Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. február 2024
1
716

K 85. narodeninám architekta Jozefa Schustera

Neskorá moderna kúpeľnej architektúry v diele Jozefa Schustera
K 85. narodeninám architekta Jozefa Schustera

Text doc. Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Článok bol publikovaný v časopise Eurostav 9/ 2023.

 

Jozef Schuster patrí k najmladšej generácii architektov, ktorá v 60. rokoch 20. stor. dostala príležitosť vytvárať veľké urbanisticko-architektonické koncepty. Venoval sa tvorbe pre slovenské kúpeľné mestá, do ktorých navrhol početné stavby. Jeho najvýznamnejšie realizácie sa nachádzajú najmä v  Bardejovských Kúpeľoch a Piešťanoch. Ťažisko projektových prác a  architektonického názoru, smerujúceho k neskorej moderne, spadá do obdobia jeho jedenásťročného pôsobenia v Zdravoprojekte (1966 - 1977). Všetky nižšie spomenuté stavby slúžia aj po 50 rokoch svojej pôvodnej funkcii. Aj keď sa pod ne podpísali rôzne intervencie užívateľov a čas, základná myšlienka bola dostatočne silá, aby bola čitateľná. Kladieme si otázku, ako ďalej budeme so stavbami neskorej moderny zaobchádzať tak, aby sa táto etapa nášho architektonického dedičstva zachovala a súčasne reagovala na požiadavky dnešnej doby.

Koniec 19. storočia a začiatok 20. stočia prináša okrem budovania železníc, obchodu, priemyslu aj začiatky systémového rozvoja území so zdrojmi termálnymi vôd. Investície do kúpeľov boli v rukách šľachty - majiteľov pozemkov a vyššej vrstvy buržoázie. Kúpeľníctvo a rehabilitačná liečba sa stali lekárskym oborom, založeným na skúsenostiach a aktuálnych vedeckých poznatkoch. V  medzivojnovom období 20. storočia československá architektonická avantgarda prichádza s analytickou metódou projektovania - forma sleduje funkciu. Výsledkom je aj niekoľko vysoko hodnotených funkcionalistických stavieb kúpeľnej architektúry, dosahujúcich európsku úroveň. Do výstavby zariadení investujú poisťovne, štátne a súkromné spoločnosti. Profiluje sa domáca klientela a podľa kvality prostredia a poskytovaných služieb kúpele získavajú aj zahraničných hostí. Slovensko nemá more, avšak je bohaté na liečivé pramene.

Po  povojnovej stagnácii ďalšia vlna záujmu o výstavbu kúpeľov, ako možného zdroja devíz, nastáva v 60. rokoch. Z najvyšších riadiacich miest štátu bol záujem o obnovu a dobudovanie kúpeľnej vybavenosti v známych kúpeľných mestách aj v nových lokalitách. Zvýšený dopyt po stavbách pre kúpeľnú liečbu a zdravotníctvo vyvolal potrebu založenia špecializovaného projektového ústavu. Odčlenením Ateliéru IV pre stavby v zdravotníctve od Stavoprojektu, vznikol v januári 1966 Zdravoprojekt. Hlavným iniciátorom a prvým riaditeľom novovzniknutého ústavu sa stal v tom čase už skúsený architekt a vynikajúci organizátor Viktor Uhliarik (1922 -2007), odchovanec českého architekta Gustáva Paula, českého patróna zdravotníckej architektúry na Slovensku. Tím architektov, ktorí sa vyformoval pod jeho vedením , bol nasmerovaný na pokračovanie prerušeného vývoja funkcionalistickej architektúry a svetové trendy 60. a 70. rokov.

Mladý ambiciózny Jozef Schuster (1936) sa počas štúdia u prof. Jozefa Lacka zviditeľnil diplomovou prácou s názvom Kolektívny dom pre 3000 obyvateľov - futuristickým projektom inšpirovaným britskou architektonickou skupinou Archigram. Návrh obytnej štruktúry s  dvomi výraznými vertikálami lievikovitej formy bol ocenený 1. cenou na prehliadke študentských prác v Prahe v roku 1965. V septembri 1966 nastupuje do "kúpeľného" ateliéru A3 Zdravoprojektu. V tom istom roku sa začali projektové práce na exkluzívnych zákazkách pre Bardejovské Kúpele a Piešťany, do ktorých bol od počiatku zapojený ako koncepčný architekt. Ako spomína , bolo to turbulentné obdobie s mnohými rozpracovanými stavbami súčasne.

Bardejovské Kúpele

Prírodné prostredie v okolí eklekticistických liečebných domov Alžbeta a Astória z 19. storočia bolo krásne, avšak kúpeľom chýbala technická a vybavenostná infraštruktúra pre zvýšenie liečebného komfortu. Návrh na osadenie nových objektov a inžinierskych sietí vypracoval v podrobnom Územnom pláne ing. arch. Marián Belluš z prešovského Stavoprojektu. V 60. rokoch vstupom novej architektúry objektov Balneoterapia, Ozón, pavilón pitných kúr - Kolonáda, v kontexte k objektom malých kúpeľných domov, sa zmenila mierka urbanizovanej krajiny. V zeleni kúpeľného parku sa novátorsky prepojili liečebné procedúry, ubytovanie a stravovanie do jedného funkčného celku.

Na koncepčnej štúdii kúpeľného domu Balneoterapia pracoval Jozef Schuster po nástupe v roku 1966. Balneoterapia (autori J. Schuster, spolupráca V. Uhliarik, projekt 1966, otvorenie 1974, autor interiéru J. Schuster 1971) je umiestnená v úzadí liečebného domu Alžbeta. Objekt je komponovaný vrstvením horizontálnych línií (plné parapety striedajú transparentné pásy okien), s ustupujúcimi podlažiami. Autori mali Snaha o narušenie horizontálnych línií sa prejavuje na druhom podlaží rytmom priznaných hranolových konzol, podopierajúcich terasu. Objekt funkčne pokryl potrebu liečebných procedúr a vyšetrení. Pre celoročný komfort pacientov je prepojený krytými koridormi s pôvodnými domami Alžbeta, Astória a novým liečebným domom Ozón.

Liečebný ústav Ozón je samostatným dielom J. Schustera ( štúdia 1967, projekt 1969, realizácia 1970 - 1976) Architekt je prirodzene ovplyvnený aktuálnymi trendami aj hnutím brutalizmu. Vo formálnej rovine opúšťa koncept vodorovných línií a stavbu vertikalizuje. Vo svojom autorskom vyjadrení sa hlási k severskej architektúre a odkazu F. L. Wrighta, v prepojení interiéru a exteriéru. Cit. autora: Pôdorysná funkčnosť má odraz v architektonickom výraze. Hmoty gradujú v pôdoryse, v čelnom aj v bočnom pohľade. Zvýraznené sú vstupné priestory. Dôležitý bol vizuálny kontakt s protiľahlými lesnými masívmi, vďaka priečnej osnove komunikačných priestorov takmer zo všetkých hlavných priestorov.

 Kúpeľný dom Balneoterapia.
Kúpeľný dom Balneoterapia.Zdroj: archív JS. Foto: Rajmund Müller (RM)
Liečebný ústav Ozón v Bardejovských Kúpeľoch.
Liečebný ústav Ozón v Bardejovských Kúpeľoch. Zdroj: archív JS
Kolonáda v Bardejovských Kúpeľoch v pozadí vpravo hudobný pavilón.
Kolonáda v Bardejovských Kúpeľoch v pozadí vpravo hudobný pavilón. Zdroj: archív JS, foto: RM

Štúdiu prvej slovenskej Kolonády a priľahlého hudobného pavilónu vypracoval J. Schuster v roku 1966 - 67, ďalšie projektové stupne boli spracované v spolupráci s V. Uhliarikom. Tieto stavby boli realizované v roku 1972, ako prvé z vyššie spomínaných . Situovanie oboch objektov je v centre kúpeľov v mieste vrtov liečivých prameňov, kolonáda primárne tvorí bariéru medzi dopravnou komunikáciou a centrom kúpeľov. Ako miesto celoročných spoločenských kontaktov pacientov pri pitných prameňoch stavba riešila aj absenciu spoločenského centra v  kúpeľoch. Architekti stavili na klasicistický koncept stĺporadia. Stavba je širokým schodiskom "miesovsky" nadradená nad okolitý terén. Prízemný objekt s výraznou horizontálou strechy je rytmizovaný vertikálnymi stĺpmi s modernisticky rozšíreným driekom. Autor sa figuratívnym stvárnením stĺporadia hlási k odkazu Arne Jacobsena a Oscara Niemeyera. Interiér a exteriér sa prirodzene prelínajú. Vďaka konfigurácii svažitého terénu technické zázemie je umiestnené v suteréne a prízemná časť je reprezentačná a vzdušná. Súčasťou urbanisticko- architektonického konceptu kolonády je priľahlý hudobný pavilón. Je to ľahký letný prístrešok organického - kruhového tvaru so sedením pre divákov umiestneným do terénu formou amfiteátru, ktorý narúša prísnu pravouhlosť okolitých stavieb autora.

Piešťany - kúpeľný ostrov

Súbežne, rovnakou mierou tvorivého nasadenia sa Jozef Schuster angažuje aj v kúpeľoch Piešťany. Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa pripravovala rozsiahla kúpeľná výstavba, podľa územného plánu vypracovaného ing. arch. Rudolfom Krajíčkom zo Stavoprojektu Bratislava. Predchádzala mu rekonštrukcia secesného kúpeľného domu Irma so zrkadliskom a vybudovanie objektu akumulácie termálnych vôd. Cestná doprava do budúceho Balnea centra, bola navrhnutá segregovane od pešej zóny a parku. K urbanistickému konceptu sa vyjadril prof. Rudolf Šteis - Nová výstavba kúpeľov s moderným konceptom interiérov a exteriérov vstúpila do noblesného prostredia secesných kúpeľov veľmi uvážene, oddelená parkom.

Výrazná os pešieho ťahu je paralelná s upraveným korytom Váhu a obtokovým kanálom. Tieto priamky, okolo ktorých je komponovaný park a zástavba objektov liečebných domov Balnea centra1- (Palace, Splendid, Grand, Esplanade a Balneoterapie) , sú na konci uzatvorené objektom Spoločenského centra s pokračujúcim parkom. Plánovaná etapa výstavby ústavov na severnom konci ostrova sa neuskutočnila. Princípom urbanistického konceptu bolo prepojiť všetky liečebné domy dvojpodlažným objektom - koridorom s ďalšími funkciami - stravovacími, spoločenskými, liečebnými, podobne ako v Bardejovských Kúpeľoch.

Model Piešťany- Balnea centrum liečebné domy Grand, Splendid a Spločenské centrum.
Model Piešťany- Balnea centrum liečebné domy Grand, Splendid a Spločenské centrum. Zdroj: archív JS, foto: RM
Liečebné domy Grand a Splendid v Piešťanoch.
Liečebné domy Grand a Splendid v Piešťanoch.Zdroj: archív JS
Liečebné domy Grand a Splendid v Piešťanoch.
Liečebné domy Grand a Splendid v Piešťanoch. Zdroj: archív JS, foto RM
Realizácia spoločenského centra Piešťany.
Realizácia spoločenského centra Piešťany.Zdroj: archív JS
Interiér Spoločenského centra Piešťany.
Interiér Spoločenského centra Piešťany.Zdroj: archív JS, foto:  František Hauskrecht (FH)H Splendid a Grand

Splendid a Grand

Na základe ideového projektu vypracovanom J. Schustrom a V. Uhliarikom v 1969 - 1970, bol vypísaný medzinárodný konkurz na realizačný projekt na výstavbu liečebných domov Splendid a Grand. Spomedzi ponúk bola vybratá juhoslovanská firme Neimar z Belehradu (dnešné Srbsko). Jozef Schuster v 1970 podnikal početné cesty do Belehradu, kde dohliadal nad výberom materiálov a realizačným projektom vykonávaným u arch. Mitroviča.Urbanisticko-architektonický koncept dvoch doskových budov s transparentne pôsobiacou fasádou s presklenými  balkónami a lodžiami, je založený na jednoduchom a čistom architektonickom tvare vzájomného posunu objektov a ich prepojenia pôdorysne členitým dvojpodlažným objektom so službami a procedúrami. Táto dvojpodlažná platforma vytvára štruktúru chodieb, priestorov a átrií, prelínajúcich sa s exteriérom s vonkajšími bazénom, terasami a parkovými zákutiami. Príjemný priestorový labyrint návštevníka zavedie suchou nohou do Balnea terapie alebo na opačnú stranu do Spoločenského centra, ktoré urbanisticky uzatvára komplex objektov Balnea centra. Koncept a myšlienka brutalizmu - vytváranie a spájanie komunity, spleť priestorov, prechodov, spájanie viacerých funkcii je tu čitateľný.

Spoločenské centrum

Výstavba Spoločenského centra (začala súčasne s výstavbou posledného ústavu Balnea Esplanade) spadá do obdobia rokov 1979 - 81. Spoločenské centrum s interiérom je komplexným samostatným dielom Jozefa Schustera. Na základe ponukového projektu, ktorý vypracoval  roku 1977, dodávku zastrešovala opäť firma Neimar z Belehradu ( projekt interiéru je z roku 1978 - 1980 po jeho odchode zo Zdravoprojektu). Autor reagoval na prostredie parku a na koncept objektov Splendid a Grand, s ktorými je tento objekt previazaný nie len prevádzkovo, ale aj kompozične. Efekt postavil na kontraste vyšších hmôt ubytovacích zariadení s týmto nižším dvojpodlažným objektom. Výrazné sú biele predsadené línie parapetov ochodze, lemujúce stavbu a exteriérové schodisko v kontraste s tmavým obvodovým plášťom. Na architektúre Spoločenského centra použil nový motív 45 stupňového zošikmenia presklenej fasáde dvorany s hnedo tónovaným zasklením s priznaným rastrom hnedých rámov. Motív zošikmenia a rastrovania s obľubou rezonoval v slovenskej architektúre v neskorších 80. rokoch. Jadro stavby tvorí dvorana, okolo ktorej sú rozvinuté obchody, služby a dve viacúčelové sály s kapacitou 400 a 150 stoličiek. Objekt zabezpečoval okrem kultúrnej a nákupnej aj technickú prevádzku kúpeľov - napr. centrálneho merania a regulácie elektrických systémov, atď...

Obdobie veľkých autorských konceptov a exkluzívnych realizácii pre zdravotníctvo sa ukončilo pre architekta Schustera jeho odchodom zo Zdravoprojektu. V 1993 - 2003 v období desiatich rokov samostatnej činnosti autorizovaného architekta SKA sa v niekoľkých štúdiách vracia k  téme kúpeľnej architektúry, ktorá mu bola najbližšia. Vypracoval početné štúdie do kúpeľov Korytnica, Sklené Teplice, Piešťany, Rajecké Teplice, štúdiu liečebného komplexu na Cypre.

Záver:

Priaznivé 60-70. roky pre kúpeľnú výstavbu na Slovensku hodnotí J. Schuster ako svoje najtvorivejšie. Mohol rozvinúť odkaz gropiovského funkcionalizmu v konceptoch neskorej moderny. Odvoláva sa k inšpiračným zdrojom britskej avantgardy aj F.L. Wrighta, Arne Jacobsena, Oscara Niemeyera. Na aktuálne silné architektonické impulzy kultivovaným spôsobom reagoval vo svojich projektoch. Vďaka priaznivej náhode, ktorá ho v budove Stavoprojektu nasmerovala od ateliéru Vladimíra Dedečka k dverám Viktora Uhliarika, mohol rozvinúť svoje myšlienky k úspešnej realizácii v tvorivej a hektickej atmosfére, ktorá vládla v tom čase v projektovom ústave Zdravoprojekt.

Architekt sa v marci 2024 dožíva významného životného jubilea. Bilancia jeho celoživotného tvorivého obdobia je 124 návrhov, 44 realizovaných projektov z toho 11 významnejších. Absolvoval mnohé štúdijné cesty do zahraničia, spolupracoval s významnými slovenskými umelcami, ktorí dotvárali jeho architektúru. ( J. Rusňák, V. Kompánek, J. Jankovič, E. Bekenyi, M. Laluha, R. Sikora).

Za svoju prácu získal početné ocenenia:

 • Sanatóriá Balnea Splendid a Grand v Piešťanoch. 1. cena v Prehliadke architektonických prác v roku 1971 a Cenu Dušana Jurkoviča za rok 1972.
 • Kolonáda a hudobný pavilón v Bardejovských Kúpeľoch. 2. cena v Prehliadke architektonických prác v roku 1972.
 • Balnea centrum v Piešťanoch. 2. cena v Prehliadke architektonických prác v roku 1982.
 • Cena Jože Plečnika, Praha 2018.

Poznámky:
1. V roku 1965 bol položený základový kameň prvého liečebného domu Balnea Palace ( dnes hotel Alameda), autorov Uhliarik a Plačko. Následne v 1969 -71 J. Schuster v spolupráci s V.Uhliarikom projektujú Balnea Grand a Splendid . V tretej etape v 1979 - 81 bola realizovaná stavba Ch. Tursunova a V. Uhliarika liečebný dom Esplanade, ktorý vychádzal zo Schustrovho urbanistického konceptu. Ako posledné v 1979 - 81 bolo postavené Spoločenské centrum - samostatná autorská práca J. Schustera, ktorého štúdiu spracoval ešte v 1971.

2. Stavba bola realizovaná za 16 mesiacov. Realizácia bola na danú dobu veľmi rýchla: Balnea Splendid 12.7.1971 a Balnea Grand 16.8.1971.

Literatúra:

 • FIBINGER, J.,1977. Liečebný ústav Ozón v Bardejovských kúpeľoch. Projekt (XIX), 6, s.42-44.
 • MRŇA,Ľ,. 2005. Stavebné pamiatky Piešťan. Balneologické múzeum Piešťany, s. 66-72.
 • ONDRUŠKOVÁ, E., 2007. Architekt Viktor Uhliarik ( 1922 - 2007). Fórum architektúry, 7-8, s. 31.
 • SCHUSTER, J., 1985. Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch. Projekt (XXVII), 9, s.9 -13 .
 • SCHUSTER, J.,1994. Stavebný vývoj piešťanských kúpeľov v rokoch 1889 - 1940. Projekt (XXXVI), 3, s. 21 -24.
 • SCHUSTER, J.,1979. Nová tvár Bardejovských Kúpeľov. Technické noviny, 38.
 • ŠTEIS, R., 1983. Zaslúžilý umelec, architekt Viktor Uhliarik. Projekt (XXV) , 2, s. 42 - 44.
 • ZAJIČEK,M. a kol. , 2019. Architektúra starostlivosti. Slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia. Archimera o.z., s.244 - 250, 266-272. ISBN 978-80-972341-5-7

 

Autorka: doc. Ing. arch. Eva Borecká, PhD., Katedra architektúry Svf STU, Bratislava
Text bol vypracovaný z archívnych materiálov J. Schustera na základe osobných rozhovorov .
Poďakovanie za rešerš z odbornej literatúry ing. Andrejovi Bistákovi, PhD.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím