Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. január 2016
0
564

Prelom v trojrozmernej tlači: Nová 3D tlačená keramika odolá aj extrémnym teplotám

Opäť raz nas­ta­l pokrok v ob­las­ti 3D tla­če - kon­krét­ne v tla­či ma­te­riá­lu, ako je ke­ra­mi­ka, kto­rej spra­co­va­nie je ná­roč­nej­šie na roz­diel od ko­vov či po­ly­mé­rov.
Prelom v trojrozmernej tlači: Nová 3D tlačená keramika odolá aj extrémnym teplotám

Spo­loč­nos­ti HRL La­bo­ra­to­ries sa po­da­ri­lo vy­vi­núť špe­ciál­nu ži­vi­cu, kto­rú mož­no vy­tla­čiť pros­tred­níc­tvom 3D tla­čiar­ne do ľu­bo­voľ­né­ho tva­ru.

Nás­led­ne sa 3D tla­če­ná ži­vi­ca ne­chá vy­pá­liť, čím sa z nej sta­ne extrém­ne od­ol­ná ke­ra­mi­ka, kto­rá vy­dr­ží tep­lo­ty viac než 1700 °C. V po­rov­na­ní s iný­mi ma­te­riál­mi je až 10-ná­sob­ne pev­nej­šia.

Rov­na­ký vý­rob­ný pro­ces mož­no vy­užiť pri vý­ro­be veľ­kých di­elov dý­zo­vých mo­to­rov či nadz­vu­ko­vých stro­jov, do­kon­ca aj pri vý­ro­be zlo­ži­tých sú­čias­tok mik­roelek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mov.

602899
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím