. arch. Martin Jireš, Ing. Jiří Slánský, D. I. Miroslav Kubanka

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty - II. Etapa

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty - I. Etapa

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím