Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. január 2020
0
2646

Výsledky súťaže: Revitalizácia lokality „Snežienka“

Ocenené a odmenené návrhy.
Výsledky súťaže: Revitalizácia lokality „Snežienka“

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlásila v októbri 2019 ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh najvhodnejšieho riešenia oživenia bývalej výletnej reštaurácie Snežienka a jej bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička, vrátane napojenia na údolnú stanicu lanovky na Kamzík.

Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, víťaza vyberala súťažná komisia z 13 odovzdaných návrhov. Porota v zložení: Ing. arch. Peter Vaškovič  (predseda poroty), Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. a Mgr. Martin Vlačiky, PhD. odporučila vyhlasovateľovi súťaže, aby vyzval na spoluprácu pri realizácii revitalizácie lokality Snežienka autorov víťazného súťažného návrhu. Poradie súťažných návrhov bolo určené nasledovne: 

 

1. cena - súťažný návrh 10
Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
Odmena: 3 000€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili vysokú kvalitu urbanistického a architektonického riešenia nového objektu Snežienky a nadväzných verejných priestorov. Významným faktorom ocenenia návrhu bolo, že návrh ponúkol vytvorenie „ikonickej architektúry“, t. j. reprezentatívneho objektu, ktorý by bol jasne identifikovateľný s lokalitou Snežienka.

Členovia poroty ocenili aj navrhnutú formu nového objektu, jej vlastné, identické, hmotovo-priestorové riešenie, nadväzuje na existujúci objekt dolnej stanice lanovky, pričom navrhnutá nová terasa prepája obe stavby do kompaktného harmonického architektonického celku.

Jednoznačne a principiálne oceneným bol návrh „horizontality“ navrhnutej novej terasy, ktorá by, okrem komunikačných možností a príležitostí, ponúkla aj možnosti ochrany návštevníkov pred nepriazňami počasia.

Členovia poroty vyzdvihli aj prevádzkové súvislosti návrhu a riešenie navrhnutého nového objektu Snežienky ako drevostavby, t.j. stavby založenej na návrhu nosných i nenosných konštrukcií na báze kvalitných drevených prvkov a materiálov. Navrhnuté riešenie drevostavby môže významným spôsobom eliminovať potenciálne negatívne vplyvy realizácie stavby na okolité prírodné prostredie (drevostavba môže byť realizovaná ako „skladačka“ prvkov zhotovených mimo lokality realizácie).

Členovia poroty vyjadrili obavu, že navrhnutý objekt so svojím zázemím môže byť vzhľadom na svoje materiálové riešenie finančne náročnejší na vlastnú realizáciu.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizáie:

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Libreto:

 

2. cena - súťažný návrh 5
Ing. arch. Zuzana Benková, Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Tomáš Lučkanič
Odmena: 2 000€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili urbanistické a architektonické kvality návrhu, ktorý prináša návrh otvoreného konceptu dvoch samostatných objektov a návrh úplne nového verejného priestoru, prírodného amfiteátra v bezprostrednom zázemí novej Snežienky, orientovaného do kľudovej prírodno-oddychovej polohy, resp. do polohy nadväzujúcej na lesný masív Malých Karpát.

Architektonický výraz navrhnutej stavby, vrátane jej materiálového riešenia, sú primerané širšie vnímanej lokality Snežienka.

Prínosom do diskusie o budúcnosti Snežienky je návrh, aby boli oddelené, resp. prevádzkovo, ale aj priestorovo a hmotovo odčlenené funkcie verejných služieb (informačné centrum so zázemím ako prístavba k objektu dolnej stanice lanovky) od komerčne využívateľných a zhodnotiteľných priestorov (zariadenia verejného stravovania, viacfunkčná miestnosť so zázemím, atď., ako samostatný objekt).

Problémom návrhu je veľký objem a zložité dispozičné riešenie nového objektu Snežienky. Čiastočná redukcia objemu tohto objektu, resp. úprava jej priestorového umiestnenia, by mohla vyriešiť aj kompozičný problém stiesneného vstupu do navrhnutého prírodného amfiteátra.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácie:

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Sprievodná správa:

 

3. cena - súťažný návrh 3
Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. František Dorko, Bc. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. Pavol Vodkerti, Ing. arch. Marek Kľučár
Odmena: 1 000€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili návrh nových verejných priestorov v zázemí nového objektu Snežienky a návrh objektu „prívetivého“ k jeho návštevníkom, ktorý by mohol poskytnúť svojím návštevníkom viacero možností trávenia voľného času.

Členovia poroty pozitívne hodnotili variabilitu navrhnutého dispozičného riešenia objektu, najmä priestoru viacúčelovej sály, a tiež plošnú a ekonomickú (tým pádom aj energetickú) efektivitu celého návrhu; pričom rozsah lokalitného programu bol v návrhu dodržaný.

Problémom, ktorý sa však dá riešiť, môže byť návrh viacerých schodísk, resp. bariérových prístupov k niektorým prevádzkam či obslužným celkom.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.1

Vizualizácie:

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Libreto:

 

Odmenené návrhy:

Súťažný návrh 1
Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Soňa Havliková, Ing. arch. Alena Tokovicsová, Ing. arch. Zuzana Lauková Závodská
Odmena: 600€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili koncepčný prístup návrhu, ktorý jednoznačne a jasne oddelil (priestorovo, hmotovo i prevádzkovo) návrh novostavby Snežienky od objektu dolnej stanice lanovky. V predmetnom návrhu objekt dolnej stanice lanovky zostal „očistený“, bez prístavieb a dostavieb, čím mu bola priznaná vlastná technická a architektonická identita.
Navrhnuté riešenie novostavby Snežienky však s budovou lanovky architektonicky ani hmotovo nekorešponduje.

Slabinou návrhu je nedostatočné riešenie priľahlých verejných priestorov, ktoré nenesú potrebnú kompozičnú kvalitu a predstavujú skrytý problém urbanistického riešenia návrhu.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Libreto

 

Súťažný návrh 8
2M ateliér architektúry, s.r.o., Ing. arch. Miroslav Michalica, Bc. Tomáš Pozdech
Odmena: 600€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili inovatívny koncepčný prístup návrhu, ktorý sa jednoznačne vymedzil voči potenciálne predpokladaným a očakávaným návrhom svojím úplne odlišným hmotovo-priestorovým riešením.
Dolná stanica lanovky je v návrhu exponovaná do podoby solitéru technickej stavby.

Problematickým prvkom návrhu je samotný jednotiaci element urbanistického konceptu v podobe navrhnutej pešej lávky, vedenej nad povrchom terénu, „vo vzduchu“, ktorá nemá z prevádzkového a ani funkčného hľadiska žiadne opodstatnenie.

Navrhnutému konceptu chýba aspoň základný návrh architektonického a materiálového riešenia objektov, t.j. možno ho považovať za ideový návrh, ktorého realizácia by si pravdepodobne vyžiadala viacero kompromisov.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Sprievodná správa

 

Súťažný návrh 2
Ing. arch. Monika Molnárová, Ing. arch. Stanislav Mokrý, Ing. arch. Jana Raticová
Odmena: 600€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili prístup návrhu, ktorý jednoznačne preferoval realizovateľnosť stavby a minimalizáciu nákladov na jeho realizáciu aj za cenu ústupkov z optimálneho urbanistického, architektonického a funkčno-prevádzkového riešenia.

Samotné architektonické riešenie však nie je dostatočne reprezentatívne pre lokalitu Snežienka, ako jedného z ťažiskových území, resp. priestorov Hornej Mlynskej doliny. Navrhnutý objekt „neladí“ s okolitým prírodným prostredím a ani architektonicky nenadväzuje na objekt dolnej stanice lanovky.

V návrhu je významne podcenené riešenie verejných priestorov.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Libreto:

Zoznam ostatných hodnotených súťažných návrhov a ich autorov:

  • súťažný návrh „4“ Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
  • súťažný návrh „6“ Akad. Arch. Ján Mišík, Bc. Martin Mišík
  • súťažný návrh „7“ Ing. arch. Jaroslava Janštová, Ing. arch. Pavelčák
  • súťažný návrh „9“ Ing. arch. Pavol Čechvala, Ing. arch. Ivana Jablonská, Ing. arch. Oskar Mészár, Ing. arch. Matúš Slamka, Ing. arch. Radka Slaná
  • súťažný návrh „11“ Ing. arch. Ivan Kolenič, CSc.
  • súťažný návrh „12“ Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD., Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, Ing. Marína Kotiv, Ing. Martin Poliak, Ing. Lukáš Vargic
  • súťažný návrh „13“ Ing. arch. Filip Bránický, Ing. Nora Naddourová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing. arch. Ing. Roman Ruhig

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím