Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. apríl 2023
0
1686

SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2023

Výsledky národného kola obľúbenej študentskej súťaže.
SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2023

Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže SAINT - GOBAIN Architecture Student Contest 2023, vypísanou značkami Isover, Rigips a Weber spoločnosti Saint-Gobain bola revitalizácia územia v štvrti Boavista, ktorá sa nachádza v blízkosti nábrežia rieky Tagus v Lisabone.

Riešené územie sa nachádza západne od centra mesta a pre svoju dostupnosť k prístavu rieky bolo zastavané v 19. storočí priemyselnými objektami. Územie v súčasnosti predstavuje jednu z rozvojových osí Lisabonu pozdĺž rieky, zo severnej strany je ohraničené vrcholom Bairro Alto - jedným zo 7 terénnych vrcholov, ktoré sa nachádzajú v Lisabone.

Na základe požiadaviek aktuálneho územného plánu sa predpokladá revitalizácia štvrte vytvorením atraktívnych verejných priestorov a zmena funkcie mnohých objektov na kultúrne využitie, pretože sa v blízkosti nachádza komplex umeleckých podnikov Belém Cultural Center.

Úlohou súťažiacich bolo na vymedzenom pozemku, v jednom z pôvodných historických objektov navrhnúť galériu pre audiovizuálne umenie, novú rezidenčnú budovu s podzemným parkovaním a vypracovať návrh prepojení daného územia s vonkajšími zelenými verejnými plochami s voľnočasovým využitím, ktoré budú umožňovať prechod mestskou štvrťou a napojenie na susediace ulice.

Galéria pre audiovizuálne umenie má sprístupniť verejnosti audiovizuálny archív o Lisabone, umožniť organizovanie filmových programov na podporu zviditeľnenia mesta prostredníctvom kina a propagáciu Lisabonu ako miesta pre film a fotografiu na národnej a medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti má budova tri podlažia a jej vonkajší pôvodný architektonický vzhľad by mal byť zachovaný. Nová rezidenčná budova má na prízemí obsahovať obchody, služby, galérie, ateliéry a inovačné podniky a umožniť priechody cez územie. V nadzemných podlažiach by mali byť umiestnené súkromné byty (80%) a komunitné bývanie (20%). Maximálna výška jej vonkajšej nadzemnej fasády je stanovená na 26,2 m a počet podzemných parkovacích podlaží je stanovený na dve. Vonkajší verejný priestor v danej lokalite mal byť navrhnutý tak, aby umožnil prepojenie medzi dvoma budovami a okolitými ulicami, s vytvorením trás pre peší pohyb a oddychových zón so zelenými plochami. V návrhu bolo potrebné zabezpečiť pešie spojenie s ulicou Boavista na severnej strane pozemku.

Cieľom súťaže je každoročne podporiť kreatívny prístup ku konceptom energeticky nenáročných a trvalo udržateľných budov s nízkymi emisiami CO2 a pomôcť účastníkom súťaže zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitímproduktov a riešení Saint-Gobain.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupuje víťazný návrh z národnej súťaže sa bude konať 26.– 28. júna 2023 v Lisabone.

 

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 12. 4. 2023 v zložení:

  • Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS FAD STU - predseda poroty
  • Prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., TU Košice
  • Ing. arch. René Baranyai, RB architects
  • Ing. arch. Boris Benedek, LANG BENEDEK ARCHITECTS
  • Ing. arch. Michal Lang, LANG BENEDEK ARCHITECTS
  • Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., SvF STU
  • Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková, - víťazka národnej súťaže 2019
  • Ing. arch. Tomáš Guniš, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Víťazný návrh podľa štatútu súťaže postupuje do medzinárodného kola a bude reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnom kole v Lisabone. Zástupca spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. udelil dve odmeny podľa uváženia poroty ďalším 2 súťažným projektom.

 

1. miesto: súťažný návrh č. 8, heslo 126986
Autorky: Bc. Sandra Blaškovičová + Bc. Martina Bežová, 5. ročník, FAD STUBA

Hodnotenie poroty:

Víťazný projekt predstavuje najprepracovanejší návrh vo všetkých požadovaných aspektoch súťaže. Pozitívom návrhu je jeho rešpektovanie jestvujúceho kontextu, súlad novej rezidenčnej budovy s už navrhnutou a schválenou zástavbou v najbližšom okolí a zmysluplný odkaz na pôvodné zachované objekty. V návrhu sú maximálne dodržané súťažné podmienky, celkovo je návrh dobre hmotovo a výrazovo zvládnutý. Pozitívom bolo minimalistické farebné zjednotenie fasád, verejného priestoru, materiality stavieb a komplexný návrh interiérových expozícii vrátane novotvarov drobnej architektúry. Porota odporúča dopracovať vizualizácie variabilnosti otvárania fasády a perforovaného plášťa panelov a došpecifikovať prvky multifunkčnej zelenej strechy s popisom ekologických prvkov.

 

2. miesto: súťažný návrh č. 6, heslo 173582
Autorka: Bc. Jana Magdolenová, 5. ročník, FAD STU BA

Hodnotenie poroty:

Porota ocenila jednoduchosť a čitateľnosť hmoty rezidenčnej budovy s pravidelným šachovnicovým rastrom na fasáde a pôsobivo navrhnutý koncept parteru. Z urbanistického hľadiska spĺňa požadované kritéria. V návrhu chýba podrobnejšie prepracovanie vizualizácií exteriéru a podrobnejšie detaily farebnosti a materiality, ktoré boli popísané len v náznakoch. Taktiež by bolo vhodné dopracovať parter v kontakte s uličným predpriestorom ako aj interiérové prvky galérie audiovizuálneho umenia.

 

3. miesto: návrh č.2, heslo 162421
Autor: Bc. Eliška Magulová, 6. ročník, SvF STU BA

Hodnotenie poroty:

Práca má príjemne prepracovaný návrh strešnej krajiny. Priaznivo pôsobí uvoľnený parter umožňujúci požadované fungujúce pešie a vizuálne prepojenie vo všetkých smeroch. Porota taktiež ocenila graficky čitateľné prepracovanie koncepčných schém a detailov. Zvolenie diagonálnej nosnej konštrukcie premostenia obytného objektu je v nesúlade s pravouhlou konštrukciou obvodového plášťa a dispozície, čo vedie z hľadiska tektoniky stavby k vizuálnemu konfliktu nosnej konštrukcie a fasády. Vzhľadom na skladbu a kompozíciu fasády sa ponúkajú viaceré vhodnejšie riešenia. Napriek tomuto nedostatku sa jedná o kvalitné, čitateľné a jednoznačné riešenie súťažného zadania.

 

Odmena za umelecké stvárnenie a snahu o udržateľný prístup: Súťažný návrh č. 11, heslo 132419
Autorka: Gabriela Koránová, FU TU Košice

 

Odmena za originálne stvárnenie fasády: Súťažný návrh č. 12, heslo 091928
Autorka: Anatolii Kuhal, FU TU Košice

Do budúcnosti porota odporúča súťažiacim čitateľné artikulovanie a prezentovanie konceptu a nosnej idey (leitmotívu) návrhu na plagátoch a kontrolu anglických výrazov, gramatiky, odborných termínov a textov pred tlačou.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekana FAD STU a členov poroty sa uskutoční v rámci Noci architektúry 22. 6. 2023 v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

Súvisiace články

Bc. Sandra BlaškovičovaSKIlava / Klobušice
Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím