Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. marec 2016
0
1735

Aspekty udržateľnosti pri obnove pamiatkovo chránených štruktúr - dizertačná práca

Predstavujeme dizertačnú prácu Petronely Pagáčovej na veľmi zaujímavú, aktuálnu a náročnú tému.
Aspekty udržateľnosti pri obnove pamiatkovo chránených štruktúr - dizertačná práca
Autori: Ing. arch. Petronela PagáčováSpolupráca: doc. Ing. arch. Jana Gregoroá (Školiteľ)Realizácia: 2013 - 2015Adresa: Fakulta architektúry STU v Bratislave , Fakulta architektúry STU v Bratislave, SlovenskoPublikované: 6. marec 2016

Hoci sa udržateľnosť zväčša chápe ako šetrenie energií a ochrana prírodných zdrojov, je to v skutočnosti omnoho širšia problematika. Ako sa priblížiť k udržateľným princípom tvorby pri navrhovaní nových budov sa toho popísalo pomerne mnoho. Vo svete i u nás. Odporúčame si pozrieť výbornú publikáciu na túto tému: Rukoväť udržateľnej architektúry.

Ako postupovať u historických objektov? Kde začína a končí autentickosť? Kde sú hranice oprávnenosti zásahov v mene adaptácie objektov smerom k zvýšeniu udržateľnosti? Nie je pri historických objektoch podstatou udržateľnosti bezásahovosť? Alebo naopak - vieme problém analyzovať, pomenovať a určiť pravidlá ako postupovať pri pamiatkových objektoch rôznej kvality, aj s akceptovaním aspektov udržateľnosti pri obnove pamiatkovo chránených štruktúr?

Veľmi ťažká téma. Najmä ako téma serióznej vedeckej práce. Práce, kde sa očakáva nielen všeobecná rozprava, ale aj objektívne výstupy a prakticky uplatniteľné závery a odporučenia realizovateľné v praxi. Nie je jednoduché byť v koži doktoranda s takouto témou :-)

Ako sa Petronela Pagáčová vysporiadala s takýmto ťažkým zadaním? Nazdávame sa, že dobre. Veríme, že sa oplatí pozrieť si prácu. Je to “vážnejšie čítanie” na zriedkavo prezentovanú tému. O to zaujímavejšie však môže byť zahĺbenie sa do problému.

Celú prácu v plnom znení nájdete tu. Prácu prezentujeme vo výňatkoch z obsahu. Začíname staťou o architektonickej dimenzii problematiky a prípadovými štúdiami zo zahraničia. Odporúčame si však prácu prečítať v jej celom rozsahu.

 

Architektonická dimenzia problematiky

Analýza zahraničných prípadových štúdií - modely 

Vzhľadom na to, že vo vybraných zahraničných príkladoch sa problematika riešila najskôr na architektonickej úrovni prostredníctvom prvých modelových riešení zamerali sme sa najprv na ich analýzu. Pre potreby práce bolo zozbieraných 30 prípadových štúdií, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín podľa stupňa ochrany. Keďže príklady pochádzali z rôznych krajín, ktoré nepoužívajú jednotné označenie pre stupeň pamiatkovej ochrany, analyzované stavby boli rozdelené do dvoch skupín:

skupina A
charakteristika: objekty výnimočnej hodnoty celoštátneho alebo svetového významu, “top pamiatky” v území, vysoko špecifické objekty (na úrovni legislatívnej pamiatkovej ochrany na území Slovenska, by sme ich mohli prirovnať ku našim NKP)
funkcia: celospoločenský význam (zvyčajne muzeálneho charakteru)
limity pamiatkovej starostlivosti: výrazné, objekt disponuje cennými interiérmi

skupina B
charakteristika: objekty výnimočnej hodnoty, špecifické objekty

funkcia: rôzne druhy funkcií

limity pamiatkovej starostlivosti: individuálne, závisia od kontextu objektu, výskytu cenných interiérov a spoločenského významu (na úrovni legislatívnej pamiatkovej ochrany na území Slovenska, by sme ich mohli prirovnať k dotvárajúcim objektom v území a miestnym pamätihodnostiam )

Z príkladov sme zostavili krátky prehľadný katalóg, ktorý je súčasťou Prílohy B. Ku každému príkladu boli vyhodnotené typy zásahov, ktoré buď upravovali užitvateľskú prevádzku alebo mali zásadný vplyv na energetickú hospodárnosť objektu. Z analýzy sme vypozorovali nasledovné charakteristiky:

1. Nové vstupy do pamiatkového prostredia mali rôzne stupne, podľa miery zachovania originálu.

2. Miera vstupu energetickej efektívnosti bola v prvom rade závislá od funkcie a v niektorých prípadoch až potom od stupňa pamiatkovej ochrany. Je pravdepodobne že nebude vždy platiť úmera, čím vyššia miera ochrany tým nižšia miery udržateľných zásahov. Významným činiteľom sú ďalej podnebné podmienky vybranej krajiny (v Holandsku je omnoho jednoduchšie dosiahnuť pri daných klimatických podmienkach energeticky úspornejší štandard ako v pásme Slovenska).

3. Objavovali sa príklady pri ktorých zmena užívateľského správania bola dostatočná a mala vplyv na celkovú energetickú hospodárnosť objektu bez ďalších úprav, ktoré by zasahovali do stavebnej podstaty objektu. Bolo to chápané ako právoplatný krok ku zlepšeniu energetickej hospodárnosti bez toho, aby došlo ku zásahom na originále objektu.

4. Skoro každej implementácií interiérového zateplenia predchádzal monitoring či simulácia podmienok v počítačovom programe, na základe ktorého bolo možné pochopiť ako objekt z hľadiska stavebnej fyziky funguje.

5. Väčšina prípadových štúdií vykazovala opakovanie a podobnosť zásahov pri určitom type ochrany a funkcie.

V príkladoch sa často objavovali štúdie obnovy charakteristické výraznými novotvarmi s energeticky úsporným konceptom. Išlo o rôzne formy novotvarov, ktoré sme rozdelili do dvoch skupín:

1. skupina - silne architektonizované formy, ktoré mali tendenciu dominovať v exteriéri i v interiéri, dôraz sa kladie výlučne na architektonickú formu, ekologický koncept je samozrejmosťou, nové technické riešenia nie sú vizuálne exponované, reprezentanti skupiny: kupola Reichstagu v Nemecku od architektonickej kancelárie Normana Fostera (obr. 22), Cooperative Hall v Glassgowe, architektonické štúdio Elder and Canon - práca s vkladaním boxov do budovy (obr. 23,24)

Obr. 22: Pohľad na novotvar so silným ekologickým konceptom na budove Reichstagu v Berlíne, architekt Norman Foster
Obr. 22: Pohľad na novotvar so silným ekologickým konceptom na budove Reichstagu v Berlíne, architekt Norman Foster (zdroj: internet)
Obr. 23: Vľavo pohľad z exteriéru na administratívnu budovu Cooperative Hall v Glasgowe, architektonická kancelária Elder and Cannon architects, 2009, Obr. 24 vpravo: pohľad do interiéru objektu, novotvar boxu s vlastnými sieťami a mikroklímou, pôvodný interiér je jasne artikulovaný a prezentovaný.
Obr. 23: Vľavo pohľad z exteriéru na administratívnu budovu Cooperative Hall v Glasgowe, architektonická kancelária Elder and Cannon architects, 2009, Obr. 24 vpravo: pohľad do interiéru objektu, novotvar boxu s vlastnými sieťami a mikroklímou, pôvodný interiér je jasne artikulovaný a prezentovaný. (zdroj: internet)

2. skupina - architektonizované formy, pridané technické prvky sú zámerne vizuálne exponované, jedná sa o implementácie nových technológií do historického prostredia, príklady riešia komponovanie fotovoltických článkov na objekty s kultúrno - historickou hodnotou, problematiku zateplenia a jeho nového vizuálneho stvárnenia a priamu konfrontáciu iných technických zariadení a ich častí v historickom prostredí, reprezentanti skupiny: Chateau Rothschild, Nemecko, architektonizovaný novotvar „solárnej veže“ – snaha o skĺbenie novej technológie fotovoltických článkov v rámci konceptu novotvaru na hradnej veži (obr. 25,26), hrad Dunster, Anglicko – snaha o nenarušenie vizuálnej exponovanosti objektu s cieľom využívať fotovoltické články (obr. 27), Manor Farm Barns, Anglicko, Jonathan Hendry Architects, administratívna budova s priznanými potrubiami vzduchotechniky v kontraste s historickými konštrukciami v interiéri (obr. 28), vila pisára v Driebergene, Holandsko, architektonizované spracovanie zateplenia objektu Z toho vyplýva, že forma akou sú nové udržateľné aspekty zapracované a komponované v rámci obnovy objektu s historickou hodnotou závisia od citlivosti, zručnosti a kreativity tvorcov a nemusia ostať len v rovine rutinného stavebno-technického riešenia.


Vľavo celkový pohľad na hrad Chateau Rothschild, Nemecko, Obr. 26 vpravo: detail novotvaru solárnej veže.
Vľavo celkový pohľad na hrad Chateau Rothschild, Nemecko, Obr. 26 vpravo: detail novotvaru solárnej veže.(zdroj: Gregorová) Obr
Obr. 27: Pohľad na detail strešnej roviny hradu Dunster, Anglicko s inštaláciou fotovotlických panelov v horizontálnej rovine tak, aby neboli viditeľné z celkových pohľadov na objekt s najvyšším stupňom ochrany.
Obr. 27: Pohľad na detail strešnej roviny hradu Dunster, Anglicko s inštaláciou fotovotlických panelov v horizontálnej rovine tak, aby neboli viditeľné z celkových pohľadov na objekt s najvyšším stupňom ochrany. (zdroj: Heritage counts, 2008)
Vľavo obr. 28: Pohľad do interiéru objektu farmy, pôvodné konštrukcie krovu v jasnom kontraste novými potrubiami vzduchotechniky ako zámerne komponovaná prvok (zdroj: Jonathan Hendry Architects) Vpravo obr. 29: Pohľad na detail fasády objektu vily pisára v holandskom meste Driebergen, architektonizované zateplenie fasády s jasnou artikuláciou pôvodných konštrukcií a novotvarov zasklení s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami
Vľavo obr. 28: Pohľad do interiéru objektu farmy, pôvodné konštrukcie krovu v jasnom kontraste novými potrubiami vzduchotechniky ako zámerne komponovaná prvok (zdroj: Jonathan Hendry Architects) Vpravo obr. 29: Pohľad na detail fasády objektu vily pisára v holandskom meste Driebergen, architektonizované zateplenie fasády s jasnou artikuláciou pôvodných konštrukcií a novotvarov zasklení s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami (zdroj: ZECC Architects)

Interpretácia charakteristických znakov a štrukturalizácia systému

V prípade, že chceme hľadať pravdivé odpovede na otázky udržateľných vstupov do historického prostredia je nevyhnutné definovať a naplniť premennými vzťah medzi obnovou pamiatok (OP) a udržateľnou architektúrou (UA) (obr. 30). Pri tomto vzťahu vždy platí, že zachovanie autenticity originálu je vždy dominantné. To tvorí prvý výrazný limit pre udržateľné vstupy, ktoré sú zdrojom inovácie pre chránené objekty. Na tento vzťah sa pozeráme z roviny kvalitatívnej a kvantitatívnej.

 Schéma podčiarkuje fakt, že diferencovaný systém ochrany pamiatok na Slovensku je hlavným nástrojom pamiatkovej starostlivosti a bude konfrontovaný s princípmi udržateľnej architektúry. Žltý kruh zobrazuje dominantný postoj systému voči novým zásahom.
Schéma podčiarkuje fakt, že diferencovaný systém ochrany pamiatok na Slovensku je hlavným nástrojom pamiatkovej starostlivosti a bude konfrontovaný s princípmi udržateľnej architektúry. Žltý kruh zobrazuje dominantný postoj systému voči novým zásahom. (zdroj: autorka)

Kvantitatívnu rovinu vzťahu OP a UA chápeme v rovine implementácie udržateľných zásahov do historických štruktúr, ktoré sú merateľné a zameriavajú sa zvyčajne na zlepšenie energetickej hospodárnosti, mikroklímy objektov, stavebnú biológiu a podobne. Ide často o zásahy, ktoré majú priamy dopad na autenticitu diela, stavebnofyzikálny stav a vnútornú mikroklímu a majú tendenciu pôsobiť deštruktívne. Pri definícií tejto roviny je dôležité rešpektovať, že nie každý pamiatkovo chránený objekt znesie rovnakú mieru inovácie (ak vôbec nejakú).

Kvalitatívnu rovinu vzťahu OP a UA chápeme v spôsobe narábania s originálom pamiatky (autenticita, spôsob prezentácie a podobne) a v kvalite architektonickej intervencie (bez ohľadu na to, či ju klasifikujeme ako udržateľnú alebo nie). Domnievame sa, že práve z tohto dôvodu má význam zamerať sa aj na hodnotenie obnov pamiatkových štruktúr.

Systém našej práce v architektonickej dimenzii sme štrukturalizovali nasledovne: 

vzťah - OBNOVA PAMIATKY (OP) verzus UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA (UA)

sme vo všeobecnej rovine nahradili konkrétnymi nástrojmi: DIFERENCOVANÝ SYSTÉM OCHRANY (používaný na Slovensku) verzus rôzna MIERA NOVÝCH UDRŽATEĽNÝCH ZÁSAHOV do chráneného prostredia, ktorú sme nahradili trojstupňovou škálou týchto intervencií. Diferencovaný systém ochrany rozdeľuje objekty s kultúrno-historickou hodnotou do ôsmich kategórií. Pre zjednodušenie práce sme tieto kategórie zredukovali do nasledujúcich skupín: A, B (podskupiny B1, B2, B3) a C. Podobne sme pristúpili aj ku množine udržateľných zásahov, ktoré sme rozdelili do škály na tzv. “mäkké”, “optimálne” a “tvrdé” zásahy. Vytvorenie týchto troch skupín implementácií bolo podmienené analýzou zahraničných príkladov, do ktorých boli vkladané inovácie s rôznou mierou vplyvu na autenticitu originálu. Pri definovaní jednotlivých atribútov, ktoré budú následne kombinované si dovolíme ilustrovať tieto kategórie príkladmi realizácií zo zahraničia.

Definícia miery ochrany v skupinách A, B, C

Vychádzajúc z diferencovaného systému pamiatkovej ochrany, definovaného v Usmernení Pamiatkového úradu SR k spracovaniu dokumentácie „Urbanistickohistorický výskum“ bolo delenie nasledovné:

Do skupiny A boli zaradené tzv. “top pamiatky” v území, ktoré majú celospoločenský, nadnárodný či svetový význam (zvyčajne majú charakter exponátu). V podstate sú nedotknuteľné a ich stupeň ochrany je pomerne vysoký. Podľa diferencovaného systému ochrany sem patria:

1 národné kultúrne pamiatky, na ktoré sa vzťahujú osobitné paragrafy pamiatkového zákona
2 nehnuteľnosti vytipované na vyhlásenie za NKP

Do skupiny B patria všetky ostatné objekty, ktoré sú nositeľom určitej kultúrnohistorickej hodnoty v území. Podľa diferencovaného systému ochrany sem boli zaradené opäť kategórie 1 a 2, pretože nie všetky národné kultúrne pamiatky majú charakter exponátu a nemajú vždy celospoločenský význam:

1 národné kultúrne pamiatky, na ktoré sa vzťahujú osobitné paragrafy pamiatkového zákona
2 nehnuteľnosti vytipované na vyhlásenie za NKP
3 nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou
4 nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia
5 nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia
6 pamätihodnosti obce 8 NKP, ktoré sú navrhnuté na zrušenie pamiatkovej starostlivosti

Do skupiny C boli zaradené všetky ostatné objekty, v pamiatkovom území. Vo väčšine prípadov sem budú patriť rušivé objekty v území, ktoré majú potenciál stať sa novostavbami:

7 ostatné objekty nachádzajúce sa na pamiatkovom území

Definícia udržateľných zásahov typu - “mäkké zásahy”

Ide o typ zásahu, ktorý zachováva hmotnú podstatu originálu. Na škále intenzity zásahu od 1 do 3 (1- najnižšia miera zásahu, 3- najvyššia miera vplyvu zásahu s ohľadom na zachovanie podstaty originálu) predstavujú “mäkké zásahy” stupeň 1. Kategória bola zadefinovaná z dôvodu jasného odlíšenia situácie, kedy do pamiatky nebudú implementované žiadne respektíve minimálne zásahy, ktoré majú zásadný vplyv na energetickú hospodárnosť objektu. Môže ísť o prípad, kedy sú do objektu inštalované zariadenia dočasného charakteru, prípadne sa otázka energetickej hospodárnosti naplní úpravou správania a spravovania prevádzky objektu užívateľmi. Predpokladá sa, že objekt nemá zásadné problémy s fungovaním fyzikálnych procesov v konštrukciách, nedochádza k problémom s vlhkosťou a následnej degradácií materiálov. Je pravdepodobné, že takéto zásahy budú zvyčajne aplikované na “ top” významných pamiatkach, v území s muzeálnou funkciou. V prípade funkcie bývania pôjde o objekty, ktoré budú podporovať tradičný spôsob bývania a užívateľ sa prispôsobuje vnútornej klíme objektu. Príkladom takýchto zásahov sú úpravy v oblastiach:

• osvetlenie,
• používanie prístrojov s nízkou spotrebou elektrickej energie,
• minimalizácia chemických emisií z interiérových povrchov, textílií a podobne,
• hospodárenie s vodou, • hospodárenie s odpadmi,
• modernizácia / revitalizácia vykurovacieho systému,
• zber a využívanie dažďovej vody v exteriéri,
• jednoduchosť údržby a obsluhy objektu,
• dôraz na použivanie materiálov bez nepriaznivého účinku na zdravie obyvateľov alebo životné prostredie počas ich výroby,
• dôraz na stavebnú biológiu prostredia a použitých prípravkov počas obnovy,
• dôraz na recykláciu všetkých nových materiálov minimalizáciu ich chemických emisií,
• podpora a znovuobnovenie prirodzeného fungovania objektu založeného na správnom pochopení prebiehajúcich fyzikálnych javoch v jeho konštrukciách. V prípade, že objekt prešiel viacerými nevhodnými obnovami, ktoré spôsobujú jeho degradáciu zo stavebno-fyzikálneho hľadiska, je nutné ich odstrániť. Často ide o nekompatibilitu materiálov alebo zabudovanie otvorov slúžiacich na odvetranie a podobne.
• podpora prirodzených postupov pri odvlhčovaní objektov bez použitia stavebnej chémie.

Takéto druhy zásahov sú v prvej fáze aplikovateľné na všetkých objektoch a mali by tvoriť základnú bázu vstupu do chráneného i nechráneného prostredia. Je pravdepodobné, že sa “mäkké zásahy” budú vyskytovať pri autentických scenároch štruktúry, ktoré majú silné konzervačné tendencie. Príkladom môže byť mesto Banská Štiavnica, ktoré je zapísané na Listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je pravdepodobné, že sa tu bude vyskytovať veľká časť objektov, ktoré si tradičný spôsob budú chcieť uchovať aj za cenu zníženého komfortu podľa súčasných nárokov na vnútornú klímu. 

Definícia udržateľných zásahov typu - “optimálne zásahy”

Kategória “optimálnych zásahov” predstavuje skupinu implementácií, ktoré zasahujú do podstaty originálu len mierne - vyvážene. Na škále intenzity zásahu od 1 do 3 (1- najnižšia miera zásahu, 3- najvyššia miera vplyvu zásahu s ohľadom na zachovanie podstaty originálu) predstavujú “optimálne zásahy” stupeň 2. Ide o vstupy do prostredia, ktoré z hľadiska vizuálnej exponovanosti zo strany exteriéru či interiéru nie sú priznané, ale zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti zvyčajne horizontálnych konštrukcií a zasklenia okien. Škála optimálnych zásahov bude evidentne široká a ťažšie definovateľná ako pri mäkkých a tvrdých zásahoch. Kategória predstavuje kompromis medzi dvoma extrémami, ktorý bude veľmi rozmanitý v riešeniach. Je možné, že takéto zásahy bude vhodné uplatniť aj na objektoch s vyššou mierou ochrany. Príkladom takýchto implementácií patrí:

• nový efektívny ventilačný systém,
• zlepšenie izolačných vlastností zasklenia s dôrazom na zachovanie pôvodných okenných konštrukcií - domnievame sa, že kópia okna bude chápaná ako novotvar a teda tvrdý zásah,
• zlepšenie tepelnoizolačných vlastností horizontálnych konštrukcií (podlaha, stropy, strecha),
• nový integrovaný tieniaci systém na oknách

Je samozrejmosťou že tento typ zásahov bude zahŕňať aj predchádzajúce “mäkké zásahy”. Príkladom optimálnych zásahov na pamiatkovo chránenom objekte je spomínaný projekt obnovy Pápežského domu v holandskom meste Utrecht (obr. 31, 32). Stavba predstavuje jednu z najreprezentatívnejších budov mesta s nenahraditeľnou spoločensky významnou funkciou. Boli tu inštalované úsporné technológie šetriace elektrickú energiu (výťahy, bežne používané spotrebiče), efektívny ventilačný systém s detekciou hladiny CO2, rovina strechy bola rozobraná a zaizolovaná a zo strany interiéru boli zlepšené teplotechnické vlastnosti zasklenia. Kvôli cenným interiérom nebolo možné aplikovať interiérovú izoláciu. Z toho dôvodu boli na oknách použité závesy z ťažkých hrubých látok, ktoré čiastočne bránia prehrievaniu v lete a v zime zabraňujú prechodu studeného vzduchu do interiéru. 

Vľavo pohľad z exteriéru na objekt Pápežského domu - najhospodárnejšej pamiatky v Holandsku, Obr. 32 vpravo pohľad na cenné čast interiéru budovy, ktoré bolo nevyhnutné zachovať.
Vľavo pohľad z exteriéru na objekt Pápežského domu - najhospodárnejšej pamiatky v Holandsku, Obr. 32 vpravo pohľad na cenné čast interiéru budovy, ktoré bolo nevyhnutné zachovať. (zdroj: internet)

Definícia udržateľných zásahov typu - “tvrdé zásahy”

Ide o typ zásahu, ktorý zásadne vstupuje do podstaty originálu. Na škále intenzity zásahu od 1 do 3 (1- najnižšia miera zásahu, 3- najvyššia miera vplyvu zásahu s ohľadom na zachovanie podstaty originálu) predstavujú “tvrdé zásahy” stupeň 3. Budú predstavovať skupinu najviac diskutovaných zásahov, ktoré pravdepodobne budú patriť k najkomplikovanejším z hľadiska ich prevedenia na objekte. Tento typ zásahov bude zahŕňať aj predchádzajúce dve kategórie “mäkkých a optimálnych zásahov”. Patrí sem:

• interiérové a exteriérové zateplenie horizontálnych a vertikálnych konštrukcií,
• nové okenné výplne s izolačným trojsklom,
• inštalácia centrálnych rekuperačných jednotiek,
• aplikácia fotovoltických panelov a solárnych kolektorov,
• inštalácia tepelných čerpadiel

Príkladom najväčšieho rozsahu použitých tvrdých zásahov na objekte reprezentuje Ecovila z Holandska (obr. 33). Vila pisára z Driebergenu je miestnou pamätihodnosťou a pri jej obnove bolo použité interiérové aj exteriérové zateplenie, inštalácia tepelného čerpadla, fotovoltických panelov a solárnych kolektorov, zateplenie stropov a podlahy prírodnými materiálmi. Zo strany interiéru boli pridané nové izolačné zasklenia a pri objekte bol navrhnutý zásobník na zber dažďovej vody.

Obr 33: Pohľad na strešnú rovinu prístavby k objektu vily, kde boli inštalované solárne kolektory, na streche historického objektu boli umiestnené fotovoltické panely. Ružová časť objektu predstavuje pridané zateplenie zo strany exteriéru
Obr 33: Pohľad na strešnú rovinu prístavby k objektu vily, kde boli inštalované solárne kolektory, na streche historického objektu boli umiestnené fotovoltické panely. Ružová časť objektu predstavuje pridané zateplenie zo strany exteriéru(zdroj: ZECC architects )

Hierarchizácia systému v architektonickej dimenzií 

Vyššie uvedené jednotlivé kategórie sme zostavili do zrozumiteľného systému. Vytvorenie tohto modelu pozostávalo z použitia jednoduchej kombinatoriky. Na osi x boli postavené atribúty, ktoré reprezentovali stupne pamiatkovej ochrany. Smerom zľava doprava klesala miera ochrany objektu. Na os y boli postavené stupne udržateľných zásahov (ich kvantitatívna rovina), smerom zdola nahor rástla miera zásahu do podstaty originálu pamiatky. Pri vytváraní systému sme potom postupovali následne:

a) boli vytvorené všetky kombinačné dvojice zo skupiny 1,2,3 a skupiny A,B,C,
b) boli vyradené kombinačné dvojice, ktoré bolo možné zlúčiť do jednej skupiny alebo nemali v praxi opodstatnenie (obr. 34),
c) boli vytvorené 3 hlavné typologické skupiny A1, B, C3. Skupina B bola pre väčšiu variantnosť modelov rozdelená do troch podskupín B1, B2 a B3. Pre jednoduchosť používania sa označenie ustálilo nasledovne:

kategória A
kategória B1
kategória B2
kategória B3
kategória C (obr. 35)

Obr 34: Tabuľka označuje všetky kombinačné dvojice, ktoré bolo logicky možné zostaviť. Z kategorizácie boli vylúčené skupiny A2,A3, C1, C2, pretože v týchto dvoch extrémoch nie je nutné rozlišovať takéto nuansy. Systém je nutné zjednodušovať.
Obr 34: Tabuľka označuje všetky kombinačné dvojice, ktoré bolo logicky možné zostaviť. Z kategorizácie boli vylúčené skupiny A2,A3, C1, C2, pretože v týchto dvoch extrémoch nie je nutné rozlišovať takéto nuansy. Systém je nutné zjednodušovať. (zdroj: autorka )
Obr 35: Prenesenie a definícia jednotlivých kategórií podľa diferencovaného systému ochrany pamiatok na Slovensku.
Obr 35: Prenesenie a definícia jednotlivých kategórií podľa diferencovaného systému ochrany pamiatok na Slovensku. (zdroj: autorka )

Definícia kategórie A (A1)

1. charakteristika skupiny: ikonické objekty v území (obr. 36)

2. limity pamiatkovej ochrany: najvyšší stupeň ochrany

3. funkcia: múzeum, objekt ako exponát, bývanie s nižšou mierou komfortu vnútornej mikroklímy

4. možné energeticky hospodárne zásahy:

• osvetlenie - používanie šetrných LED svietidiel,
• používanie prístrojov s nízkou spotrebou elektrickej energie,
• minimalizácia chemických emisií z interiérových povrchov, textílií a podobne,
• hospodárenie s vodou,
• hospodárenie s odpadmi,
• modernizácia / revitalizácia vykurovacieho systému,
• zber a využívanie dažďovej vody v exteriéri,
• jednoduchosť údržby a obsluhy objektu,
• dôraz na používanie materiálov bez nepriaznivého účinku na zdravie obyvateľov alebo životné prostredie počas ich výroby,
• dôraz na stavebnú biológiu prostredia a použitých prípravkov počas obnovy,
• dôraz na recyklovateľnosť všetkých nových materiálov minimalizáciu ich chemických emisií,
• podpora a znovuobnovenie prirodzeného fungovania objektu založeného na správnom pochopení prebiehajúcich fyzikálnych javoch v jeho konštrukciách. V prípade že objekt prešiel viacerými nevhodnými obnovami ktoré spôsobujú jeho degradáciu zo stavebno-fyzikálneho hľadiska je nutné ich odstrániť. Často ide o nekompatibilitu materiálov alebo zabudovanie otvorov slúžiacich na odvetranie a podobne.
• podpora prirodzených postupov pri odvlhčovaní objektov bez použitia stavebnej chémie

5. predpokladaný stav energetickej hospodárnosti: predpoklad, že sa radikálne nezmení

6. poznámka: je pravdepodobné, že budú vždy najviac dotované štátnou podporou, domnievame sa, že akýkoľvek nový vstup do takéhoto objektu bude formou architektonizovaného novotvaru s primeranou mierou citlivosti vstupu do historického prostredia najviac akceptovateľný, napríklad formou vkladaných boxov (princíp dom v dome), ktorých ekologický koncept bude samozrejmosťou

Obr 36: Príklad ikonickej stavby v meste - Dóm sv. Martina.
Obr 36: Príklad ikonickej stavby v meste - Dóm sv. Martina. (zdroj: internet )

Definícia kategórie B1

1. charakteristika skupiny: dotvárajúce objekty v pamiatkovom prostredí (obr. 38)

2. limity pamiatkovej ochrany: vzťahujú sa najmä na exteriér objektu, nenachádza sa tu vysoko cenný interiér

3. funkcia: rôznorodá

4. možné energeticky hospodárne zásahy: - okrem zásahov z predchádzajúcej skupiny A a B1

• zlepšenie izolačných vlastností vertikálnych aj horizontálnych konštrukcií zo strany interiéru,
• v prípade zateplenia a použitia nových okien nutné nainštalovať rekuperačnú jednotku,
• predpokladáme, že na vizuálne neexponované miesta striech môžu byť umiestnené solárne zariadenia,

5. predpokladaný stav energetickej hospodárnosti: značné zlepšenie, pravdepodobné priblíženie sa k štandardu nízkoenergetického domu

6. poznámka: predstavujú skupinu s vysokým ekonomickým potenciálom

Obr 37: Základná škola, objekt kultúrnej pamiatky monumentalizmu, Innsbruck, Rakúsko.
Obr 37: Základná škola, objekt kultúrnej pamiatky monumentalizmu, Innsbruck, Rakúsko. (zdroj: 3encult)

Definícia kategórie B3

1. charakteristika skupiny: objekty v ochrannom pásme (obr. 39)

2. limity pamiatkovej ochrany: najnižší stupeň ochrany

3. funkcia: rôznorodá

4. možné energeticky hospodárne zásahy: - okrem zásahov z predchádzajúcej skupiny A,B1, B2

• zlepšenie izolačných vlastností vertikálnych aj horizontálnych konštrukcií zo strany interiéru aj exteriéru,
• na vizuálne neexponované miesta striech môžu byť umiestnené solárne zariadenia

5. predpokladaný stav energetickej hospodárnosti: výrazné zlepšenie, priblíženie sa k hodnotám štandardu pasívneho domu

6. poznámka: predstavujú skupinu s výrazným ekonomickým potenciálom

Obr. 38: Obilný sklad v meste Tomar, Portugalsko
Obr. 38: Obilný sklad v meste Tomar, Portugalsko (zdroj: internet)

Definícia kategórie C (C3)

1. charakteristika skupiny: rušivé objekty v území, novostavby v území s historickou hodnotou (obr. 40)

2. limity pamiatkovej ochrany: bez pamiatkovej ochrany objektu, limity sú stanovené podľa charakteru okolitej zástavby

3. možné energeticky hospodárne zásahy: objekty by mali byť navrhované minimálne v štandarde pasívneho domu

4. predpokladaný stav energetickej hospodárnosti: vysoko úsporné objekty

5. poznámka: tieto stavby by mohli pomáhať v dotácií energiou okolitým historickým objektom, problémom sú majetkoprávne vzťahy, patria k objektom s vysokým ekonomickým potenciálom

Obr 39: Spolkový dom v Slavoniciach, Česká republika, objekt zachováva hmotou kontext historického prostredia, pôvodný interiér nie je vo väčšej časti zachovaný.
Obr 39: Spolkový dom v Slavoniciach, Česká republika, objekt zachováva hmotou kontext historického prostredia, pôvodný interiér nie je vo väčšej časti zachovaný. (zdroj: Zelené památky)

Prípadové štúdie zo zahraničia

Modelové riešenia sú rozdelené do dvoch skupín podľa stupňa ochrany na kategóriu A - najvyšší stupeň ochrany a kategóriu B - významné objekty pamiatkovej ochrany. Každá krajina, z ktorej štúdie pochádzajú disponuje s inými stupňami a škálami ochrany, v niektorých prípadoch ide len o objekty s historickou hodnotou bez legislatívnej ochrany.

PÁPEŽSKÝ DOM - UTRECHT, HOLANDSKO - A

Podnebie: oceánske ovplyvňované teplými vzdušnými prúdmi

Funkcia: reprezentačné účely

Stupeň pamiatkovej ochrany: národná kultúrna pamiatka situovaná v historickom centre mesta Utrecht

Objekt národnej kultúrnej pamiatky Paushuize (v preklade Pápežský dom) predstavuje jednu z najstarších mestských stavieb postavených pápežom Adriánom v roku 1517. Budova od svojho vzniku slúžila svojim majiteľom pre obytné účely, neskôr ako hotel a kaviareň. Dnes predstavuje jednu z najreprezetatívnejších budov mesta s nenahraditeľnou spoločenskou funkciou. Objekt disponuje unikátnymi historickými interiérmi. V súčasnosti je Pápežský dom považovaný za energeticky najhospodárnejšiu pamiatku v Holandsku. Podľa výpočtu Inštitúcie pre udržateľné budovy DUMO, dosiahla stavba energetickú triedu A+.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• úsporné technológie šetriace spotrebu objektu (výťahy, bežne používané spotrebiče)
• efektívny ventilačný systém s detekciou hladiny CO2
• strešná izolácia • zlepšenie teplotechnických vlastností okien zo strany interiéru

AKADÉMIA UMENÍ - GALÉRIA, VIEDEŇ, RAKÚSKO - A

Podnebie: mierne podnebie

Funkcia: škola výtvarných umení s galériou

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka Historická budova Akadémií vo Viedni predstavuje objekt z roku 1877 postavený architektom Theophilom Hansenom. 

Okrem školy sa v nej nachádza galéria s niekoľkými významnými obrazmi. Cieľom obnovy bolo zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie mikroklímy priestorov galérie.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• výmena zasklenia
• zabezpečenie vzduchotesnosti
• nový tieniaci systém
• úspornejšie LED osvetlenie
• nový systém vykurovania v spodnej časti stien
• chladenie a vetranie

NÁRODNÉ DIVADLO – PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA - A

Podnebie: mierne podnebie ovplyvňované oceánskymi kontinentálnymi vplyvmi

Funkcia: Divadlo

Stupeň pamiatkovej ochrany: národná kultúrna pamiatka situovaná v Pražskej pamiatkovej rezervácii

Historická budova Národného divadla a jej dostavba v podobe Novej scény patria k významným kultúrno-spoločenským budovám v hlavnom meste Českej republiky. Kým najstaršie časti vznikli už v roku 1881 a 1883, dostavba Národného divadla pochádza z obdobia rokov 1977- 1983. V roku 2006 sa najmä z finančných dôvodov pristúpilo k priebežným úpravám, ktorých výsledkom boli celkové úspory na energiách viac než 30 percent ročne. Úspech bol podmienený komplexnou výmenou energetických systémov budovy. Úpravám predchádzali takmer 4 roky príprav a konzultácií, než sa pristúpilo k vyššie spomenutým opatreniam.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• inštalácia rekuperačných jednotiek
• rekuperácia tepla zo vzduchu odvádzaného z klimatizovaných častí budovy
• tepelné čerpadlá napojené na rieku Vltavu • integrácia fotovoltickej elektrárne na streche objektu
• úsporné zdroje svetla
• inštalácia kondenzačných kotlov a modernizácia riadiaceho systému

HRAD - DUNSTER, VEĽKÁ BRITÁNIA - A

Podnebie: premenlivé mierne ovplyvnené Golfským prúdom

Funkcia: múzeum

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• fotovoltické články umiestnené na vizuálne neexponovanom mieste

DOKY, KOMPLEX SKLADOV, RIGA, LOTYŠŠKO - A

Podnebie: mierne prímorské

Funkcia: informačné centrum

Stupeň pamiatkovej ochrany: svetové kultúrne dedičstvo

Objekty skladov nachádzajúce sa v centre hlavného mesta Riga postavených v rokocho 1879-1882. Objetky boli umiestnené na mieste bývalej hisotrickej štruktúry, ktorá bola kvôli ich výstavbe asanovaná. Momentálne prebieha v existujúcich objektoch monitoring. Predmetom najváčších zásahov bude objekt s funkciou informačného centra.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• všetky možné dostupné techniky zlepšovania energetickej hospodárnosti (vnútroné zateplenie, izolačné sklád, tepelné čerpadlá …)
• solárne panely

DOM NIŽŠEJ ŠĽACHTY - WALES, VEĽKÁ BRITÁNIA - A

Podnebie: mierne premenlivé Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: národná kultúrna pamiatka

Zachovaný objekt bez väčších prestavieb z rokov 1579-1580, ktorom bola prvýkrát spísaná walesšká gramatika. Objekt je vystavaný z kameňa – múry dosahujú hrúbku až 700mm. Okná sú minimalizované.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• zateplenie podlahy a strechy
• podlahové vykurovanie na 1:NP
• podkrovie – radiátory

OBYTNÝ KOMPLEX HOLSTENKAMP, HAMBURG NEMECKO -A

Podnebie: oceánska klíma s častými zrážkami, nízke zmeny teplôt

Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Obytný komplex tvorí 8 pôvodných tehlových objektov postavených v rokoch 1922 -1923. Po ich obnove vznikne 29 nových bytových jednotiek

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• stenové vykurovanie, ktoré zabezpečí zvýšenie teploty povrchu interiérových stien
• výmena okien

ŠKÔLKA, WABERN, ŠVAJČIARSKO - A

Podnebie: mierne, prechod medzi kontinentálnym a oceánskym podnebím

Funkcia: predškolské zariadenie - škôlka

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• zateplenie strechy
• vetranie s rekuperáciou • solárne panely

ŠKOLA, KOHTLA-JÄRVE, ESTÓNSKO - A

Podnebie: mierne ovplyvnené Atlantickým ocánom

Funkcia: múzeum, telocvičňa

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Objekt postavený v rokoch 1938-1939 architektom Antonom Lembitom Soans, v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Jeho spotreba enrgei je odhadoavná na viac ako 365 MWh ročne. Mesto ako vlastník sa rozhodla školu využívať ako múzeum.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• zateplenie strechy
• renovácia okien
• vnútorné zateplenie – v stave testovania
• stenové vykurovanie + renovácia pôvodných radiátorov
• riadené vetranie s rekuperáciou
• vzduchotesnosť

THE GARDEN MUSEUM, LONDÝN, VEĽKÁ BRITÁNIA - A

Podnebie: mierne

Funkcia: múzeum Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Pôvodný objekt kostola po obnove získal novú funkciu múzea.K nemu patrí aj administratívne centrum – umiestnené v priestoroch objektu. Netradičné architektonické stvárnenie interiéru predstavuje zaujímavý koncept riešenia otázok energetickej efektívnosti.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

nezávislé interiérové boxy vkladané do priestorov pôvodného objektu

ŠKOLA, INNSBRUCK, RAKÚSKO - A

Podnebie: mierne

Funkcia: škola

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka monumentalizmu

Objekt školy postavený v rokoch 1929 – 1931. Potreba obnovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti vyvstala z vysokej potreby energie, celkové prehrievanie v objekte, nízkej kvality vzduchu v interiéry počas výučby a nízkeho teplotného komfortu.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• okná s integrovaným tienením
• interiérové a exteriérové zateplenie stien a strechy
• vetranie s rekuperáciou

HISTORICKÝ OBJEKT ZO 17. STOR., ŠKÓTSKO - A

Podnebie: premenlivé mierne s oceánskymi vplyvmi

Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Objekt slúžil pôvodne pre ubytovanie vojakov, ktorý chránili mesto.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• okná s integrovaným tienením
• interiérové a exteriérové zateplenie stien a strechy
• vetranie s rekuperáciou

NÁJOMNÉ DOMY Č.53 A Č.55 NA JANÁČKOVOM NÁBREŽÍ – PRAHA , ČESKÁ REPUBLIKA -A

Podnebie: mierne podnebie ovplyvňované oceánskymi kontinentálnymi vplyvmi

Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: objekty situované v Pražskej pamiatkovej rezervácií – dom č. 55 je kultúrnou pamiatkou

Objekty nájomných domov na Janáčkovom nábreží z konca 19. storočia sú súčasťou tzv. výstavnej oblasti rezidenčnej architektúry v meste Praha. Jedná sa o klasické tehlové stavby s lokálnymi zdrojmi vykurovania, ktoré počas svojej existencie plnili najprv pôvodnú obytnú funkciu, neskôr boli prestavané na kancelárie. Po vystavaní nových administratívnych centier boli domy opustené a z dôvodu nového dopytu v podobe luxusného bývania s vysokým konfortom vnútornej mikroklímy boli oba objekty v rokch 2006-2008 rekonštruované. Odhadovaná potreba na vykurovanie sa pohybovala pri oboch stavbách okolo 215 kWh/m2rok. Po implementácií potrebných zásahov sa ročná potreba pri dome č. 53 znížila na 114 kWh/m2rok a pri dome č. 55 na 142 kWh/m2rok. (údaje sú úvádzané podľa skutočnej spotreby plynu a vrátane prípravy teplej úžitkovej vody).

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• čiastočné zateplenie podláh • zateplenie strechy
• výmena a oprava okien • výmena zdroja vykurovania – centrálny zdroj kombinovaný s lokálnym vykurovaním
• inteligentný riadiaci systém

BAROKOVÁ SÝPKA – KAŠPERSKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA -A

Podnebie: mierne podnebie ovplyvňované oceánskymi kontinentálnymi vplyvmi

Funkcia: spoločenské centrum

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Objekt svojou veľkou hmotou je výrazným urbanistickým prvkom a hlavnou dominantou mesta. Cieľom obnovy je nejmä kvalitná baroková fasáda.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• zateplenie strechy nad krokvami
• zateplenie podlahy na teréne
• zateplenie štítu • napojenie objektu na mestský teplovod
• nové drevené okná
• kombinácia vzduchotechniky a prirodzeného vetrania

HUSOV ZBOR - PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA -A

Podnebie: mierne podnebie ovplyvňované oceánskymi kontinentálnymi vplyvmi

Funkcia: komunitné centrum a kostol

Stupeň pamiatkovej ochrany: kultúrna pamiatka

Významný funkcionalistický objekt architekta Pavla Janáka.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• zateplenie – hrubovrstvá omietka + izolácia PPS
• výmena okien

DREVENICA NA GERZENSEE - BERN ŠVAJČIARSKO -B

Podnebie: mierne, prechod medzi kontinentálnym a oceánskym podnebím

Funkcia: obytná - vila Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Objekt tradičnej drevenej architektúry švajčiarského vidieka predstavuje radikálnu rekonštrukciu na modernú vilu.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• zateplenie objektu zo strany interiéru
• tepelné čerpadlo
• nové zasklenie
• solárne kolektory

KNIŽNICA - CASTELLANZA, TALIANSKO - B

Podnebie: subtropické

Funkcia: knižnica

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• interiérové boxy

COOPERATIVE HALL - GLASGOW, ŠKÓTSKO - B

Podnebie: premenlivé mierne s oceánskymi vplyvmi

Funkcia: administratíva

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Vlastník budovy sa po rozšírení podniku odmietol presťahovať do nového objektu. Rozhodol sa pre netradičnú obnovu – nový objekt bol pristavený k pôvodnému a prostredníctvom boxov plynule prechádza do pôvodného interiéru.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

interiérové boxy

OBILNÝ SKLAD - TOMAR, PORTUGALSKO - B

Podnebie: subtropické - tropické

Funkcia: kultúrne centrum

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Vlastník budovy sa po rozšírení podniku odmietol presťahovať do nového objektu. Rozhodol sa pre netradičnú obnovu – nový obejkt bol pristavaný k pôvodnému a prostredníctvom boxov plynule prechádza do pôvodného interiréru.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• interiérové boxy
• nové zasklenie

MANOR FARM, VEĽKÁ BRITÁNIA - B

Podnebie: mierne Funkcia: administratíva

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• vetranie
• výmena okien
• zateplenie

ROBOTNÍCKY DOM - AMSTERDAM, HOLANDSKO - B

Podnebie: oceánske ovplyvňované teplými vzdušnými prúdmi

Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• interiérové zateplenie
• výmena okien
• zateplenie strechy
• dôraz na použitie prírodných materiálov

SKLAD - BENÁTKY, TALIANSKO - B

Podnebie: subtropické - tropické

Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• integrované fotovoltické články do presklenia budovy

VILA PISÁRA – DRIEBERGEN, HOLANDSKO - B

Podnebie: oceánske ovplyvňované teplými vzdušnými prúdmi

Funkcia: bývanie

Stupeň pamiatkovej ochrany: pamätihodnosť obce

Budova vily situovaná v blízkom kontakte s lesom v obci Driebergen pochádza z obdobia okolo roku 1920. Objekt slúžil ako nájomný dom pre mestského pisára. Po úmrtí posledných nájomníkov v roku 2008 obec rozhodla o jeho renovácií s požiadavkou na dostavbu časti kuchyne. Investor požadoval rešpektovať podmienky pamiatkovo chráneného objektu a zároveň integráciu ekologických princípov s dôrazom na vysokú kvalitu mikroklímy. Budova získala v roku 2011 pretížnu cenu BNA v kategórií stavba roka.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• interiérové a čiastočné exteriérové zateplenie obvodových izoláciami na báze ľanu
• zateplenie podlahy 1.NP penovým sklom • izolácia strechy
• ochrana pôvodných okien a pridanie nových izolačných presklení s dôrazom na jasné odlíšenie nových architektonických vrstviev
• použitie hlinených interiérových omietok zmiešaných s drvenou tehlou z pôvodných konštrukcií
• nové nízkoteplotné stenové vykurovanie
• zachovanie princípu reverzibility pri všetkých architektonickcých a technologických adíciách
• integrácia solárnych kolektorov a fotovoltických článkov
• zber dažďovej vody a nový zásobník na prípravu teplej vody v kombinácií s tepelným čerpadlom

SCHWINDKIRCHEN - MNÍCHOV, NEMECKO - B

Podnebie: mierne s oceánskymi vplyvmi

Funkcia: komunitné centrum

Stupeň pamiatkovej ochrany: tradičný objekt bez pamiatkovej ochrany

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• integrované fotovoltické články
• koncepcia “dom v dome”

SPOLKOVÝ DOM – SLAVONICE, ČESKÁ REPUBLIKA - B

Podnebie: mierne podnebie ovplyvňované oceánskymi kontinentálnymi vplyvmi

Funkcia: multifunkčný dom vzdelávacieho centra

Stupeň pamiatkovej ochrany: objekt rešpektujúci hodnoty mestskej pamiatkovej rezervácie

Pôvodný objekt Nemeckého spolkového domu je súčasťou pamiatkovej rezervácie histrického mesta Slavonice. Dom bol pôvodne postavený v roku 1932 na pôdorysnej stope stredovekých hradieb. V 80. rokoch 20. storočia však prešiel necitlivou adaptáciou na kinosálu, s ktoru vzniklo viacero nehodnotných dostavieb a pôvodný interiér z 30. rokov bol kompletne zničený. Teoretická výpočtová potreba energie na vykurovanie dosiahla 48 kWh/m2rok.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• interiérové zateplenie pôvodného obvodového muriva
• zateplenie horizontálnych konštrukcií
• výmena okien • využívanie pasívnych solárnych ziskov
• podlahové vykurovanie • slnečné kolektory
• kombinované vykurovanie – krb, solárne kolektory, kotol na drevo a záložný zdroj – plynový kotol

KULTÚRNE A VZDELÁVACIE CENTRUM – ZLÍN ČESKÁ REPUBLIKA - B

Podnebie: mierne podnebie ovplyvňované oceánskymi kontinentálnymi vplyvmi

Stupeň pamiatkovej ochrany: objekt bez pamiatkovej ochrany, pri obnove však bola požiadavka na ochranu jeho hodnôt

Dva objekty bývalej továrne Baťa boli podľa budúcej prevádzky riešené inak stavebne a inak po stránke energetického konceptu.

Integrované energeticky efektívne zásahy:

Budova č. 15 – potreba väčšej tepelnej pohody

• interiérové zateplenie pôvodného obvodového muriva
• výmena okien
• vetranie s rekuperáciou
• tepelné čerpadlá
• zemné registre
• fotovoltické články

Budova č. 14 – výstavné priestory

• vytvorenie interirérovej izolačnej ľahkej priečky okolo celého obvodu steny odsadenenj 60 cm od plášťa budovy
• starý pláť objektu funguje ako dvojitá fasáda
• vetranie s rekuperáciou
• tepelné čerpadlá
• zemné registre • fotovoltické články

NÁJOMNÝ DOM NA MARIA TREU GASSE - VIEDEŇ RAKÚSKO - B

Podnebie: mierne

Funkcia: obytný dom

Stupeň pamiatkovej ochrany: objekt je súčasťou pamiatkovej zóny

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• obnovenie prirodzeného vetrania pivníc
• prirpojenie objektu na teplovod
• úžitoková voda čerpaná zo studne a nádob na dažďovú vodu
• zelená strecha
• solárne kolektory
• inteligentné riadenie vykurovania a chladenia
• vetranie s rekuperáciou tepla
• maximálne využitie prírodných materiálov

NÁJOMNÝ DOM NA WOLLZEILE - VIEDEŇ, RAKÚSKO -B

Podnebie: mierne

Funkcia: obytný dom

Stupeň pamiatkovej ochrany: objekt je súčasťou pamiatkovej zóny

Integrované energeticky efektívne zásahy:

• rozdelelnie budovy podľa spôsobu užívania
• tepelné zisky od ľudí a technológií v kanceláriách
• nízkoenergetická strešná nadstavba
• tepelmné čerpadlo • fotovoltické články
• exterirérové zateplenie dvornej fasády
• oprava a tesnenie historických okien

Poloha diela

Ing. arch. Petronela Pagáčová
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím