Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. január 2016
0
762

MŠ Selce - otázky a odpovede

Pripájame otázky súťažiacich a odpovede poroty na ne.
MŠ Selce - otázky a odpovede

Držíme súťažiacim palce. Zverejňujeme odpovede poroty na otázky súťažiacich a v prílohe ešte pripájame tectový zoznam súradníc a výšok bodov polohopisu k súťaži.

Otázky a odovede:

1. Prosím upresniť rozsah zázemia - 3 triedy, každá bude pre 20 detí a každá bude mať svoje vlastné zázemie /spálňa, šatňa, hygiena/ - myslí sa tým, že každá trieda bude mať priestor spálňu,  kde budú stabilne rozložené lehátka pre odpočinok?

Môže byť navrhnutá aj spoločná spálňa. V prípade, že bude zriadený priestor na odkladanie lehátok, môžu byť lehátka rozložené aj v hernej časti.

2. Je nutné riešiť samostatnú  izolačnú miestnosť pre choré dieťa ?

Samostatná pohotovostná izolačná miestnosť je potrebná (s optickou náväznosťou na priestor so stálym dozorom).

3. Bude strava pre deti MŠ podávaná výlučne v rámci školskej jedálne i pre najmenšiu kategóriu  detí? Ak áno budú chodiť po vekových  skupinách do jedálne, resp. naraz? (cca 60 detí, pre ktoré je nutná iná typologická forma stolovania)

Materská škola môže využívať aj stravovanie v školskej jedálni, stravovanie môže prebiehať i v samotných triedach (v časti triedy na to uspôsobenej).

4. Parkovisko - je možné rozšíriť jestvujúce parkovisko o ďalšie miesta
prislúchajúce škôlke - t.j. drop off parking pre rodičov? Parkovisko pre
učiteľov? Je umožnený dopravný prístup do areálu? S tým súvisí aj otázka do akej miery môžeme upravovať landscape - možno zrušiť/presunúť oporný múrik a zväčšiť tak predpriestor pred skôlkou?

V súčasnosti sa parkuje mimo oploteného areálu školy (na ulici priľahlej k SZ časti pozemku). Predpokladáme, že v princípe by parkovanie malo zostať "za plotom", samozrejme forma by mala byť už oficiálna, štandardná, vrátane bezpečného krátkodobého miesta pre vyloženie a naloženie žiakov. Materská škola môže mať svoje vlastné parkovisko (miesto pre doručenie a vyzdvihnutie dieťaťa). Je možná aj čiastočná redukcia dnešného areálu ZŠ pre statickú dopravu. Avšak pohyb automobilov individuálnej dopravy musí zostať kvôli bezpečnosti mimo vnútorného oploteného areálu školy (v takom prípade sa posunie aj oplotenie). Dopravný prístup do areálu bude možný iba v nevyhnutnom prípade a iba pre technickú dopravnú obsluhu objektov, ktoré nie je možné inakšie zabezpečiť.
- Súčasný oporný múrik je možné zrušiť. Takisto terénne úpravy sa dajú robiť v princípe bez obmedzenia. Jediným kritériom bude zmysluplnosť všetkých stavebných úprav a ich prínosy v prospech výsledku. (Samozrejme, súčasný múrik plní aj statickú funkciu zabezpečenia svahu. Nové úpravy musia prevziať funkcie zrušených prvkov).

5. Aké sú priestorové a kapacitné požiadavky na spoločný sál? Ide o
zhromažďovací priestor pre celu škôlku + rodičov? Požiadavky na väčšiu
svetlu výšku atd.? Je možno to riešiť ako multifunkčný sál, ktorého
kapacita sa zväčší prepojením s jednou hernou posuvnou stenou? Má byť
sál riešený ako samostatne nezávisle fungujúci priestor - bude slúžiť aj
pre školu?

Samostatný monofunkčný „spoločný sál“ tak ako je definovaný v otázke je neekonomický. Avšak, je vhodné v rámci komplexu Materskej školy a jedálne vytvoriť podmienky na to, aby sa raz za čas mohlo uskutočniť spoločné stretnutie detí, učiteľov a rodičov. Je na kreativite súťažiacich, ako sa s tým vysporiadajú. Nové architektonické riešenie by malo umožniť vytvoriť priestorové podmienky pre absolvovanie spoločného programu. (Dajú sa zapojiť spoločné komunikačné priestory, prepojenie priestorov, využiť jedáleň... časovú segregáciu využitia priestorov. Nelimitujeme možnosti, čakáme však „ekonomické riešenie“, môže byť aj neformálne).

6. Je prípustná možnosť celkového prepojenia / otvorenia všetkých
priestorov do veľkého open space-u, alebo trváte na samostatných triedach.

Prepojenie je možné, avšak nie trvalé. Musí byť zabezpečená možnosť vytvorenia samostatných troch tried (samozrejme môže to byť aj formou dynamickou a variabilnou, pokým to splní hlukové a iné fyzikálne požiadavky).

7. Sú prípustné "minijedálne" v rámci herne? Takisto možno v rámci herne
umiestniť malú 'mliečnu' kuchynku na prípravu/ohrev pokrmov (desiata,
olovrant) z jedálne, alebo je preferovaný samostatný priestor malej
kuchynky mimo herne?

Áno, sú možné aj takéto formy. Súťaž plní aj ideovú funkciu. Privítame aj alternatívne riešenia. Hodnotiť sa však bude celková presvedčivosť, životaschopnosť a funkčnosť predloženého konceptu.

8. Je dostupný spracovaný geologicky prieskum alebo geologická rešerš,
resp. je možné isť do suterénu s technickým zázemím a podobne?

Geologický prieskum nie je spracovaný. V etape spracovávania projektovej dokumentácie bude spracovaný na polohu konkrétneho umiestnenia objektu.
- Samozrejme, v prípade potreby je možné aj využitie suterénu.

9. S akým rozpočtom je zhruba počítané na stavbu? Ráta sa s
technológiami a materiálmi klasickými alebo je možné uvažovať aj o
drahších a modernejších (ekologických, sustainable materials and
technologies)?

Rozpočet nie je dopredu daný. Práve súťažný návrh má priniesť odpoveď na hľadanie optimálneho rozsahu i náročnosti stavby. Dôležitá je celková efektívnosť a optimalizácia návrhu v rozsahu celého životného cyklu stavby. Práve preto hľadáme trváce a dlhodobo funkčné riešenie, ktoré bude nie najlacnejšie ku dňu kolaudácie, ale najoptimálnejšie a najefektívnejšie najmä z hľadiska dlhodobých prevádzkových nákladov, z hľadiska udržateľnosti a z hľadiska vytvorenia podnetného prostredia pre používateľov objektu - deti.

10.  Aký časový harmonogram má družina vs. fungovanie škôlky (paralelný
alebo sa nekryjú)

Prevádzka družiny a škôlky budú pravdepodobne fungovať v poobedňajších hodinách, po výdaji obedov.

11. Je možné zasiahnuť do ovocného sadu?

Áno, je to možné. Riešeným územím je celý areál školy.

12. Chcem sa opýtať, či je možné zúčastniť sa súťaže, ak mám aktuálne pozastavené členstvo v SKA, ale môžem čestne prehlásiť, „že najneskôr v čase priameho rokovacieho konania“ môžem svoje členstvo v SKA obnoviť. (V duchu možnosti čestného vyhlásenia pre hosťujúcich zahraničných architektov, uvádzanej v podmienkach súťaže)?

Podľa podmienok aspoň jeden člen súťažného kolektívu má mať v deň odovzdania súťaže platné autorizačné osvedčenie. (Je to v podstate garancia toho, že víťazný kolektív je pre investora legislatívne oprávnený vykonávať komplexný servis v ďalších etapách prác). V prípade záujmu zúčastniť sa súťaže odporúčam preto buď obnovenie autorizácie (ak bola autorizácia pozastavená v SKA), alebo spojiť sa s autorizovaným architektom. Ak však účastník súťaže má platnú autorizáciu v rámci EU (českú, nemeckú... a pod.), tá má samozrejme rovnakú platnosť, ako autorizácia slovenská. (T.j. oficiálne autorizovaný architekt v ľubovoľnej partnerskej zahraničnej komore sa môže plnohodnotne súťaže zúčastniť s touto autorizáciou). 

13. V podkladoch chýba zameranie zelene (stromov) v bezprostrednej blízkosti jedálne. Aký dôraz sa kladie na zachovanie tejto zelene. Bolo by možné toto zameranie dodatočne poskytnúť?

Zameranie nie je k dispozícii. Samozrejme, zeleň si vážime a jej zapojenie do organizmu MŠ je vítané. Predpokladáme však, že ak sa vzhľadom na zložité vzťahy celého územia ukáže odôvodnená potreba redukcie časti jestvujúcej zelene v prospech celkového výsledku, nebude to hendikepom riešenia. Návrh treba robiť citlivo, s ohľadom na prírodné danosti a morfológiu územia. S rešpektom ku všetkým hodnotným prvkom. Dôležitý je však celkový výsledok (vrátane celkovej koncepcie zelene a parkových úprav, ktoré sú súčasťou výsledného návrhu).

14. Škôlkári budú chodiť na obed v prezuvkách, alebo sa budú prezúvať do topánok ako školáci, ktorí chodia cez exteriér? Aké sú preferencie?

Preferujeme pohyb v prezuvkách.

15. Je prípustné umiestnenie spálne a herne v dvoch úrovniach (nad sebou)?

MŠ musí byť navrhnutá tak, aby bola bezbariérová v plnom rozsahu, bezpečná, umožňujúca prehľadnú kontrolu priestorov a detí pedagogickým pracovníkom.  

16. Akým spôsobom je využívaný bytový dom v riešenom území a aké je napojenie tohto domu na prevádzku školského areálu ?

Sú to učiteľské byty v súkromnom vlastníctve
 
17. Kde momentálne parkujú učitelia, ktorá je hlavná príjazdová cesta, kde momentálne vchádzajú smetiari (kde sa momentálne nachádzajú odpadkové kontajnery) a kde je chvíľkové státie pre rodičov ?

V súčasnosti sa parkuje mimo oploteného areálu školy (na ulici priľahlej k SZ časti pozemku). Predpokladáme, že v princípe by parkovanie malo zostať "za plotom", samozrejme forma by mala byť už oficiálna, štandardná, vrátane bezpečného krátkodobého miesta pre vyloženie a naloženie žiakov. Materská škola môže mať svoje vlastné parkovisko (miesto pre doručenie a vyzdvihnutie dieťaťa). Je možná aj čiastočná redukcia dnešného areálu ZŠ pre statickú dopravu. Avšak pohyb automobilov individuálnej dopravy musí zostať kvôli bezpečnosti mimo vnútorného oploteného areálu školy (v takom prípade sa posunie aj oplotenie). Dopravný prístup do areálu bude možný iba v nevyhnutnom prípade a iba pre technickú dopravnú obsluhu objektov, ktoré nie je možné inakšie zabezpečiť.
- Súčasný oporný múrik je možné zrušiť. Takisto pre terénne úpravy sa dajú robiť v princípe bez obmedzenia. Jediným kritériom bude zmysluplnosť všetkých stavebných úprav a ich prínosy v prospech výsledku. (Samozrejme súčasný múrik plní aj statickú funkciu zabezpečenia svahu. Nové úpravy musia prevziať funkcie zrušených prvkov).
- Priestor pre odpadkové kontajnery (prípadne dve miesta) navrhnú súťažiaci. Malo by Byť obslužné z verejných komunikácií.
 
18. Deti materskej škôlky sa budú stravovať v jedálni, alebo v škôlke ?

Materská škola môže využívať aj stravovanie v školskej jedálni, stravovanie môže prebiehať i v samotných triedach (v časti triedy na to uspôsobenej).
 
19. Panel č.1 obsahuje situáciu, všetky pôdorysy, pohľady a rezy. Neostáva na ňom miesto pre pôdorysy (pohľady) prípadnej rekonštrukcie jedálne. Ako to riešiť ?

Ak priestorovo nevyjdú všetky pôdorysy (pohľady) na panel č. 1, časť z nich môže byť presunutá na panel č. 2
 
20. Ihrisko v rohu územia medzi školou a jedálňou treba zachovať, alebo sa môže premiestniť ?

Ak premiestnenie ihriska prinesie väčší úžitok, ako sú vyvolané investičné náklady, alebo ak to bude veľký prínos k celkovej koncepcii areálu tak je to možné. Zásahy sa môžu uskutočniť na celom areáli školy. Hodnotiť sa bude výsledné riešenie a jeho prínosy oproti dnešnému stavu.

21. Je potrebné sa oficiálnou formou prihlásiť do súťaže, popr. osobne vyzdvihnúť podklady v stanovenom dátume?

V podstate nie, rozhodujúce je odovzdanie súťažného návrhu v termíne a splnenie podmienok. Prihlásenie je však vhodné z dvoch dôvodov. Jednak vypisovateľ má približný prehľad, aký je záujem o súťaž, a na druhej strane všetkým zaregistrovaným budeme posielať všetky doplňujúce odpovede a upresnenia na otázky od súťažiacich.

22. Aký je počet žiakov základnej školy?

Základná škola má dnes 171 žiakov, 72 na prvom stupni a 99 na druhom stupni.

23. Situovanie vstupu do základnej školy pre žiakov a zamestnancov?

V priečinku 03 riešené územie, výkres SITUÁCIA - ORTOFOTO, výkres SITUÁCIA V MIERKE 1-500 A2, sú červenými šípkami označené vstupy do areálu školy.

24. Ako je realizované súčasné parkovanie pre zamestnancov, zásobovanie a pre návštevy ?

V súčasnosti sa parkuje mimo oploteného areálu školy (na ulici priľahlej k SZ časti pozemku). Predpokladáme, že v princípe by parkovanie malo zostať "za plotom", samozrejme forma by mala byť už oficiálna, štandardná, vrátane bezpečného krátkodobého miesta pre vyloženie a naloženie žiakov. Materská škola môže mať svoje vlastné parkovisko (a miesto pre doručenie a vyzdvihnutie dieťaťa). Je možná aj čiastočná redukcia dnešného areálu ZŠ pre statickú dopravu. Avšak pohyb automobilov individuálnej dopravy musí zostať kvôli bezpečnosti mimo vnútorného oploteného areálu školy (v takom prípade sa posunie aj oplotenie). Dopravný prístup do areálu bude možný iba v nevyhnutnom prípade a iba pre technickú dopravnú obsluhu objektov, ktoré nie je možné inakšie zabezpečiť.

25. Detské ihrisko je využívateľné iba v rámci školského areálu alebo aj pre verejnosť ?

Detské ihrisko (v západnom cípe areálu školy) je v súčasnosti využívané aj verejnosťou a je samostatne prístupné aj pri uzavretí areálu školy. 

26. Aký je približný rozpočet na stavbu objektu materskej škôlky ?

Rozpočet nie je určený. Vyplynie zo súťažných návrhov a najlepších predložených riešení.

27.  Ohradená plocha pri sade je funkčnou súčasťou areálu ? Jej využitie?

Ohradená plocha "tam kde sa pasú poníky" je zatiaľ mimo areálu školy (majiteľ RK cirkev).

28.  Aké sú existujúce, popr. v budúcnosti požadované kapacity telocvične?

Vnútornú dispozíciu telocvične nie je potrebné pre potreby súťaže riešiť. Treba s ňou však počítať v rámci riešenia areálu školy. Potrebujeme ideové vyjadrenie súťažného tímu, aká by mala byť definitívna poloha takéhoto objektu. Kde by mal byť umiestnený a aké by boli jeho väzby na okolité budovy, terén a komunikácie. Ide teda najmä o základné ideové hmotové riešenia a urbanizmus, o začlenenie do organizmu celého riešeného areálu. (Náplňou telocvične bude multifunkčné ihrisko s primeraným komorným hľadiskom, miestnosť pre cvičenie a nevyhnutné hygienické a technické zázemie).

29.  Je v celkovom riešení areálu velkosť a počet ihrísk ponechaný na súťažiacich ? Môže byť sem situované multifunkčné ihrisko 20/40 m ?

Počet ihrísk a ich umiestnenie je ponechaný na súťažiacich. Multifunkčné ihrisko 20/40 m môže byť umiestnené.

30.  Náväznosť objektu MŠ na jedáleň s kuchyňou je popísaná v bode 3.3 Lokalitný program časť Doplňujúci text. "Časť jedálne bola stavebnými zásahmi zmenená na dve miestnosti školského klubu. Táto funkcia musí zostať pre školu zachovaná (treba zvážiť, či na tomto mieste, alebo súťažiaci navrhne pre školský klub (2 x 25 detí) iné riešenie). Ďalšie nové potrebné priestory by mali byť vytvorené vo väzbe na jestvujúci objekt jedálne a kuchyne. Prepojenie škôlka - jedáleň - kuchyňa - ostatné doplnkové priestory navrhnúť ako bezbariérové a chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia".

30.a Čo je myslené pod pojmom „Ďalšie nové potrebné priestory“?
Pod pojmom „Ďalšie nové potrebné priestory“ sú myslené všetky novonavrhované priestory (ktoré nevzniknú úpravami pôvodného objektu).

30.b Pod pojmom chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia sa myslí aj "suchá noha" /súčasť interiéru/ ?
Pod pojmom chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia sa myslí to, že Materská škola musí byť navrhnutá tak, aby sa deti pri pohybe v prepojenom komplexe novej a starej budovy mohli pohybovať komfortne, bez prechodu cez exteriér.

30.c V prípade presunutia školskej družiny (2 x 25 detí) na iné miesto, aká je funkčná náplň týchto priestorov? /môže byť zväčšená aj kapacita jedálne?
Návrh musí byť primeraný kapacitám Materskej a Základnej školy a požiadavkám uvedených v zadaní. Funkčnú náplň jednotlivých častí i funkčnosť celého komplexu budeme hodnotiť podľa toho, ako to bude spolu fungovať v konečnom výslednom usporiadaní. Neurčujeme obmedzenia pre jednotlivé priestory jedálne (pôvodnej budovy). Dôležité je, aký efektívny a funkčný a primeraný bude výsledný celok.

30.d V súťažných podmienkach je požadovaná bezbariérovosť celkového dispozičného riešenia. Platí to aj pre väzbu herňa-spálňa vo všetkých troch oddeleniach /triedach/?
MŠ musí byť navrhnutá tak, aby bola bezbariérová v plnom rozsahu, bezpečná, umožňujúca prehľadnú kontrolu priestorov a detí pedagogickým pracovníkom.

 

V nasledujúcej prílohe je zoznam súradníc meraných bodov zo zamerania školského areálu MŠ Selce:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím