Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. máj 2019
1
2522

Centrum obce Nededza - výsledky súťaže

Malá účasť, slušný výsledok.
Centrum obce Nededza - výsledky súťaže

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže "Centrum obce Nededza" bolo komplexné riešenie centra obce spolu s návrhom prestavby obecného úradu. Súčasťou zadania bolo tiež zapojenie a doriešenie nádvoria pôvodne renesančného kaštieľa, ktorý je v súčasnosti prestavovaný na polyfunkčné kultúrno-spoločenské zariadenie obce. Cieľom obce je vyriešiť a realizovať v jej centre námestie. Výsledkom je koncept, ktorý bude podkladom pre územný plán zóny a ustanoví záväzné regulatívy pre jeho následné projektové dopracovanie.

Komentár poroty k súťaži návrhov:

Porota na záver rokovania konštatovala, že súťaž splnila svoj zámer, napriek tomu, že do súťaže boli doručené len tri návrhy. Hodnotené návrhy v súťaži priniesli veľa impulzov a ideí na riešenie prestavby Obecného úradu v Nededzi a disponibilného priestoru pred Obecným úradom, ktorý má dobré predpoklady pre vybudovanie multifunkčného centra obce.

Priestor určený v Nededzi na riešenie centra obce sa vo vidieckom osídlení často nenachádza. Porota preto kladne hodnotí zámer Obce využiť územné a stavebné podmienky a priestorové danosti priestoru na kultúrno-spoločenské a rekreačné funkcie pre obyvateľov a návštevníkov. Tento cenný veľkorysý priestor medzi určujúcimi hmotami a jeho východisková idea zakladajúca urbánne dôležité územie centra obce má široké možnosti budúceho využívania. Výsledky súťaže - hodnotené súťažné návrhy to jednoznačne dokumentujú.

Úlohou súťaže bolo navrhnúť koncept, ktorý bude podkladom pre územnoplánovací dokument pre územný plán zóny (ÚPN-Z), ktorým sa ustanovia záväzné regulatívy pre jeho následné projektové dopracovanie. Taký koncept, ktorý umocní veľkorysú priestorovú osnovu, ktorá bude reflektovať architektonické špecifiká územia a jednotlivých stavieb súboru tvoriacich administratívnu a občiansku vybavenosť centra obce. Umožní variabilitu aktivít očakávaných v centrálnej pozícii, naznačí optimálny spôsob riešenia zložitých problémov dopravy v jej rôznych podobách. Koncept, ktorý tvorivo i rozumne zohľadní investičný potenciál obce v prestavbe objektu Obecného úradu a kultúrno-spoločenskej sály a ktorý bude otvorený postupnému skvalitňovaniu tohto prostredia v budúcnosti. Väčšina doručených a hodnotených návrhov bola z hľadiska takýchto kritérií prínosná.

Možno konštatovať, že súťaž mala napriek malému počtu doručených návrhov veľmi dobrú úroveň.

Porota vo svojom rozhodnutí vyzdvihla návrh, ktorý tvorivým spôsobom reagoval na základné kompozično priestorové charakteristiky riešenej zóny, jej výraz a atmosféru. Ako víťazný bol porotou vybraný návrh kolektívu autorov: Matúš Pastorok, Peter Panulín a Sergej Pastorok, ktorý bol vyvážený predovšetkým v navrhnutej prestavbe Obecného úradu v miere ambície vlastného autorského vstupu voči pokore k jestvujúcemu prostrediu obce. Taký, ktorý okrem oddychových aktivít, pohodlnej pešej priepustnosti a pod. ponúkol plochy k variabilným, nie striktne predurčeným aktivitám.

Kultivácia a zveľaďovanie verejných priestranstiev je aktuálnou témou mnohých slovenských obcí. Urbanisticko-architektonické koncepty sa získavajú často za nejasných okolností, bez súťaže ideí, s jediným kritériom najnižšej ceny. Preto porota vyslovuje uznanie vyhlasovateľovi za usporiadanie súťaže na takúto závažnú tému centrálneho verejného priestranstva. Treba veriť, že tento zámer, takto zmysluplne začatý, bude aj úspešne realizovaný a nasledovaný aj inými obcami na Slovensku.

 

Do súťaže boli doručené a následne hodnotené tri súťažné návrhy. Porota rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. znížená cena: 3 000 € - návrh C
Autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Prešov Ing. arch. Peter Panulín
Spolupráca: Ing. arch. Sergej Pastorok 

Sumár komentárov členov poroty :

Plusy :

 • Dobré urbanistické riešenie a prehľadne riešené námestie a verejný priestor s možnosťou rozvoja. 
 • Autori prejavili týmto návrhom rešpektovanie kompozično-priestorových daností riešenej zóny a rešpektovali atmosféru obce. Návrh prezentuje mieru a pokoru prístupu, ktorá nám u ostatných návrhov chýbala.
 • Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti.
 • Správne vyriešenie oddelenia priestoru škôlky.
 • Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá kvalitne, čím sa eliminovala proporčná a materiálová rozdrobenosť existujúcej budovy. Navrhovaný objekt je identifikovateľný - má mierku a potrebnú dôstojnosť verejnej budovy. Nadstavba je riešená čisto, ako ľahká konštrukcia vyľahčujúca hmotu stavby, čím autori plne rešpektovali statické danosti existujúcej stavby. Akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície vrátane optimálneho rozšírenia kapacity hlavnej sály, jednoznačne nominujú tento návrh na prvé miesto.
 • Podstatným kladom tohto návrhu je realizovateľnosť konceptu.

Mínusy: 

 • Je nevyhnutné doriešiť predpolie obecného úradu a jeho prepojenie na priestor pri kaštieli.
 • Detailne dopracovať napojenie riešenej zóny na dopravný systém obce v ďalšom stupni PD.

 

2. - 3. cena ex aequo: 1 750 € - návrh A
Autori : Ing. arch. Diana Šmotláková, Tomáš Perďoch, Ing. arch. Eva Petrovičová, Ing. Martina Tibenská, PhD., Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD.

Sumár komentárov členov poroty :

Plusy :

 • Zaujímavo riešený urbanizmus s diskutabilným riešením peších ťahov.
 • Dobré definovanie identity priestoru centra obce.
 • Autori prejavili týmto návrhom rešpektovanie kompozično-priestorových daností riešenej zóny a snažili sa akceptovať atmosféru obce.
 • Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti. Správne vyriešenie oddelenia priestoru škôlky
 • Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá striedmo a kvalitne, ale pôsobí príliš monumentálne, akoby nad rámec mierky riešenej zóny.
 • Nadstavba je riešená čisto, ale hmota je príliš dominantná a po statickej stránke je riešenie na hrane.
 • Kladne hodnotíme akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície.


Mínusy:

 • Problematické natiahnutie pešej zóny za hlavnú komunikáciu v obci vytvára z dopravného hľadiska kolízny bod.
 • Prílišná dominantnosť a mierka Obecného úradu.
 • Zväčšenie kapacity spoločenskej sály len pavlačou na poschodí hodnotíme ako nepraktické.

 

2. - 3. cena ex aequo: 1 750 € - návrh B
Autori: Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. Róbert Donoval

Sumár komentárov členov poroty :

Plusy:

 • Urbanizmus je riešený dobre so znalosťou prostredia a s rešpektovaním charakteristík obce.
 • Návrh je graficky aj rozsahom vypracovaný kvalitne a vo veľkom rozsahu, ale grafický dizajn spracovaný dominantne, príliš prekrýva hlavné idey návrhu.
 • Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti. Kladne hodnotíme presunutie amfiteátra a návrh cyklotrasy cez centrum.
 • Správne vyriešenie peších ťahov a relaxačných zón.
 • Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá dobre, ale zvolená mierka a rozdrobenosť fasád zbytočne zvýrazňuje nejednotnosť a príliš potláča hmotu úradu.
 • Kladne hodnotíme akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície.


Mínusy : 

 • Dominantná grafika príliš prekrýva ideové vyznenie návrhu.
 • Rozdrobenosť a materiálová nejednotnosť hmoty Obecného úradu.

Porota rozhodovala v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty:

 • Ing. arch. Martin Bišťan,  predseda poroty - AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • PhDr. Peter Vajda,  podpredseda poroty - závislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Ján Gustiňák - AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Peter Nezval - AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľov
 • Ing. arch. Martin Pavelek - AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:

 • Ing. arch. Otto Gáťa - AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Akad. arch. Dušan Voštenák - AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi

Experti poroty:

 • Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie - ASI SKSI,  nezávislý  na vyhlasovateľovi

 Prílohy:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím