Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. apríl 2024
0
1289

SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2024

Výsledky národného kola obľúbenej študentskej súťaže.
SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2024

Témou XIX. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže SAINT - GOBAIN Architecture Student Contest 2024, vypísanou značkami Isover, Rigips a Weber spoločnosti Saint-Gobain bol návrh obytnej zóny pre študentov a výskumných pracovníkov v blízkosti univerzitného kampusu Viikki, severovýchodne od Helsínk.

Kampus Viikki začal vznikať v 60. rokoch 20. storočia, keď Helsinská univerzita presunula výučbu prírodných vied na pozemky experimentálnej farmy Viikki. V súčasnosti je kampus tvorený rôznorodými budovami z konca 20. storočia, z ktorých bolo možné na základe súťažných podmienok niektoré zbúrať a niektoré rekonštruovať. Oblasť Viikki sa má ďalej rozvíjať okolo existujúcich a plánovaných električkových tratí, s predpokladom výstavby obytnej zóny pre 4 000 až 7 000 obyvateľov.

Úlohou študentov bolo v súťažných návrhoch priniesť víziu novej zástavby bývania pre študentov a výskumných pracovníkov v nadväznosti na jestvujúci urbanistický kontext, s riešením plôch verejného partra, ktorý zohľadní priľahlý prírodný charakter lokality. V súťažných návrhoch bolo potrebné zachovať objekt skleníka - Gardénie s jeho pôvodnou funkčnou náplňou japonskej záhrady, zrekonštruovať, prípadne zbúrať existujúcu administratívnu budovu, navrhnúť dočasné bývanie pre študentov a výskumných pracovníkov a trvalé bývanie pre obyvateľov ako súčasť novej štvrte Viikki.

Navrhovaná nová zástavba by mala rešpektovať jestvujúci urbanistický kontext, ale aj svoju polohu na okraji prírodného prostredia, s ktorým by mala byť prepojená pomocou exteriérovej verejnej zelene. Okrem kreatívneho prístupu v hľadaní konceptov energeticky nenáročných a udržateľných budov s nízkym obsahom CO2 a uplatnenia konštrukčných riešení a detailov s použitím produktov a riešení Saint-Gobain je v tomto ročníku súťaže kladený dôraz aj na obehové hospodárstvo a potenciálne opätovné použitie častí budov a materiálov.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupuje víťazný návrh z národnej súťaže sa bude konať 10. - 12. júna 2024 v Helsinkách.

Do národného kola bolo zaslaných 10 návrhov.

Porota národného kola zasadala dňa 10. 4. 2024 v zložení :

  • Univ. doc. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS FAD STU - predseda poroty
  • Prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., TU Košice
  • Ing. Filip Branický, PhD. SvF STU Bratislava
  • Ing. arch. René Baranyai, RB architects
  • Ing. arch. Peter Kožuško, Pantograph
  • Ing. arch. Zuzana Zacharová, Design Factory
  • Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Between
  • Ing. arch. Tomáš Guniš, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Víťazný návrh podľa štatútu súťaže postupuje do medzinárodného kola a bude reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnom kole v Helsinkách. Porota udelila odmeny dvom ďalším súťažným projektom.

 

Hodnotenie poroty:

1. miesto: súťažný návrh č. 10, heslo10976
Autor: Adam Hronský, SvF STU

Víťazný projekt svojím neurčitým typom zástavby predstavuje konceptuálnu nadväznosť na mestskú zástavbu pričom zástavbu možno charakterizovať ako blokovú zástavbu tvorenú solitérmi. Územie je doplnené rovnomernými a rovnovážnymi hmotami, pri formovaní ktorých cítiť hru autora s mierkou. Tvarovanie nových objektov vychádza z formy objektu Gardenie, okolo ktorého sa sústreďuje hlavný urbanisticky akcent a pôvodná administratívna budova je ponechaná ako nutný apendix. Verejné priestory sú adekvátne riešené s príjemným prechodom do prírodného ladscape, nedopovedaný zostáva iba priestor za administratívnou budovou.

Porota odporúča dopracovať do medzinárodného kola využitie kamenného objektu a zelených striech a doplniť návrh o ekologické schémy hospodárenia s vodou a aplikovať princíp aktívnej fasády na objekte Gardénie (semi-transparentná fotovoltika na presklených plochách).

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto: súťažný návrh č. 3, heslo 475974
Autori: Bc. Samuel Horecký, Bc. Marko Ilek, 5. ročník, FAD STU BA

Porota ocenila jednoduchosť a čitateľnosť hmoty rezidenčnej budovy s pravidelným šachovnicovým rastrom na fasáde a pôsobivo navrhnutý koncept parteru. Z urbanistického hľadiska spĺňa požadované kritéria. V návrhu chýba podrobnejšie prepracovanie vizualizácií exteriéru a podrobnejšie detaily farebnosti a materiality, ktoré boli popísané len v náznakoch. Taktiež by bolo vhodné dopracovať parter v kontakte s uličným predpriestorom ako aj interiérové prvky galérie audiovizuálneho umenia.

Súťažné panely:

 

3. miesto: návrh č.7, heslo 339636
Autori: Patrícia Hamalová, Laura Máteffy, SvF STU BA

Práca má dobre zvládnuté urbanistické riešenie, kde vhodne nadväzuje na zrekonštruovaný administratívny objekt plynulou zástavbou vymedzujúcou vnútroblok od ulice a vhodne reagujúcou na jestvujúci kontext. Mierkovo je menej vydarené hmotové riešenie malých objektov, ktorí vytvárajú prechod od mestskej zástavby do prírodného prostredia. Bolo by vhodné jednoznačnejšie artikulovať verejný priestor. Administratívny objekt je kvalitnou rekonštrukciou.

Súťažné panely:

 

Odmena za kreativitu a koncepčnosť: Súťažný návrh č. 6, heslo 101976
Autorka: Mária Furmanová, FAD STU

Porota udelila odmenu za silný urbanistický koncept v podobe malo-podlažnej kruhovej zástavby, ktorá vhodne vyjadruje charakter bývania v uzavretej komunite kampusu. Porota chápe návrh ako študentskú predstavu bývania, v návrhu však nie je preukázaný kontext s jestvujúcou susediacou zástavbou a dispozičné riešenia objektov sú podané v náznaku. 

 

Odmena za prepracovanosť návrhu: Súťažný návrh č. 9, heslo 019215
Autorky: Bc. Martina Bežová, Bc. Sandra Blaškovičová, FAD STU

Porota udelila odmenu za komplexnú prepracovanosť návrhu po všetkých stránkach. Pozitívom návrhu je vytvorenie dvoch úrovní komunitného priestoru, a to v parteri aj v strešnej úrovni. Urbanistický koncept má však vzhľadom na požadované funkcie príliš veľkú mierku.

Súťažné panely:

 

Ostatné súťažné návrhy:

Návrh č.1, heslo 20601
Autor: Lucia Borcovanová, SvF STU

 

Návrh č.2, heslo 20606
Autor: Katarína Sobolová, SvF STU

 

Návrh č.4, heslo 491904
Autor: Bc. Sabína Bachratá, SvF STU

 

Návrh č.5, heslo 372196
Autor: Martin Baluch, SvF STU

Do budúcnosti porota odporúča súťažiacim čitateľné artikulovanie a prezentovanie konceptu a nosnej idey (leitmotívu) návrhu na plagátoch a kontrolu anglických výrazov, gramatiky, odborných termínov a textov pred tlačou.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekana FAD STU a členov poroty sa uskutoční v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomníčka súťaže

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím