Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. november 2015
1
5621

Materská škola Selce - súťaž návrhov

Hľadáme super návrhy, ktoré vytvoria moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Vyhlásenie1.12.2015
00:00
Odovzdanie návrhov10.2.2016
14:00
VyhlasovateľObec Selce
AdresaSelčianska cesta 132,
Selce,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Katarína Mesíková
0905 289 732, 048 4181223
mesikova.katarina@selce.sk

ZÁMER A ÚČEL SÚŤAŽE: 

Cieľom verejnej anonymnej architektonickej súťaže (ďalej len súťaž) „Materská škola Selce“ je v areáli Základnej školy v Selciach návrhom novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov získať riešenie, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce. Výsledným cieľom je realizácia víťazného návrhu.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A PODKLADY

v plnom rozsahu si môžete stiahnuť v nasledujúcich prílohách:

Skrátený výber zo súťažných podmienok:

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA
Vyhlasovateľ:
Obec Selce: Selčianska cesta 132, 97611 Selce, www.selce.sk
V zastúpení: starosta: Ján Kupec, 0905 750 530
IČO: 00313807
DIČ/IČ DPH: 2021121410/neplatca DPH
Internetová adresa organizácie: www.selce.sk/
Kontaktná e-mailova adresa: ouselce@selce.sk

Sekretár súťaže:
Mgr. Katarína Mesíková
Telefón: Mgr. Katarína Mesíková, mesikova.katarina@selce.sk

Overovateľ súťaže za vyhlasovateľa:
Mgr. Jana Mesíková
Telefón: 0915 790288, mesikova.jana@selce.sk

Spracovateľ súťažných podmienok
Ing.arch. Štefan Moravčík
Telefón: 0905 525 595, smoravcik@gmail.com

Súťažné podmienky sú overené Slovenskou komorou architektov.
Číslo overenia súťažných podmienok SKA: KA-590/2015
Dátum overenia súťažných podmienok: 30.11.2015

DRUH SÚŤAŽE

PODĽA PREDMETU
Architektonická súťaž

PODĽA OKRUHU ÚČASTNÍKOV
Verejná anonymná

PODĽA ÚČELU
Súťaž s cenami a odmenami, vedúca k zadaniu zákazky víťazovi súťaže.

PODĽA POČTU SÚŤAŽNÝCH KÔL
Jednokolová.

NÁZOV SÚŤAŽE NÁVRHOV

Materská škola Selce.

ZÁMER A ÚČEL
Cieľom verejnej anonymnej architektonickej súťaže (ďalej len súťaž) „Materská škola Selce“ je v areáli Základnej školy v Selciach návrhom novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov získať návrh, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce.

LOKALITNÝ PROGRAM:

Nová Materská škola:

- 3 triedy, každá trieda bude určená pre 20 detí a každá trieda bude mať svoje vlastné zázemie (spálňa, šatňa, hygiena)
- Spoločný viacfunkčný priestor pre celú škôlku (spoločné podujatia, pohybová výchova, zhromažďovací priestor… (možnosť a spôsob prítomnosti rodičov na spoločných akciách).
- Personál bude tvoriť 6 učiteľov (vrátane riaditeľa) a 1,5 systémového miesta pre upratovačku.
- Zázemie pre personál: 1x miestnosť pre učiteľov, 1x miestnosť (kancelária/riaditeľ), 1x hygienické zázemie (WC, šatňa, sprcha pre učiteľov), 1x miestnosť pre upratovačku, 1x sklad (DKP a pomôcky), 1x sklad prádla, automatická pračka so sušičkou,
- Uskladnenie odpadov (riešiť spoločne s objektom jedálne a kuchyne)
- Priľahlé vonkajšie exteriérové priestory pre aktivity detí na čerstvom vzduchu
- Prepojenie s jestvujúcou jedálňou a kuchyňou chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia.

Objekt jestvujúcej jedálne a kuchyne:

- Objekt jedálne a kuchyne bude pokračovať vo svojej pôvodnej funkcii. Počet pripravovaných jedál bude 180. Počet vydávaných jedál priamo na mieste bude 150. Kapacita stolov a stoličiek môže byť menšia. Predpokladáme že deti v materskej škôlke a žiaci základnej školy budú navštevovať jedáleň v niekoľkých časovo posunutých etapách.
- V súčasnosti sú v priestoroch objektu jedálne umiestnené dve triedy pre “družinu” - so spoločnou kapacitou 2 x 25 žiakov (aktivity po vyučovaní). Priestor bol vytvorený dodatočne jednoduchým predelením priestoru pôvodnej jedálne ľahkými priečkami. Túto kapacitu treba zachovať a zvážiť, či “družina“ bude umiestnená v jestvujúcom objekte jedálne, alebo ako samostatná nová časť primknutá ku škôlke.
- Technologické zariadenie kuchyne zatiaľ vyhovuje. Ekonomické stavebné úpravy a redizajnovanie budovy i interiéru tak, aby vytvorili harmonický celok s novou škôlkou sú vítané.

Areál školy:

- Samotnú budovu škôlky treba zapojiť a chápať ako súčasť celoškolského areálu. Škôlka musí fungovať aj autonómne, ako samostatné zariadenie, súčasne musia byť vyriešené jej väzby na areál a prevádzku základnej školy. Predpokladáme v odôvodnených prípadoch, aj spoločné používanie niektorých priestorov, najmä exteriérových a objektu jedálne a kuchyne. Od súťažného návrhu vyhlasovateľ očakáva odpoveď na otázky:
- Perspektívneho ideového urbanistického usporiadania plôch a objektov v celom areáli školy (spevnené plochy, športoviská, oddychové aktivity, zeleň...)
- Pohotovostné parkovanie automobilov pre rodičov privážajúcich deti do školy a škôlky (bezpečné vyloženie, naloženie).
- Súčasťou školského areálu je samostatne stojaci objekt telocvične, ktorý je teraz na hranici technického opotrebenia. Bude vyžadovať buď úplnú rekonštrukciu, alebo nahradenie novou telocvičňou. Súťažný návrh môže priniesť aj ideový návrh na polohu novej telocvične, ako integrálnej súčasti školského areálu.
- Situácia súťažného návrhu bude ideou na celý areál školy.

Doplňujúci text:

Pri hodnotení bude kladený dôraz na požiadavku vytvorenia inovatívneho architektonického riešenia MŠ, určenej v prvom rade pre celodenný program detí rôznej vekovej skupiny (3-6 rokov), ktorá zabezpečuje všetky požiadavky na bezpečie detí (včítane detí so zdravotným znevýhodnením), ich identifikáciu so "svojou škôlkou", väčší priestor pre rozvoj ich kreativity, individuality ako aj sociálneho aspektu. 

Porota bude hodnotiť najmä:
1. urbanistické väzby – riešenie areálu, schopnosť vytvoriť jeden fungujúci synergicky celok so školou, telocvičnou a jedálňou. Sem budú patriť i záhradné a krajinné úpravy.
2. kontext – ide o architektúru, preto navrhnutý celok by mal reflektovať miesto a to buď geograficky, tektonicky, klimaticky alebo etnograficky
3. ekonomika návrhu – návrh by mal preukázať vytvorenie podmienok pre prvkovú prefabrikáciu a priestorovú flexibilitu, tiež by mal vypovedať o úspore prevádzkových nákladov, prípadne ekológii prevádzky.Hodnotené bude aj riešenie strechy.
4. architektonické riešenie – je to dizajn objektu, ktorý by mal reflektovať súčasnú dobu, nemal by však byť v rozpore s ostatnými kritériami.
5. dispozično-prevádzkové riešenie - splnenie zadania v rámci súčasných tendencií a trendov v oblastí komunitných a priestorov predškolského vzdelávania. Hodnotené bude vytvorenie podmienok pre komunitnú integráciu širšieho spektra záujmových skupín obce ako sú Selce. Hodnotená bude interiérová univerzálnosť, bezbariérovosť dispozičného riešenia a do istej miery i možnosti viacúčelovosti zariadenia.

Predstava vypisovateľa je, že nová materská škôlka bude nadväzovať na jestvujúcu budovu školskej kuchyne a jedálne. Školská kuchyňa a jedáleň (parcela 1421/5) je tiež predmetom riešenia. V súčasnosti budova kuchyne a jedálne v podstate slúži svojmu účelu, je v technicky vyhovujúcom stave. Avšak je možné ju rekonštruovať, alebo prestavať tak, aby spolu s novou materskou školou tvorila integrovaný celok. Miera úprav je na posúdení súťažiacich. Funkcia a kapacita jedálne a kuchyne pre celý areál (Materská škola spolu so Základnou školou) musia zostať zachované. Kuchyňa a jedáleň budú spojené s novým komplexom škôlky. Časť jedálne bola stavebnými zásahmi zmenená na dve miestnosti školského klubu. Táto funkcia musí zostať pre školu zachovaná (treba zvážiť, či na tomto mieste, alebo súťažiaci navrhne pre školský klub (2 x 25 detí) iné riešenie).
Ďalšie nové potrebné priestory by mali byť vytvorené vo väzbe na jestvujúci objekt jedálne a kuchyne. Prepojenie škôlka - jedáleň - kuchyňa - ostatné doplnkové priestory navrhnúť ako bezbariérové a chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia. Umiestnenie, poloha a forma objektov tvoriacich komplex novej materskej škôlky nie sú dopredu určené.

Očakáva sa podrobnejší návrh vonkajších plôch v okolí areálu komplexu budov materskej škôlky. Exteriérové priestory by mali byť podnetné pre deti a mali by byť využívané ako súčasť denného programu škôlky.

Súčasťou riešenia aj názor súťažiaceho na usporiadanie celého areálu základnej školy (vonkajších plôch, športovísk, vzťahov medzi jednotlivými objektmi komunikácií, dopravnej obsluhy, zelene…). Ako bude škôlka fungovať vo vzťahu s okolím. Ktoré priestory budú vyhradené pre škôlku, ktoré pre základnú školu, ktoré budú využívané spoločne, aká bude forma vonkajších priestorov, ich povrchová úprava, ktoré plochy budú spevnené, kde bude zeleň, parková úprava, športovisko, chodník…

Účelom tejto architektonickej súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.

VARIANTNÉ RIEŠENIA
V súťaži nie je prípustné predloženie viacerých variantných riešení v jednom súťažnom návrhu.

JAZYK NÁVRHU
Celý návrh musí byť vyhotovený v štátnom - slovenskom jazyku.

OBHLIADKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Vyhlasovateľ odporúča absolvovať obhliadku riešeného územia. Je možné si ju dohodnúť na nasledovných kontaktoch:
Obecný úrad Selce: Selčianska cesta 132, 97611 Selce, Mgr. Katarína Mesíková, tel.: 048 418 12 23, 0905289732, mesikova.katarina@selce.sk

SÚŤAŽNÁ DOKUMENTÁCIA A REGISTRÁCIA ZÁUJEMCU
Súťažné podklady uvedené v bode 14. je možné získať na www.komarch.sk, na internetovej stránke obce Selce www.selce.sk, takisto na www.informacieska.sk a tiež na www.archinfo.sk  kde budú voľne dostupné na stiahnutie,

SÚŤAŽNÁ DOKUMENTÁCIA A REGISTRÁCIA ZÁUJEMCU

Súťažné podklady uvedené v bode 14. je možné získať na www.komarch.sk, na internetovej stránke obce Selce www.selce.sk, takisto na www.informacieska.sk a tiež na www.archinfo.sk  kde budú voľne dostupné na stiahnutie.

POŽIADAVKY NA ROZSAH A OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

Textová časť

bude vyhotovená v 2 kópiách formátu A4 nastojato. Text v rozsahu max. 3 strany A4 formátu(cca 6000 znakov). K textu je možné v prípade potreby priložiť doplňujúce a vysvetľujúce skice, schémy (max. 4 x A4 strany). Textová časť bude obsahovať :

popis architektonickej koncepcie
popis návrhu konštrukčno-technického riešenia
prepočet základných objemových ukazovateľov v tomto poradí:
- zastavaná plocha (všetky nové budovy a objekty s vnútornou klímou bez exteriérových spevnených plôch) v m2
- hrubá podlažná plocha novostavby (všetky plochy vrátane konštrukcií) v m2
- čistá podlažná plocha novostavby v m2
- čistá plocha každej miestnosti v m2
- obostavaný objem nových častí (vrátane konštrukcií) v m3
upravené exteriérové pobytové plochy určené pre vyučovací proces v nadväznosti na budovu
ostatné spevnené exteriérové plochy - chodníky, rampy, schodiská, cesty...
väzba : zopnutá zošívačkou

Grafická časť

Panel č. 1
situácia obsahujúca návrh celkového usporiadania územia v mierke 1:500
pôdorysy všetkých podlaží MŠ 1:200, charakteristické rezy alebo rezopohľady (minimálne 2) a pohľady v mierke 1:200 (pri pôdorysoch, rezoch a pohľadoch je požadovaná monochromatická čierno-biela prezentácia).

Panel č. 2
min. 1 perspektívny zákres do fotografie z predpísaného stanoviska (okno chemickej učebne na prvom podlaží ZŠ). Súťažiaci môže použiť dodané fotografie, prípadne zákres urobí do svojej fotografie - požadované je však presne to isté stanovisko ako vo vzorovej fotografii. Vodorovný uhol pohľadu môže byť prispôsobený podľa zvoleného umiestnenia materskej školy.
min. 2 priestorové zobrazenia (vizualizácie)
prevádzkové schémy, dispozičné diagramy

Grafická časť bude vyhotovená na dvoch paneloch formátu 1000 x 700 mm nastojato a bude nalepená na paneloch z ľahkého materiálu pre výstavné účely s hrúbkou cca 5 mm.
záväzné je usporiadanie panelov podľa podkladu: 08 panely layout – pozri rozvrhnutie panelov. Na voľných plochách je okrem povinného rozsahu možné umiestniť doplnkový obsah upresňujúci riešenie.
Všetky časti súťažného návrhu je potrebné označiť v pravom dolnom rohu bielym voľným rámčekom 3 x 3 cm, do ktorého bude komisia vyhlasovateľa vyznačovať identifikačné číslo návrhu.

„Digitálna časť“

Grafickú časť vo formáte *.pdf (s rozlíšením 300 dpi) a textovú časť napáliť na CD/DVD, alebo USB nosič.
v prípade manuálnych grafických techník je možné odovzdať návrh na CD/DVD alebo USB nosiči, prefotografovaním alebo preskenovaním originálov
textovú časť vo formáte *.pdf
nosič elektronickej formy návrhu bude uložený v zalepenej obálke označenej nápisom „Digitálna časť“

Obálka „Autor“

vypracovať podľa požiadaviek bodu 3.8.3, t.j. vložiť
identifikačné údaje účastníka,
čestné vyhlásenie podľa bodu 4.2

Obálka „Spiatočná adresa“

spiatočná adresa účastníka, na ktorú sa má po ukončení súťaže vrátiť súťažný návrh, ktorý nezískal cenu alebo odmenu

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota je max. 70.000,- € bez DPH. (§ 104 ods.3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien účastníkom)


PREDPOKLADANÝ ROZSAH PRI SÚŤAŽI NÁVRHOV

- Dopracovanie súťažného návrhu formou štúdie, prípadne projektu potrebného pre žiadosť o eurofondy
- Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR),
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP),
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS),
- Výkon autorského dozoru pri realizácii stavby

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

OKRUH ÚČASTNÍKOV
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzený okruh účastníkov. Účastníkom je každý, kto prevzal súťažné podmienky a v súlade s nimi podal návrh (§ 103 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).
Účastníkom môžu byť fyzické aj právnické osoby, ktoré splnia podmienky účasti.

PODMIENKY ÚČASTI
Ponuku môže predložiť každý jednotlivec alebo kolektív – občania SR, v ktorom je aspoň jeden člen oprávnený na činnosť podľa §4 a 5§ ods.(1) písm a) a písm. b)1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Účastník preukáže splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením, ktoré vloží do obálky „Autor“, v ktorom prehlási, že je oprávnený na vykonávanie obstarávaných služieb a spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní .
Ak je účastníkom súťaže fyzická alebo právnická osoba iného členského štátu EÚ, čestne vyhlási, že najneskôr v čase priameho rokovacieho konania bude vlastniť doklad hosťujúceho architekta alebo príslušného hosťujúceho stavebného inžiniera (§3 ods.(4) a ods.(6) zákona č. 138/1992 Zb.).

LEHOTY

ÚVODNÉ ZASADNUTIE POROTY
Dátum : 23.10.2015
LEHOTA VYHLÁSENIA SÚŤAŽE
Dátum : 1.12.2015
LEHOTA NA PREVZATIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
Dátum a čas : 30.1.2016, Najneskôr do 10.00 h.
LEHOTA NA KOMUNIKÁCIU S ÚČASTNÍKMI
Dátum a čas : prípadné doplňujúce otázky môžu záujemcovia a účastníci zasielať najneskôr do 10.1.2016 
LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV
Dátum a čas : 10.2.2016, najneskôr do 14.00 hod.
Pre dodržanie lehoty podľa tohto bodu je rozhodujúcim lehota doručenia návrhu na adresu vypisovateľa Obecný úrad Selce, Selčianska cesta 132, 976 11 Selce.
Návrh je možné doručiť osobne, poštou, prípadne kuriérom. V prípade doručovania súťažného návrhu poštou sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh doručený v rovnakom termíne. Za doručenia sa považuje aj doručenie výzvy pošty na prevzatie zásielky uloženej na pošte. Dátum podania zásielky s návrhom na poštovú prepravu nie je pre splnenie termínu určujúci.
LEHOTA NA OTVÁRANIE OBÁLOK
Dátum a čas : 11.2.2016 o 13.00 h.
PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Dátum : 18.2.2016
PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
Dátum : 19.2.2016
LEHOTA NA VYPLATENIE CIEN
Dátum : 10.3.2016

POROTA

Členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ján Kupec, starosta obce Selce
- nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Assoc. Prof. Arch. Danica Končeková, PhD, FA STU Bratislava
3. Ing.arch. Marián Marcinka, autorizovaný architekt SKA,
4. prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD, FA STU Bratislava, autorizovaný architekt SKA ,
5. Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski, autorizovaný architekt SKA a ČKA, Praha

6.2. Náhradníci poroty:
- závislí na vyhlasovateľovi:
1. Dušan Mesík, predseda stavebnej komisie obce Selce
- nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing.arch. Štefan Moravčík, autorizovaný architekt SKA, Selce

Na úvodnom rokovaní poroty pred vyhlásením súťaže si členovia poroty zvolili z menovaných členov poroty predsedu Bohumila Kováča.

CENY A NÁHRADY

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:
1. cena 3 000,- €
2. cena 2 000,- €
3. cena 1.000,- €

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Všetky súťažné podklady sú vyhotovené v digitálnej podobe (*.pdf, *.doc, *.dwg, *.dwf, *.jpg, *.xls).
01 súťažné podmienky, zadanie a stavebný program
02 širšie vzťahy
03 riešené územie
04 zameranie školskej jedálne - súčasný stav
05 fotodokumentácia súčasného stavu
06 povinná zákresová fotografia
07 ortofoto
08 layout – rozvrhnutie panelov

Situácia so zakreslením areélu MŠ. Novú materskú školu je možné umiestniť voľne na pozemku vo väzbe na jestvujúcu budovu školskej jedálne.
Situácia so zakreslením areélu MŠ. Novú materskú školu je možné umiestniť voľne na pozemku vo väzbe na jestvujúcu budovu školskej jedálne.
Najpravdepodobnejší rozsah polôh pre umiestnenie nových objektov Materskej školy. (Je možné aj iné umiestnenie, ak súťažiaci príde s tvorivým riešením).
Najpravdepodobnejší rozsah polôh pre umiestnenie nových objektov Materskej školy. (Je možné aj iné umiestnenie, ak súťažiaci príde s tvorivým riešením).

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím