Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. december 2022
7
2544

Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru DOXA, ktorý vznikol v spolupráci s architektom Matúšom Bišťanom.
Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - výsledky súťaže

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlásila v októbri 2022 verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž na vypracovanie architektonického návrhu riešenia interiérov knižnice v novorekonštruovaných priestoroch na Slovenskej ul. 18, 20 a 22 v Prešove. 

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 10. 2022 pod číslom KA-641/2022.

Predmetom zadania súťaže návrhov bolo získať architektonický návrh interiérov knižnice tak, aby slúžili súčasným potrebám širokej verejnosti nielen v oblasti výpožičky literatúry všetkého druhu, ale aj ako miesto pre stretávanie pri potrebách vzdelávania, obohacovania skúsenosťami, vedomosťami, výmeny názorov, informácií ako laikom, tak aj odbornej verejnosti a to formou literárnych krúžkov, prednášok, kvízov a iných foriem.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej etape 14 záujemcov predložilo portfólio referenčných projektov. Do druhého kola postúpili tri autorské kolektívy. Súťažné návrhy odovzdali dvaja účastníci.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Karol Gregor, Štefan Mitro, Juraj Medvecký - Heretik, Adriana Krafčíková a Iveta Hurná rozhodla na zasadnutí dňa 14. decembra o výsledkoch nasledovne:

1. miesto (2 000 €) - DOXA s.r.o. + Matúš Bišťan

Komentár poroty:

Súťažná porota sa stotožňuje so základnou filozofiou návrhu pracovať s vertikalitou centrálneho objektu a využiť jeho halovú proporciu na I. nadzemnom podlaží formou uloženia základného fundusu voľného výberu kníh pre dospelých do dvoch regálov na celú výšku. Osadenie regálov prepojených horizontálnou lávkou pôdorysne v jednej tretine haly  uvoľňuje dispozíciu, čím otvára priestor a opticky podporuje jeho proporciu.  Priestor oboch hál – dvojičiek, na I. NP sa stáva flexibilným vo svojom pôdoryse, umožňujúcim vedeniu knižnice voľne pracovať s plochou pri osadzovaní alternatívnych funkcií priestoru.  /Viď. schémy funkčného využitia hál: tvorivé dielne, prestavenia, koncerty, workshopy, prednášky, burzy a p. /Porota zvlášť oceňuje tento koncept, dôvody: plochy na I.NP, jednoduchá dostupnosť v blízkosti vstupu, krátke komunikácie, vizuálne a fyzické prepojenie s ulicou na jednej strane a dvorom na druhej strane, kontakt s komerčnými službami knižnice (kaviareň, libresso a pod.) Tento princíp vo svojej základnej filozofii práce s priestorom a dizajnom mobiliáru - posúvajú na vyššie podlažia s prihliadnutím na ich cieľového užívateľa.  

Estetické dopady: riešenie využíva proporciu hál, ich vertikalitu, zrušením optického smogu dáva priestoru monumentalitu a dôstojnosť. V neposlednom rade – originalitu.  

Prevádzkové dopady: flexibilita, prehľadnosť, kontrola. 

Technické riešenie: vložením sekundárneho statického systému, ktorý korešponduje s konštrukciou stopu nad I.NP a ktorý svojím technickým riešením nezaťaží pôvodné horizontálne konštrukcie vylepšuje statické dispozície rekonštruovaných objektov. Navrhované riešenie umožňuje zvyšovanie kapacity knižného fundusu do budúcna - na 20 tis. výtlačkov.  Práca s osvetlením je konzistentná s priestorovým riešením a zakladá nekonfliktné začlenenie do technického projektu začatej rekonštrukcie stavby. 

Dizajn zariaďovacích prvkov: autori, vzhľadom na zariaďované priestory a ich filozofiu minimalizovať vizuálny smog, postavili svoj koncept pri tvorbe mobiliáru knižnice na využití subtílnej priehradovej konštrukcie na báze kovu/styčník, prút, plocha - ako výplň/ Variabilnosť tejto konštrukcie, jej vizuál priestorovej pavučiny, dáva predpoklady pre tvorivé rozvinutie mobiliáru hlavne v priestore podkrovia – detského oddelenia. 

Klady: použitie kovu – trvácny materiál, (antivandal) s možnosťou variovania, dizajn – nadčasový, podnecujúci technickú tvorivosť a kreativitu /nepoliehajúci móde/. 

Farebnosť a celková atmosféra: autori s prihliadnutím na interiérovú rôznorodosť troch rekonštruovaných pamiatkovo chránených objektov stavili na zjednocujúcu monochromatickosť priestorov a zariaďovacích  prvkov s upriamením pozornosti na základný obsah knižnice – knihu, ako dominantný akcent – s jej dizajnom a farebnosťou. 

V návrhu absentuje: deklarovanie detailnejšieho spracovania oddelenia detskej literatúry s prihliadnutím na odlišnosti potrieb a správania sa detského návštevníka. 

Záverom: Kolektív autorov preukázal, že má všetky predpoklady, dielo dotiahnuť kvalitne, originálne, účelne a prevádzkovo správne, s naplnením predstáv vedenia knižnice na chod moderne fungujúcej ustanovizne. Preto sa porota  väčšinou hlasov dohodla odporučiť vyhlasovateľovi súťaže návrhov pokračovať v zabezpečení ďalších stupňov projektovej dokumentácie s architektonickým ateliérom DOXA.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto (2 000 €) - Ing. arch. Michal Kontšek

Komentár poroty:

Jednou zo základných priorít daného ideového návrhu autora je optimálne naplnenie funkčných požiadaviek pri rešpektovaní priestorových kvalít objektu. Funkčné celky sú priehľadne organizované v svojom pôdorysnom usporiadaní, čím vytvárajú bezkonfliktné vzájomné väzby.  

Ťažiskový centrálny priestor s diagonálnym usporiadaním regálov je výrazom čitateľnej snahy o nezávisle vnímanie vložených interiérových prvkov a samotného stavebného diela. Tomuto konceptu je podriadený princíp minimalizácie kontaktu so stavebnými konštrukciami. Pozoruhodnou je myšlienka zrušenia v projekte navrhovanej lávky, čím autor potvrdzuje svoj koncepčný zámer, zároveň vytvára podmienky pre monumentálne pôsobenie oboch hlavných priestorov, čo kladne vplýva tiež na kvalitu denného osvetlenia. Z hľadiska formotvorného na 3.NP autor zvolil odlišný princíp návrhu interiérových prvkov. Prísnejšie geometrické tvaroslovie nadobúda voľnejšie formy. Opodstatnenie tohto rozhodnutia je presvedčivé, vytvára hravú atmosféru vlastnú jeho užívateľovi-deťom. Charakter  nosných stropných konštrukcií, navrhované umelé osvetlenie v súvislosti s mobiliárom vytvárajú disharmonický celok- absentuje súvislosť a ich vzájomná podmienenosť.  Kvalita dizajnu mobiliáru je bez väčších ambícií, dosahuje úroveň bežnej produkcie. Porota oceňuje zodpovedný prístup autora, komplexnosť a snahu o obmedzenie zásahov do stavebných konštrukcií.     

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania:

Za podklady ďakujeme Rei Dilhoffovej / SKA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím