Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. jún 2022
0
2218

Výsledky súťaže: Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Územie s výmerou 124 ha neďaleko historického centra Košíc bude koncentrovať úrady a služby pre obyvateľov z celého Košického kraja.
Výsledky súťaže: Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Veľká urbanisticko-architektonická súťaž, ktorú vyhlásilo mesto Košice v decembri minulého roka pozná výsledky. Podľa slov predsedu poroty Petra Beňušku:

...Ide o snáď najvýznamnejšiu urbanistickú súťaž, ktorá bola na Slovensku vypísaná od vzniku samostatnej republiky...

Predmetom súťaže bol urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice - Hornád. Riešené územie vymedzuje zo severu Rampová ulica, zo západu okraj koľajiska hlavnej železničnej trate, z juhu Palackého ulica a križovatka Prešovská - Sečovská vrátane, z východu Prešovská cesta.

Celková výmera riešeného územia je 124 ha.

Do súťaže svoje návrhy odovzdalo 11 autorských kolektívov. V druhej etape hodnotila porota 6 súťažných návrhov. Hodnotiaca komisia v zložení: Peter Beňuška, Oleg Haman, Jakub Jakubík, Michal Chudík, Bohumil Kováč, Petr Kropp a Ladislav Kočiš rozhodla na zasadaní 13 a 14 júna nasledovne:


1. cena (30.000 €) - návrh F: Gogolák + grasse s.r.o.

Komentár k návrhu “F”:

Širšie vzťahy

 • širšie vzťahy sú zdokumentované kvalifikovane a prehľadne, najlepšie spomedzi všetkých návrhov
 • návrh veľkoryso nadväzuje na historický vývoj Košíc a vytvára predpoklad na zvýraznenie metropolitného významu mesta v budúcnosti.

Doprava

 • dobre zvládnuté väzby na širšie okolie mesta
 • veľmi kvalitné dopravné riešenie pre pešiu, automobilovú aj hromadnú dopravu
 • prezentovanie predĺženia Masarykovej ulice do územia je v návrhu málo čitateľné, javí sa komplikovane
 • návrh podceňuje vzťah ŽST a východnej časti riešeného územia, ale môže ho rozvíjať v ďalšom dopracovaní

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • jasná urbanistická koncepcia, ktorá umožní funkčnú flexibilitu a etapizáciu
 • návrh štruktúru vhodným spôsobom napája na historické štruktúry mesta a zároveň zhodnocuje územie okolia Hornádu v riešenom území
 • v južnej časti vo väzbe na ŽST navrhuje výškové stavby, čo bude akcentovať dané ťažisko
 • kompaktným riešením zástavby vytvára podmienky na intenzifikáciu, čo umožňuje rozvoľnenie priestoru pre rieku a zeleň
 • nábrežia sú dosť prírodné, bolo by ich možné doplniť aj o nábrežia mestského charakteru.
 • návrh uvažuje s rôznymi typologickými formami bytových domov

Verejné priestory

 • vhodne vytvára verejné priestory prerušovaním hmotovej línie navrhnutej pozdĺž železničnej trate
 • navrhuje náznaky nábrežnej promenády - v osi v blízkosti ŽST
 • verejné priestory sú zmysluplne a vyvážene diferencované pre jednotlivé časti územia
 • vo východnej časti adekvátne dotvára monumentálny verejný priestor pri areáli leteckej akadémie

Voda a zeleň

 • využíva potenciál rieky Hornád vytvorením ostrova a priľahlého mestského parku
 • pozitívne hodnotené je vytvorenie nádrží so sprievodnou zeleňou na hydromelioračnom kanáli zo sídliska Dargovských hrdinov
 • podrobne rieši rôzne formy zelene, vrátane komplexného riešenia ÚSES

Uzol - železničná stanica

 • navrhuje viaceré vhodné pešie prepojenia popod ŽST s rozvojovým potenciálom dopravného uzla metropolitného charakteru
 • návrh má potenciál, ktorý sa môže okolo ŽST rozvinúť, naznačuje prepojenia ale aj možnosť rozvoja na východnú stranu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • návrh je ekonomicky efektívny pri zachovaní veľkej časti územia nezastavaného – pre verejnú zeleň
 • je možná dobrá etapovitosť realizácie navrhnutého riešenia

 

2. cena (20.000 €) - návrh K: Zoidberg Projekt s.r.o.

Komentár k návrhu “K”:

Širšie vzťahy

 • širšie vzťahy sú prezentované veľmi schématicky
 • v II. etape súťaže nedopracované

Doprava

 • dopravná kostra je navrhnutá koncepčne správne
 • parametre dopravných komunikácií porota hodnotí ako zastaralý koncept „návratu automobilu do mesta“. 
 • správne trasovaná, ale šírkovo predimenzovaná je najmä priečna dopravná tepna (pokračovanie Masarykovej) v smere na sídlisko Dargovských hrdinov a jej napojenie na sever a juh
 • snaží sa transformovať Prešovskú ulicu na mestskú triedu s električkou

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • riešenie mestských priestorov dáva možnosť vybudovania metropolitného charakteru novej štvrte
 • navrhnutá štruktúra je silne mestotvorná,
 • štruktúra chápe budúci vývoj územia v čase, je flexibilná
 • umožňuje aj funkčné zámeny v blokovej zástavbe v budúcnosti,
 • situovanie výškových dominánt vhodne dopĺňa súčasnú panorámu Košíc

Verejné priestory

 • verejné priestory sú logicky zoradené za sebou a napojené na existujúcu štruktúru mesta
 • slabšou stránkou návrhu je vizuálna otvorenosť niektorých priamych verejných priestorov do obvodovej komunikácie pod terénnou hranou,
 • návrh nevyužíva potenciál rieky vytvoriť v niektorých polohách nábrežie mestského typu

Voda a zeleň

 • vhodne umiestňuje zeleň nie iba do parkov, ale aj do uličných priestorov
 • návrh nedopracoval úpravy toku Hornádu a upustil od parkových úprav pozdĺž rieky
 • snaha prinavrátiť vodu do pôvodného koryta mlynského náhonu v trase dnešnej Štefánikovej ulice sa javí ako ťažko realizovateľná

Uzol - železničná stanica

 • v urbanistickej štruktúre na juhu riešeného územia absentuje výraznejšia inklinácia ku železničnej stanici,
 • ZŠT akcentuje v navrhnutých výškach budov, no absentuje priame pešie prepojenie na nové centrum na pravom brehu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • základná štruktúra je realizovateľná, nadčasová, umožňuje prispôsobovať vývoj podmienkam
 • ekonomicky je návrh efektívny, poskytuje dostatok plôch pre rozvoj

 

3. cena (15.000 €) - návrh H: BETWEEN, Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Natália Marková, Tomáš Danko, Zuzana Mihalová

Komentár k návrhu “H”:

Širšie vzťahy

 • širšie vzťahy sú riešené dobre a logicky,
 • V-Z prepojenie - priečna os od dómu ku ŽST je dominantná
 • chýba prepojenie ďalej východným smerom na sídlisko Dargovských hrdinov

Doprava

 • má dostatok spojení s centrom Košíc, okrem južného prepojenia
 • rozšírenie AS sa javí ako funkčne vhodné, odbremeňuje centrum mesta
 • AS je nedostatočne skoordinovaná v kompozícii návrhu
 • električkový okruh je dobre navrhnutý, rozširuje električku s možnosťou napojenia na tramtrain technológiu
 • veľký prínos je hľadanie rozšírenia dopravného terminálu k Hornádu, čo podporuje ťažiskovú funkciu ŽST a rozvoj pešej komunikácie

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • rozloženie funkcií v území je navrhnuté prijateľne
 • urbanisticky návrh pôsobí mestotvorne, v časti územia zachováva parceláciu
 • návrh ponúka možnosť rozmanitosti urbanistickej štruktúry

Verejné priestory

 • dôsledne nepracuje so štruktúrou verejných priestorov
 • nedopovedaná sa javí myšlienka promenádnych priestorov pri rieke Hornád
 • Voda a zeleň
 • systém zelene nevytvára dostatočne silnú koncepčnú os v území, ktorá by bola vhodná a očakávaná

Uzol - železničná stanica

 • zo všetkých návrhov sa najviac zaoberá riešením ŽST
 • hľadanie novej polohy pre AS je správne, no navrhnuté riešenie zablokuje komunikáciu smerom na južnú stranu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • zachovaním niektorých objektov a pôvodnej parcelácie v časti riešeného územia návrh zvyšuje realizovateľnosť a umožňuje rozumnú etapizáciu
 • v návrhu je hustá zástavba, ale zbytočne nízka podlažnosť

 

4. miesto (odmena 5.000 €) - návrh B: MS architekti, s.r.o.

Komentár k návrhu “B”:

Širšie vzťahy

 • z hľadiska širších vzťahov si uvedomuje dôležitosť kontaktu s dómom sv. Alžbety
 • návrh podceňuje potrebu vyššieho počtu peších a cyklistických spojení riešeného územia s centrom mesta cez železnicu.

Doprava

 • zavádza električku do územia, čo je pozitívne hodnotené,
 • Masarykovu ulicu vhodne predlžuje, čím vytvára v území dopravnoobslužný okruh.
 • hlavná os automobilovej dopravy nevhodne rozdeľuje územie a evokuje rýchly priečny tranzit.
 • niektoré úseky električkovej trate sú z hľadiska obsluhy územia navrhnuté neefektívne.
 • platá pre vertikálnu segregáciu dopravy sa javia ako relatívne drahé riešenie.

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • navrhnutá urbanistická štruktúra je čitateľná a zrozumiteľná
 • riešené územie návrh rozdeľuje do troch samostatných celkov s rôznou mierou urbanity, medzi ktorými vytvára prírodné prostredie.
 • cesta v strede územia obklopená zeleňou netvorí charakteristické mestské prostredie.

Verejné priestory

 • vytvára silnú kompozičnú os s mestskou zeleňou
 • na mestský park nadväzuje mestský bulvár, táto väzba by viac svedčila lineárnemu parku o blok nižšie.

Voda a zeleň

 • pozitívom návrhu je vytvorenie nábrežných promenád mestského charakteru v južnej časti územia a možnosti zadržiavania vody v území.
 • veľkým pozitívom návrhu je, že využíva alternatívne zdroje energií
 • rozloha centrálneho parku je ale predimenzovaná a celé riešené územie tak stráca na urbanistickej kompaktnosti.

Uzol - železničná stanica

 • na úkor väzby na železničnú stanicu za jednu z  hlavných kompozičných osí vyzdvihuje väzbu na mestský park.
 • význam uzla stanice je v návrhu podcenený

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • návrh južného sektora dáva predpoklady pre 1. etapu realizácie. 
 • nedostatočne využíva kapacitu územia na rozvoj, má navrhnutý najnižší počet obyvateľov

 

5. miesto (odmena 5.000 €) - návrh A: Compass, s.r.o

Komentár k návrhu “A”:

Širšie vzťahy

 • nie sú riešené dostatočne, sú iba schematicky vložené do mapy, bez vyznačenia väzieb.

Doprava

 • dobré napojenie zo železničnej stanice
 • dobre navrhnuté prepojenie Masarykova – Furča
 • nadväzuje na založený dopravný systém v centre mesta a dokončuje vnútorný mestský okruh podporený električkou.
 • pešie prepojenia cez železničnú trať by mali viac reflektovať zástavbu v historickom centre mesta
 • navrhovanej hustote mestských blokov by svedčilo viac peších prepojení cez železničnú trať.

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • návrh aplikuje pomerne schematickú blokovú zástavbu, v ktorej absentuje artikulácia významnejších častí navrhnutej štruktúry vyššími stavbami.
 • nie je dostatočne jasné, kde je budúce centrum.
 • výstavba trochu stereotypná, bez akcentu, nereaguje na okolie a merítko.
 • umiestnenie výškových dominánt je navrhnuté citlivo.
 • navrhnutá výšková zonácia môže byť popretím princípu budovania centra.

Verejné priestory

 • absentuje jasnejšia diferenciácia verejných priestorov, napr. námestia, vnútorné parky a pod.
 • chýba identita miesta

Voda a zeleň

 • Hornád ako inundačné územie je nerealizovateľné, vytvára sa tým väčšia bariéra (dlhšie mosty a lávky) medzi blokmi zástavby (štvrťami)
 • prietok rieky územím je navrhnutý preexponovaným prírodným spôsobom, ktorý územie skôr rozdeľuje ako sceľuje.
 • nevytvára hodnotné prepojenia parkov a území zelene vo V-Z smere

Uzol železničná stanica

 • väzba na hlavnú železničnú stanicu je podcenená.
 • nezhodnocuje jej význam ako katalyzátora pre rast budúcej štvrte

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • návrh je efektívny v urbanistickej ekonómii, umiestňuje najviac obyvateľov
 • nerealizovateľné úpravy rieky Hornád
 • etapizácia predpokladá ako prvé riešenie okolia rieky Hornád, čo sa nejaví ako správny prístup, najprv by bolo dobré riešiť stanicu / dopravu, až potom rieku.

 

6. miesto (odmena 5.000 €) - návrh E: Ing. arch. Ivan Matys I.A.M. Projektová a obchodná kancelária

Komentár k návrhu “E”:

Širšie vzťahy

 • sú riešené schématicky, naznačujú iba pešie prepojenie východ-západ

Doprava

 • dopravná sieť sa nejaví ako adekvátna navrhnutému zaťaženiu územia
 • formálne nejasné vedenie komunikácie pri železnici,
 • absentujú prepojenia medzi novým a starým centrom.
 • električku vedie popod ŽST, čím vytvára viacúrovňový dopravný terminál

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • základný koncept je inšpirovaný vodnými kanálmi ako v Utrechte - ktoré sa ale javia ako netypické a lokálne nevhodné riešenie
 • zaoberá sa množstvom nedôležitých detailov.
 • v 1. etape návrh zaujal porotu svojím netradičným riešením, v 2.etape overil, že to nie je správne riešenie
 • organické pôdorysné formovanie blokov medzi kanálmi má v niektorých prípadoch za následok ich prílišné priestorové obmedzenie.
 • návrh nerozvinul myšlienku z 1. etapy – „mesto na vode“
 • expertimentálny, dekonštruktivistický urbanizmus, ktorý nerešpektuje odporúčania poroty z 1. etapy súťaže

Verejné priestory

 • verejné priestory návrh dostatočne neinterpretuje
 • za pobytové priestory sú považované mosty a pešie komunikácie pozdĺž kanálov, čo nie je správny prístup

Voda a zeleň

 • pri nízkych vodných stavoch sú nedosiahnuteľné minimálne sanitárne prietoky pri tak rozvetvenom toku.
 • dobré je hľadanie prepojenia mestského parku smerom na východ až do kopcov na Dargovských hrdinov.

Uzol - železničná stanica

 • uzol riešený schématicky, nezhodnocuje potenciál tohto uzla pre ďalší rozvoj urbanizácie územia

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • neaplikovateľné a technicky ťažko realizovateľné riešenie
 • ekonomicky nerealizovateľný návrh

 

Návrhy, ktoré nepostúpili do II. etapy súťaže:

Návrh C: Lukačovič architekti, s.r.o.

 

Návrh D: R.A.U. s.r.o

 

Návrh G: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.

 

Návrh I: LABANC.STUDIO s.r.o.

 

Návrh J: Nekonečno, s.r.o.

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty v II. etape súťaže:

Za podklady a spoluprácu ďakujeme Tomášovi Sobotovi.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím