Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. december 2021
1
4349

Vízia rozvoja obce Bernolákovo - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh tímu Gogolák + Grasse & Marko and placemakers.
Vízia rozvoja obce Bernolákovo - výsledky súťaže

Obec Bernolákovo je satelitným sídlom neďaleko hlavného mesta, čo má zásadný vplyv na jeho charakter. Vidiek v dostupnosti ruchu hlavného mesta prilákal a stále láka nových obyvateľov. Tento fakt spôsobuje dravý a miestami málo koordinovaný rast, sprevádzaný rôznymi - dobre známymi vedľajšími účinkami. 

Vedenie obce si preto dalo za cieľ vniesť  do ďalšieho vývoja koncepciu, ktorá by sa prejavila v územnom pláne.  

Cieľom súťaže, ktorú Bernolákovo vyhlásilo koncom marca, bol návrh ideového plánu rozvoja obce, ako podkladového materiálu pre realizáciu nového územného plánu. 

Súťaž návrhov, ktorú pripravili spracovatelia obstarame.sk + BAKYTA,  prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole záujemcovia predstavili referencie, na základe ktorých porota určila trojicu autorských kolektívov, postupujúcich do druhej etapy súťaže. Gogolák + Grasse & Marko and placemakersFejo + HanáčekPLURAL s.r.o. následne vypracovali návrhy, ktoré prezentovali v rámci hodnotiaceho zasadnutia poroty. 

 

Hodnotiaca komisia v zložení Ľubica Vitková, Pavel Paňák, Michal Bogár, Radomil Kachlík, Michal Peleš, Martina Brunel (náhradník) a Róbert Bakyta (náhradník) rozhodla o výsledkoch nasledovne: 

Na 1. mieste sa umiestnil návrh tímu Gogolák + Grasse & Marko and placemakers
Autori: Ivan Gogolák, Ing. arch. PhD., Lukáš Grasse; Ing. arch., Petra Marko, MA Arch, ARB, RIBA, Igor Marko, MA Arch, ARB

Komentár poroty:

Komplexne spracovaný návrh koncepcie rozvoja obce. Napĺňa požiadavky podkladu pre reguláciu transformácie a rozvoja územia obce.

Za vyzdvihnutie stojí:

 • Jasný a hierarchický systém verejných priestorov, ktoré predstavujú základnú kostru sídla, a ich výbornú prepojiteľnosť;
 • Logický a hierarchický systém centier (od lokálnych po ťažiskové a rekreačné centrá obce), ktoré podporujú rozvoj komunít a udržateľnej prevádzky a funkčnosti obce na princípe rovnomerného rozloženia vybavenosti a tým optimalizácie ich dostupnosti a podpory komunít tej ktorej časti sídla;
 • Formovanie aktívnych rekreačných plôch ako v zastavanom území obce, tak aj na jej okraji.
 • Adekvátne zhodnotenie fenoménu vodného toku Čiernej vody, ako aj reakcia na pôvodné ramená Malého Dunaja.
 • Logické vymedzenie rozvojových území. Jasne definovaná hranica možného rozvoja.
 • Cenné je formovanie rozhrania medzi zastavanou plochou a krajinou ako systém aktívnych rekreačných plôch
 • Forma začlenenia severnej a východnej obytnej zóny do štruktúry sídla. Osobitne organizovanie územia na línii súčasné centrum – Štrkovka.
 • Navrhnutý princíp etapizácie rozvoja a transformácie obce.

V ďalšej etape je vhodné klásť dôraz na:

 • Možnosti transformácie a doplnenie existujúcej štruktúry vo vnútri obce, v rámci vnútro-blokových priestorov.
 • Problematická je veľkorysá transformácia záhradkárskej oblasti, predovšetkým cez diagonálne prepojenia smerom k železničnej stanici, ktoré sa javia v súčasnej majetkovo-právnej situácii ako nereálne.
 • Rovnako je otázne umiestnenie železničnej stanice v západnej časti obce vo väzbe na záhradkársku osadu.
 • Vhodnejšie je sústrediť sa na návrh novej železničnej zastávky vo východnej časti obce.
 • Vhodné zvážiť mieru rozšírenia komerčnej zástavby pozdĺž diaľnice.
 • Vhodné zvážiť rozsah obytnej zástavby vo východnej časti v prospech polyfunkčnej štruktúry.
 • Riešiteľský tím svojimi skúsenosťami viazanými na oblasť urbanistickej koncepcie preukázal schopnosť aktívne prispieť obci v začatom procese prípravy územno-plánovacích podkladov a plánov.

Súťažné panely:

Prezentácia:

 

2. miesto ex aequo : Fejo + Hanáček
Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo
Spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihálová, Patrik Domanický

Komentár poroty:

Najväčším pozitívom projektu je jeho rozpracovanie jednotlivých obytných zón v zastavanej časti obce, v rámci definovaných potenciálnych disponibilných rozvojových plôch a takisto ich variantné formy, ktoré posilňujú komunitný spôsob života. Rovnako cenný je i koncept vzťahu sídla a krajiny najmä v kontaktných zónach a v extraviláne.

Za vyzdvihnutie stoja v návrhu nasledovné prvky:

 • Riešenie zeleného okruhu (vonkajšieho obalu), zelenej hranice, systému alejí, práca s poľnohospodárskou krajinou a vodným prvkom;
 • Systém previazania urbanizovaného prostredia s krajinou;
 • Koncept postavený na intenzifikácií existujúcej štruktúry v intraviláne obce
 • Koncept systému lokálnych centier;
 • Koncept systému rekreačných spotov, ako nástupov do krajiny.

Ako problematické sa javí:

 • Nedoriešený systém nosnej kostry uličnej siete a peších prepojení v rámci obce.
 • Intenzita rozvoja pozdĺž Čiernej vody vo väzbe na železničnú stanicu.
 • Rovnako intenzita zástavby východného „nového centra“ nezodpovedá želanému polycentrickému charakteru obce (mestečka).
 • Realizovateľnosť programovania náplne využitia poľnohospodárskej krajiny, hoci koncept posilnenia génia loci je obzvlášť cenný.

Súťažné panely:

Prezentácia:

 

2. miesto ex aequo: PLURAL
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Gabriela Smetanová, Ruslan Dimov

Komentár poroty:

Najväčším pozitívom projektu je koncept ochrany prírody a krajiny a vymedzenie nezastaviteľného územia, ktoré tvorí ucelený systém zelene na úrovni kraja, respektíve zhluku susediacich obcí. Cenný je aj priemet tohto konceptu do koncepcie prieniku krajiny a zástavby na úrovni samotnej obce. Návrh prináša mimoriadne inovatívny princíp striedania zastavaného a nezastavaného územia – lineárnych pásov zástavby a rekreačnej zelene doplnenej o objekty, alebo plochy rôznych druhov vybavenosti.

Návrh poskytuje tak cenné impulzy ako:

 • Koncept „nezastavaných zelených plôch“ na úrovni regiónu, súboru obcí, samotnej zástavby ako charakteristický prvok územia;
 • Koncept novej formy urbánnej štruktúry – jej rôznorodosti - viazaný na formovanie komunít a ich aktivít viazaných na „zelené plochy“;
 • Riešenie zastávky železnice vo východnej časti obce (jej lokalizácia, forma);
 • Koncept „samoobslužného“ mesta, kde je mesto/obec koncipované ako ekonomicko-sociálna jednotka vďaka posilneniu komerčných funkcií pozdĺž diaľnice.
 • Prínosný je aj koncept flexibilného plánu, ktorého uplatnenie v danej forme a použitej mierke je otázne v našich podmienkach.

V návrhu absentuje/ ako problematické sa javí:

 • Prehĺbený názor na transformáciu existujúcej štruktúry;
 • Koncepcia systému verejných priestorov, ich hierarchie a formy.
 • Regulácia a princípy realizovateľnosti silného konceptu striedania zastavaných a voľných plôch v navrhnutom rozsahu v dnešných vlastníckych a investično–developerských okolnostiach.

 

Súťažné panely:

Prezentácia:

 

Všeobecné odporúčania:

Vhodné je uplatniť súčinnosť susediacich obcí pri stanovovaní koncepcie ich rozvoja. To je potrebné riešiť na úrovni mikroregiónu.

Porota taktiež odporúča okrem spracovania komplexného územného plánu, podmieniť ďalšiu výstavbu v obci spracovaním zonálnych štúdií v mierke 1 :500, ktoré budú obsahovať reguláciu pre dynamickú a statickú dopravu, pešie trasy, zeleň, výsadbu, uličný profil, uličnú čiaru a celkový architektonický výraz a budú riadne prerokované a po schválení miestnym zastupiteľstvom záväzné.

Taktiež by sa mala riešiť problematika dopravy a zvlášť železničnej koncepčne na úrovni mikroregiónu.

Záver

Porota odporúča vyhlasovateľovi, aby sa hlavným partnerom pre ideové riešenie územného plánu stal návrh štúdia Gogolák + Grasse v spolupráci s Marko and Placemakers. Autori predstavili konzistentný návrh schopný ďalšieho rozvoja a najlepšie naplnili požiadavky vyhlasovateľa. Návrh je vývojaschopný – zakladá nové rozvojové uzly na logických miestach, taktiež správne umiestňuje nové rozvojové plochy vzhľadom na ich funkčnú povahu a územné danosti.

Vzhľadom ku viacerým čiastkovým kvalitám vo všetkých troch umiestnených návrhoch je porota toho názoru, že je žiaduce, aby víťazný tím zapracoval aj nižšie uvedené parciálne riešenia tímov umiestnených na druhom mieste. Takýmto spôsobom je možné dospieť ku komplexnej kvalite výsledného územného plánu obce.

Riešenia k zapracovaniu:

Z dielne PLURAL :
A. Idea Centrálneho parku s objektami pre kultúrnu vybavenosť
B. Idea „mäkkého“ obalu katastra – návrh výsadby lesného pásu pozdĺž hranice katastra obce Bernolákovo s infraštruktúrou pre trávenie voľného času a cyklotrasou, ktorý zabráni dotyku zastavaných území a vzniku „urbánnej kaše“.

Z dielne Fejo + Hanáček:
A. Idea riešenia kultivácie a zahustenia už jestvujúcich zón. Jedná sa najmä o areál strednej školy od autoraVladimíra Dědečka, areál bývalých hydinární, areál jestvujúcej železničnej stanice a taktiež prístup k zahusťovaniu v miestach jestvujúcich obytných štruktúr v historickom jadre a v rastlých štruktúrach vystavaných do roku cca 1995.
B. Idea rozvodnenia toku čiernej vody – práve v miestach kde PLURAL navrhujú park

Porota odporúča vyhlasovateľovi, aby sa tímy PLURAL a Fejo + Hanáček stali partnermi obce pri riešení územných plánov zón pre spomínané lokality/zóny.

Porota vysoko kladne hodnotí prístup obce k hľadaniu jej optimálneho rozvoja a transformácie cez urbanistickoarchitektonickú ideovú súťaž, ako podklad pre vypracovanie Územného plánu a považuje ho za nasledovaniahodný.

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole súťaže:

Spracovatelia súťaže: obstarame.sk + BAKYTA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím