Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. december 2016
0
320

Zmeny zákonov - dane, mzdy, DPH

Radi by sme Vás upozornili na zmeny niektorých zákonov platné od 1. januára 2017, ktoré sa týkajú vo väčšej či menšej miere našej činnosti.
Zmeny zákonov - dane, mzdy, DPH

1. Zmeny v Zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2017:

A. Dividendy zo ziskov vytvorených po 1.1.2017 (za zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr 1.1.2017) sa budú zdaňovať nasledovne:
sadzba dane na tieto dividendy:
1. nie sú predmetom dane - platí len pre právnickú osobu (PO),
-vyplatené medzi PO so sídlom na území SR alebo v zmluvnom štáte,
2. sadzba dane -7% - platí len pre fyzickú osobu (FO),
a) vyplatené právnickou osobou so sídlom na území SR:
-fyzickej osobe - rezidentovi SR
-fyzickej osobe - rezidentovi zmluvného štátu
b) vyplatené právnickou osobou so sídlom na území zmluvného štátu:
-fyzickej osobe na území SR
3. Sadzba dane - 35% platí pre PO a FO v nezmluvnom štáte (daňové raje)
-vyplatené PO so sídlom na území SR daňovníkovi (PO alebo FO) so sídlom
alebo trvalým pobytom v nezmluvnom štáte
-prijaté PO alebo FO na území SR od PO so sídlom v nezmluvnom štáte.

B. Fyzické osoby - zvýšenie paušálnych výdavkov pre daňovníkov –
neplatiteľov DPH:
-zo 40% na 60%, pri súčasnom zvýšení aj absolútnej hranice
-z 5.040 eur na 20.000 eur (platí na príjmy cca do 33.000 eur).

C. Právnické osoby - zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb za r.2017 z 22% na 21%.

D. Právnické osoby - zrušenie daňovej licencie PO za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2018.

E. Právnické osoby (resp. podvojné účtovníctvo u FO) –
Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú aj výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. Za prenájom HaNM sa považuje aj drobný hmotný majetok aj drobný nehmotný majetok. Ide o majetok s dobou použiteľnosťi dlhšou ako 1 rok (nesplňa výšku hodnoty 1700 resp. 2400 €) a je vedený v evidencii DHIM / DNHIM. Nehmotný majetok = odplaty za práva a použitie , pričom použítím diela je najmä – spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu resp. rozmnoženiny diela – nájmom. Uvedené sa vzťahuje aj na prenájom softweru.

F. Novým daňovým výdavkom je aj „sponzorské“ poskytnuté športovcovi resp. športovému odborníkovi za predpokladu:
a/ že sponzor sponzorské zaplatil, vykázal základ dane, poskytol
športovcovi zapísanému v informačnom systéme športu, výdavky na
sponzorské sú pre sponzora daňovými výdavkami v súlade
s dohodnutým čerpaním v sponzorskej zmluve,
b/ v písomnej zmluve musí byť určený účel a rozsah sponzorského vrátane
časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia,
c/ príjem zo sponzorského obdarovaný zahrnie do svojho základu dane
spôsobom ako sa zahŕňajú dotácie

2. Zmeny v zákone o DPH :

Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, platiteľ má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu vo forme úroku z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu počíta a ak v danom kalendárnom roku bude dvojnásobok základnej sadzby ECB nižší ako 1,5 %, je úrok vo výške 1,5 %.
Zákonom ustanovené dôvody, ktoré majú za následok nepriznanie úroku z nadmerného odpočtu sú:

  • platiteľ počas daňovej kontroly nadmerného odpočtu opakovane neplnil povinnosti,
  • platiteľ opakovane nepreberal písomnosti alebo opakovane sa bez ospravedlnenia nedostavil na predvolanie DÚ,
  • platiteľ opakovane nebol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne.

3. Zmeny v mzdovej oblasti po 1.1.2017:

Upozorňujeme Vás týmto na nasledovné zmeny - od 1.1.2017 je:

  • mesačná minimálna mzda: 435,- €
  • hodinová minimálna mzda: 2,50 €

Od 1.12.2016 je výška stravného nasledovná:

  • 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Za podklady ďakujeme spoločnosti Tax House Banská Bystrica

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím