Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. február 2024
24
3577

Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolen - výsledky súťaže

Spomedzi 20 súťažných návrhov zvíťazil koncept architekta Petra Pagáča.
Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolen - výsledky súťaže

Mesto Zvolen vyhlásilo v októbri minulého roku súťaž na rekonštrukciu plavárne z roku 1956, ktorá je na hranici životnosti. Samospráva v minulosti uvažovala o výstavbe novej plavárne. Napokon sa však rozhodla pre hĺbkovú modernizáciu tej súčasnej. Nový lokalitný program zahŕňa relaxačný bazén s vodnými atrakciami a detský bazén. Má pribudnúť aj hala s desaťdráhovým 25-metrovým plaveckým bazénom a možnosť vonkajšieho kúpania.

Do súťaže sa zapojilo 20 autorských kolektívov, pričom jeden bol výlúčený z ďalšieho hodnotenia. 

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Štefan Polakovič, Martin Paulíny, Beáta Mikušová, Danica Turčanová a Miloš Šovčík rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. cena (17 900 €) -  návrh č.11  
OLEGSSON & PARTNER s.r.o., Prachatická 2466/4, 960 01 Zvolen

Autor: Ing. arch. Peter Pagáč

Komentár poroty:

Víťazný súťažný návrh je komplexným pohľadom na to, ako narábať s existujúcou substanciou rozmyslene, so snahou pripojiť sa k existujúcej, kvalitnej architektúre, s ambíciou vytvorenia funkčného celku s jednotným architektonickým výrazom. Ako jeden z mála návrhov využil výraznú topografiu tak, že vo finále vytvoril spojitý - prehľadný priestor, ktorý spája pôvodnú plaveckú halu s novým priestorom prístavby. Priestor medzi bazénmi a ich vzájomný výškový rozdiel (v súlade s klesaním terénu) využil pre umiestnenie tribúny, ktorá sa ocitá v správnej polohe. Logické dispozičné riešenie podtrhol citlivým riešením jednotlivých častí plavárne v prospech celku. Starú aj novú časť objemu scelil dynamickým riešením striech do jedného výrazu, ktorý doplnil novým, predloženým opláštením finálneho objemu. 

Víťazný súťažný návrh je kompaktný a logicky usporiadaný. Dobre využíva potenciál pôvodnej plavárne. Nové funkcie požadované v zadaní navrhuje v priamočiarom prevádzkovom poradí. Návštevník sa pohybuje od vstupnej haly s recepciou, cez strategicky - centrálne umiestnené šatňové zázemie, prípadne cez atraktívne gastro, k novému plaveckému športovému bazénu. Pôvodný bazén je upravený na relaxačný, okolo bazéna je navrhnuté nové, zaujímavé zážitkové wellness. Športový plavecký štadión, v podobe súťažného 25 metrového bazénu s desiatimi dráhami, je umiestnený v novej prístavbe. Jeho umiestnenie je v súlade s klesajúcim terénom, výškovo zapustené oproti pôvodnej bazénovej hale, na výšku odpovedajúcu stupňovitej tribúne pre divákov. Dobrá prístupnosť diváckej tribúny a jej dostatočná veľkosť, je s ohľadom na plánované konanie významných plaveckých súťaží, dôležitým parametrom. Pekná je previazanosť interiéru s exteriérom v gastronomickej časti dispozície. Návrh tiež obsahuje vonkajší bazén s terasou pre letnú vonkajšiu prevádzku, bazén je prístupný aj samostatne, mimo interiér plavárne. 

Navrhovaná prestavba a prístavba plavárne je architektonicky veľmi kompaktná. Rešpektuje pôvodný charakter stavby, napriek tomu vizuálne, predovšetkým svojím materiálovým riešením (modrým kopilitom), odkazuje na najnovšie trendy v architektonickom dizajne verejných stavieb. Zaujímavosťou návrhu je tvarová nadväznosť na pôvodný charakter stavby, čo sa prejavuje v kontextuálnej forme strešných svetlíkov. Veľmi pekná je interiérová prehľadnosť a plynulá dispozičná previazanosť pôvodnej a novej časti stavby, vrátane dômyselnej výškovej hierarchizácie priestorov. V navrhnutom riešení priestor relaxačného bazéna a wellness, poskytuje príjemný nadhľad nad celým dianím v interiéri plavárne. Synergia prepojenia pôvodnej a novej, pristavanej haly sa naplno prejaví v čase vyššej vyťaženosti plavárne, prípadne v čase plaveckého športového podujatia.

Odporúčania pre dopracovanie návrhu:

  • Porota odporúča víťazovi  (v stupni dopracovania návrhu ) prehodnotiť nutnosť - mieru nárastu objemu a v prípade možnosti jeho redukciu. Rovnako odporúčame preveriť možnosť osadenia nového bazéna do nižšej polohy (kvôli menším terénnym úpravám), aj za predpokladu novej práce s výškou striech prístavby. Víťazný návrh (hoci s odporúčaniami) sa tak môže realizáciou stať jedným z najsilnejších investičných počinov mesta pre svojich ľudí. 
  • Do návrhu odporúčame ďalej doplniť jasný a priestorovo dostatočný prechod a vstup na divácku tribúnu, priamo z priestorov vstupnej haly. Trasa by mala viesť okolo, prípadne čiastočne aj na úkor, plánovaného Beauty centra.
  • V návrhu odporúčame preriešiť bezbariérové prepojenie šatní s dvomi úrovňami bazénovej haly. Navrhovaný výťah prístupný zo šatní považujeme za nedostatočné riešenie.
  • V návrhu odporúčame viac oddeliť priestor saunového sveta od priestoru rekreačného bazéna.
  • V návrhu odporúčame vizuálne dôslednejšie oddelenie spŕch pre mužov a ženy pri výstupe zo šatní.
  • Do návrhu odporúčame doplniť skladové priestory pre činnosť klubov.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. cena (14 300 €) - návrh č. 1
Sadovsky & Architects, s.r.o., Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
Autori: Ing.arch. Oliver Sadovský, Mgr.art. Marián Stanislav, Ing.arch. Elenna Šoltésová, Mgr.art. Jakub Španiel, Ing.arch. The Anh Dang, Ing.arch. Matúš Stieranka, Ing.arch. Juraj Izrael

Komentár poroty:

Súťažný návrh je založený na kontraste architektonického výrazu pôvodnej plavárne a modernej jednoduchej hmoty prístavby plaveckého bazéna. 

Dizajnovo čistý a minimalistický súťažný návrh, ocenený druhým miestom je zaujímavý svojou koncepciou dvoch objektov. Citlivo prestavaná pôvodná plaváreň a nová plavecká hala sú spojené prostredníctvom dvoch postranných prepojovacích chodieb a otvoreného átria. Za hlavné pozitívum návrhu považujeme veľmi pekné a stavebne nekolízne napojenie novej haly na exteriér pôvodnej záhradnej časti a zaujímavé, cielene komponované priehľady medzi novým centrálnym átriom, interiérom plavárne a vonkajším exteriérom. Medzi ďalšie pozitíva patrí zachovanie architektonicky hodnotných prvkov ako aj celkovej atmosféry pôvodného objektu. Nevýhodou súťažného návrhu je oddelenie pôvodnej a novej plaveckej haly, naviac prostredníctvom otvoreného átria, čo zvyšuje neprehľadnosť a zložitosť prevádzky plavárne, najmä v čase vyššej obsadenosti, či športového podujatia. Relatívne malá a zle prístupná  je divácka tribúna a podobné sú malé aj rozptylové plochy okolo športového bazénu. V riešení absentuje zázemie pre športové kluby, a rovnako aj dopravné pripojenie na plánované parkovisko v Hlbinách.

Súťažné panely:

 

3. cena (10 800 €) - návrh č.8 
abrama architekti s.r.o., Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Autori: Ing.arch. Marek Abramovič, Ing.arch. Matúš Hudec, Ing.arch. Lukáš Vachuna, Bc.Samuel Andrejčák

Komentár poroty:

Hlavným prínosom súťažného návrhu je vytvorenie nového vstupu do plavárne medzi pôvodný objekt a navrhovanú prístavbu, a z toho vyplývajúce účelné a nápadité dispozičné riešenie. 

Súťažný návrh je zaujímavý ideou zmeny umiestnenia hlavného vstupu do objektu a uvoľnenie pôvodného  vstupu pre potreby iných komerčných funkcií. Umiestnenie nového hlavného vstupu do polohy medzi pôvodnú a novú halu vyriešilo problém výškového napojenia oboch uvedených stavieb, nápaditým spôsobom zjednodušilo organizáciu plavárne, umožnilo umiestniť halu s plaveckým bazénom na úroveň súčasného dvora. V návrhu je vhodne riešené zázemie (šatne, samostatná hygiena) pre športovcov a prepojenie saunového sveta na exteriérový bazén.  Nevýhodu súťažného návrhu je zníženie prehľadnosti dispozičného riešenia a vylúčenie synergie pôvodnej a novej haly. Navrhnuté sezónne využitie plochej strechy nad novou športovou plaveckou halou, s navrhovanou výsadbou vzrastlej zelene, považujeme za architektonicky nesúrodé a diskutabilné. Za otázne považujeme aj plošné parametre diváckej tribúny a okolia športového bazénu, ktoré sa javia, s ohľadom na plánované plavecké súťaže s účasťou divákov, ako výrazne poddimenzované. Diskutabilná je aj strata významu pôvodného vstupu do plavárne.

Súťažné panely:

 

Odmena (2500 €) - návrh č. 3
Ing. arch. Ján Mihalov, Pod Šalgovíkom 12902/1A, 080 01 Prešov

Komentár poroty:

Suťažný návrh je koncepčne podobný ako víťazný návrh. Za víťazným návrhom zaostáva svojím architektonickým a meriálovým riešením.

Súťažný návrh rovnako ako víťazný návrh predstavuje logické, funkčné, prevádzkové a dispozičné riešenie, ktoré navrhnutými parametrami napĺňa požiadavky zadania. Problematickým sa javí architektonické a výtvarné stvárnenie stavby, pestrou farebnosťou a vzorovaním vhodné skôr na mestskú perifériu, ako do historického centra mesta. Za problamtické považujeme aj budúce technické riešenia, napríklad veľká presklená strecha nad bazénovou halou, orientovaná južným smerom, by znamenala značnú energetickú náročnosť chladenia budúcej prevádzky.

Súťažné panely:


Odmena (2500 €) - návrh č. 14
Michal Diviš Architekti s.r.o., Svätoplukova 24, 010 01 Žilina
Autori: Ing. arch. Michal Diviš, Ing. arch. Pavol Pokorný, Ing. Matej Mičiak, Ing. arch. Matej Kuchar

Komentár poroty:

Súťažný návrh s najmenšími zásahmi do pôvodného objektu, s modernou prístavbou a s   racionálnym dispozičným riešením.

Architektonicky kultivovaný a výrazom moderný návrh rieši všetky požiadavky zo zadania súťaže kompaktným a veľmi komplexným spôsobom. Súťažný návrh má premyslené dispozičné riešenie. Súťažný návrh, v podobe akoby zložitého funkčného stroja, doplnený o rozsiahlu strešnú terasu,  považujeme za menej opodstatnený, presahujúci rámec zadania a predznamenávajúci vyššiu finančnú náročnosť. Navrhnuté riešenie viac odpovedá  komerčne orientovanej stavbe, napríklad malému aquaparku.

Súťažné panely:


Odmena (2500 €) - návrh č. 17
NARAA s.r.o., Jenisejská 2, 040 12 Košice
Ing.arch. Tomáš Boroš, ArtD., Bc. Ondrej Sekora

Komentár poroty:

Súťažný návrh prinášajúci koncept sokla ako nositeľa hodnôt a klastra hmôt.

Svieži, výtvarne disponovaný súťažný návrh. Na požiadavky riešeného typologického druhu reaguje tvorbou akoby mikrourbanizmu a to predovšetkým v rámci strešnej časti novej prístavby. Problémom súťažného návrhu je jeho  prílišná dispozičná a prevádzková zložitosť. Nevýhodou súťažného návrhu je aj oddelenie pôvodnej a novej bazénovej haly, čím sa prichádza o možnosť ich spoločného fungovania a synergie,  najmä počas vyššej návštevnosti plavárne alebo počas významnejšieho športového podujatia. 

Súťažné panely:

 


Návrhy ostatných účastníkov súťaže:

 

 

Návrh č.2
Lucký architects s.r.o., Ďurgalova 2863/12 831 01 Bratislava 37 - Nové Mesto
Autori: Ing. arch. Mag. arch. Robert Löffler, Ing. arch. Marián Lucký

 

Návrh č.4
NIVEAU archtekti s.r.o., Záhorského 42, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
Autori: Ing. arch. Vladimír Torda, Ing.arch. Andrej Drgoňa

 

Návrh č.5
MIMO architekti s.r.o., Majerníkova 44, 84 101 Bratislava
Ing. arch. Soňa Králiková, Ing. Dajana Goda, Ing.arch. Zuzana Grenčíková, Mgr.art. Šimon Galanský

 

Návrh č.6
Ing. arch. Andrej Kocian, Romanova 42, 851 02 Bratislava  
Autori: Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Lukáš Blana, Ing. arch. Adam Benčo

 

Návrh č.7
KFK Slovakia s.r.o., Zvonárska 8, 040 01 Košice
Autor: Ing. arch. Lukáš Cesnak

 

Návrh č.9
Vladimir Cicanovic, 42 boulevard Bonne Nouvelle, 75010 Paríž
Autori: Vladimir Cicanovic, architecte D.F.D.Bel, Ing. arch. Juraj Mišák

 

Návrh č.10
Sobota s.r.o., Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica
Autori: Ing. arch. Tomáš Sobota, Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD., Bc. Matej Ďurinďák

 

Návrh č.12
GEOME3 s.r.o., Cabanova 6, 84102 Bratislava - Dúbravka
Autori: Ing. arch. Mária Derevencová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Martin Gallovský

 

Návrh č.13
labanc studio s.r.o., Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava
Autori: Mgr. art. Tomas Labanc

 

Návrh č.15
ČIARY s.r.o., Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Autor: Ing. arch. Patrik Panda

 

Návrh č.16
Architektonický ateliér PODOBA s.r.o., Sady 24, 966 03 Sklené Teplice
Autori: Ing. arch. Peter Podoba, Ing. arch. Silvia Podobová

Návrh č.18
Ing. Ivan Boroš, Sibírska 1618/50, 831 02 Bratislava
Autori: Ing. Ivan Boroš, Ing.arch. Jaroslava Železňáková Galicová

 

Návrh č.19
N/A s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Dávid Nosko, Lucia Višváderová, Slávka Pataky, Katarína Župeková

 

Zápisnica:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím