Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. november 2016
0
1396

Výsledky XXII. ročníka medzinárodnej súťaže o najlepší urbanistický projekt - ocenené aj práce z FA STU

V novembri boli na pôde fakulty architektúry ČVUT vyhlásené Výsledky 22. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže o najlepší urbanistický projekt.
Výsledky XXII. ročníka medzinárodnej súťaže o najlepší urbanistický projekt - ocenené aj práce z FA STU

Súťaž organizuje Ústav priestorového plánovania fakulty architektúry ČVUT v Prahe pod záštitou Asociácie pre urbanizmus a územné plánovanie. Sponzorsky sa na súťažných cenách, odmenách a nákladoch spojených s vystavením prác pravidelne podieľajú Partnerské vysoké školy - Stavebná fakulta a Fakulta architektúry ČVUT v Prahe, Fakulta architektúry VUT v Brne, Fakulta architektúry STU v Bratislave a Fakulta architektúry Politechnika Wrocławska vo Vroclavi.

V tomto ročníku bolo hodnotených celkom 40 prác - 21 projektov pochádzalo Z ČVUT v Prahe, z toho 15 z Fakulty architektúry a 6 zo Stavebnej fakulty, 7 návrhov z FA STU v Bratislave, 11 z FA VUT v Brne a 2 z Technickej univerzity vo Vroclavi.

Porota rozhodovala v zložení: Ing. arch. Kateřina Margoldová (magistrát mesta Kladna), Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD. (praktizujúca architektka v odbore územné plánovanie), Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (programový riaditeľ medzinárodného festivalu konferencie reSITE), Ing. arch. Jan Auerbach (architekt, člen spolku Idealisté.cz), Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU v Bratislave), Doc. Ing. arch. Karel Havliš (FA VUT v Brne), dr. inž. Wawrzyniec Zipser (FA TU Wroclaw) Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. (FSV ČVUT v Prahe). Predsedom komisie bol zvolený Ing. arch. MgA. Osamu Okamura.

V prvom kole bola hodnotená najmä invencia a nové prístupy k riešeniu urbanistických problémov, v druhom kole sa hodnotila kvalita a prepracovanosť práce vrátane grafickej prezentácie. V tomto ročníku boli zastúpené rôznorodé urbanistické problémy. Ocenené boli prestavby rozsiahleho územia mesta, návrhy nových urbanistických celkov aj celková stratégia rozvoja mesta.

Sekretár súťaže Ing. arch. Vít Řezáč vyzdvihol vzrastajúci záujem študentov zo všetkých zúčastnených škôl a význam študentských súťaží všeobecne. Študenti tak získavajú cennú spätnú väzbu, ktorá im môže uľahčiť nielen ďalšie štúdium na vysokej škole, ale tiež orientáciu v praktických aspektoch urbanizmu ešte pred nástupom do praxe. Porotci sa zhodli na vzrastajúcej kvalite prihlásených prác.

Ocenené práce:

1. cena : New Vysočany
David Oskarsson
FA ČVUT Praha, Ústav prostorového plánování, Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Hodnotemie poroty: 

"Současná podoba území není příliš pobytově atraktivní. Rozsáhlé průmyslové areály se střídají s menšími obytnými okrsky. Okolí stanic metra neodpovídá jejich důležitosti pro čtvrť. Oblasti celkově chybí lidské měřítko. Porota ocenila promyšlený návrh uliční síťě, která plynule navazuje na stávající komunikace a vytváří pro pražské čtvrtě charakteristickou blokovou strukturu. Autor zároveň vhodně pracuje s měnící se hustotou výstavby směrem k lokálním centrům – stanicím metra a dalším vstupům do území a s rozdílnou hierarchií komunikací. Podél Rokytky navrhuje rozsáhlý park a budovy pro sport, které dávají lokalitě novou přidanou hodnotu. Porota také ocenila zachování industriálního charakteru čtvrti a zapojení do kontextu místa. Porota kladně zhodnotila i navrhovanou účelnou etapizaci přestavby. Počínající kultivací veřejného prostoru v okolí stanic metra a pokračující vytvořením centrálního parku a přestavbou průmyslových areálů na obytné okrsky. Rozvoj území je koncipován reálně a s citem pro vznik sociálně i infrastrukturně udržitelné čtvrti. Návrhu chybí podrobnější analýza dopravní obslužnosti, nicméně je z něj čitelné, že by to neměl být zásadní problém."

 

2. cena: Poveglia - Univerzitný ostrov v Benátskej lagúne
Matěj Jindrák
FA VUT Brno, Ústav urbanizmu, Ing. arch. Ján Foretník, PhD.

Hodnotenie poroty:

"Presentovaná práce je autorovým soutěžním návrhem mezinárodní soutěže. Již samotná volba účastnit se soutěže vyjadřuje humánní postoje autora, vyjadřující aktivní protest iniciátorů soutěže proti vzniku uzavřeného soukromého komerčního ostrovního resortu. Prostorový koncept v sobě skrývá racionální i emotiv-ní hlediska. Aktivní stavební programy novostaveb univerzity jsou situovány racionálně na molech v moři podle „benátských principů“. Opuštěné areály ostrovních „brownfields“ jsou šetrně transformovány a využity pro plošně náročná zařízení pro kulturu, sport, volný čas a parky. Lapidárnost prostorového konceptu respektuje zadaný stavební program, současně ale vyjadřuje pietu k pohnutým osudům ostrova. Vedle myšlenkového obsahu je třeba ocenit i kreativní formu zpracování."

 

3. cena: Brest lokalita Krasny dvor, Bielorusko
Zuzana Vlžáková, Matěj Šalát
FA STU Bratislava, Doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.

Hodnotenie poroty:

"Mesto Brest je postavené na radiálno-okružnom systéme a delení urbanistickej štruktúry na tri základné zóny: centrálna, stredná a periférna. Riešené územie, lokalita Krasny Dvor, sa nachádza v periférnej zóne, na ploche nefunkčného vojenského areálu, ktorá je zo severu ohraničená riekou Muchanec a mestskou ra-diálou. Koncepcia návrhu spočíva vo vytvorení urbanistickej štruktúry, ktorá v harmonickom spolužití integruje okolité lesy a početné vodné plochy. V zmysle súťažných podmienok »ISOVER« sa riešia vymedzené bloky, ktoré zahŕňajú rezidenćnú funkciu so základnou občianskou vybavenosťou a službami. Navrhnutá štruktúra sa nesie v duchu podmanenia sa pešiemu pohybu návštevníka a rezidenta, ktorý je po jednotlivých trasách navádzaný od uzlových štruktúr s občianskou vybavenosťou a k ukľudneným priestorom s vodnými plochami, ktoré poskytujú širokú paletu relaxu. Každá z uzlových štruktúr je podporená dominantami, slúžiacimi na lepšiu orientáciu v priestore. Celý návrh je riešený v súlade s energeticky efektívnym modulovým prístupom a je vhodne integrovaný do zastavaného územia mesta Brest, s prihliadnutím na klimatické podmienky v území a regionálny kontext mesta. Prínosom práce je úprava, súťažou ISOVER zadaných, di-menzií jednotlivých zberných a obslužných komunikácií, hlavne mestskej radiály, ktorú autori vnímajú ako mestský bulvár, poskytujúci nekomplikovaný, zážitkový prejazd územím. Porota ocenila zaujímavé riešenie priečnych zelených peších trás, ktoré narúšajú prísne pravouhlú dopravnú kostru celej štruktúry."

 

Odmena: Klatovy - Hradební okruh
Jan Matoušek
FA ČVUT Praha, Ústav navrhovania I, Ateliér Novotný - Koňata - Zmek

Hodnotenie poroty:

"Projekt v poměrně stabilizované urbanistické struktuře obvodu historického jádra Klatov identifikuje nedokončená místa s dosud nevyužitým potenciálem. Za přínosné a podnětné považujeme, že se projekt zabývá celým hradebním okruhem i jeho vztahem ke svému okolí. Jednotlivé intervence pro oživení obvodu his-torického jádra města tak projekt vhodně tematicky diferencuje a významově hierarchizuje. Důraz je přitom kladen na zlepšení orientace a zvýšení atraktivity důležitých vstupů k centru. Projekt navrhuje dotvoření struktury zástavby a organizace veřejných prostorů hradebního okruhu. Novou zástavbou definuje nové prostory. Respektuje přitom poslání urbanistické úlohy, když ponechává dostatek volnosti pro další podrobné architektonické řešení jednotlivých staveb i veřejných prostorů."

 

Odmena: Trnava - Paulínska ulica (rekonštrukcia verejného priestoru)
Patrik Baxa
FA STU Bratislava, Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.

Hodnotenie poroty:

"Základná koncepcia návrhu spočíva v obnovení kompaktnosti zástavby, vložením nových objektov s atraktívnym parterom. Zredukovaním dynamickej aj statickej dopravy, sa vytvára kvalitná pešia zóna, doplnená nízkou aj vysokou zeleňou, ktorá navodzuje priaznivejšiu mikroklímu a spríjemňuje verejné prostredie. Dôležitým prvkom urbanistického návrhu ulice je náznaková rekonštrukcia pôvodného vodného toku, ktorý sprevádza návštevníka celým líniovým priestorom a dotvára jeho atmosféru. Spoločenskú funkciu ulice dopĺňajú navrhované prevádzky, centrálne pódium a v južnej časti ulice kryté miesto určené na výstavy ale-bo trhy, ako pripomienka pôvodného, zaniknutého trhoviska. Malá architektúra, aj navrhnutý mobiliár sa nesú v duchu minimalizmu a sú vhodne zakomponované do pamiatkového prostredia. Práca má prehľadnú štruktúru od podrobne spracovanej analytickej časti, ktorá skúma historický vývoj verejného priestoru, vzťahy a väzby v rámci užšieho centra mesta, až po podrobne vyhodnotené problémy, konflikty a potenciály. Ideový návrh je založený na podpore vitality zažívania priestoru návštevníkmi. Porota ocenila komplexnosť práce od analýz, cez návrh až po projekt stavby. Zároveň však konštatovala, že rezervy v predloženom návrhu, sú vo výraznejšom uplatnení moderných architektonických prvkov v pamiatkovom prostredí."

 

Odmena: Stratégia pre mesto Mikulov, Hmota, priestor a človek
Eliška Lichtnerová, Tereza Koudelková, Martina Čulenová
FA VUT Brno, Ústav urbanizmu, doc. Ing. arch. Karel Havliš

Hodnotenie poroty:

"Urbanistický projekt Mikulov – hmota – prostor – člověk je kvalitní ukázkou pečlivé a citlivé práce s prostorem. Studentky provedly náročnou analýzu prostředí Mikulova v četně jeho slabých stránek a potenciálu. Součástí analýz byla komunikace s obyvateli města. Následně zpracovaly manuál jednotlivých lokalit s variantními návrhy řešení. Komise shledala některá detailnější architektonická řešení sporná, avšak vzhledem k povaze práce, tedy urbanistického projektu, se tento nedostatek jeví jako podružný. Naopak bylo oceněno citlivé vnímání lokality a poctivost, s jakou byla provedena analytická část práce a snaha o maximální zapojení navrhovaných opatření do kontextu daného místa. Dále byla porotou pozitivně hodnocena vysoká grafická úroveň a přehlednost, s jakou byl projekt zpracován. Práce je ukázkou kvalitně zpracovaného dokumentu, který může být vhodnou pomůckou pro řešení problémových míst obce, nakládání s veřejným prostranstvím, rozvíjení potenciálu obce a tím poskytnout obecní samosprávě vhodné a srozumitelné vodítko."

Bližšie informácie nájdete na Facebookovom profile súťaže

Text: Ing. arch. Zuzana Krmelová, grafická koordinátorka súťaže
Podklady: Ing. arch. Zuzana Krmelová

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím