Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. jún 2023
0
1176

Ekocentrum v Stupave

Koncepčné riešenie revitalizácie zákutia kaštieľskeho parku.
Ekocentrum v Stupave
Autori: Ing. arch. Miroslav Jošt, ing.arch. Katarína Kamienová, Ing. arch. Ivan KlasInvestor: Mesto StupavaPlocha pozemku: 1,7 haZastavaná plocha: 231 m2 - Krupičkov dom + 503 m2 - skleníkPodlažná plocha: 290 m2 - Krupičkov domInvestičný náklad: 440 326 € Návrh: 2012 - 2022Realizácia: 2012 - 2022Adresa: Hlavná 9c, Stupava, SlovenskoPublikované: 21. jún 2023

Dlhoročná snaha nadšencov a dobrovoľnícka práca, pretavená do úspešného projektu. Zrevitalizovaný priestor "zabudnutej" časti parku v dotyku s centrom mesta zahŕňa obnovený dom panského záhradníka a staré skleníky, novovybudovaný náučný chodník, pestovateľské záhony, alebo prírodné detské ihrisko. Priestor slúži na environmentálne vzdelávanie pre verejnosť, žiakov materských a základných škôl, ako zázemie pre semináre, regionálne aj cezhraničné ekologické projekty, alebo turistické infocentrum...

Realizáciu bližšie predstaví sprievodný text autorov:

Cieľom projektu ekocentra bolo vybudovanie infraštruktúry pre relax, výchovu a vzdelávanie v areáli tzv. Malého parku, ktorý bol pôvodne súčasťou prírodno-krajinárskeho parku patriaceho ku kaštieľu, no vplyvom zmien majetkových pomerov po 2. svetovej vojne došlo k jeho odčleneniu. Postupom času prestal byť vnímaný ako súčasť parku, pre absentujúcu údržbu spustol, zarástol náletovou zeleňou a hrozil jeho zánik. Od roku 2012 sa skupina nadšencov pustila do jeho čistenia a postupne sa tak začali odkrývať jeho kultúrno-spoločenské hodnoty. Okrem iného sa podarilo z náletovej zelene doslova vysekať zachované konštrukcie historického skleníka. Postupom času sa tieto aktivity zapísali do povedomia verejnosti a podarilo sa nadviazať spoluprácu s vedením mesta Stupava. Vysporiadali sa majetkové pomery a pristúpilo sa ku koncepčnému riešeniu obnovy priestoru. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, bol vypracovaný architektonicko-historický výskum, ktorým sa stanovil rámcový návrh obnovy. Cieľom vysokej priority bolo opätovné spojenie rozdelených častí parku a sprístupnenie verejnosti.

Vyvrcholením týchto snáh bolo vypracovanie projektu ekocentra. Jeho súčasťou sa stala adaptácia tzv. Krupičkovho domu, konzervácia murovaných a oceľových konštrukcií skleníka, vybudovanie náučného chodníka a vytvorenie komunitnej záhrady s detskou zónou. Projekt pod názvom POSILNENIE BIODIVERZITY A EKOLOGICKEJ SIETE NA ÚZEMÍ RIEKY MORAVY PROSTREDNÍCTVOM MANAŽMENTU BIOTOPOV A ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY (ZVYŠOVANIA POVEDOMIA) V EKOCENTRÁCH bol spolufinancovaný z operačného programu Interreg V-A Slovenská Republika – Rakúsko. Projekt v sebe zlučoval viacero cieľov – vybudovanie ekocentra ako vzdelávacej inštitúcie, záchranu a obnovu pamiatkových objektov, obnovu integrity kaštieľskeho parku a vytvorenie hodnotného priestoru ako súčasti centrálnej mestskej zóny mesta Stupava.   

Základné bilančné údaje:

  • Plocha riešeného územia 1,7 ha
  • Zastavaná plocha (Krupičkov dom) 231 m2
  • Úžitková plocha (Krupičkov dom) 290 m2
  • Zastavaná plocha (skleník) 503 m2
  • Plocha chodníkov 770 m2
  • Plocha komunitnej záhrady 60 m2
  • Plocha detskej zóny 90 m2
  • Stavebné náklady 440 325,93 €

Krupičkov dom bol pôvodne bytom panského záhradníka. V poslednej fáze pred obnovou slúžil ako skladový priestor a provizórne zázemie pre údržbu parku. Jeho adaptáciou vznikli priestory pre výučbu a vzdelávanie v enviromentálnej oblasti, hygienické zázemie návštevníkov parku a administratívne a hygienické zázemie pre správu a údržbu parku. Obnova vychádzala z historických obrazových prameňov a jej cieľom bolo prinavrátiť pôvodný architektonický výraz budovy, prispôsobený novým prevádzkovým vzťahom, najmä zmene orientácie budovy zo dvora smerom do parku.

Konštrukcia skleníka predstavuje objekt mimoriadnej pamiatkovej, ale aj architektonickej hodnoty. Stavba pochádza z druhej polovice 19. storočia, s novšou stavebnou fázou zo začiatku 20. storočia. Po 2. svetovej vojne stavba postupne spustla, až dospela do štádia ruiny bez striech a sklených výplní, cez ktorú prerastala náletová zeleň a rozrušovala murované a oceľové konštrukcie. V stave pred realizáciou projektu bola náletová zeleň odstránená. Cieľom bolo obnoviť pôvodnú geometriu murív a oceľových konštrukcií, doplniť chýbajúce a nahradiť rozrušené časti murív a vybudovať provizórne zastrešenie kotolní. Takto zakonzervovaná konštrukcia je pripravená na ďalšie etapy pamiatkovej obnovy.

Vybudovaním náučných chodníkov došlo k obnove trasovania chodníkov podľa dokumentácie z konca 19. storočia. Obnovilo sa tak napojenie na kaštieľsky park a osadením lavičiek, odpadkových košov a informačných tabúľ vznikli trasy určené pre relax, plniace zároveň vzdelávaciu funkciu.

Doplnkovú funkciu ekocentra tvorí komunitná záhradadetská zóna, ktoré si situované v západnom skleníkovom krídle. Táto časť skleníka bola najviac rozrušená a prvky komunitnej záhrady a detskej zóny zároveň tvoria náznakovú rekonštrukciu pôvodných konštrukcií. Výbavu komunitnej záhrady tvoria vyvýšené záhony s pareniskom a pracovným stolom. Detská zóna je poňatá ako „netradičné“ detské ihrisko s tianglom, bubnami, xylofónom, totemom, drevenými klátmi, pocitovým chodníkom, telefónom a dreveným paravánom. Cieľom bolo ponúknuť kreatívnu alternatívu k bežným detským ihriskám.  

Poloha diela

Ing. arch. Miroslav Jošt
ing.arch. Katarína Kamienová
Ing. arch. Ivan Klas

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím