Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. jún 2024
1
2176

Revitalizácia Námestia Josipa Andrića, Chorvátsky Grob - výsledky súťaže

Zvíťazil silný lineárny koncept spájajúci priestor pred úradom s kostolom, ktorý predložil autorský kolektív MPA architekti a Tiarstudio S R L.
Revitalizácia Námestia Josipa Andrića, Chorvátsky Grob - výsledky súťaže

Obec Chorvátsky Grob vyhlásila v apríli verejnú anonymnú jednotapovú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž návrhov. Vyhlasovateľ hľadal návrh, ktorý by dokázal pri primeranom vynaložení finančných prostriedkov vyriešiť nedostatky centrálneho verejného priestoru, zlepšiť jeho kvalitu a využitie. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Komplexný návrh územia mal vyriešiť:

 • Upokojenie hlavných dopravných ťahov a statickú dopravu.
 • Nové námestie ako reprezentatívne kultúrno-spoločenské centrum pôvodnej časti obce Chorvátsky Grob, ktoré pár krát do roka poskytne priestor menším spoločenským a kultúrnym podujatiam.

Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov. Dva návrhy boli z dôvodu formálnych nedostatkov vylúčené.

 

Porota v zložení: Andrej Alexy (predseda), Alexander SchleicherMichal Marcinov, Andrea Prievalská Ingrid Krumpolcová a Adam Lukačovič rozhodla na rokovaní 10. júna 2024 o výsledkoch nasledovne:

 

1. miesto (9 000 €): návrh I -  Matúš Pastorok architekti + tiarstudio s.r.l.

Komentár poroty:

 • silný lineárny koncept spájajúci priestor pred úradom s kostolom. Koncept má potenciál v rozvoji ďalej za hranicu územia riešeného súťažou návrhov
 • odklonením ulice Hoštáky bližšie k domom sa vytvoril jednoznačne artikulovaný priestor pred kostolom a jednoznačne definuje priestor parku
 • vhodne rieši zastávky pre autobusy vrátane potrených kapacít
 • vytvára dostatočný priestor pre premenlivý obsah a aktivity vo verejnom priestore (trhy a pod.) s potenciálom rôznych mierok podujatí
 • možné priečne členenie priestoru kolmo na hlavnú os skrýva dobrý rozvojový potenciál zelených plôch
 • otvára potenciál ďalšieho rozvoja

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto (6 200 €): návrh M - Ofschem architekti s.r.o. (CZ)

Komentár poroty:

 • sebavedome navrhnutá logická náväznosť peších ťahov,
 • nedostatočne hierarchizuje priestory
 • riešenie dopravy postráda niky pre autobusy a na vyčkávanie autobusov
 • pódium - dobre umiestnené, vhodne člení priestor námestia na park a priestor námestia
 • miestami príliš formálne riešenie zelene

Súťažné panely:

 

3. miesto (4 400 €): návrh C - LIMarch s.r.o.

Komentár poroty:

 • námestie tvorí jeden jasný celok
 • dobrá interakcia plôch medzi OÚ a kostolom, dobré funkčné štruktúrovanie priestoru
 • v návrhu absentuje jednoznačnejšie definovanie, resp. doplnenie funkcií v priestore pred kostolom. Tento priestor je riešený len formálne, návrh do veľkej miery akceptuje status tohto priestoru a nedostatočne ho rozvíja

Súťažné panely:

 

4. - 5. miesto ex aequo (500 €): návrh G - ROAR architekti, s.r.o.

Komentár poroty:

 • dobrá práca s vegetáciou v rámci členenia a definovania verejných priestorov aj v celkovom kontexte prostredia
 • kontrast medzi „tvrdým“ námestím a „mäkkým“ priestorom pred kostolom
 • priznanie dominancie dopravného ťahu a napojení je slabinou návrhu, územie nesceľuje, je iba iným spôsobom rozdrobené
 • zaujímavé riešenie oddychového priestoru pod korunami stromov pred OÚ

Súťažné panely:

 

4. - 5. miesto ex aequo (500 €): návrh J - Nextarchitekti s.r.o.

Komentár poroty:

 • zaslepenie ulice Mila Urbana je dobrá a odvážna myšlienka, ale za dnešných podmienok nie je realizovateľná, nakoľko je to dôležité dopravné napojenie na ďalšie ulice a občiansku vybavenosť -základnú a materskú školu, obchod.
 • vhodná konfigurácia a funkčné členenie plôch s miernym poddimenzovaním, resp. nedostatočným artikulovaním zhromažďovacieho priestoru
 • čiastočná priestorová rozdrobenosť by si zaslúžila "priestorovú pauzu"

Súťažné panely:

 

6. miesto: návrh H - anarch s.r.o.

Komentár poroty:

 • jednosmerný systém dopravy sa nejaví ako vyhovujúci, keďže nie je vyhovujúce komunikačné prepojenie Hoštáky a Dlhej (rozhľady, šírky koridorov)
 • navrhnutý typ dlhého, lineárneho mobiliáru nevhodne deformuje mierku a tvar námestia
 • návrh vytvára dva priestory iných charakteristík, má zvláštny pomer spevnenej plochy k zeleni
 • otvorený do cesty znižuje pocitovú bezpečnosť na námestí
 • návrh akoby nevyužil šancu použiť zeleň aj na hygienickú a izolačnú funkciu. Chýba tieň počas dňa, pocitové riešenie priestoru nekonzistentné
 • vo dvore OÚ ponecháva rozdrobené plochy

Súťažné panely:

 

7. - 9. miesto ex aequo: návrh N - harcarikarchitekti s.r.o.

Komentár poroty:

 • riešenie sa nejaví ako bezpečné vo vzťahu k užívateľom námestia
 • dopravné riešenie – nedostatočná vzdialenosť križovatiek na ceste 1083
 • riešenie sa nejaví ako dostatočne bezpečné vo vzťahu k užívateľom námestia
 • aktívny parter je zaujímavá myšlienka, rozmiestnenie mobiliáru je však nekonzistentné
 • použitie šachovnicového vzoru sa nejaví ako výtvarne vhodné, v nepravidelne tvarovanom priestore námestia neprináša dostatočné ukľudnenie

Súťažné panely:

 

7. - 9. miesto ex aequo: návrh O - TA Studio, s. r. o.

Komentár poroty:

 • problematické je rozmiestnenie funkcií a plôch, rozklad priestoru dopravným riešením
 • námestie evokuje neprimeranú mierku k priestoru obce
 • pomer spevnených plôch sa javí ako neprimeraný
 • povrchová úprava mlatom na námestí sa nejaví ako vhodná, skôr je nepraktická, absentuje jej odvodnenie a dilatácie
 • malé vzdialenosti medzi križovatkami na ceste č. 1083

Súťažné panely:

 

7. - 9. miesto ex aequo: návrh P - GuldanArchitects, s.r.o.

Komentár poroty:

 • príliš rozdrobené riešenie, parkovisko nie celkom vhodne umiestnené pred budovou OÚ,
 • nedostatočné parametre (oblúky) pre prejazd poľnohospodárskych mechanizmov pred kostolom
 • nedostatočná artikulácia zhromažďovacej funkcie, priestor trhoviska obkolesený komunikáciami s nedostatočnou väzbou na okolie, evhodne zvolené merítko fontány, príliš monumentálne riešenie vzhľadm na merítko priestoru

Súťažné panely:

 

10. - 14. miesto ex aequo: návrh B - ORA-ARCHITEKTI s.r.o.

Komentár poroty:

 •  námestie je navrhnuté skôr formálne rozdrobené, kompozične nesúrodé
 • verejné priestory na úkor cestných komunikácií
 • návrh nerieši dostatočne problém dopravného uzlu, ten je málo prehľadný
 • nie je hierarchizovaná koncepcia zelene, plošná aj druhová rozdrobenosť

Súťažné panely:

 

10. - 14. miesto ex aequo: návrh D - Ing. arch. Martin Mesaroš

Komentár poroty:

 • navrhnutá cyklotrasa výrazne narúša jednotnosť priestoru
 • dopravne pomerne komplikované riešenie vo vzťahu k režimu dopravy v priestore
 • nejasné využitie navrhnutého pavilónu obkoleseného dopravou
 • forma riešenia zelene a dopravy v priestore pred OÚ neželane vyčleňuje objekt OÚ z priestoru námestia a oslabuje význam budovy OÚ
 • návrh je málo ambiziózny v kontexte zapojenia v rámci širších vzťahov

Súťažné panely:

 

10. - 14. miesto ex aequo: návrh E - young.s architekti s.r.o.

Komentár poroty:

 • funkčne predimenzované a problematicky rozmiestnené funkcie s nedostatočne ukľudnenými plochami
 • použitie umelých zelených vĺn sa nejaví ako vhodné, je málo mestotvorné
 • výrazovo veľmi silné, použitie zvolených geometrických foriem sa javí nepatričné, bez lokálneho a historického kontextu

Súťažné panely:

 

10. - 14. miesto ex aequo: návrh F - BETWEEN s.r.o.

Komentár poroty:

 • dopravne dostatočne nerieši upokojenie situácie, vo veľkej miere zachováva status quo
 • v koncepcii návrhu absentuje interpretovaný zhromažďovací priestor námestia pred OU
 • zeleň je navrhnutá menej ambiciózne, skôr v merítku záhradných úprav, nie mestotvornej zelene

Súťažné panely:

 

10. - 14. miesto ex aequo: návrh L- Gajdarik architekti, s.r.o.

Komentár poroty:

 • absentuje dostatočná plocha námestia, nedostatočná je diferenciácia navrhnutých plôch,
 • málo praktický návrh pre ďalšie využitie priestorov
 • dopravný návrh nedostatočne rieši neprehľadnosť dopravy

Súťažné panely:

 

Vylúčený návrh: návrh A  - Zippson s.r.o.

Komentár poroty:

Nebol hodnotený z dôvodu porušenia súťažných podmienok vo vzťahu k verejnému obstarávaniu

Súťažné panely:

 

Vylúčený návrh: návrh K - mejk s. r. o.

Komentár poroty:

Nebol hodnotený z dôvodu porušenia súťažných podmienok vo vzťahu k verejnému obstarávaniu

Súťažné panely:

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím