Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. december 2017
0
389

Anna Dobrucká

Ing., PhD.
*28.12.1954
Dolnohorská 102
949 01 Nitra
Slovensko

0905 505 665

Zameranie

urbanizmus, krajinná architektúra, pedagogická činnosť,

Vzdelanie

1975 - 1980
Vysoká škola zemědelská Brno
záhradnícka fakulta

-
SPU v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
„Metodické prístupy k hodnoteniu vegetačných plôch v urbánnom prostredí“

Prax

1985 - 1990
Agrostav, projekčná zložka
Veľký Krtíš


1995 - súčasnsoť
Autorizovaný architekt
Nitra


Doplnkové vzdelanie: 

 • Skúšky odbornej spôsobilosti na Ústave vzdelávania v stavebníctve riadené rezortom výstavby, odbor: sadovnícka a krajinárska tvorba   (1992)
 • Autorizačné skúšky  pred skúšobným senátom  Slovenskej komore architektov – odbor záhradnej a krajinnej  architektúry od r. (1994),
 • City University Bratislava, odbor životné prostredie (1996)
 • Kurz na environmentálne riadenie podnikov (ASPEK, 1997)
 • Kurz „Kvalita a systémy environmentálneho  manažérstva“ (MASM 1997)
 • Kurz „Audity EMS“ registrovaný  v EARA – audity externé aj interné (Det Notrske Veritas, 1998)
 • Kurz jazyka nemeckého v SRN (1993)
 • Kurz anglického jazyka (2006-2007)
 • Semináre organizované Slovenskou komorou architektov v rámci celoživotného vzdelávania architektov (2006-2009), 1-2x ročne
 • ČVUT Praha, Kurz  hodnotenia a ochrany krajinného rázu ( 2010)
 • Kurz ochrany a využívania vodných zdrojov, ZMOS, 2010 (financované z nórskeho finančného mechanizmu)

Prax:                              

 • Agrostav, projekčná zložka Veľký Krtíš (1985-1990)
 • Okresný úrad životného prostredia Veľký Krtíš
 • Okresný útvar územného rozvoja a architektúry
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Pedagóg na SPU, FZKI, KZKA
 • Vlastný ateliér ako autorizovaný krajinný architekt (1996 do  súčasnosti)

Zahraničné pobyty:

 • Kurz nemeckého jazyka v Kolíne nad Rýnom v SRN (1993)
 • Kurz celoživotného vzdelávania CDG v SRN, financované Spolkovým ministerstvom výstavby, téma "Manažment v územnom plánovaní" (1993)
 • 2-týždňový študijný pobyt  v rámci Akčného programu Spoločenstva na podporu odborného vzdelávania Leonadro de Vinci v programe Mobility v EU, ktorý realizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s názvom:  „Kvalita života a územné plánovanie“. Prijímacia inštitúcia:  IRS - Institut fur Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner, SRN, 2004

Získaná odbornosť:         

 • autorizovaný krajinný architekt (1995, 2005)

Odborné pôsobenie:               

 • Členka Slovenskej komory architektov od roku 1996,  v rokoch 2005-2007 členka  predstavenstva SKA
 • Členka  Rady Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku  od roku 1993 (z toho 2007-2013 - predsedníčka združenia)
 • Členka Spoločnosti pre záhradnú a krajinársku tvorbu od roku 1997   ( z toho 9 rokov v správnej rade)

Pedagogická a prednášková činnosť:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita – ako externý (2000), neskôr interný pedagóg  (2001-2007), v súčasnosti vybrané prednášky
 • Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry – vybrané prednášky, univerzita III. veku (2008-2014)
 • Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Ústav manažmentu  – vybrané prednášky pre doktorandov
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici - externý pedagóg (2008-9)
 • aktívna účasť na celom rade vedeckých a odborných podujatí domácich i zahraničných (SRN, Rakúsko,  Ukrajina, ČR, Poľsko, Bulharsko)
 • v spolupráci s Integrovanou sieťou RRA (regionálne rozvojové agentúry) organizovanie vzdelávacích seminárov pre zástupcov obcí

Vedecká činnosť a medzinárodné projekty:

 • GP VEGA č. 1/8169/01 Riešenie urbanisticko-architektonických úprav vo vidieckej krajine, ČU Riešenie zelene v jednotlivých funkčných zónach vybraných obcí (2001-2003)
 • Účast na vedecko-technickom projekte C519/3 – D118/VTPC/1998 „Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na Slovensku“, ČÚ 08 „Využitie genofondu rastlín v programe rozvoja vidieka“ (2002-2003)
 • GP APVR A-200 Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohosopdárstvo, Vecná etapa: Využitie genetických zdrojov v krajinotvorbe (2004-2007)
 • GP VEGA č. 1/1314/04 Zásady obnovy štruktúry vidieckeho sídla (2004-2005)
 • GP SPU v Nitre a bola podporená projektom  VEGA 1/0618/08 „Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska“ (2007-2010)
 • projekt Leonardo da Vinci „Kvalita života a územné plánovanie“, číslo projektu SK/03/A/F/EX-301461
 • Projekt PHARE č. 2002/000.603-01-011 “Svedkovia minulosti – mapovanie a rekonštrukcia historickej zelene v regióne ako záchrana prírodného a kultúrneho dedičstva”
 • Projekt PHARE CBC SFMP 2003 SR-AT  Perún, rieka Morava a ich bohatstvo
 • Land-Urbia (2012-2014) - Projekt podporený z fondu V4 v roku 2014

Publikačná činnosť:

 • Člen redakčnej rady časopisu URBANITA, ktorý vydával URBION pri MVRR SR (od roku 2009-2013, menovanie ministrom MVRR SR) a tiež publikovanie v tomto časopise, naposledy Urbanita 1-2 / 2014
 • Fórum architektúry a časopis Projekt (vydáva Spolok architektov Slovenska) (tiež 2x zostavovanie tematického čísla Projekt)

Monografie:

 • Hreško a kol.: Miestny územný systém ekologickej stability Považská Bystrica (2003)
 • Supuka a kol.: Vegetačné štruktúry v sídlach. Parky a záhrady (2008)
 • Haluzice 2003. Premeny vidieka na Slovensku. SPU 2004.
 • Publikačná činnosť: vedecké a odborné články od roku 2001 v zborníkoch z domácich i zahraničných konferencií, seminárov apod. a domáce konferencie (cca 50 rôznych článkov)
 • Nota Bene október 2014, odborno-populárny článok
 • český časopis Veronika (2006)
 • zostavovanie zborníkov z konferencie, ktorá bola organizovaná v rámci výstav Land-Urbia 2012-2014

Expertná činnosť:

 • člen pracovnej skupiny na prípravu Stavebného zákona
 • člen pracovnej skupiny na prípravu Zákona o krajine
 • člen výberových komisií (architektonické súťaže)
 • člen skúšobnej komisie pre SKA
 • recenzie
 • zakladateľ medzinárodnej výstavy Land-Urbia (podporená viacerými rezortmi,  univerzitami a Višegrádskym fondom V4)

Ocenenia:       

 • Cena za architektúru CEZAAR 2013 - verejné priestranstvá Palárikovo
 • Cena ZUUPS 2013 - Cena za urbanizmus  - Rekreačný potenciáll Mikroregiónu  Radošinka
 • Cena ZUUPS 2017 - Cena za urbanizmus  - Rekreačné lesy mesta Poprad
 • Súťaž ECTP-CEU 2014 -  práca "- Rekreačný potenciáll Mikroregiónu  Radošinka" sa umiestnila v prvej dvadsiatke
 • 1. Nominácia na cenu za architektúru CEZAAR 2008 - člen riešiteľského tímu (Dobrotková, Dobrotka, Dobrucká) - Pamiatková zóna Skalica
 • 1. Nominácia na Cenu ZUUPS 2011 - Cena za urbanizmus (2011) - riešenie systému zelene mesta Trnava
 • 2.miesto v Cene ZUUPS 2015 - Cena za urbanizmus - za IBV Dubovce

Výstavy

 • výstava krajinných architektov v Bratislave a v B.Bystrici, rok 2005
 • výstava autorizovaných krajinných architektov v Bratislave - bratislavský hrad, rok 2007 – v rámci „Víkendu historických parkov a záhrad“
 • súborná výstava prác architektov a krajinných architektov v rámci súťaže  CEZAAR (2006, 2007,  2008, 2010, 2012, 2013, 2014)
 • spoločná výstava urbanistov, architektov a krajinných architektov v Bratislave, v B.Bystrici a v Poprade organizovaná Spolkom architektov Slovenska (roky 2008, 2009, 2010, 2011)
 • výstava diel v rámci výstavy urbanistov, architektov a krajinných architektov Land-Urbia 2012, 2013 a 2014
 • výstava súťažných prác Cena ZUUPS - Cena za urbanizmus (2009, 2011, 2013, 2014)
 • výstava súťažiacich  prác o Cenu ECTP-CEU v Bruseli (2012)
 • výstava súťažných prác o Cenu ECTP-CEU v Bruseli (2014)
 • putovná výstava "Architektúra 14" organizátor SAS, kurátor arch. Zelenický

 

Výber z tvorby - Ing. Anna Dobrucká a kol.:

 • Územný plán obce Dolná Strehová (MUSES, PaR, Koncept, Návrh - 1999)
 • Rekonštrukcia praku Topoľčianky - časť B (pri poľovníckom zámočku), PDSP, RP 1999
 • Územný plán CMZ Šaľa, PaR, Koncept, Návrh – zeleň (2001)
 • Krajinoekologický plán mesta Považská Bystrica (spoluautor 2002) - vydané ako učebné texty UKF
 • Generel zelene mesta Skalica (2004)
 • Rekonštrukcia historického jadra mesta Skalica (Pamiatková zóna, etapa 1-4 (DUR, PDSP, RP 2004-6) (2006-7-realizácia) - nominácia na CEZAAR 2008
 • Územný plán mesta Nitra (časť sídelná zeleň, 2004)
 • Svedkovia minulosti“ – koordinácia projektu -  6 historických parkov ako štúdie (Valice, Kalinovo, Behynce, Dolná Strehová, Modrý Kameň, Lučenec – Opatová) ( UAŠ, 2005), projekt PHARE
 • Generel zelene mesta Kolárovo (2006-2007)
 • Úprava verejných plôch a priestranstiev pri vodnom toku – Lipany (subdodávka - DUR, PDSP, 2006)
 • Náučný chodník Perúnska lúka, Skalica (2006), projekt riešený v rámci INTERREG III. SR-AT
 • Rekonštrukcia Františkánskej záhrady, Skalica (DUR, 2006)
 • Rekonštrukcia parkov Hájek a Tehelňa v Skalici (PDSP, RP 2007-2008)
 • Vízia rozvoja plôch zelene v kontexte na strategický rozvoj mesta Skalica, (koncepčný rozvojový dokument prezentovaný na medzinárodnej konferencii v Sofii v roku 2008)
 • Krajinárske úpravy – projekty v rámci Pozemkových úprav pre obec Melek  (RP, 2007), zrealizované
 • Centrum obce Golianovo (štúdia, RP 2008) - zrealizované
 • Rekreačné splavnenie rieky Moravy - Povodie rieky Moravy v dotyku s Trnavským samosprávnym krajom - regionálna rozvojová štúdia v kontexte na cestovný ruch) (2007):  Regionálna štúdia, Ekologicko--environmentálnej štúdia, Štúdia rozvoja cestovného ruchu, Technická štúdia” (2008), riešené v rámci INTERREG SR-ČR
 • Aktualizácia miestneho územného systému ekologickej stability mesta Trnava (2007-2008, 2015)
 • UPD-CMZ a Mrchovisko, Kolárovo”, časť zeleň“ (subdodávka 2008)
 • „Kúpeľný park Brusno“ inventarizácia drevín  a Urbanisticko-krajinárska štúdia  (2007-2008)
 • Verejné priestranstvá obce Palárikovo  – Štúdia, PDSP, RP (2008) - CEZAAR 2013
 • Úprava verejného priestranstva centrálnej časti obce Zálesie (subdodávka, PDSP, 2008)
 • Revitalizácia Zámockej záhrady v Hlohovci I.etapa (2008,)
 • Revitalizácia centra mesta Holíč, ul.Zámocká a Boorova (inventarizácia drevín, štúdia, PDSP, RP 2008)
 • Dokument starostlivosti o dreviny obce Lehota pri Nitre (2009)
 • Revitalizácia centra obce Imeľ (RP, 2009), zrealizované
 • Územný plán Bratislava, MČ Vajnory – centrum (subdodávka, PaR, Koncept, Návrh 2010-2012)
 • Rekonštrukcia Zechenterovej záhrady v Kremnici (subdodávka, PDSP, 2010)
 • Park Janka Havlíka Dubovce (Štúdia parku, PDSP, 2011-2012)
 • MÚSES meste Trnava (2008-2009) - Nominácia na Cenu ZUUPS 2011
 • "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Krajinársko-urbanistická štúdia rekreačného potenciálu Mikroregiónu Radošinka" (urbanistická štúdia 2012, objednávateľ NRSK)   -  Cena ZUUPS 2013
 • UPDO Betlanovce, časť "kultúrna krajina" (subdodávka, 2012)
 • UPDO Hrabušice, časť "kultúrna krajina" (subdodávka, 2014)
 • Mestská zeleň mesta Košice (územnoplánovací podklad, urbanistická štúdia, 2013-14)
 • Urbanistická štúdia Zóna bývania - Nové Dubovce - Dubovce (2013)
 • OpeNESS - hodnotenie ekosystémových služieb (2013-2017, subdodávka pre UKE a Regioplán) -financovanie z fondov EU
 • Park Margity Dobrovičovej Liptovský Mikuláš (UŠ 2014)
 • Adaptácia na zmenu klímy - naliehavá úloha miest (2013-14, spolupráca s Karpatským regionálnym inštitútom, prípadová štúdia pre mesto Košice)
 • IBV Nové Dubovce - Dubovce (UAŠ, 2015, DUR 2015) - 2.miesto v Cena ZUUPS 2015
 • Rekreačné lesy mesta Poprad - Kvetnica (UKŠ, 2015) - Cena ZUUPS 2017
 • Revitalizácia obecného parku Dolné Trhovište (UŠ 2015), PDSP 2015)
 • Informačný systém o zeleni mesta Košice (tech.pomoc, 2016)
 • Revitalizácia obecného parku Dolný Pial (UKŠ, 2016)
 • Nitra-Diely-bytová zóna (subdodávka, riešenie exteriéru, DUR, 2016)
 • Záhorská Bystrica, Obytný súbor pod Vŕškami (subdodávka, exteriér, PDSP, 2016)
 • Revitalizácia námestia obce Kajal (UŠ, PDSP, 2017)
 • Komunitné centrum Dubovce (UŠ, PDSP, 2017)
 • Obytný súbor Čerešne 2 Bratislava, sadové úpravy (subdodávka, UŠ, DUR, 2017)
 • Detské ihrisko MamaPapa Bratislava (štúdia, 2017)
 • Nitra Diely - zelené dvory (subdodávka, sadové úpravy, UŠ, DUR, 2017)
 • TownHill Nitra (subdodávka, sadové úpravy, UŠ, DUR, 2017)
 • Dokument starostlivosti o dreviny Sereď (Dokument OPaK, 2017)
 • Park Sibírska - Trnava (UKŠ, 2017)

Kontakt - interaktívna mapa

Výber z portfólia prác

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím