Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. júl 2018
0
2995

Revitalizácia námestia v Spišskej Belej - výsledky súťaže

Predmetom súťaže bolo ideové urbanisticko - architektonické riešenie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb na okolie.
Revitalizácia námestia v Spišskej Belej - výsledky súťaže

Mesto Spišská Belá v apríli vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh revitalizácie námestia. 

Ideová súťaž návrhov na revitalizáciu námestia v Spišskej Belej ako nástroj na vytvorenie vízie pre budúcu činnosť v tomto priestore je vhodnou formou prípravy, ktorá v rámci dlhodobého procesu môže eliminovať nevhodné kroky a zároveň pomôcť nájsť vhodné riešenia. Špecifikum lokality, jeho atraktivita a perspektíva ponúkajú široký priestor na zamyslenie a v konfrontácii so súčasnou realitou je naznačená cesta hľadania zmysluplná.

Verejný priestor v historickom prostredí vyžaduje spoluprácu širokého spektra verejnosti, ktorá budúcnosti zanechá všetky pozitívne hodnoty.

Aktuálnosť tejto témy podčiarkuje aj stále sa zvyšujúci záujem o verejný priestor, čo sa prejavilo aj v záujme a relatívne veľkom počte účastníkov súťaže. Do súťaže bolo odovzdaných 15 súťažných návrhov, z toho jeden bol vylúčený z dôvodu nesplnenia formálnych záležitostí. Prístup poroty k hodnoteniu návrhov sa zjednotil na myšlienke nadčasového pohľadu, pričom však súťažiaci len málo prekračovali tieň reality a porota sa zhodla na neudelení prvej ceny.

Zadanie vymedzilo riešené územie centrálnym priestorom okolo radnice, zvonice a kostola s neuralgickým bodom stagnujúcej tranzitnej dopravy. Hoci sa v súťažných návrhoch predpokladalo zohľadnenie širších súvislostí vyplývajúcich zo súťažných podkladov (ÚPN, Zásady ochrany pamiatkového územia...), len ich malá časť to prezentovala a väčšina sa venovala architektúre a urbanistickému detailu vo vymedzenom území. Z tohto hľadiska súťaž podčiarkla potrebu riešenia celku a nie len námestia. To je aj podľa „Zásad ochrany pamiatkového územia...“ jeho integrálnou súčasťou. Nezvykle formovaná pamiatková zóna s veľkým a rozmanitým vnútorným priestorom vyžaduje analýzu a návrh v širšom kontexte, kde by sa vyhodnotili dopravné kapacity v súvislosti s navrhovaným obchvatom mesta, zhodnotil potenciál vodného prvku, zelene a stavebnej štruktúry.

Podnety z aktuálnej súťaže návrhov Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ by mali byť vhodným inšpiračným zdrojom pri hľadaní - tvorení vízie mesta, ktoré by oplývalo v súčasnosti proklamovaným charakterom (inteligentné, trvalo udržateľné...). Pozitíva (uvedené v hodnotiacich správach) ocenených a odmenených návrhov, ale aj ostatných, by mali rozšíriť pohľady verejnosti na možnosti riešenia.

O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Ing. Helena Sarvašová, Ing. Eva Wernerová, Ing. arch. Jozef Šoltés, Ing. Eva Semanová, Ing. arch. Miloslav Dulík. Porota sa rozhodla neudeliť prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnili dva súťažné návrhy.

2. miesto 6000 € - návrh č. 5: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Bc. Michaela Dunajská
2. miesto 6000 € - návrh č. 7: Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. arch. Michael Gabriel
3. miesto 4000 € - návrh č. 10: Ing. arch. Peter Kokinda, Mgr. Art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková

Odmena 1000 € - návrh č. 6: Architekti on:off - Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Andrea Heldáková, Ing. arch. Michaela Ivanová, M. Cs. Ján Pisár, Ing. Peter Liščinský

Odmena 1000 € - návrh č. 10: 2021 s. r. o. - Ing. arch. Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková, Michal Marcinov

 

Bližšie predstavujeme hodnotené súťažné návrhy:

2. miesto 6000 € - návrh č. 5

Autori: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Bc. Michaela Dunajská

Hodnotenie poroty:

Veľmi dobre pochopená problematika otvorenosti centrálneho priestoru námestia medzi historickými objektmi kostola, zvonice a mestského úradu s optickým a komunikačným prepojením s riekou či evanjelickým kostolom na druhej strane cestnej komunikácie. Návrh v jednoduchosti a nadčasovosti uvažuje s multifunkčným priestorovým využitím námestia ako verejným priestranstvom. Medziúrovňová komunikácia vo forme priestorového pobytového schodiska prepája v ľahkosti spodnú a vrchnú časť námestia a tvorí ďalší spoločenský priestor vo forme otvoreného „amfiteátra“ s pódiom ako centrom diania. Ideovo vhodne umiestnený vstup do podzemného parkovania uvoľnil priestor spodného námestia pod objektom mestského úradu pre jeho ďalšie využitie. Vhodne nadväzuje na novovytvorenú dopravnú trasu medzi kostolom a múzeom.

 

2. miesto 6000 € - návrh č. 7

Autori: Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. arch. Michael Gabriel

Hodnotenie poroty:

Návrh naplno rešpektuje zadanie súťaže vo väzbe na riešenie organizácie územia, námestie využíva ako územie so zjednotenými funkciami. Vníma existenciu kompozičných osí, ktoré navrhuje posilniť alejou stromov. Z námestia navrhuje vytvoriť pulzujúce centrum s možnosťou adaptability podľa konkrétnych požiadaviek. Celková kompozícia námestia je čistá, prehľadná s jasne vymedzenou dopravou. Najvýznamnejším pozitívom návrhu je zapojenie areálu kostola do verejného priestoru nástupnou plochou a uvoľnením porastovej štruktúry zo strany z Petzvalovej ulice. Pozitívom  a posilnením „genia locci“ miesta je návrh Petzvalovho náučného chodníka. Pozitívnym sa javí uvoľnenie zvonice z výškového zovretia a jej plnohodnotné zapojenie do priestoru.

 

3. miesto 4000 € - návrh č. 10

Autori: Ing. arch. Peter Kokinda, Mgr. Art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková

Hodnotenie poroty:

Návrh upravuje  dopravu do jednosmernej, uvoľňuje centrum od  statickej dopravy, rieši  finálne uličnú zeleň do stromoradia a zelených plôch a otvára priestor okolo kostola a zvonice pre verejný priestor. Návštevník – predovšetkým peší- sa stáva prioritným užívateľom  námestia. Predlžuje plochu nad garážami o drevené  pódium  a široké schodisko, čo vytvára pohľadové možnosti  smerom do parku ku evanjelickému kostolu. Prednosťou návrhu je jeho reálnosť  v krátkom časovom období. Nenachádza ale dlhodobú víziu, chýba silná idea pre historicky  významný priestor  v nadväznosti na širšie okolie a akceptácia existujúcich dlhodobých dopravných projektov. Návrh spĺňa všetky požiadavky zadania v štandardnom podaní.

 

Odmena 1000 € - návrh č. 6

Autori: Architekti on:off - Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Andrea Heldáková, Ing. arch. Michaela Ivanová, M. Cs. Ján Pisár, Ing. Peter Liščinský

Hodnotenie poroty:

Návrh vyšpecifikoval základné nedostatky súčasného stavu na námestí a riešil ich najmä elimináciou jestvujúcej garáže s tým, že ju nahradil inou, rešpektujúcou pôvodnú morfológiu terénu. Takéto riešenie necháva priestor pre rôznorodosť jeho využitia, čo však návrh nevyužil a preexponovanou, necitlivou porastovou hmotou ako aj neadekvátnym riešením prvkov drobnej architektúry a mobiliáru potlačil základné funkčné a priestorové vzťahy verejného priestoru námestia.

 

Odmena 1000 € - návrh č. 12

Autori: 2021 s. r. o. - Ing. arch. Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková, Michal Marcinov

Hodnotenie poroty:

Návrh ako jediný pracuje s konceptom prinavrátenia jedného z objektov zaniknutej historickej zástavby severne od mestského úradu a zvonice formou novostavby (nie je to len úprava existujúcich garáží alebo prístrešok pre spoločenské podujatia). Pri navrhovanej novostavbe, ktorej architektonické stvárnenie síce deklaruje ako schematické, však uplatňuje výškovo predimenzovaný objekt nerešpektujúci morfológiu pôvodného svahovitého terénu. Návrh rieši dnešné nevhodné zapustenie zvonice vytvorením jednej nivelety okolo zvonice a v priľahlej západnej časti areálu rímskokatolíckeho Kostola sv. Antona Pustovníka, avšak zvyšok areálu opäť separuje vytvorením nového oplotenia v úrovni západnej fasády kostolnej veže. Návrh veľkej skupiny stromov pri zvonici  ako aj ďalších alejí v riešenom území je však predimenzovaný, čím by sa stromové dreviny stali už nie doplnkovým ale dominujúcim prvkom verejného priestoru.

 

Ostatné návrhy uvádzame v poradí podľa prideleného čísla:

 

Súťažný návrh č. 1

Autori: Ing. arch. Marek Abramovič, Ing. arch. Tomáš Abramovič

 

Súťažný návrh č. 2

Autori: Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. arch. Dávid Kruliac, Bc. Lívia Kruliacová

 

Súťažný návrh č. 3

Autori: Mgr. Art. Ing. Michal Auxt, Ing. Dávid Labuda

 

Súťažný návrh č. 4

Autori: Ing. Katarína Brojová, Ing. Mária Jurčová, Ing. Petra Slámová, Ing. Michaela Šmeringaiová

 

Súťažný návrh č. 8

Autori: Ing. Peter Pasečný, Ing. Lucia Lackovičová, Ing. Katarína Sýkorová

 

Súťažný návrh č. 9

Autori: Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.

 

Súťažný návrh č. 11

Autori: Ing. arch. Kristián Ján Vidiš, Ing. Miroslav Devečka

 

Súťažný návrh č. 13

Autori: Bc. Rita Piras, Ing. Daniel Bucko

 

Súťažný návrh č. 15

Autori: Architekti Šercel Švec s. r. o. - Ing. arch. Andrej Švec, Ing. arch. Peter Šercel, Tomáš Sterenčák

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím