Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. september 2015
1
5871

Elektrárňa Piešťany

Zhrnutie genézy príkladnej záchrany a obnovy kultúrnrj pamiatky. Kvalitne a zmysluplne zrekonštruovaná Elektrárňa žije novým životom. Priemyselné pozadie vytvára neopakovateľný priestor a kulisu pre vzdelávanie a rozmanité kultúrnospoločenské aktivity.
Elektrárňa Piešťany
Autori: Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD., Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana ZacharováSpolupráca: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. (Projektant pamiatkovej obnovy), Ing. Ján Mikuš (Projektant architektonickej časti), Ing. Jozef Mráz (Statik)Investor: Nadácia EON ZSEZastavaná plocha: 693,27 m2Podlažná plocha: 1438,23 m2Obostavaný objem: 6941 m3Investičný náklad: 2.500.000,- EURNávrh: 2010 - 2011Realizácia: 2012 - 2014Adresa: Staničná 51, Piešťany, SlovenskoPublikované: 21. september 2015

Národná kultúrna pamiatka, bývalá dieselová elektráreň, patrí Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE). Spoločnosť sa ju v roku 2009 rozhodla revitalizovať pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického vzdelávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže vypísanej v r. 2008 od autorov Michala Ganobjaka a Vladimír Haina pod vedením Doc. Ing. Evy Královej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí. Projekt realizoval tím architektonického štúdia ADOM. M Studio (Ing. arch. Martin Paško a Ing. arch. Zuzana Zacharová). Realizácia prvej etapy sa uskutočnila v čase od mája 2012 do mája 2014.

Symbióza starého a nového
Symbióza starého a nového

História

Objekt prvej obecnej elektrárne na striedavý trojfázový prúd na Slovensku, bol dokončený v auguste roka 1906 v historizujúcom slohu inšpirovanom klasicizmom.

Fotokoláž s atmosférou 20. rokov
Fotokoláž s atmosférou 20. rokov

V generátorovej hale pracovali najskôr 3, neskôr 4 a po rozšírení výrobnej haly v roku 1926 až 5 dieselových strojov s generátormi na trojfázový striedavý prúd. Dvojvalcové motory spaľovali naftu, ktorú do elektrárne privádzalo podzemné potrubie z cisterny vagóna pristaveného na vykládkovej koľaji blízkej železničnej stanice. EP zabezpečovala výrobu a distribúciu elektriny nielen pre obec Piešťany, ale od roka 1910 aj pre okolité obce a mesto Vrbové.

Časová os
Časová os

V rokoch 1925-26 bola pôvodná budova generátorovej haly citlivo rozšírená. Autori tejto prestavby boli Franz Wimmer a Andreas Szőnyi.

Zachované dobové dokumenty
Zachované dobové dokumenty

Produkcia elektrárne prestávala stačiť zvýšeným nárokom na dodávku elektriny, preto sa budova elektrárne v dvornej časti nadstavila pre potreby umiestnenia 22 kV rozvodne a transformátorov.  Elektráreň Piešťany sa v roku 1930 pripojila 22kV prípojkou na elektrické vedenie Trnava - Nové Mesto nad Váhom. Miestna výroba elektrickej energie bola následne utlmená, nakoľko nákupná cena za kWh od ZSE bola podstatne lacnejšia ako vlastné náklady.

Elektrárňa tesne po dokončení
Elektrárňa tesne po dokončení

Úloha obecnej elektrárne stále spočívala distribúcii elektriny svojím odberateľom, strojné zariadenia však boli naďalej udržované a pripravené na spustenie, predovšetkým na zabezpečenie vykrytia energetických špičiek a v čase porúch v 22 kV rozvodnej sieti ZSE. EP bola posledný krát činná ešte v apríli roku 1945, kedy počas prerušenia dodávky od ZSE, z dôvodu poškodenia vedení spôsobených prechodom frontu, zabezpečovala výrobu a distribúciu elektriny pre obec Piešťany a okolie. V roku 1946 bola už Mestská elektráreň Piešťany znárodnená a odstavené strojné agregáty boli demontované a presunuté do Cukrovaru Sládkovičovo. Do roku 1986 v jej priestoroch stále sídlili pracovnici ZSE pre údržbu, montáže a opravy porúch elektrických rozvodných sietí, pričom tu poskytovali služby potrebné pre odberateľov. (Obvodová služobňa ZSE Piešťany). Distribúciu a transformáciu energie naďalej zabezpečovali technologické zariadenia rozvodne až do roka 1996, kedy došlo k úplnemu odpojeniu od 22 kV distribučnej sústavy.

V roku 1995 bola Elektrárňa Piešťany zapísaná na zoznam národných kultúrnych pamiatok. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu figuruje pod číslom 10852.

Fotografia zachytáva prestavbu Elektrárne.
Fotografia zachytáva prestavbu Elektrárne.

Architektonické hodnoty predstavuje pôvodný výrobný objekt elektrárne, ktorý sa zachoval v autentickej štruktúre a čiastočne aj s pôvodnou technologickou výbavou. Konkrétne architektonické hodnoty predstavujú najmä:
- autentická dispozičná skladba objektu (dieslová elektráreň s agregátmi),
- konštrukčný systém a materiálové riešenie,
- architektonická kompozícia a tvaroslovné riešenie priečelí,
- zachované prvky stavebného interiéru a technického vybavenia
Dispozičná skladba objektu priznáva prevádzkovú schému výroby, je jasná a čitateľná. Budova starej elektrárne je konzervovaná a čiastočne adaptovaná pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže.

Pohľad na zrekonštruovanú budovu z ulice
Pohľad na zrekonštruovanú budovu z ulice

Hlavným a najdôležitejším princípom navrhovaného zásahu sú minimálne zmeny do pôvodnej konštrukcie, zachovanie všetkých pôvodných charakteristických znakov, štruktúry a interiérových technických prvkov a citlivá adaptácia na novú prevádzku. Doplnené nové konštrukcie sú neinvazívne a reverzibilné. Odstraňujú sa len niektoré časti priečok a múrov pre potreby prepojenia priestorov, ktoré však nenarúšajú pôvodný charakter ani statiku objektu. V návrhu sa rešpektujú a prezentujú všetky stavebné etapy s minimálnymi zásahmi do historicky výpovedného interiéru a zároveň sa adaptujú na nové požiadavky. Pridávajú sa nové hygienické zariadenia, ktoré pri novej funkcii budovy sú nevyhnutné v súlade s platnými hygienickými normami. Umiestené sú spolu so skladovými priestormi v novom doplnenom suteréne pod bývalou výrobnou halou.

Situácia
Situácia
Model demonštruje komplexnú víziu obnovy.
Model demonštruje komplexnú víziu obnovy.

Urbanistické a architektonické riešenie

Budova bývalej obecnej elektrárne sa nachádza v uličnej zástavbe Staničnej ulice vedúcej od železničnej stanice do centra mesta. Bola iniciačným počinom zástavby tejto ulice a po celé obdobie svojej histórie slúžila energetickej funkcii. Uvedená zmena funkčného využitia neuvažuje so zmenou v objemovej a urbanisticko-priestorovej skladbe areálu, naopak - v maximálnej miere sa zachová doterajšia objektová sústava vrátane ich priestorovo hodnotných a technicky vyhovujúcich konštrukcií všetkých zachovaných objektov. Osobitná pozornosť je venovaná obnove výrobného objektu pôvodnej obecnej elektrárne, na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 49/2002 Z.Z. O pamiatkovom fonde, keď objekt je zapísaný v ÚZPF SR pod č. 10852.

Vízia rozvoja areálu
Vízia rozvoja areálu
Porovnanie pôvodného stavu s návrhom
Porovnanie pôvodného stavu s návrhom
Schéma využitia priestoru a organizácie prevádzky
Schéma využitia priestoru a organizácie prevádzky
Pôdorys 1.PP. Objekt generátorovej haly bol čiastočne podpivničený z dôvodu prívodu paliva a odsávania výfukových plynov od motorov. Priestor s industriálnou atmosférou môžu návštevníci vnímať a pochopiť z komunikačných  priestorov a hygienických zariadení prostredníctvom presklených častí s informačnými schémami .
Pôdorys 1.PP. Objekt generátorovej haly bol čiastočne podpivničený z dôvodu prívodu paliva a odsávania výfukových plynov od motorov. Priestor s industriálnou atmosférou môžu návštevníci vnímať a pochopiť z komunikačných priestorov a hygienických zariadení prostredníctvom presklených častí s informačnými schémami .
Pôdorys 1.NP. Hala je navrhnutá ako multifunkčný priestor pre prezentácie, workshopy a kultúrne podujatia.
Pôdorys 1.NP. Hala je navrhnutá ako multifunkčný priestor pre prezentácie, workshopy a kultúrne podujatia.
Pôdorys 2.NP. Na podlaží sa nachádza zasadačka, administratíva a výstavné priestory.
Pôdorys 2.NP. Na podlaží sa nachádza zasadačka, administratíva a výstavné priestory.
Rez
Rez
Pohľad z ulice
Pohľad z ulice

Konštrukčné riešenie

Objekt elektrárne je doplnený reverzibilnou sklenenou konštrukciou, ktorá prestrešuje a chráni zachované technické zariadenia na ich pôvodnom mieste a súčasne slúži aj ako rozptylový priestor pre návštevníkov viacúčelovej haly. Exponáty ako elektrogenerátor firmy Siemens sa tak stáva súčasťou interiéru vstupnej haly. Na stene, ktorá sa pôvodne nachádzala v exteriéri je návštevníkom elektrárne prezentovaná výroba elektrickej energie v minulosti. Nová fasáda prístavby je v smere od susedného pozemku zateplená 150mm hrubou tepelnou izoláciou EPS. Izolovanie obrátených plochých striech je zabezpečené 180 mm hrubým extrudovaným polystyrénom. Šikmé strechy sú zateplené minerálnou tepelnou izoláciou a opatrené novou plechovou krytinou. Všetky železobetónové konštrukcie sú z exteriéru izolované podľa výpočtu min. 50mm hrubým extrudovaným polystyrénom (viď. detaily). V mieste vykonzolovania dosky nad presklenou fasádou prístavby, ako aj v žb. stene prístavby, sú na prerušenie tepelného mostu použité Isoarmokoše. Proti zemnej vlhkosti a spodnej vode sú nový suterén a v prístavba odizolované zváranou hydroizoláciou z mäkčeného PVC.

Detaily fasády prístavby
Detaily fasády prístavby
Celosklenená bodová fasáda prístavby prispieva k solárnym ziskom budovy.
Celosklenená bodová fasáda prístavby prispieva k solárnym ziskom budovy.

Použité technológie a energetické hľadisko

Pri návrhu rekonštrukcie sa vychádzalo zo zákona 555. o energetickej hospodárnosti a budov. Vzhľadom na to sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku bola v zmysle zákona využitá výnimka, ktorá hovorí, že ak nie je možné tieto podmienky zabezpečiť konštrukčne (čiže, nebolo možné dodatočne zatepliť fasádu z režného muriva zvonku ani z vnútra pretože sa tu nachádzajú dekoračné výmaľby), je možné využiť iné technológie. V tomto prípade bola na základe podrobného výskumu ako optimálna vyhodnotená vzduchotechnika v kombinácii s využitím vlastností prirodzenej cirkulácie a solárnych ziskov cez presklenú fasádu. Vytvorilo sa veľké átrium, na princípe zádveria, vďaka ktorému sa môže otvárať veľká generátorová hala bez veľkých tepelných strát a prirodzene vymieňať veľký objem vzduchu v rámci expozície resp. prestávok počas kultúrnych podujatí. Sklo átria účinne zabraňuje prenikaniu infračerveného žiarenia dnu a čiastočne, pochôdzna a čiastočne vegetačná strecha je zabezpečená viacvrstvovou tepelnou izoláciou. Pre prípad potreby dodatočného zabezpečenia tepelnej pohody je v novej vrstve podlahy inštalovaný ekologicky nenáročný odporový kábel podporujúci myšlienku všestrannosti využívanie el. energie v rámci múzea o energii.

Zachované technológie rozvodne
Zachované technológie rozvodnefoto: Paťo Safko
Vzduchotechnika využíva pôvodný podzemný technologický kanál
Vzduchotechnika využíva pôvodný podzemný technologický kanálfoto: Paťo Safko

Optimalizáciou a využitím prirodzených vlastnosti stúpania vzduchu sa viac ako o polovicu podarilo redukovať množstvo potrubí a nárokov na výkon vzduchotechnického zariadenia. Z viacerých hľadísk sa ako efektívne a výhodné sa ukázalo využiť pre nové potrubie pôvodný podzemný technologický kanál, ktorý tak dostal novú funkciu čo bolo výrazne pozitívne ocenené aj krajským pamiatkovým úradom. Aj na základe toho sa stal technologický kanál súčasťou edukačnej expozície pre návštevníkov

Veľkoryso presvetlená prístavba
Veľkoryso presvetlená prístavba

Proces výstavby

Realizáciaprvej etapy sa uskutočnila v čase od mája 2012 do mája 2014.

Elektrárňa po rekonštrukcii

Nočný pohľad na transparentnú hmotu prístavby
Nočný pohľad na transparentnú hmotu prístavbyfoto: Paťo Safko
Na fasáde bolo zachované pôvodné vedenie
Na fasáde bolo zachované pôvodné vedeniefoto: Paťo Safko
Technické priestory na 1NP
Technické priestory na 1NPfoto: Paťo Safko
Vstupná hala v pôvodnej dielni
Vstupná hala v pôvodnej dielnifoto: Paťo Safko
Pôvodný kanál viditeľný z WC
Pôvodný kanál viditeľný z WCfoto: Paťo Safko
Interiér prístavby
Interiér prístavbyfoto: Paťo Safko
Hala strojovne
Hala strojovne
Vpravo: okno do haly strojovne, vľavo: zachovaný generátor ako výstavný exponát.
Vpravo: okno do haly strojovne, vľavo: zachovaný generátor ako výstavný exponát.
Zachované časti rozvodov ako exponáty
Zachované časti rozvodov ako exponáty
Výťahom sa dá dostať az na strechu
Výťahom sa dá dostať az na strechu

Sociálno - ekonomické aspekty

historických prameňov sa dozvedáme, že na výstavbu pôvodnej mestskej elektrárne sa konala verejná zbierka. Traduje sa, že každý Piešťanec mal v nej svoju tehlu. Túto myšlienku na podnet investora, ktorým je Západoslovenská energetika a.s. návrh rozvíja a má od počiatku ambíciu dlhodobo opustený - nevyužitý objekt obyvateľom nielen sprístupniť, ale umožniť im aj jeho aktívne využívanie. Z toho dôvodu na príprave celého projektu od začiatku participovala širšia pracovná skupina implementujúca zástupcov investora, architektov, odborníkov, orgány samosprávy, krajského pamiatkového úradu v Trnave , Fakulty architektúry STU, ale aj lokálnych neziskových organizácií, obyvateľov širšieho okolia a bývalých zamestnancov. Všetky zainteresované skupiny boli počas projektu priebežne informované a individuálne aj kolektívne konzultované aj to aj priamo v rekonštruovanom objekte. Ich požiadavky boli podľa možnosti zohľadňované a zapracovávané do celkového konsenzuálneho riešenia. Výsledkom je komplexný dlhodobý projekt revitalizácie Elektrárne v Piešťanoch, ktorý skutočne prinavracia elektráreň Piešťancom. Tu, kde kedysi bolo miesto výroby energie a jej transformácie sa ďalej rozvinula myšlienka elektrárenstva. Nové kultúrno-vzdelávacie centrum návštevníkom ponúkne informácie o tom, čo to vlastne energia je, ako sa dá získať, na aké druhy sa môže premeniť. Poskytne priestory aj pre iné ako len technické kreácie ako napríklad pre výstavy, koncerty, konferencie či prezentácie umenia. Realizovaný Návrh je striedmy. Vstupuje nenásilne do zachovaného priemyselného prostredia, a dotvára a podporuje ho. Počas prvej etapy rekonštrukcie bola v areáli zistená a úspešne odstránená ekologická záťaž, ktorá napriek značne zvýšeným nákladom investora neodradila. Plánovaná revitalizovaná záhrada by mala ponúknuť celoročný priestor pre usporadúvanie väčších akcií v rámci mestských kultúrnych slávností, či experimentov s prírodnými zdrojmi energie. Priemyselné pozadie tak vytvára neopakovateľný priestor aj pre rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré by sa v prípade dostavby ďalších etáp ešte viac mohli rozvíjať.

Fotografia zo zahájenia výstavby
Fotografia zo zahájenia výstavby

Elektrárňa piešťany poskytuje priestor aj pre iné ako len technické kreácie, napríklad pre výstavy, koncerty, divadlá, konferencie, firemné eventy a prezentácie umenia. Priemyselné pozadie tak vytvára neopakovateľný priestor aj pre rozmanité kultúrno -spoločenské aktivity.Súčasťou areálu je záhrada, ktorá po revitalizácii začne fungovať ako celoročný priestor pre usporadúvanie väcších akcií alebo pre experimenty s prírodnými zdrojmi energie. Bude tu umiestnený exteriérový vzdelávací modul Záhrada štyroch živlov.

Príležitostné aktivity
Príležitostné aktivity
Interaktívne vzdelávanie o elektrickej energii
Interaktívne vzdelávanie o elektrickej energii
Hala je využívaná na spoločenské podujatia
Hala je využívaná na spoločenské podujatia
Pôvodné výplne otvorov
Pôvodné výplne otvorov

Vízia rozšírenia Elektrárne.

Plánovaná 2. etapa výstavby.

Plánovaná  budova showroomu
Plánovaná budova showroomu
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2.NP

Ocenenia

Saie selection 2012 ocenenie udržateľnej architektúry - 2. miesto
Stavba roka 2013 Cena vydavateľstva Eurostav - nominácia na hlavnú cenu
Fénix - kultúrna pamiatka roka 2013
CE.ZA.AR 2014 - nominácia v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov
BEFFA 2014 - Building Efficiency Awards 2014 - 1. miesto v kategórii Rekonštrukcie
Cena Dušana Jurkoviča 2014 - nominácia
Mies van der Rohe Award 2015 - nominácia v prebiehajúcom ročníku
Cena ARCH 2015 - nominácia

Podklady: kolektív autorov a ADOM . M STUDIO / DF CREATIVE GROUP s.r.o. 

Poloha diela

Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Ing. arch. Vladimír Hain
Ing. arch. Martin Paško
Ing. arch. Zuzana Zacharová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím