Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. november 2018
2
3403

Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách - výsledky

Predstavujeme výsledky súťaže a všetky súťažné návrhy.
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách - výsledky

Mesto Malacky v apríli tohto roku vyhlásilo súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre obnovu Mierového a Kláštorného námestia. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako základ pre budovanie kompaktného centra mesta. Návrhy mali reagovať na súčasnú zložitú situáciu a stavebné zámery v okolí.

Oceňujeme organizáciu aj formát súťaže, ktorú pripravili 2021 architekti. Súťaž návrhov prebiehala v dvoch kolách, s minimalizovanými požiadavkami na rozsah odovzdanej práce v prvom kole. Dôležitá bola kvalita návrhu, nie množstvo výstupov. V druhom kole sa odovzdával podrobnejšie rozpracovaný návrh.

V prvom kole bolo odovzdaných 12 súťažných návrhov, z ktorých porota vybrala 5 postupujúcich do druhého kola súťaže.

V oboch kolách súťaže rozhodovala porota v zložení: Hans-Michael Földeak - predseda poroty, Zbyněk Ryška, Michal Marcinov, Branislav Škopek a Juraj Říha. Sekretárom súťaže bol Peter Lényi. 

V druhom kole boli ocenení všetci súťažiaci a to nasledovne:

1. cena - návrh č. 2 - 6000 €
2. znížená cena ex aequo - návrh č. 3 - 3000 €
2. znížená cena ex aequo - návrh č. 5 - 3000 €
1. odmena - návrh č. 4 - 1500 €
2. odmena - návrh č. 1 - 1500 €

 

Predstavujeme ocenené návrhy:

1. cena - návrh č. 2 (6000 €)

Účastník: N/A s.r.o.
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Mária Novotná, Dávid Nosko, Patrik Olejňák

Hodnotenie poroty:

Projekt rozdeľuje areál na kompozične a funkčne jasne vymedzené zóny pomocou krivky, ktorá je pokračovaním diagonály Zámockej ulice a pokračuje až po Hviezdoslavovu ulicu. Týmto autori dosahujú priestorovú veľkorysosť celého areálu, dôstojne zvýrazňujú priestory pred Františkánskym kláštorom, vytvárajú oddychovo relaxačnú zónu husto tienenú aj novovysadenými stromami, podčiarkujú význam budovy súdu a mestského úradu. Mierové námestie nad podzemným parkovaním je v tomto návrhu navrhnuté ako autonómny element - mestská terasa s homogénnym povrchom. Oddelenie Mierového námestia multifunkčným pavilónom, ktorý izoluje Mierové námestie od dopravy a hluku, vytvára príjemný pocit intimity a poskytuje dostatok verejných priestorov aj v nepriaznivom počasí. Charakter námestia, ako od ulice oddeleného mestského priestoru, je presvedčivý, ale vyžaduje si ďalšie detailné doriešenie.

Kompletná absencia trávnatých plôch a ich nahradenie mlatom sú podľa poroty dobrým a primeraným riešením pre vnútromestský priestor. O to viac ale bude treba vyjasniť zelené elementy, stromy a strechy pavilónov, na dosiahnutie priestorovej a pobytovej kvality nového námestia.

Pavilóny, ako elementy použité na definíciu priestoru, su vítané; ich veľkosť a funkčná náplň však sa zdajú ešte „otvorené na ďalšiu diskusiu“: Pavilón na Mierovom námestí si vyžaduje detailnejšie spracovanie, podrobnejšiu definíciu funkčnej náplne a hrany k ulici. Polohu a funkciu pavilónu na Kláštornom námestí odporúča porota ešte podrobnejšie prediskutovať. Zelené strechy pavilónov, ako kompenzačný element, sú vítané.

Všetky tri typy povrchov a ich kombinácia sú presvedčivé; vzhľadom na očakávaný rozpočet a kvalitu, je nutné podrobnejšie upresniť rozpočet pre túto časť projektu. Porota taktiež odporúča preveriť, či naozaj treba nový povrch pred okresným súdom.

Riešenie mlatovej plochy je nutné detailne dopracovať - v mieste prepojenia medzi cestou a mlatovou plochou, technické riešenie skladby vrstiev, integráciu existujúcich stromov, odtok vody.

Interaktívne veľkoplošné vodné prvky, ktoré sú prispôsobiteľné podľa sezóny, vtipne riešia problém mikroklímy na Mierovom námestí a porota ich pokladá za realizovateľné. Práca so zadržiavaním vody je vítaná a odporúča sa, aby architekt a zadávateľ pokračovali v týchto myšlienkach, možno aj na mlatovej ploche.

Porota víta zahustenie stromami na kraji Kláštorného námestia, chýbajú detailnejšie informácie k tejto hustote a ich typom.

Náklady na celkovú údržbu námestí budú pri dobrej kvalite realizácie nízke.

Porota upozorňuje na možný vysoký rozpočet pri pavilónoch a na nutnosť určenia ich programovej náplne s cieľom ich čiastočného komerčného využitia.

Porota odporúča dopracovať realistické vizualizácie, ktoré budú dostatočne ilustrovať kvalitu projektu.

2. kolo súťaže: Návrh č. 2
2. kolo súťaže: Návrh č. 2
2. kolo súťaže: Návrh č. 2
2. kolo súťaže: Návrh č. 2
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

 

2. znížená cena ex aequo - návrh č. 3 (3000 €)

Účastník: KUZEL architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Stanislav Kukučka, Ing. arch. Juraj Zelman, Ing. arch. Kamila Kráľová

Hodnotenie poroty:

Návrh sa snaží riešený priestor naplniť veľkým množstvom presne definovaných funkcií, ktoré sú rozpracované do relatívne podrobného detailu, čo sa ale v konečnom dôsledku obracia proti nemu. Pobytovo-relaxačná zóna na Kláštornom námestí je rozdrobená, vstup do kláštora je nedostatočne akcentovaný, k tomu sú ešte potlačené návrhom jednosmernej  prejazdnej pešej zóny s regulovaným vjazdom. Väzby na historickú os Zámockej ulice sú
takisto potlačené zhlukom iných funkcií pobytovo relaxačnej zóny.

Kultúrno-spoločenská zóna pôsobí kompaktne, ale priestor pred pódiom je v konečnom dôsledku stiesnený. Samotný objekt vstupu do garáží je riešený iba ako formálna nutnosť a pergola zariadená kójami je proporčne odlišná od zbytku riešeného priestoru. Plochy "zábavného parku" na Kláštornom námestí v negatívnom zmysle diferencujú riešenú plochy a samotný tvar objektu služieb a toaliet svojou hmotou a orientáciou vytvára "hluché miesto" orientované k objektu kláštora.

Jednosmerná pešia zóna s regulovanou dopravou nie je šťastným riešením, lebo v raňajších a poobedňajších hodinách priamo križuje peší vstup do základnej školy. Cyklistická doprava v primeranej miere akceptuje predložené podklady, ale dominantný diagonálny peší ťah cez Kláštorné námestie je riešený cez ihrisko po mlatovom chodníku. Monolitický betónový povrch pred mestským úradom nevyužíva jednu z mála možností pre výsadbu vzrastlej zelene a samotné Kláštorné námestie zostáva bez definície prístupu k zeleni. V rámci
údržby sú otázne šikmé plochy zelenej strechy objektu na námestí. Rozpočet vyzerá byť spracovaný reálne, s miernym navýšením.

2. kolo súťaže: Návrh č. 3
2. kolo súťaže: Návrh č. 3
2. kolo súťaže: Návrh č. 3
2. kolo súťaže: Návrh č. 3
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

 

2. znížená cena ex aequo - návrh č. 5 (3000 €)

Účastník: Ing. arch. Matúš Pastorok
Autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin

Hodnotenie poroty:

Návrh riešené územie rozdeľuje na dve priestranstvá s rôznymi funkčnými využitiami a atmosférami. Severnú časť Mierového námestia rieši ako súvislú nečlenenú plochu, čo umožňuje využitie pre konanie rôznych akcií, zároveň však môže byť vnímaná ako takmer neriešená až fádna. Centrom a zároveň najsilnejším motívom návrhu Kláštorného námestia je priestranstvo pred vstupným portálom kláštora. Táto plocha spája architektonicky aj
funkčne nádvorie kláštora s verejným priestranstvom. Priestor je uzatvorený altánom. Architektonické riešenie je súdobou interpretáciou historického portálu kláštora. Spojením oboch priestranstiev Kláštorného a Mierového námestia je riešenie plochy pred mestským úradom.

Pravouhlú štruktúru povrchov a ciest Kláštorného námestia narúša diagonála nadväzujúca na silnú historickú os Zámockej ulice. Tento kompozičný prvok sa ale javí ako čiastočne formálny a zaslúžil by si viac pozornosti.

Pomer dláždených a prírodných plôch je vhodný. Dostatočný počet stromov zaručuje dobrú klímu po celý rok. Údržba trávnikov môže byť náročná a vyžaduje vysoké nároky po celý rok. Použité materiály, formy a prvky sú úmerné miestu aj rozpočtu. Grafika plánov je príjemná a citlivá, oproti tomu vizualizácie skôr škodia.

Ako jeden z mála návrhov má kontextuálny a priestorový prístup, porota ľutuje, že táto idea nebola natoľko rozpracovaná, aby sa dala hodnotiť vyššie.

2. kolo súťaže: Návrh č. 5
2. kolo súťaže: Návrh č. 5
2. kolo súťaže: Návrh č. 5
2. kolo súťaže: Návrh č. 5
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

1. odmena - návrh č. 4 (1500 €)

Účastník: plusminusarchitects s.r.o.
Autori: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandravý, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD.

Hodnotenie poroty:

Porota vníma snahu o scelenie oboch priestorov, avšak v návrhu chýba čitateľná kompozícia plôch a ich hierarchia, bez definície funkcií jednotlivých funkčných plôch. Snaha o prepojenie námestí jednotnou dlažbou je v ostrom kontraste s cestou prvej triedy. Na Mierovom námestí sa javí nedostatočné oddelenie námestia od automobilovej dopravy, čo bude mať negatívne dopady na pobytové funkcie z hľadiska hlučnosti a exhalátov. Oceňujeme návrh centrálneho osvetlenia na Kláštornom námestí, avšak v návrhu chýbajú trvalé atraktory, napríklad vo forme hracích prvkov pre deti a podobne. Oceňujeme prepojenie Kláštorného a Mierového námestia použitím inej štruktúry povrchu (zhodnej s povrchom na námestiach), ktorý vizuálne a akusticky spomaľuje v danom mieste dopravu. Návrh rešpektuje okrajové podmienky z hľadiska dopravy, avšak nedostatočne využil prostriedky na izoláciu oboch námestí od jej negatívnych vplyvov. Negatívne vnímame veľký rozsah predláždenia plôch. Takto veľký rozsah spevnených plôch pri snahe udržať rozpočet mal negatívny vplyv na výber a kvalitu povrchov. Najmä na Mierovom námestí sa obávame prehrievania povrchov a zlej mikroklímy vzhľadom k malému množstvu zatienených plôch. Projekt nerieši zachytávanie dažďových vôd v mieste ich dopadu. V návrhu mal byť väčší pomer nespevnených plôch, ako bolo odporúčané v 1. kole. Bezúdržbovosť predloženého návrhu vníma porota ako pozitívum, avšak nebolo to hlavným kritériom pre výber. Rozpočet sa javí reálny, v rámci rozpočtového stropu.

2. kolo súťaže: Návrh č. 4
2. kolo súťaže: Návrh č. 4
2. kolo súťaže: Návrh č. 4
2. kolo súťaže: Návrh č. 4
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

2. odmena - návrh č. 1 (1500 €)

Účastník: Ing. arch. Veronika Kozáková
Autori: Ing. arch. Aladár Csernák, Ing. arch. Veronika Kozáková, Ing. arch. Dominika Szabová

Hodnotenie poroty:

Autori navrhujú presunúť a koncentrovať hlavný zhromažďovací priestor na Kláštorné námestie. Pomer spevnených a nespevnených povrchov, ako aj ich usporiadanie a fragmentácia, porotu nepresvedčili. Riešenie Mierového námestia formou strešného parku v prezentovanej podobe odhaľuje konštrukčné limity, na ktoré návrh narazil, a je skôr nevyužitou príležitosťou priniesť alternatívny prvok mestskej krajiny, ktorý by ponúkol reálne benefity bez vizuálnych fráz. Návrh evidentne hľadal uplatnenie zelene v mestskom prostredí, čo sa ale v tomto prípade stalo skôr hendikepom. Riešenie pohybu chodcov a cyklistov vychádza zo zadania, je správne a logicky nadväzuje na okolie. Vzhľadom na všeobecné vykázanie cien sa dá len ťažko posúdiť reálnosť odhadovaných nákladov. Drobná občianska vybavenosť a jej forma pred obchodným domom vyvolala mnoho otázok bez odpovedí.

2. kolo súťaže: Návrh č. 1
2. kolo súťaže: Návrh č. 1
2. kolo súťaže: Návrh č. 1
2. kolo súťaže: Návrh č. 1
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

 

Panely všetkých súťažných návrhov, ktoré boli odovzdané v prvom kole (vrátane návrhov ktoré postúpili do druhého kola a boli následne odmenené): Poznámka: krátky komentár poroty je uvedený iba pri návrhoch, ktoré nepostúpili do druhého kola.

Návrh č. 1 (návrh postúpil do druhého kola)

Účastník: N/A s.r.o.
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Dávid Nosko, Patrik Olejňák

1. kolo súťaže: Návrh č. 1
1. kolo súťaže: Návrh č. 1

 

Návrh č. 2 (návrh postúpil do druhého kola)

Účastník: KUZEL architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Stanislav Kukučka, Ing. arch. Juraj Zelman, Ing. arch. Kamila Kráľová

1. kolo súťaže: Návrh č. 2
1. kolo súťaže: Návrh č. 2

 

Návrh č. 3

Účastník: kolektív Tomáš Pozdech, Marek Trebuľa, Ing. arch. Miroslav Michalica
Autori: Tomáš Pozdech, Marek Trebuľa, Ing. arch. Miroslav Michalica

Krátke hodnotenie poroty:

Návrh zhromažďovacieho priestoru pred obchodným centrom je zaujímavý, ale je mimo riešené územie. Krajinárske prvky - ich tvarovanie sa nezdá byť vhodné pre centrálny mestský priestor.

1. kolo súťaže: Návrh č. 3
1. kolo súťaže: Návrh č. 3

 

Návrh č. 4

účastník: BAKYTA s.r.o.
Autori: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Ľubomíra Blašková, Ing. arch. Róbert Bakyta

Krátke hodnotenie poroty:

Napriek grafickej kvalite návrhu topografická zmena nedovolí prepojenie dvoch námestí. Lúčny charakter povrchov Kláštorného námestia nie je primeraný situácii centra mesta.

1. kolo súťaže: Návrh č. 4
1. kolo súťaže: Návrh č. 4

 

Návrh č. 5 (návrh postúpil do druhého kola)

Účastník: plusminusarchitects s.r.o.
Autori: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandravý, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD.

1. kolo súťaže: Návrh č. 5
1. kolo súťaže: Návrh č. 5

 

Návrh č. 6

Účastník: Ing. Andrea Gilová
Autori: Ing. arch. Ľuba Ondreášová, Ing. Andrea Gilová, Ing. Miroslava Šišková

Krátke hodnotenie poroty:

Výstavba pred kostolom a forma pavilónu sú v predkladanej forme nepresvedčivé. Priestorový súvis medzi kláštorným a mierovým námestím nebol dosiahnutý.

1. kolo súťaže: Návrh č. 6
1. kolo súťaže: Návrh č. 6

 

Návrh č. 7 (návrh postúpil do druhého kola)

Účastník: Ing. arch. Veronika Kozáková
Autori: Ing. arch. Aladár Csernák, Ing. arch. Veronika Kozáková, Ing. arch. Dominika Szabová

1. kolo súťaže: Návrh č. 7
1. kolo súťaže: Návrh č. 7

 

Návrh č. 8

Účastník: Ing. arch. Michal Bogár
Autori: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová

Krátke hodnotenie poroty:

Formálny sloh návrhu nezodpovedá aktuálnym požiadavkám. Forma šošovky je nekompatibilná s dnešným stavom Zámockej ulice.

1. kolo súťaže: Návrh č. 8
1. kolo súťaže: Návrh č. 8

 

Návrh č. 9

Účastník: Ateliér Domova, spol. s.r.o.
Autori: Ing. arch. Martin Šarafín, Ing. Michal Gašpar, Bc. Stanislava Kočišová

Krátke hodnotenie poroty:

Návrh nezodpovedá požiadavkám na vytvorenie kvalitného vonkajšieho priestoru, najmä v zóne Kláštorného námestia. Mimoúrovňové riešenie peších komunikácií je pokladané za nevhodný prvok.

1. kolo súťaže: Návrh č. 9
1. kolo súťaže: Návrh č. 9

 

Návrh č. 10 (návrh postúpil do druhého kola)

Účastník: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin
Autori: Ing. arch. Peter Panulin, Ing. arch. Matúš Pastorok, Zuzana Korpašová

1. kolo súťaže: Návrh č. 10
1. kolo súťaže: Návrh č. 10

 

Návrh č. 11

Účasntík: Totalstudio s.r.o.
Autori: Tomáš Tokarčík, Aleš Šedivec

Krátke hodnotenie poroty:

Homogénne riešenie dvoch námestí sa nezdá byť ani v mierke ani v materialite vhodné. Mikroarchitektonické prvky - teda kaviareň a trhovisko sú riešené nepresvedčivo.

1. kolo súťaže: Návrh č. 11
1. kolo súťaže: Návrh č. 11

 

Návrh č. 12

Účastník: Ing. arch. Roman Hájek, Ing. arch. Roderik Zetocha
Autori: Ing. arch. Roman Hájek, Ing. arch. Roderik Zetocha

Krátke hodnotenie poroty:

Riešenie Kláštorného námestia kompletne chýba. Formálne riešenie Mierového námestia je nepresvedčivé. Návrh nerieši otázky vyplývajúce zo zadania - základné požiadavky vyhlasovateľa.

1. kolo súťaže: Návrh č. 12
1. kolo súťaže: Návrh č. 12

V prílohách nájdete zápisnice z hodnotenia poroty:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím