Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. október 2023
0
2171

Architektonicko urbanisticko krajinárska anonymná súťaž návrhov Turzovské kúpele - výsledky

Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru Between.
Architektonicko urbanisticko krajinárska anonymná súťaž návrhov Turzovské kúpele - výsledky

Košický samosprávny kraj vyhlásil v marci 2023 architektonicko-urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov s cieľom obnovenia historického areálu Turzovských kúpeľov v katastri obce Gielnica a vytvorenia Wellness a Spa Rezortu.

Do dvojkolovej anonymnej súťaže sa zapojilo celkom 10 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia v zložení: Juraj Hermann, Peter KucharovičPeter Lényi, Peter PasečnýPavol Šilla posunula na základe hodnotenia anonymných návrhov do druhého kola trojicu ateliérov:

1. Between, Bratislava
2. Atelier 111 architekti, Praha 
3.DMArchitekti, Bratislava

 

O výsledkoch rozhodla porota na hodnotiacom zasadnutí druhého kola súťaže nasledovne:

1. cena (18 000 €): návrh D - Between, Bratislava
Autori: 
Katka Fejo & Tomas Hanáček

Spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová, Ivan Kanich, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková, Viktória Neradová, Daniela Majáková, Samuel Mišových, G.Arch - krajinná architektúra

Komentár poroty:

Zastavovací koncept návrhu je vnímaný ako vyhovujúci, avšak s výhradou voči pomerne tesnému usporiadaniu budov s relatívne malými odstupmi medzi ich hmotami, čo bolo považované za problematické najmä v polohách, kde dochádza ku kontaktu medzi existujúcou zástavbou (kúpeľný dom Pionier) a navrhovaným susediacim objektom ubytovania. Podobne, nový objekt ubytovania v západnej časti územia je v tesnom kontakte voči hotelu Baník. Umiestnenie a orientácia týchto objektov neurčito rozvoľňujú geometrickú osnovu zástavby v riešenom území území. Toto riešenie bolo vnímané ako reakcia na snahu o lokalizáciu objektov dôsledne napĺňajúcich celé požiadavky pomerne veľkého lokalitného programu v rámci plochy riešeného územia s jeho priestorovými a inými limitmi.

Návrh v 2. kole zaznamenal výrazný posun v koncepte návrhu a miery jeho dopracovania oproti verzii, ktorá bola predložená v 1. kole najmä v oblastiach urbanistického riešenia objektov (prezentovaného na výkrese masterplan), dopravného riešenia a krajinárskeho riešenia.

Oproti riešeniu v prvom kole bola znížená dominantnosť nástupu do hlavného objektu, z vnútornej plochy kúpeľného areálu boli vyňaté stojiská pre automobily, celková plocha spevnených plôch bola redukovaná, čo bolo vítané. Časť areálu s exteriérovými bazénmi bola vhodne zjednodušená, aj keď pri diskusii poroty o potrebe vonkajšieho bazéna bolo aj aktuálne riešenie vnímané rôzne a odporúča sa podrobnejšie preverenie a zváženie formy a vôbec prítomnosti vonkajšieho bazéna - vo vzťahu voči tajchu a existencii ďalších bazénov (aj keď iného typu) v objektoch Pionier a Praha.
Objekt Praha je navrhnutý nielen ako prostá replika, jeho architektonický výraz primerane načrtáva možnosti implementácie súčasných výrazových architektonických prostriedkov, čo prevažná časť poroty považovala za vítané. Za otázne bolo považované predsadené exteriérové plató smerujúce k tajchu. Časť poroty považovala za otázne aj vonkajšie hmotové pôsobenie vysunutej časti spodného podlažia s prevádzkou wellnessu smerujúcu do doliny.

Podrobnejšie hmotovo-tvarové riešenie a architektonický výraz nových objektov nie sú nijako prezentované, čo je považované za problém.

Krajinná architektúra návrh D:

Koncept súťažného návrhu pre kúpeľný areál zhmotňuje vhodné funkčné aspekty ale i prístup k riešeniu vegetačnej zložky. Zrozumiteľná typológia jednotlivých vegetačných prvkov ukazuje, že bola venovaná pozornosť ich rozmanitosti a umiestneniu v rámci areálu. V aktuálnom stupni návrhu je typológia vegetačných prvkov zrejmá, avšak v ďalších fázach projektovej dokumentácie bude potrebné podrobnejšie špecifikovať charakteristiku biotopov, druhovú skladbu i ďalšie aspekty krajinno-architektonickej tvorby. Snaha o riešenie koncepcie jednotlivých priestorov je viditeľná a súťažný návrh sa dobre začleňuje do existujúcej typológie krajiny. Vhodne navrhnuté funkcie návrhu vykazujú jasné a zrozumiteľné priestorové riešenie. Pobytové priestory sú prístupné pre rôzne aktivity a zážitky zodpovedajúce náplni a charakteru lokality. Návrhu však chýba celková myšlienka. Hoci sa zaoberá detailmi a funkčnosťou jednotlivých častí areálu, zdá sa, že chýba silný koncept, ktorý by integroval všetky tieto aspekty do jedného súvisiaceho príbehu. Je dôležité, aby sa tvorcovia projektu zamysleli nad tým, akú pridanú hodnotu chcú preniesť do tohto areálu, čo môže byť jeho jedinečným znakom a čím sa bude vymykať z radu podobných miest. Týmto spôsobom bude koncept projektu nielen funkčný, ale aj inšpiratívny a návštevníci si ho budú pamätať ako miesto so špeciálnym významom. 

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. cena (13 000 €): návrh C - Atelier 111 architekti, Praha

Komentár poroty:

Voľný zastavovací koncept s budovami umiestnenými vo vzájomne primeraných vzdialenostiach bol považovaný za hlavné pozitívum návrhu. Odstupy nového ubytovacieho objektu s trojramenným pôdorysom a objektu "Baník" od existujúcich objektov ponechávajú ich vyznenie bez narušenia. Nové budovy vytvárajú druhú vrstvu, ktorá pôdorysne funguje v novom druhom pláne, čo ju ale v kombinácii s osadením vyššie vo svahu nijako nedegraduje a napriek jej určitému odstupu kompaktne dotvára areál. Objekt wellness je dokonca umiestnený ešte o rád ďalej vyššie vo svahu pri koryte potoka, ktorý preteká nad ním v žľabe a vytvára umelý vodopád. Napriek tomu, že toto riešenie vytvára už väčšiu komunikačnú vzdialenosť, nepôsobí negatívne, skôr naopak - rozširuje areál kúpeľov spôsobom zaujímania nových pozícií v krajine formou voľnej pavilónovej zástavby rozmanitými originálnymi formami.

Klady, ktoré prináša táto koncepcia, sú však dosiahnuté za cenu umiestnenia stavieb mimo riešeného územia, ktoré bolo určené v súťažnom zadaní. Vo viacerých odpovediach vyhlasovateľa na viaceré žiadosti o vysvetlenie bolo uvedené, že síce je možné stavať aj mimo plochu riešeného územia, je však potrebné vnímať zvýšenú časovú, procesnú a ekonomickú komplikovanosť realizácie takéhoto riešenia, vzhľadom na jeho povahu. Keďže v návrhu boli mimo plochu riešeného územia umiestnené časti prevádzky, ktoré sú považované za kľúčové, bez ich prípadnej realizácie by nebol naplnený požadovaný lokalitný program a pri ich prípadnom presunutí do riešeného územia by sa už jednalo o odlišný zastavovací koncept s inými kvalitami, než boli pozitívne hodnotené na aktuálnom návrhu. Tieto okolnosti a možnosti konania verejného vyhlasovateľa spôsobili, že nebolo možné s dostatočnou istotou zaručiť, že návrh bude realizovateľný v predloženej konfigurácii, resp. že tak bude možné urobiť ekonomickým, procesne a časovo akceptovateľným spôsobom. Toto ohrozenie bolo zohľadnené pri hodnotení v rámci stanovených kritérií.

Prezentáciu architektonického riešenia považuje porota za podanú striedmo, avšak z prezentovaných výstupov bolo homotovo-priestorové a výrazové riešenie považované za kultivované a zvolené vhodne vzhľadom k prírodnému aj vystavanému prostrediu.

Prinavrátenie pôvodného tvaru terasy hlavného objektu bolo považované za správne.

Pri návrhu budovy wellness bol štandard z prezentovaných výstupov považovaný za veľmi vysoký, investične a prevádzkovo náročný, s čím bolo spojené polemické vnímanie ekonomickej udržateľnosti pri výstavbe a prevádzke.

Detail v podobe návrhu rozhľadne Budapešť citujúcej verandu už neexistujúcej vily Budapešť bol prijatý kladne.

Riešenie stojísk pre automobily bolo považované za reálne na severnej strane od cestnej komunikácie, avšak pri stojiskách na južnej strane za otázne vzhľadom na výrazne svažitú morfológiu terénu a z toho prameniacu technickú komplikovanosť riešenia predloženého v situačnom výkrese.

Krajinná architektúra návrh C:

Koncept navrhovaného areálu zaujímavo zvládol aspekt vegetačnej zložky návrhu. Autori sa venovali výberu a umiestneniu rôznych druhov biotopov, čím vytvoril predpoklad pre esteticky príjemné a zároveň ekologicky prospešné prostredie. Je jasné, že tieto prvky sú dôležité pre celkový vizuálny dojem a udržateľnosť kúpeľného areálu. Navrhované delenie je však vyznačené v návrhu až príliš formálne.

Za nedopovedané považujeme samotné riešenie konceptu verejných priestorov. Koncept by mal byť konkrétnejší, čo sa týka funkčných častí a ich potenciálnych využití. Chýba jasnejší obraz o tom, ako sa budú tieto verejné priestory používať. Mala by existovať podrobnejšia analýza obsahovej náplne a funkcií, ktoré budú k dispozícii v rôznych častiach areálu. Najslabším miestom návrhu je však nedostatok celkovej hlbšej myšlienky. Koncept by mohol byť viac prepojený s okolitým prostredím alebo kultúrnou identitou miesta. Chýba mu výraznejšie vodítko alebo filozofia, ktorá by ho zdôvodňovala a dávala mu autentický charakter. Hlbšia myšlienka by mohla slúžiť ako katalyzátor pre tvorbu príbehov a zážitkov, ktoré by prepojili návštevníkov s areálom. 

Súťažné panely:


3. cena (9 000 €): návrh E - DMArchitekti, Bratislava

Komentár poroty:

Pri návrhu E porota ocenila mieru zachovania pôvodného usporiadania areálu a komorný vstup do predmetného územia z hľadiska množstva novej výstavby. Vhodným lokalizovaním nového stavebného objektu, či statickej dopravy, sa autorom podarilo dôsledne priestorovo odčleniť nové stavebné zásahy od tajchu a architektonických pamiatok a zachovať atmosféru kúpeľného parku s "roztratenými" budovami.

Za vhodné porota považuje aj riešenie statickej dopravy mimo areálu kúpeľného parku, bez prílišného vizuálneho zaťaženia veľkým počtom parkovacích miest, s využitím hromadnej dopravy.
Etapizácia, sústredenie novej výstavby do jedného - hmotovo jednoduchého objektu, ako aj zachovanie časti hlavnej budovy bolo pozitívne hodnotené aj z hľadiska ekonomickej realizovateľnosti návrhu. V rozpore s tým sa však javí natočenie nového objektu mimo vrstevníc pôvodného terénu, ktoré by si vyžiadalo väčšie terénne úpravy a tým oslabilo vyššie uvedené kvality.

Aj napriek odporúčaniu poroty po prvom kole bola pri osadení tohto objektu uprednostnená rovnobežná orientácia so susediacimi objektmi pred využitím konfigurácie existujúceho terénu. Toto umiestnenie si vzhľadom na svah vyžiada väčšie terénne úpravy - umelo pôsobiaci zásah s rizikom vzniku bariér. Takýto zásah narúša koncept budov rozvolnených v existujúcom prírodnom parku, ako aj minimalizáciu a ekonomiku zásahov, ktoré si porota na návrhu cenila.

Menej pozitívne bola tiež hodnotená kreativita pri architektonickom stvárnení nového objektu, ktorá bola v prvom kole tolerovaná, no k zlepšeniu tejto sránky neprišlo ani v druhom kole. Architektonický výraz novo navrhovaného objektu Baníka pôsobí veľmi všeobecne, nereflektuje na okolitý historický, ani architektonický kontext.

V druhom kole návrh preukázal solídne dispozičné riešenia jednotlivých objektov, ktoré spĺňajú kvantitatívne a priestorové požiadavky zadania. Autorom sa v druhom kole tiež podarilo integrovať balneo/ wellnes funkcie do objektu Pionier. Vzhľadom na ostatné postupujúce riešenia však vykazuje celkovo malé plochy určené pre wellnes a kúpeľné funkcie. Taktiež v menšej miere využíva potenciál parteru objektu Praha - napríklad pre služby neubytovaným návštevníkom tajchu.

Negatívne bolo vnímané predimenzované použitie spevnených plôch a niektorých zásahov v okolí tajchu - prosím o hodnotenie z hľadiska krajinnej architektúry.

Krajinná architektúra návrh E:

Súťažný návrh usiluje o praktické využitie a obsahovú náplň, ktorá by zabezpečila bohatú využiteľnosť miesta. Táto snaha je čitateľná, avšak je jasné, že niektoré ďalšie aspekty súťažného návrhu neboli adekvátne vyriešené. Pobytové plochy v návrhu sú riešené funkčne či až priam technicky. Navrhovaný rozsah spevnených plôch nezodpovedá typológii tohto priestoru a pôsobí celkovo urbánne. Koncept krajinnej architektúry, ktorý by spojil jednotlivé časti nie je z návrhu čitateľný. Vegetačné prvky sú riešené skôr záhradnícky než krajinársky. Do návrhu by bolo vhodné integrovať hlbšiu myšlienku, ktorá bude presahovať jednoduché technické a funkčné riešenia. Chýba jasne definovaná myšlienka, ktorá by propagovala jedinečný charakter miesta a poskytovala inšpiráciu pre jeho vývoj v budúcnosti. 

Súťažné panely:

 

Súťažné návrhy z prvého kola (vrátane postupujúcich do 2. etapy súťaže):

Súťažný návrh "A" - Architecture BRIO, Rotterdam / Holandsko

Komentár poroty:

Návrh je po formálnej stránke spracovaný kultivovane na dobrej úrovni. Obsahová stránka súťažného návrhu má však viaceré negatíva, ktoré by sa dali charakterizovať známym pravidlom - menej by bolo viac. Mnohé navrhované prvky súťažného návrhu nevhodným a rušivým spôsobom zasahujú do prírodnej národnej kultúrnej pamiatky Thurzovského jazera. Jedná sa o jazerné mólo vysunuté nad hladinu jazera, vyhliadkovú terasu v korunách stromov na opačnej strane jazera, platformu medzi stromami, meditačný pavilón ponad údolie. Vrcholom nevhodných zásahov do prírodného prostredia tajchu je umiestnenie kúpeľného komplexu priamo do jazera. Navýšenie ubytovacích kapacít formou dvoch čiastočne zakopaných hotelov narúša prirodzenú konfiguráciu terénu a najma umiestnenie Hotela 02 nevhodne zasahuje do prírodného zalesneného brehu NKP - tajch. Takéto riešenie nových ubytovacích kapacít sa javí i ekonomicky zbytočne náročné.

 

Súťažný návrh "B" - Architekti on:off, Poprad

Komentár poroty:

Súťažný návrh B svojim stvárnením a architektonickým riešením pôsobí nepresvedčivo. V textovej časti uvádza, že objekty Kúpeľný dom Pionier a Hlavný objekt Hostinec chce rekonštruovať podľa pôvodného architektonického výrazu, pritom objektu Hostinca v návrhu chýba pôvodná historická veranda. Namiesto objektu Vila Thurzo Praha a Vila Turista - Baník navrhuje novostavby ako abstrakciu pôvodnej formy, konštrukčných princípov a ornamentu v novej forme, ako kombináciu murovanej konštrukcie a drevenej konštrukcie z CLT panelov. Vhodnosť a kvalita tohto architektonického riešenia nie je v súťažnom návrhu preukázaná presvedčivou formou. Nový, mohutný terasový vstupný objekt E je nevhodne vsadený do prírodného juhozápadného svahu tajchu, čím rušivo zasahuje do tejto prírodnej národnej kultúrnej pamiatky. 

Súťažné panely:

 

Súťažný návrh "C" - Atelier 111 architekti, Praha

Komentár poroty z prvého kola súťaže:

Odborná porota odporúča účastníkom súťaže osobnú návštevu areálu Thurzovských kúpeľov pred začiatkom dopracovania súťažného návrhu do 2. kola súťaže a overenie si navrhovaných riešení priamo in situ.

Prírodnú NKP - tajch sa odporúča ponechať v intaktnej podobe s prírodným riešením brehov okolo celého jazera. Prípustné sú v minimálnom rozsahu drevené móla určené na člnkovanie a kúpanie sa v jazere.

V rámci dopravného riešenia v mieste existujúceho koncového parkoviska vyriešiť otočku a zastávku kyvadlovej dopravy z Gelnice pre elektrobusy (alternatívne autobusy). Poniže zastávky vyriešiť záchytné parkovisko automobilov na teréne v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa minimalizovali zásahy do vzrastlých porastov a prírodného prostredia areálu Thurzovských kúpeľov. Povrch parkoviska sa odporúča riešiť zo zatrávňovacích tvárnic. Chýbajúce kapacity statickej dopravy pre exitujúce i novo navrhované objekty areálu kúpeľov, ako i pre návštevníkov, budú riešené mimo riešeného územia v spolupráci s mestom Gelnica a jej správou lesov. Zásobovanie jednotlivých objektov v areáli kúpeľov riešiť formou vodopriepustných zjazdných chodníkov bez vytvárania odstavných parkovacích státí pri objektoch.

Požadované kapacity uvedené v tabuľkách bilančného sumáru je potrebné verifikovateľne preukázať vo forme dispozičného riešenia jednotlivých objektov v areáli kúpeľov.
Novo navrhovaný objekt wellnessu sa nachádza na súkromných pozemkoch, ktoré nepatria Košickému samosprávnemu kraju. Preto nie je isté počítať s jeho kapacitou pre areál kúpeľov.

Kúpeľné procedúry a wellness je potrebné riešiť v objekte NKP Pionier, prípadne v jednotlivých rekonštruovaných alebo novo navrhovaných objektoch v rámci areálu kúpeľov. Pokiaľ by súťažiaci trval na umiestnení nového wellnessu v doplnkovej časti územia, odporúča sa redukovať veľkosť a funkčnú náplň tohto objektu.

Súťažné panely:

 

Súťažný návrh "D" - Between, Bratislava

Komentár poroty z prvého kola súťaže:

Odborná porota odporúča účastníkom súťaže osobnú návštevu areálu Thurzovských kúpeľov pred začiatkom dopracovania súťažného návrhu do 2. kola súťaže a overenie si navrhovaných riešení priamo in situ.

Prírodnú NKP - tajch sa odporúča ponechať v intaktnej podobe s prírodným riešením brehov okolo celého jazera. Prípustné sú v minimálnom rozsahu drevené móla určené na člnkovanie a kúpanie sa v jazere.

V rámci dopravného riešenia v mieste existujúceho koncového parkoviska vyriešiť otočku a zastávku kyvadlovej dopravy z Gelnice pre elektrobusy (alternatívne autobusy). Poniže zastávky vyriešiť záchytné parkovisko automobilov na teréne v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa minimalizovali zásahy do vzrastlých porastov a prírodného prostredia areálu Thurzovských kúpeľov. Povrch parkoviska sa odporúča riešiť zo zatrávňovacích tvárnic. Chýbajúce kapacity statickej dopravy pre exitujúce i novo navrhované objekty areálu kúpeľov, ako i pre návštevníkov, budú riešené mimo riešeného územia v spolupráci s mestom Gelnica a jej správou lesov. Zásobovanie jednotlivých objektov v areáli kúpeľov riešiť formou vodopriepustných zjazdných chodníkov bez vytvárania odstavných parkovacích státí pri objektoch.

Požadované kapacity uvedené v tabuľkách bilančného sumáru je potrebné verifikovateľne preukázať vo forme dispozičného riešenia jednotlivých objektov v areáli kúpeľov.

Novo navrhovaný balneo areál v susedstve NKP Pionier sa odporúča redukovať najmä v počte exteriétových bazénov.

Odborná porota odporúča prehodnotiť návrh monumentálnych pobytových schodov pred hlavným objektom s recepciou a reštauráciou.

Odporúča sa redukovať plochy automobilových komunikácií v rámci areálu kúpeľov a odstrániť pohotovostné plochy pre obsluhu a lokálne parkovanie pri každom ubytovacom objekte. 

Súťažné panely:

 

Súťažný návrh "E" - DMArchitekti, Bratislava

Komentár poroty z prvého kola súťaže:

Odborná porota odporúča účastníkom súťaže osobnú návštevu areálu Thurzovských kúpeľov pred začiatkom dopracovania súťažného návrhu do 2. kola súťaže a overenie si navrhovaných riešení priamo in situ.

Prírodnú NKP - tajch sa odporúča ponechať v intaktnej podobe s prírodným riešením brehov okolo celého jazera. Prípustné sú v minimálnom rozsahu drevené móla určené na člnkovanie a kúpanie sa v jazere.

V rámci dopravného riešenia v mieste existujúceho koncového parkoviska vyriešiť otočku a zastávku kyvadlovej dopravy z Gelnice pre elektrobusy (alternatívne autobusy). Poniže zastávky vyriešiť záchytné parkovisko automobilov na teréne v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa minimalizovali zásahy do vzrastlých porastov a prírodného prostredia areálu Thurzovských kúpeľov. Povrch parkoviska sa odporúča riešiť zo zatrávňovacích tvárnic. Chýbajúce kapacity statickej dopravy pre exitujúce i novo navrhované objekty areálu kúpeľov, ako i pre návštevníkov, budú riešené mimo riešeného územia v spolupráci s mestom Gelnica a jej správou lesov. Zásobovanie jednotlivých objektov v areáli kúpeľov riešiť formou vodopriepustných zjazdných chodníkov bez vytvárania odstavných parkovacích státí pri objektoch.

Požadované kapacity uvedené v tabuľkách bilančného sumáru je potrebné verifikovateľne preukázať vo forme dispozičného riešenia jednotlivých objektov v areáli kúpeľov.

Odporúča sa redukovať vodopriepustné spevnené plochy v areáli kúpeľov na nevyhnutnú minimálnu mieru. Taktiež sa odporúča odstrániť dlhé drevené mólo, ktoré zasahuje výrazne do plochy prírodného tajchu.

NKP Pionier sa odporúča prioritne využiť v areáli kúpeľov na pôvodnú balneo funkciu a zvážiť formu a uplatnenie novotvarov pri jej obnove.

Zvážiť osadenie objektu Nového Baníka rovnobežne na vrstevnice, teda v smere pozdĺžnej osi pôvodného Baníka.

Súťažné panely:


Súťažný návrh "F" - GFI, Bratislava

Komentár poroty:

Pri návrhu F porota ocenila kreatívne architektonické riešenie ako aj kvalitné grafické spracovanie návrhu. Pozitívne hodnotené bolo aj striktné priestorové oddelenie nových stavebných objektov (welness hotel a ubytovanie) od historicky vzácneho tajchu a jeho bezprostredného okolia s kultúrnymi pamiatkami.

Napriek zdarnému oddeleniu nových objektov však návrh nezachováva tajch a jeho okolie v jeho pôvodnej historicko-prírodnej atmosfére. Množstvom a charakterom zásahov na vodnej hladine alebo v jej okolí (plávajúci ostrov, drevené chodníčky a terasy, atď) zasahuje do jeho existujúcich kvalít.

Pri rozhodovaní poroty zavážila otázka rozsahu a realizovateľnosti daného návrhu vzhľadom na investičný zámer. Autori už v prvej fáze navrhujú realizovať obnovu pôvodných objektov spolu s výstavbou nákladne riešenej stavby wellnes hotela a jeho funkcií, čo sa pri predpokladanom rozpočte javí ako nesplniteľné.

 

Súťažné panely:


Súťažný návrh "G" - LIGRUS, Gelnica

Komentár poroty: 

Architektonický návrh umiestnil do prostredia neúmerne vysoký počet drobných intervencií, čím sa narúša intimita prostredia a tým aj jeho jedinečnosť. Práve na úkor týchto neurčitých drobných krajinárskych zásahov autor venoval málo pozornosti architektonickému riešeniu areálu ako celku. Vysoký je taktiež počet zásahov do vodnej plochy formou mól či posedov, čo nekorešponduje s mierkou samotného tajchu ani jeho okolia.

Súťažné panely:


Súťažný návrh "H" - Ing. arch. Ivan Matys I.A.M.-projektová a obchodná kancelária, Svätý Jur

Komentár poroty:

Obsahová náplň návrhu sa približuje riešeniam územného plánu a regulácie územia. Samotný návrh neprezentuje kvalitu výstupu, očakávanú od medzinárodnej súťaže návrhov. Navyše, architekt v návrhu nepracuje s prestavbou Vily Praha, ale s inou budovou architekta Manjukeho, umiestnenej v inej časti Slovenska. Prezentovaný návrh je možné charakterizovať skôr ako filozofickú úvahu, než architektonicko-urbanisticko-architektonické riešenie, čomu zodpovedá aj slabá prehľadnosť navrhovaného riešenia.

Súťažné panely:


Súťažný návrh "I" - Yong. s architekti, Bratislava

Komentár poroty:

Návrh pracuje s urbanistickou koncepciou atomizovaných objektov voľne osadených v riešenom území. Novonavrhované ubytovacie kapacity svojou drobnou mierkou nekonkurujú pôvodnej architektúre kúpeľných domov, na druhej strane ich nevyhnutný rozsah a umiestnenie nevhodne okupuje cenné prírodné územie v okolí tajchu. V kontexte zamýšľanej koncepcie a budúcich štandardov Turzovských kúpeľov sa zvolená forma ubytovania v stromoch a útulniach nejaví ako optimálne riešenie. Otázna je aj miera a forma zásahov na brehoch tajchu, pričom porota má za to, že jeho bezprostredné okolie ako aj priľahlý les by si mali zachovať svoj prírodný charakter v čo najväčšej možnej miere.

Navrhovaná architektúra je prezentovaná prostredníctvom série kultivovaných referencií, porota by ale uvítala aspoň stručné vyjadrenie sa k zamýšľanému prístupu obnovy pôvodnej architektonickej vrstvy.

Súťažné panely:


Súťažný návrh "J" - Archibekers, Bratislava

Komentár poroty:

Návrh sa pri navýšení ubytovacích kapacít snaží využiť potenciál existujúcich objektov, doplnený o kapacity v novonavrhovaných apartmánových domoch. Okrem iného počíta s rekonštrukciou objektu Baník a dostavaním podzemnej garáže pre 46 áut v jeho tesnej blízkosti. S ohľadom na stavebnotechnický stav objektu Baník sa prezentovaný zámer javí ako neperspektívny. Umiestnenie infopointu s kaviarňou a malou obchodnou prevádzkou na brehu tajchu v susedstve s objektom Praha je strategicky zvolené správne, otázky však vyvoláva jeho samotná veľkosť. Aj napriek faktu, že je navrhovaný objekt jednopodlažný, porota vyjadruje obavu z rizika nežiadúcej interakcie v danom citlivom kontexte. Rovnaké riziko vníma aj pri pomerne masívnej regulácii severovýchodného brehu tajchu, ktoré je zásadne pretvorené dreveným mólom s promenádou. Porota má za to, že okolie tajchu by si malo zachovať svoj prírodný charakter v čo najväčšej možnej miere.

Súťažné panely:

 

Informácia o výsledku súťaže:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 10. - 11. mája 2023:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 18. mája 2023:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 26. septembra 2023:

 

Príloha k zápisnici - hodnotenie poroty:

Za podklady veľmi pekne Ďakujeme Rei Dilhofovej

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím