Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. júl 2022
1
10672

Výsledky súťaží návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Hľadanie optimálnej formy adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia.
Výsledky súťaží návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Vyhlásenie výsledkov súťaží návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Typ „ŠTVOREC“

Typ „KOCKA“

Typ „ORAVA“

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila v apríli 2022 tri samostatné ideové architektonické súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene.

Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „štvorec“ bolo prihlásených 7 návrhov. Do súťaže na typ „kocka“ bolo prihlásených 5 návrhov. Do súťaže na typ „Orava“ boli prihlásené 3 návrhy.

 

Porota v zložení Nora Vranová (predsedníčka poroty), Pavel Paňák, Kornel Kobák, Ľubica Šimkovicová a Matej Kerestúr (za vyhlasovateľa) rozhodli na spoločnom hodnotiacom zasadnutí 7. 7. 2022 o udelení cien nasledovne:

 

Typ „štvorec“:

1. cena (5000€):
DOXA s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Maroš Mitro;
Spoluautor: Ing. Tomáš Haburaj

Komentár poroty:

Vedome pracuje s dispozíciou kríža, ktorá je základnou a najsilnejšou črtou typového domu „štvorec“. Detail rímsy je riešený citlivejšie ako u iných návrhov. Ponúka zaujímavú cenu realizácie prestavby. Otázna je tepelno-energetická stránka návrhu. Ráta sa s tepelným čerpadlom, no zároveň v strede dispozície je umiestnená pec, ktorá vykúri všetky izby. Ako pozitívne sa hodnotí aj pridaný priestor nevykurovanej zimnej záhrady, ktorý zlepší komfort bývania v dome aj bez navýšenia energií.

 

2. cena (3000€): Ing. arch. Michal Pršo
Autor návrhu: Ing. arch. Michal Pršo

Komentár poroty:

Návrh pôsobí súčasne a jednoducho, zbytočne nenavyšuje objemy pôvodného domu a aj na pomerne malom pôdoryse rieši funkčnú a úspornú dispozíciu (vhodnú aj pre štvorčlennú rodinu). Strešné okno presvetľuje centrálny obytný priestor, čím využíva prirodzené osvetlenie. Návrh ponúka zároveň dobrý vzťah so záhradou pridaním novej konštrukcie so zelenou strechou. Svetlo-tepelnú ochranu rieši pomocou markízoroliet (vyklápacie rolety), čo je vnímané ako pozitívne, nakoľko sa jedná o úsporný zásah do konštrukcie domu. Návrh sa tiež zaoberá recykláciou materiálov. Energeticky sa javí tento návrh ako zastaralý, pretože používa plynový kotol v kombinácii so solárnymi kolektormi.

 

3. cena (2000€): Ing. arch. Andrej Kocian
Autori návrhu: Ing. arch. Andrej Kocian; Ing. arch. Zuzana Benková

Komentár poroty:

Návrh pôsobí pohodovo – jedná sa o návrh, ktorý môže byť realizovaný na etapy, svojpomocne, za plnej prevádzky domu. Nevyužívaním podkrovia nevzniká problém s prehrievaním (čo býva u týchto typov domov problém). Jedná sa o jeden z mála hodnotených návrhov, ktorý tematizuje otázku chladenia domu v horúcich mesiacoch. Navrhovaná prístavba domu – terasa – je výrazovo čitateľná ako nová konštrukcia, čo odkazuje na historický fenomén pristavovania rôznych adícií k domom typu „štvorec“. Pridaný „gánok“ sa javí ako dobrý ale nedostatočne využitý prvok, nakoľko sa jedná o veľkú konštrukciu len pre potreby funkcie tienenia. 

 

4. miesto - odmena (400 €): ER Atelier s.r.o.
Autori: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.;Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Komentár poroty:

Návrh ponúka prepracovaný projekt a premyslený energetický koncept. Technicky sa venuje všetkým požadovaným témam. Prepracovanie návrhu však išlo na úkor celkovej kvality domu. Prínos udržateľnosti v návrhu nie je výrazný. Prvok zasypávania základov je zaujímavý, ale celkové proporcie domu sa týmto nevhodne deformujú. Dispozícia sa priviera voči záhrade. Rímsa ako jediný detail pôvodného domu je nahrubo zateplená, čím tento detail stráca svoju estetickú hodnotu.

 

5. – 7. miesto - odmena (200 €): Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
Autorky: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD., Ing. arch. Peter Jacko

 

5. – 7. miesto - odmena (200 €): Ing. arch. Soňa Havliková
Autorky: Ing. arch. Soňa Havliková; Ing. arch. Veronika Vojteková 

 

5. – 7. miesto - odmena (200 €): Ing. arch. Lukáš Ildža
Autori: Ing. arch. Lukáš Ildža; Ing. arch. Daniel Marinica

 

 

Typ „kocka“:

1. cena (5000 €): ER Atelier s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Komentár poroty:

Návrh je dobre prepracovaný. Pozitívom návrhu je najmä jeho práca s dispozíciami. Vzťah záhrady a obytnej zóny domu je vhodne riešený. Hendikepom tohto konkrétneho zadania bola problematická orientácia pôvodného domu, kedy je záhrada orientovaná na sever. Tento návrh sa s problémom dobre vysporiadal. Dispozične vhodne je v návrhu riešené aj 2. nadzemné podlažie. Vytknúť sa dá len absencia vyriešenia pôvodnej garáže vo vykurovanom objeme domu, čo sa javí v súčasnosti ako nevhodné riešenie. Zároveň návrh ignoruje strechu a nijak ju nevyužíva. Výraz domu je kultivovaný, uplatniteľný aj v opakovanom rade (ako to naznačuje vizualizácia), avšak zateplenie domu nie je navrhované citlivo a vytvára dojem zbytočne hrubých stien pri malom rozpone.

 

2. cena (3000 €): Ing. arch. Lukáš Blana
Autor návrhu: Ing. arch. Adam Benčo; Ing. arch. Lukáš Blana

Komentár poroty:

Návrh sa javí ako konzervatívny, zachovávajúci pôvodný charakter domu. Pridané konštrukcie k domu sú elegantné a účelné. Odhadované náklady na realizáciu obnovy sa javia ako realistické. Technická stránka návrhu je premyslená. Prednú „masku“ a výraz domu do ulice sa snaží návrh zachovávať, no koncepcia zatepľovania v detailoch je nesúrodá. Niekde návrh berie ohľad na pôvodný charakter a proporcie a na inom mieste ho ignoruje. Výrazným negatívom v dispozícii domu je absurdné umiestnenie toalety do stredu obytného priestoru na 1. nadzemnom podlaží. 

 

3. cena (2000 €): studio 23 – Ing. arch. Peter František Baroš
Autori návrhu: Ing. arch. Peter František Baroš; Ing. arch. Daniela Mačuhová

Komentár poroty:

Návrh vyznieva presvedčivo, racionálne a je dobre realizovateľný. Dispozične je riešený konzervatívnym spôsobom a nezasahuje veľmi do pôvodného usporiadania. V kontexte Plánu obnovy a odolnosti tak presúva investície skôr na opatrenia k prvkom ako je zelená strecha (čo má vplyv na chladenie domu). Technicky návrh rieši očakávané náležitosti. Zateplenie domu je navrhované zaujímavo, vytváraním akýchsi ustúpených rohov – „zubov“ a zbiehanými stenami, čo vyznieva citlivejšie ako u iných návrhov. Otvorenie sa domu voči záhrade prostredníctvom gánku na bočnej strane domu však vytvára len minimálne prepojenie obytných častí domu so záhradou.


4. miesto - odmena (400 €): Ing. arch. Katarína Siváková
Autorky: Ing. arch. Katarína Siváková; Ing. arch. Michaela Pivonková

Komentár poroty:

Návrh je dobre prepracovaný po technickej stránke. Ako jediný napríklad riešil problematiku šedej vody. Otázne sú uvádzané predpokladané náklady na realizáciu obnovy. Jedným z legitímnych prístupov obnovy domu týchto domov je zachovanie len kostry pôvodného objektu a vytvorenie nového domu, avšak v tomto prípade je otázny prínos takéhoto postupu. Novo navrhovaný dom má len málo spoločné s pôvodným domom. Navyše všetky problematické aspekty zadania návrh úplne odstránil. Ako výrazné zlyhanie návrhu sa javí aj otočenie orientácie domu o 180 stupňov oproti zadaniu. Napriek tomu porota odporúča oceniť návrh ako príklad dobrej praxe pre domy typu „kocka“, ktoré sú orientované južnou stranou do záhrady.


5. miesto - odmena (200 €): Ateliér Svobodová Blaha
Autori: Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha; MgA. Anna Svobodová; Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran; Bc. David Budil

 

 

Typ „Orava“:

1. cena (5000€)
Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Komentár poroty:

Návrh vyznieva poeticky, koncepčne a autorsky dotiahnutý. Navrhovaná zimná záhrada má pridanú hodnotu – predlžuje obdobie možného pobytu v exteriéri v chladných oblastiach Oravy. Návrh estetizuje pôvodné prvky domu. Ľudová architektúra riešila stret strechy a steny delikátne, čo však v 70. rokoch 20. storočia nahradila pomerne surová prax oplechovania / obytia tatranským profilom týchto detailov. Návrh túto prax priznáva a berie ju ako súčasť novodobej tradície, čo porota oceňuje. Low-cost princípy návrhu sú navrhované umne a pridávajú dome na hodnote. Návrh je prepracovaný aj po technickej stránke, ráta s využitím obnoviteľných materiálov, vhodne umiestňuje sudy na zadržiavanie dažďovej vody, má prepracovaný energetický koncept. Návrh neobsahuje pôdorys suterénu a vo viacerých aspektoch nie je dopovedaný.

 

Zvýšená 3. cena ex aequo (2500€): ER Atelier s.r.o.
Autor návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Komentár poroty:

Návrh je kvalitne spracovaný a technicky prepracovaný. Výrazovo pôsobí príťažlivo, avšak nelokálne a pôvodný výraz domu sa stráca. Návrh má tendenciu „dizajnovať“ každý element, čo zároveň môže byť inšpiratívnym katalógom riešení pre majiteľov podobných domov. Materiálový a energetický koncept návrhu je dôsledne spracovaný, čo má za následok vyššie náklady na realizáciu obnovy domu. Zaujímavým prvkom návrhu je riešenie styku strecha/stena. Pridaná zimná záhrada je vhodným architektonickým prvkom predlžujúcim krátke teplé ročné obdobie na severe Slovenska.

 

Zvýšená 3. cena ex aequo (2500€): DOXA s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Maroš Mitro;
Spoluautor: Ing. Tomáš Haburaj

Komentár poroty:

Pozitívom návrhu je jeho triezve prevedenie. Návrh očistil dom od pôvodnej vstupnej prístavby a tým eliminoval prebytočný objem. Jeho hodnota spočíva práve v skromnej ambícii do domu zasahovať. Pre ľudí s obmedzenými finančnými prostriedkami ponúka kvalitný návod, ako dom tohto typu obnoviť rozumne. Návrh preto spĺňa očakávania zadania podľa Plánu obnovy a odolnosti. Zásahy do dispozície reagujú na súčasné požiadavky na otvorený koncept obytného priestoru. Návrh by však mohol byť detailnejšie prepracovaný a v niektorých aspektoch sa javí ako nedopovedaný.

 

Komentár poroty k súťažiam:

Možno konštatovať, že predložené návrhy naplnili očakávania zadania a úroveň návrhov bolo vysoká aj napriek nižšiemu počtu súťažiacich. Pre hodnotenie návrhov bolo smerodajné, ako sa vysporiadali s neľahkými úlohami charakteristických špecifík týchto domov, ako je napríklad umiestnenie úrovne prízemia o 1 - 1,5 m nad terénom; práca s pôvodnými dispozíciami a to najmä ich vzťah k záhrade, ktorej spôsob využitia sa od doby vzniku týchto domov pretransformoval z pracovného na oddychový; miera nových výrazových prostriedkov, detailov a vstupov do charakteristických čŕt pôvodnej architektúry; a technické parametre navrhovaných riešení. Na rozdiely užívania domov

v minulosti a dnes účastníci reagovali rôznymi prístupmi. V návrhoch boli čitateľné dispozície pre rôzne typy užívateľov – od maximalizovania počtu užívateľov až po veľkorysejšie dispozície pre páry. Na niektorých návrhoch porota oceňovala aj prístup zmenšenia celkového vykurovaného objemu domov. Veľa návrhov sa tiež zaoberalo zväčšovaním okenných otvorov a ich vhodným tienením.

Za nedostatky porota považovala chýbajúce detaily a popisy a tiež niektoré nedoriešené technické aspekty návrhov, ako napríklad využívanie tepelných čerpadiel či fotovoltaických panelov, ktoré však v návrhoch neboli artikulované architektonickými prostriedkami (napr. riešenie umiestnenia vonkajších jednotiek a pod.).

Súťaž vhodne ukázala, ako sa dá pracovať s kvalitnou archetypálnou architektúrou rodinných domov z druhej polovice 20. storočia a to v súvislosti so zmenami spôsobu ich užívania a tiež v spojitosti s výzvami, ktoré priniesla klimatická zmena. Kladne hodnotené boli najmä tri rôzne architektonické prístupy v podobe ohľaduplnej úspornosti zásahu, (dô)vtipnej inovatívnosti návrhu a v celkovej obnove bez kompromisov. Niektoré návrhy predstavovali prienik týchto prístupov. Nepravdivé prílepky a pretvorenia nemali v očiach poroty šancu ani s najmodernejším technologickým riešením.

Pre úspech snáh na podporu obnovy fondu starších rodinných domov je potrebné, aby sa záujem vlastníka stretol s dobrou znalosťou tejto problematiky u architekta. Súťažné návrhy ukazujú, že
(mladí) architekti majú know-how a dokážu týmto stavbám vrátiť ich hodnoty. Vzhľadom na pozitívny výsledok súťaží by bolo vhodné uvažovať o pokračovaní podporných snažení, ktoré dokážu ukázať cestu nielen vlastníkom, ale aj architektom.


Zápisnica zo súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
typ „ŠTVOREC“:

 

Zápisnica zo súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
typ „KOCKA“:

 

Zápisnica zo súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
typ „ORAVA“:

Za podklady ďakujeme Rei Dilhofovej a SKA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím