Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. február 2016
3
6527

Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“, predstavenie všetkých súťažných návrhov

Prezentujeme všetky súťažné návrhy. Ocenené v úvode a ostatné v abecednom poradí podľa označenia.
Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“, predstavenie všetkých súťažných návrhov

Včera sme uverejnili oznámenie poroty o výsledkoch súťaže. Dnes predstavujeme všetky návrhy.

 

1. cena: (návrh "A") Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti)

Auorský text:

1. Filozofia, koncepcia riešenia návrhu:

Idea modernizácie Bulváru stavia na základných princípoch hmotovo-priestorovej, funkčno-prevádzkovej a imaginárnej substancie. Necháva vyznieť artikuláciu fasád a pohráva sa s prísne naloženou symetriou. Maximálne vťahuje architektonickú hmotu do formovania priestoru.

Návrh využíva rôzne formy mierky a proporcie na vytvorenie diverzity priestorov, čo podporuje obrazovú (zážitkovú) pestrosť verejného priestoru a vytvára tak rôzne pobytové plochy s jedinečným dominujúcim charakterom.
Bulvár je komponovaný pozdĺžne symetricky na tri osi. Stredná os slúži dynamickému pešiemu pohybu - dimenzovaný je až na 5-ty základný stupeň zaťaženia (nával 1,5 os/m2). Podružné tangentujúce osi pridružené k parteru sú dimenzované na statický pohyb - teda interakciu s parterom a možné “vytiahnutie” prevádzok do exteriéru. Priečne je priestor bulváru rozdelený na tri rôzne zóny. Prvá zóna je charakteristická prírodnou dominantou, päticou pôvodných stromov, doplnenou o akcentujúcu vodnú plochu - zrkadlenie. Táto symbióza vytvára jedinečný priestor, a to posedenie v tieni pri vodnej ploche. Ide o pobytový priestor s charakterom námestia. Centrálna zóna na krížení prevádzkových osí sa vyznačuje dynamikou a prelivom dvoch rôznych funkčných zón. Priestor ovláda akcent v podobe sochy A. Bernoláka. Tretia zóna je charakteristická enklávou zelene. Vytvára protipól prvej zóne a ponúka aj v dynamickom priestore bulváru intímny priestor vhodný pre oddych a zastavenie. Pavilón umiestnený v ťažisku tejto zóny ponúka chránený priestor pred poveternostnými vplyvmi, čím zvyšuje mieru využívania verejného priestranstva.

2. Doprava, podzemné garáže:

Veľmi dôležitými bodmi sú práve vstupy do riešenej časti bulváru. Prvý nástupný bod z juhu navrhujeme zjednodušiť križovatku do tvaru T a rozšíriť chodník hlavne na východnej strane, ktorá je exponovaná peším zaťažením či v ranných alebo obedných, ako aj v poobedných hodinách. Za prevádzkovo, kompozične a výtvarne považujeme nezvládnutý severný nástupný bod. Návrh rieši odstránenie bariéry (zábradlia) medzi jazdnými pruhmi, zúženie dopravného telesa, vytvorenie (rozšírenie) predpolia Auparku a aktívne previazanie oboch strán ulice - zlúčenie dvoch prechodov pre chodcov do jedného. Zastávky MHD navrhujeme posunúť v smere jazdy za priestor bulváru.
 Vzhľadom na udržateľný rozvoj miest, ekologické zmýšľanie a podporovanie pešej mobility, či hromadnej dopravy odporúčame v danej lokalite nenavrhovať podzemnú veľkokapacitnú garáž. Garáž by z dopravného hľadiska zaťažila obytný súbor. Vzhľadom k tomu, že vstupy do takto navrhnutej podzemnej garáže je možné situovať iba z južnej alebo severnej strany, by vizuálne a prevádzkovo znehodnotili nástupy do zrekonštruovaného verejného priestoru. Preto navrhujeme bulvár ako zjazdný pre účely zásobovania, obsluhy, ako aj prístupu hasičom alebo záchrannej službe. V časti s enklávou zelene je situované parkovisko pre krátkodobé parkovanie s kapacitou 40 miest.

3. Etapizácia, inžinierske siete

Návrh rešpektuje pôvodné trasovanie inžinierskych sietí a aj plánovanú zámenu parovodu za horúcovod. Vzhľadom na neinváznu rekonštrukciu verejného priestranstva je návrh realizovateľný v jednej etape.

4. Predpokladané náklady

Orientačná cena nákladov je vypočítaná podľa cenníka UNIKA 2012. Cena nezahŕňa a položku za vybudovanie inžinierskych sietí. Celková predpokladaná cena je zhruba 1 482 735 eur bez DPH.

Panel č.1
Panel č.1
panel č.2
panel č.2

2. cena: (návrh "I") Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marcinov

Autorský text:

Dnešný stav

Ulica Antona Bernoláka, resp. Bulvár bola navrhnutá F. Čapkom a L. Bauerom v polovici 20. storočia a hneď nato realizovaná medzi obytnými zónami Hliny I a Hliny II. Pôvodne bola súčasťou osi, ktorá sa začínala pri historickom jadre parkom a viedla pomedzi obytné zóny Hliny I až IV. Postavením budovy Auparku sa táto os prerušila, urbanistické vzťahy sa zneprehľadnili.

Umiestnenie zástaviek mestskej hromadnej dopravy pri vstupe do obchodného centra a zábradlia v osi komunikácie komplikuje prechod cez cestu. Pôvodne zamýšľané optické a funkčné prepojenia sú preč, navrhujeme preto nápravu, v intenciách možností dnešného stavu.

Tri štvorce

Základom je identifikovanie troch bodov, ktorých vyriešenie je ťažiskové pre celé územie.

Polohy na severe a juhu preto, že:
- tu začína a končí komponovaný priestor vymedzený fasádami blokov Hliny I a Hliny II
- pešie a cyklistické trasy narážajú na mestské dopravné okruhy
- pri Auparku je priestor uzatvorený, síce s vchodom, ale s aktuálne pasívnym parterom
- na juhu prebieha zúženie profilu ulice na polovicu, kompaktná zástavba sa rozvoľňuje do solitérov.

Poloha v strede preto, že:
- obe fasády Hlín I a II sú osovo symetrické, pričom ich stredy sú kompozične umocnené celou paletou výrazových prostriedkov - podlubie, vystúpenie celej hmoty dopredu, arkiere, loggie, stĺpy, otvor naprieč budovou vo výške dvoch podlaží
- na strane Hlín I je vytvorený dvor, približne podľa pôvodných plánov, na strane Hlín 2 nebol dvor dotvorený podľa pôvodných plánov, je tu zástavba rodinných domov.
- toto miesto je v centre zóny, potenciálne najďalej od automobilovej dopravy

Tieto polohy artikulujeme ako podstatné, dávame im silný tvar (štvorec), dávame im výrazný materiál - metličkovaný betónový povrch dilatovaný rezaním do štvorcov, ich raster vychádza z rozponu poľa existujúcich podlubí (cca. 3,7 m).

Štvorce na severe a juhu vnímame ako znak ukončenia priestoru Bulváru a zároveň miesto prechodu. Navrhujeme tu skľudnenie dopravy pomocou povrchu kontrastného voči zvyšku okružnej komunikácie, pomocou zrovnoprávnenia rôznych spôsobov dopravy (automobily, cyklisti aj peší), čo je spôsob odskúšaný a preferovaný v niektorých severských krajinách - pomocou odstránenia zábran, zníženia rýchlosti a úpravy prednosti sa zvyšuje ostražitosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky.

Štvorec v strede vnímame, ako miesto pre zhromaždenie, miesto s reprezentatívnym charakterom pripravené na intenzitu, mestskú aktivitu, bujnenie. Zvýrazňujeme ho ešte viac doplnením podlubia do štvorca pridaním subtílnych prestrešení. Vytvárame tak nekonečný okruh.

Chodníky pri fasádach a cyklotrasy

Medzi fasádou a alejou zachovaných sakúr je široký chodník, resp. plocha, na ktorú môže v rozumnej miere expandovať program z interiéru priľahlých prevádzok (kaviarne, reštaurácie, cukrárne ...). Alej sakúr oddeľuje chodník od cyklotrasy. Tá má dostatočnú šírku (2,1 m) na to, aby po nej mohli ísť cyklisti a zároveň mali dostatok priestoru na zosadnutie, prechod na chodník alebo trávnik. Tým, že smery sú od seba oddelené, potenciál dopravných konfliktov a kolízií je nízky.

Dva zelené pásy

Nachádzajú sa medzi štvorcami juh - stred a stred - sever. Navrhujeme ich osadenie zariadením, ktoré umožňuje aktivity tak miestnych obyvateľov, ako aj obyvateľov celého mesta, resp. jednorazových návštevníkov mesta.

Stromy

Sakury zachovávame a dopĺňame, kde v rámci aleje chýbajú. 5ks Taxodium distichum na severe, oproti Auparku, zachovávame. Navrhujeme doplniť stromy do dvoch spomínaných zelených pásov, väčší počet do severnej časti, kde sa nenachádza navrhovaná podzemná garáž. Druhovú skladbu (Yelkova seratta, Green Vaye, Ulmus Patriot, Platanus Acerifolia) určujeme na základe tolerancie stresových faktorov mestského prostredia, odolnosti voči zasolovaniu a habitusu, čiže formy koruny vázovitého resp. vypriameneého tvaru pre dosiahnutie maximálnej otvorenosti priestoru z horizontu chodca. Koruny spomínaných stromov vytvárajú slnečníky pre zlepšovanie klímy a pre pobyt na trávnatej ploche.

Funkčné využitie územia

Návrh má ambíciu vytvoriť územie s pestrou možnosťou rôznorodého kultúrno-spoločenského využívania všetkými vekovými kategóriami občanov s ohľadom na obytnú funkciu.

Dvory

Vo vnútorných dvoroch Hlín I aj II navrhujeme kultiváciu verejných priestorov - vznik série mestských dvorov s rozmanitými charaktermi s adekvátnym vybavením slúžiacim miestnym obyvateľom.

Napojenie na Mestskú pamiatkovú rezerváciu

Návrh spríjemňuje a zjednodušuje pešie prepojenie riešeného priestoru s Mestskou pamiatkovou rezerváciou, resp. Mariánskym námestím s cieľom eliminovať negatívne dôsledky stavby OC Aupark. Návrh má tiež ambíciu vyriešiť dopravy v širšom kontexte, teda možnosť situovania zástavok MHD na Veľkej okružnej vo väzbe na severné ukončenie Bulváru a tiež overuje možnosti situovania potrebných parkovacích kapacít pre potreby občianskej vybavenosti, prípadne vytvorením dostatočných parkovacích kapacít odľahčiť jednotlivé dvory.

Povrchy

Navrhujeme zjednotenie nivelity povrchov chodníkov priľahlých k fasádam, troch štvorcov, v maximálne možnej miere aj nadväzujúcich peších trás. 3 veľké štvorce - metličkovaný betón liaty a následne rezaný na formáty cca. 3,7 x 3,7 m (modul vychádza z rozponu poľa podlubí). Pásy priliehajúce k fasádam - betónová dlažba, formát 0,5 x 0,5 m

Socha a mobiliár

Navrhujeme novú polohu sochy Antona Bernoláka v rámci centrálneho štvorca.

Parkovanie a zásobovanie

Automobilová doprava je mimo zásobovanie vo vymedzenom čase a mimo výnimočné prípady úplne vylúčená z priestoru Bulváru. Navrhujeme podzemné garáže s vjazdom a výjazdom z juhu. Ich pôdorysná stopa je v návrhu ohraničená v mieste skončenia podlubia v strednej časti Bulváru. Navrhujeme 2 podzemné podlažia (približne 150 miest), v prípade reálnosti vzhľadom na geologické, hydrogeologické pomery a ekonomiku takéhoto riešenia je možná aj viacpodlažná.

Etapizácia a realizovateľnosť

1. etapa - realizácia povrchov chodníkov a cyklochodníka priliehajúcich k fasádam

2. etapa - podzemná garáž (môže byť vynechaná alebo presunutá na neskôr, ale s komplikáciami)

3. etapa - realizácia 3 štvorcov

4. etapa - realizácia 2 zelených pásov

5. etapa - realizácia okolitých mestských dvorov

Osádzanie mobiliáru a ostatné menšie práce sú realizovateľné v ľubovoľnom čase po ukončení jednotlivých etáp.

Inžinierske siete

Existujúce vedenia verejných inžinierskych sietí (v našom prípade najmä teplovod a verejná kanalizácia) sú v úseku navrhovaného objektu podzemných garáží v kolízii s týmto objektom. V tomto úseku je nutná ich prekládka v prípade realizovania podzemnej garáže.

Investičné náklady 1.etapy

1. etapa - realizácia chodníkov a cyklochodníka priliehajúcich k fasádam 17 900m2

*Námestia - priemer 74,46€/m2          

74,46€/m2 x 17 900m2  = 1 332 834€

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

3.cena: (návrh "O") Ing. arch. Pavol Husár (H&H architecture), Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch. Daniela Majzlanová

Autorský text:

Idea

"U nás a také v Itálii nebo ve Francii je ulice jakási veliká hospoda nebo veřejný sad, shromaždiště, hřiště a divadlo, rozšířený domov a zápraží" Karel Čapek_Anglické listy 1924) .

Prístup k tvorbe mestských bulvárov a námestí prechádzal v histórii mnohými obmenami. V minulosti to bol skôr technický pokrok a požiadavky, ktoré formovali ich vzhľad a výraz. Zdá sa však, že v dnešných dňoch sú to predovšetkým sociálne väzby, ktoré podnecujú zmenu prostredia v mestách. Stúpajúci trend mobility ľudí stále viac uvoľňuje väzby človeka ku konkrétnemu miestu. Potreby zhromažďovania a kontaktu sa presúvajú do polôh, kedy nepotrebujú fyzické miesto a priestory, ktoré boli na to pôvodne určené tak postupne strácajú svoj význam a hľadajú nové využitie.

Súčasný stav_priestor Bulváru tvorí výraznú komunikačnú os v rámci mesta v smere sever-juh. Miesto je tvorené súborom obytných budov, v parteri ktorých je zastúpený kompletný rad občianskej vybavenosti. Súčasné usporiadanie Bulváru však neposkytuje žiadny výrazný dôvod na dlhšie zotrvanie na tomto mieste a slúži slúži iba ako koridor, nútiaci k rýchlemu prechodu skrz tento priestor.

Filozoficko-koncepčné východiská návrhu.

Hlavnou ideou návrhu je vytvorenie verejného „sadu“ v rámci mestského prostredia. Sad je tvorený celistvou zelenou štruktúrou organizovanou tak, aby pri jeho prechode umožnila vznik nových situácií. Voľná plocha, ktorá sa vytvorila vylúčením dopravy, umožňuje rozdelenie celej plochy do pravidelnej mriežky. Tá je základom ďalšieho delenia priestoru na menšie celky. Každý z týchto celkov odpovedá deleniu obytných blokov po stranách Bulváru. Centrálna čast, ktorá je v rámci bloku najvýrazenjšia, je ponechaná ako otvorená a môže slúžiť na zhromažďovanie väčšieho počtu obyvateľov. Výsadba na jeho severnej a južnej strane je organizovaná osovo do piatich radov a taktiež odpovedá základnej mriežke. Na vybraných miestach je raster výsadby porušený a daný strom je nahradený objektom, tvoriacim charakter vybraného miesta. Otvorené časti sa tak striedajú s intímnejšími miestami a poskytujú tak celú škálu druhov pobytového prostredia.

V smere od ul.Fándlyho je vstup na námestie umožnený cez dva postranné prechody pre chodcov, taktiež sa tam nachádza vjazd a výjazd do podzemného parkovacieho domu. Výstup na Bulvár je umožnený cez dva prístupové vchody. Južná časť námestia je riešená vzhľadom na menšiu zaťaženosť cesty ako športová a oddychová. Sú tu umiestnené atraktory ako boulodrom (petanque), šachové a kartárske stolčeky, kolky. Taktiež sa tu nachádza „cyklobod“, ktorý okrem stojanov pre bicykle obsauje aj samooobslužnú servisnú stanicu. Smerom k stredu námestia sú umiestnené oddychové pavilóny. Rámy umožňujúce vytvorenie rôznych situácií v ich okolí (oddelenie textíliami, vytvorenie paravánov, možnosť umiestnenia čítacích altánkov, závesných sietí, atď.). Stred bulváru je vyčlenený multifunkčnosti. Otvorené priestranstvo je doplnené o vodné plochy. Dva pásy vodných trysiek na južnej strane a veľká kruhová plocha na severnej strane. Vodná plocha je uvažovaná ako „veľká mláka“ bez bordúry v rámci roviny dláždenia, priechodný prvok, ktorý počas letných dní umožňuje udržanie prijateľnej klímy v rámci tohto priestoru. V zimných mesiacoch je na tomto mieste možné nainštalovať ľadovú plochu. V tretej časti námestia sú situované detské atraktory, ďalej na sever sa nachádza socha Antona Bernoláka. Bulvár uzatvára trhovisko, ktoré je tvorené pavilónmi umožňujúcimi spájanie a rozprestrenie podľa aktuálnej potreby. Prechod cez ulicu Veľká okružná zabezpečuje prechod pre chodcov v šírke celého námestia. Extrémna šírka prechodu umožňuje bezpečný a omnoho rýchlejší prechod cez komunikáciu, prepojí a zjednotí Bulvár s predpolím komplexu Auparku, a taktiež bude zaujímavým grafickým prvkom v pohľade užívateľa. Neoddeliteľnou súčasťou celého priestoru sú predpolia prevádzok v parteri, na ktorých budú vznikať letné terasy a dosiahne sa prepojenie interiéru samotných prevádzok s priestorom sadu. Počítame s jednotným regulatívom pre letné terasy a s umiestnením mobiliáru priamo na povrch dlažby, bez oddeľovania plotmi a inými bariérami.

Sad je tvorený starými odrodami ovocných stromov. Geneticky cenné odrody jadrovín vhodné na pestovanie v okolí Žiliny, vytvárajú dôležitú biodiverzitu tohto sadu. Odrody sú vyberané s prihliadnutim na ich nízkoúdžbovosť, výšku, tvar a, samozrejme, rodivosť. Každý zo spomínaných atraktorov je ohraničený druhovou výadbou. Vznikajú tak skupiny ovocných stromov a návštevník prechádzajúci týmto priestorom má možnosť prejsť celým spektrom výsadby. Vytvárajú sa jednoduché druhové kompozície. Farebný a voňavý mrak nad námestím, hra tieňov, záplava kvetov či zber jadrovín, činí námestie neopakovateľným. Lavička pod stromom ako jeden z mnohých archetypálnych prvkov, je jedno z najpríjemnejších miest pre odpočinok. Tento prvok sa genericky množí celým priestorom námestia, vyvtvárajú sa rôzne situácie a možnosti sedenia.
Bulvár tak získava punc jedinečného mestského sadu, arboréta. Jedlosť plodov dáva možnosť vzniku nových miestnych tradícií ako sú napr. jablkové či hruškové slávnosti, ktoré podporia vznik miestnych reálií a umožnia zapojenie rezidentov do spoločných akcií najrôznejšieho charakteru.
Bulvár má svoje vlastné vodné hodpodárstvo, ktoré počíta so zachytávaním zrážkovej vody do rezervoárov pod povrchom. Táto voda bude primárne slúžiť na zavlažovanie mestskej zelene v tomto priestore.

Doprava

Doprava je z priestoru námestia výlučená, zásobovanie prevádzok navrhujeme riešiť prevažne z vnútroblokov. Servisná a obslužná doprava je však na Bulvári umožnená, navrhujeme ju však riešiť v obmedzenom časovom harmonograme (ráno). Obojsmerná cyklotrasa je vedená jednou líniou a napája sa na existujúce mestské trasy.

V podzemnom parkovacom dome navrhujeme 208 parkovacích miest, z toho 12 parkovacích miest je vyhradených pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Ďalšie parkovacie miesta by mohli vzniknúť v neskorších etapách vo vnútrobloku celku Hliny I.

Zastávky MHD na ul. Veľká okružná sú presunuté do nových polôh. Reorganizácia dopravy umožnila osadenie zastávky (stojiska autobusu) na strane Bulváru priamo v jazdnom pruhu. Ako prístrešok tak zužitkuje samotné podlubie obytného domu Hliny I.

Navrhnutá etapizácia

Námestie navrhujeme ralizovať v dvoch základných etapách, pričom ako prvý navrhujeme realizovať objekt podzemných garáží. V druhej etape nasleduje samotný projekt rekonštrukcie ulice. Myslíme si, že oproti pôvodnému zámeru takýto prístup ušetrí nielen energiu, ale aj finančné zdroje.

V tretej, doplnkovej, etape navrhujeme obnoviť časť vnútrobloku so športoviskami, pod ktorými je možnosť dobudovania ďalších parkovacích kapacít.

Požiadavky na preloženie inžinierskych sietí

V rámci nami predloženej štúdie bude potrebná čiastočná a dočasná prekládka parovodnej siete v mieste nad podzemným parkovacím domom. Vodovodné a kanalizačné potrubie zostáva v súčasnej polohe po stranách Bulváru s ochranným pásmom 1,5m na každej strane.

Panel č.1
Panel č.1
panel č.2
panel č.2

1. odmena: (návrh"C") Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská

Autorský text:

KONCEPCIA RIEŠENIA - HLAVNÉ PRINCÍPY

Z hľadiska širších vzťahov si predkladaný koncept kladie za cieľ jasne vyjadriť vo svojom riešení novú urbanistickú kvalitu, ktorá vznikne povýšením pôvodnej mestskej triedy – „Bulváru“ - na verejný mestský priestor s rádovo vyššou kvalitou funkčných väzieb, segregáciou dopravy s bezkolíznym a bezbariérovým prepojením na centrum, ako aj zásadnou zmenou kvality materiálov, prvkov a celkového designu.

Východiskovými pojmami boli : prepojenie, mestotvornosť, bezbariérovosť, aktívny parter, multifunkčnosť, proporčnosť a harmónia, interakcia, jednoduchosť a nadčasovosť , bezkolíznosť, technológie, pobyt, voda, oddych, zeleň, kultúra, umenie, design, revitalizácia vnútroblokov.

Zhrnutie hlavných princípov navrhovaného riešenia , podrobnejšie rozvinutých nižšie a v grafickej časti konceptu:

Celý priestor „Bulváru“ sa stáva pešou zónou. Prepojenie na hlavný peší ťah z centra je bezbariérové. Kríženie ul. Veľká Okružná s novokoncipovanou pešou zónou je riešené mimoúrovňovo – podjazdom. Zastávka MHD je situovaná na severnom ukončení „Bulváru“, bezbariérovo prístupná., prejazd MHD je riešený na úrovni terénu s obmedzením rýchlosti na minimum.

Z ul.J.Fándlyho je obojstranne rampami ( vjazdy aj výjazdy ) prístupný podzemný 2 – úrovňový parking, vyústený na pešiu zónu v hlavnom priestore Bulváru tromi krytými transparentnými pešími východmi situovanými v centrálnej pozdĺžnej osi.

Alej sakúr je zachovaná, zeleň graduje v južnej časti Bulváru (nižšie viď kapitola zeleň).

Súčasné trasy inžinierskych sietí sú realizáciou nedotknuté, nové inžinierske siete „využívajú“ vo väčšine dĺžky svojho trasovania objekt podzemného parkingu ako „kolektor“. Kompenzátory v plánovanej trase horúcovodu sú nahradené osovými.

Revitalizované vnútrobloky sú integrálnou súčasťou riešenia.

Koncept riešenia svojím poňatím rešpektuje kontext Bulváru, podriaďuje sa mu, nechce dominovať.

V priestore riešeného územia je hľadiska intenzity pešieho pohybu aj dopravy zjavné, že severná časť „Bulváru“ s napojením na centrum je relatívne oveľa frekventovanejšia ako južná. Tejto téze zodpovedá koncepčné priestorové uvoľnenie v severnej a strednej časti navrhovaného konceptu Bulváru. V priestore Bulváru približujúcom sa k ul. J.Fándlyho je naopak zrejmé rozptýlenie pešieho pohybu v porovnaní so severným ukončením.

Multifunkčnosť severného ukončenia Bulváru cez uvoľnený stred doznieva v zeleni na južnom ukončení s funkciou oddychu.

Hlavný riešený priestor ul. A.Bernoláka po Fándlyho ulicu – Bulvár – je riešený ako pešia zóna. Niveleta celého tohto priestoru je bezbariérová s bezkolíznym a bezbariérovým napojením na peší koridor medzi Auparkom a Domom Odborov. Filozofia celého návrhu je podriadená definovaniu hlavného priestoru Bulváru ako priestoru s atribútmi atraktívneho verejného priestoru.

Prejazd dopravy s výnimkou hromadnej dopravy je vylúčený. Hromadná doprava je spomalená v priestore pešej zóny na úroveň úplného minima (cca 10 km/h).

Prejazd hromadnej dopravy, ktorý sme viedli po povrchu, nepovažujeme za narušenie „čistoty“ jej režimu – naopak – za synergický efekt atraktivity tohto priestoru.

Zvažované ( ponúkajúce sa ako zdanlivo logické ) riešenie podzemného umiestnenia zastávky hromadnej dopravy sme zavrhli ako „nehumánne“ - s prihliadnutím na situáciu čakajúceho v dotyku s dynamickou dopravou, hlukom a exhalátmi - a vytvárajúce aj potenciálne dopravne nebezpečné situácie, nehovoriac o sťaženom prístupe ( nielen ) pre imobilných. Naviac – v dobe reálnej realizácie takéhoto konceptu v celom jeho navrhovanom rozsahu považujeme za takmer isté rozšírenie čistého elektrického pohonu hromadnej dopravy (vrátane postupného zániku trolejbusovej dopravy). Ďalej viď nižšie – časť Hromadná doprava.

PRVKY, DETAILY, MOBILIÁR A DESIGN

Socha A. Bernoláka – bronzová socha autora Juraja Brišáka - je premiestnená do severnej časti hlavného priestoru Bulváru., socha je orientovaná čelom do priestoru, súbežne s hlavnou pozdĺžnou osou. Samotné umiestnenie sochy voči hlavnej osi je však mierne asymetrické., pozadie jej tvorí živá zeleň vzrastlých stromov Taxodium distichum. Socha je uložená na novokoncipovanej podnoži (viď výkresová časť – detail), tvorenej podstavcom z masívnej žuly s líniovým podsvietením na plochu. Meno a letopočty dopĺňa obsiahla informácia v QR – kóde. Socha je súčasťou urbanistického mikropriestoru s viacerými funkciami ( viď grafická časť – PC vizualizácie) .

Prvok prestrešenia zastávky hromadnej dopravy integrujúcim aj širší informačný systém je osobitým v tom zmysle, že jeho inšpiračným východiskom je jeden z najcharakteristickejších prvkov architektonického designu Bulváru samotného, totiž arkáda. Design tohto objektu je prakticky „výsečou“ arkády v priestorovej mutácii., spája niekoľko funkcií zároveň. Okrem krytu (dážď, sneh, slnko) ide o informačný systém hromadnej dopravy, ako aj celomestský infosystém (rádiový príjem informácie, OLED zobrazenie na ploche prvku) – viď výkres č.2 – PC vizualizácie. Odvod dažových vôd stredom prvku do dažď.kanalizácie, lievik zhora je pokrytý fotovoltaickými článkami.

Kryté vstupy do objektu podzemného parkingu sú koncipované ako transparentné, spájajúce rampy a schodištia. Povrchová úprava transparentným pokovovaním., rádiový prenos mestského infosystému - zobrazenie technológiou elektrických mikropulzov.

QR – kódy ako súčasť dláždených plôch s variabilným systémom obmieňania obsiahnutej informácie – tieto prvky / detaily sú koncipované aj ako pomocný prvok akcentovania prepojenia hlavného priestoru Bulváru na peší ťah z centra a naopak. Okrem „štandardných“ informácií týkajúcich sa sídla, jeho častí, pamätihodností či okolia, môže byť kódovaná informácia aktualizovaná príležitostne (akčne) pre zvýšenie atraktivity pobytu pre mladšie vekové kategórie - napr. formou hier pre deti obsiahnutých v QR –kódoch, alebo obsahovať interaktívne vzdelávacie programy atď.

Mobiliár - tvarovo minimalistické prvky mobiliáru sú designovo podriadené celkovému architektonickému konceptu priestoru „Nového“ Bulváru. Opakujúce sa prvky – jednoducho
realizovateľné, celkom „bezúdržbové“ a extrémne “vandaluvzdorné“ ( materiál masívna žula ) tvoria rôzne zoskupenia reagujúc na konkrétne požiadavky v jej – ktorej časti parteru.
Uloženie gravitačné – bez pevného spojenia s podložím.

Pobytové „mikronámestia“ medzi plochami zelene, resp. pri soche A.Bernoláka

V rámci plôch zelene, resp. pri soche A. Bernoláka na severovýchodnom ukončení priestoru Bulváru sú situované „mikronámestia“. Tieto sú vymedzené na obvode prvkami mobiliáru a vyjadrené sú len zmenou rozmeru ( výrazným zväčšením ) formátovej kamennej dlažby. Farba aj povrchová úprava dlažby týchto plôch sa však od svojho okolia nelíši, tiež prvky mobiliáru neuzatvárajú úplne tieto priestory – ide o zámerné „nedopovedanie“ princípu – viď grafická časť.

ZELEŇ
Návrh uvažuje zachovať zeleň v priestore Bulváru ako stopu pôvodného zeleného pásu, avšak v poňatí podporujúcom jeden z hlavných princípov koncepcie návrhu – Bulvár ako atraktívny verejný priestor s osobitou atmosférou a charakterom.

Riešenie spočíva v „rozpade“ z pôvodne kompaktného zeleného pásu do plôch zelene vo forme štvorcov rôznej veľkosti – vytvárajúcich obojsmernú gradáciu ( plocha zelene narastá smerom k Fándlyho ul. a vymedzuje plochu hlavného priestoru., naopak dláždená plocha „rastie“ smerom k severu a vrcholí v čistej dláždenej ploche v centrálnych polohách priestoru Bulváru).

Zeleň nebráni a neobmedzuje žiadny smer pešieho pohybu v priestore. Päť z uvedených štvorcov je riešených ako vodné plochy.

Sadovnícky je koncepcia založená na kombinácii veľkosti a štruktúry jednotlivých druhov tráv a trávovitých rastlín, ktoré by boli zastúpené v absolútnej prevahe (okrem zmienených vodných plôch len dva štvorce pre kvitnúce trvalky a jeden štvorec – celoplošne - taxus baccata strihaný do v 40 cm). Okrem strihaného trávnika by sa jednalo predovšetkým o druhy Stipa tenuissima, Helictotrichon sempervirens, Pennisetum alopecuroides, Hakonechloa macra „Alboaurea“, Festuca glauca, Ophiopogon japonicus, Luzula sylvatica „Aurea“.

Idea teda predpokladá výsadbu len jedného druhu tráv alebo trávovitých rastlín v tom – ktorom štvorci, pričom len v prípade dvoch útvarov by na štvorci strihaného trávnika vznikol menší (štvorec) vyšších nestrihaných tráv ( Chinochloa conspicua, resp. Carex buchananii ). Výšky porastov trávovitých rastlín by sa dopĺňali a striedali, najvyššie druhy by nepresiahli 120 cm, prevažujúca výška od 5 do 60 cm. Druhy relatívne veľmi nenáročné na údržbu takto vytvárajú konzistentný celok, pričom každý sám osebe disponuje osobitým vzhľadom a harmóniou.

Pri jejto koncepcii podzemného parkingu bolo by možné umiestniť v riešenom priestore aj ďalšie stromy. Tu sme však jednoznačne o.i. cítili potrebu „nezablokovať“ priehľady a opticky prepojiť priestor Bulváru na výraznú južnú os. Predovšetkým však pomer zelene a dláždených plôch považujeme za primeraný.

Zeleň je v priestore Bulváru zachovaná a v rámci vnútroblokov plošne aj intenzitou “posilnená“ – o.i. viď detail centrálneho západného vnútrobloku.

KONCEPT DOPRAVY

a. DYNAMICKÁ DOPRAVA

V koridore ulice Veľká Okružná je dynamická doprava riešená podjazdom – mimoúrovňovo od pešieho pohybu na úrovni terénu. V koridore ulice J.Fándlyho je dynamická doprava vedená na úrovni terénu, pričom v dotyku s riešeným územím novokoncipovaného Bulváru je navrhovaný ako vrchný kryt žulová kocka masívna štiepaná 5x5x5 cm, prispievajúca k spomaleniu zabezpečenému predovšetkým dopravným značením.

b. STATICKÁ DOPRAVA

Narhované kapacity statickej dopravy pozostávajú z 350- tich novonavrhovaných odstavných stání v podzemnom parkovacom objekte pod hlavnou plochou Bulváru vrátane 14 miest pre imobilných (na jednom podlaži je situovaných 175 parkovacích stání, z toho 7 pre imobilných). V strednom trakte sú umiestnené schodištia, rampy pre bezbariérový pohyb a samotný parking pre imobilných. Táto kapacita nahrádza existujúcu kapacitu pozdĺžnych stání na povrchu – pozdľžne stánia pri okružnej komunikácii, ktorá je v súčasnosti 57 stání. Parkovací podzemný objekt je čo sa týka vjazdov a výjazdov sprístupnený rampami z ulice J.Fándlyho, pričom z jednej rampy je umožnený vjazd a výjazd vždy do jednej úrovne parkovacieho objektu. Zároveň je každé podlažie zokruhované a podlažia sú navzájom prepojené.

Zvažovaný koncept sprístupnenia podzemného parkingu z podjazdu na Veľkej Okružnej sme zavrhli ako kolízny a negatívne vplývajúci na plynulosť premávky v podjazde.

Osobitnú pozornosť si zasluhujú vnútrobloky, a to nielen z hľadiska kapacít statickej dopravy či zásobovania. Vnútrobloky sa funkčne natoľko podieľajú na kvalite života celého urbanistického celku, že považujeme za bezpodmienečne nutné pristúpiť aj tu k zásadnej kvalitatívnej zmene. Prístup ku koncepčnej revitalizácii vnútrobloku sme prezentovali v rámci tejto koncepcie na príklade západného centrálneho vnútrobloku (viď grafickú časť – ako aj kapitolu Filozofia riešenia vnútroblokov nižšie). V rámci tohto vnútrobloku pribúda nových krytých 49 stání nahradzujúcich nekryté, prakticky bez zásahu do terénu, naviac pribúda zeleň odhlučňujúca dopravu.
Obdobným spôsobom sme koncipovali aj ostatné vnútrobloky, pričom pre každý jednotlivý vnútroblok sa javí úplne iné koncepčné riešenie. Ich prezentácia však presahuje možnosti v rozsahu tejto súťaže vzhľadom na limity stnovené jej podmienkami.

c. HROMADNÁ DOPRAVA

Táto je riešená v koridoroch ulíc Veľkej Okružnej aj J.Fándlyho na úrovni terénu. Zastávka MHD na severnom ukončení priestoru Bulváru je koncipovaná ako akcent (viď grafickú časť, resp. vyššie kapitolu Prvky,detaily,... ), designovo reagujúcim na prvok arkád.

d. ZÁSOBOVANIE

d.1. ZÁSOBOVANIE PREVÁDZOK V PARTERI POLYFUKČNÝCH BLOKOV
Pre zásobovanie uvedených prevádzok je vytvorený zokruhovaný zásobovací koridor vo vnútroblokoch so zodpovedajúcimi parametrami. Riešenie umožňuje „čisté“ zásobovanie výlučne z vnútroblokov, bez rušenia pešej zóny. Pokiaľ privatizácia prevádzok v parteri viedla v jednotlivých prípadoch k znemožneniu zásobovania zozadu , takéto prevádzky budú limitované zameraním svojho sortimentu tak, aby zásobovanie fyzickým tovarom nebolo vôbec potrebné (kancelárie, operátori, niektoré typy služieb).

d.2. ZÁSOBOVACÍ KORIDOR OC AUPARK Z UL.V.OKRUŽNÁ/ HOTEL SLOVAKIA
Táto slepá ulica je sprístupnená vjazdom z úrovne terajšieho terénu z ulice Veľká Okružná – odbočením zo západného smeru. Výjazd je riešený opačne – viď výkresová časť.

e. CYKLOTRASA je vedená v rámci hlavného priestoru Bulváru pozdľž východnej fronty., jej trasovanie zodpovedá konceptu v rámci platného ÚPn – SÚ Žilina.

Povrchová úprava pigmentovaným zdrsneným betónom je navrhovaná ako veľmi mierne kontrastná voči kamennej dlažbe, dilatačné spáry betónového krytu zladené so spárovaním kamennej dlažby.

FILOZOFIA RIEŠENIA VNÚTROBLOKOV

Západný centrálny vnútroblok je navrhovaný pre zásadnú koncepčnú revitalizáciu: nad rozšírenými plochami parkingu osobných vozidiel obyvateľov na úrovni stávajúceho terénu je zrealizovaná plocha živej zelene, sprístupnená vysvahovaním z dvoch strán vo vnútrobloku. Takéto riešenie sa akoby „samo ponúka“ vzhľadom na absenciu vzrastlých stromov v tomto priestore, ako aj orientáciu bytov v pozdĺžnych blokoch.

Kapacitne je v novonavrhovanom stave situovaných 65 stání, ktoré sú kryté – ide teda o kvalitatívnu, nielen kvantitatívnu zmenu. Pomer vynaložených nákladov v pomere k zisku kvality, kapacít a funčnej „čistoty“ je v tomto prípade veľmi priaznivý.

INŽINIERSKE SIETE

Návrh neuvažuje so zásahmi do inžinieskych sietí situovaných pozdľž hlavných objektov ul.A.Bernoláka – koncept podzemného parkovacieho objektu ich nezasahuje. Po realizácii 3.etapy – t.j. podzemného parkingu samotného - sa ponúka možnosť zrealizovať nové inžinierske siete po „dožití“ existujúcich štruktúr tak, aby objekt parkingu bol použitý ako „kolektor“ združených inžinierskych sietí.

Koncepcia návrhu tiež predpokladá zachovanie trasy plánovaného horúcovodu. V koridore horúcovodu prechádzajúcom cez hromadnú podzemnú garáž je navrhovaná úprava kompenzátorov horúcovodu za osové. Táto úprava zracionalizuje priestorové pomery v objekte podzemného parkingu, nie je však bezpodmienečne nutná.

Kolektor združenej trasy inžinierskych sietí v celkovej dľžke 137 m zrealizavaný v rámci 1.etaby bude teda do realizácie 3.etaby využívaný len čiastočne. Po dobudovaní 3.etapy bude celá dĺžka Bulváru funkčná ako kolektor. Komplexnú rekonštrukciu horúcovodu by teda bolo najracionálnejšie riešiť časovo v rámci realizácie 3.etapy, prípadne po nej.

ETAPIZÁCIA

Táto je rozvrhnutá do troch etáp, pričom bolo zohľadňovaný o.i. dosah realizácie na mestský organizmus, logistika realizácie a ucelenosť jednotlivých etáp. Zároveň bola definovaná nezávislá etapa pozostávajúca z realizácie západného centrálneho vnútrobloku. Táto „podetapa“ môže byť súčasťou ktorejkoľvek z hlavných troch etáp, ale aj realizovaná časovo, funkčne a technicky nezávisle, ako aj následne po realizácii celého navrhovaného rozsahu. Uvedené riešenie vnútrobloku len dopĺňa koncept tohto návrhu, nemá naň zásadný vplyv.

ETAPA č.1 pozostáva z realizácie podjazdu dynamickej dopravy na ul. Veľkej Okružnej pri Auparku so vznikom 1.časti pešej zóny s bezbariérovým a bezkolíznym napojením na centrum. 1.časť pešej zóny je vyznačená v grafickej časti a zahŕňa o.i. finálny dláždený kryt do vzdialenosti 72 m od severného ukončenia (pri Auparku) v pozdĺžnej osi., vrátane presunutej sochy A.Bernoláka a súvisiaceho urbanistického mikropriestoru.
Zároveň súčasťou tejto etapy bude realizácia kolektoru združeného vedenia všetkých inžinierskych sietí, ktorý však bude plne funkčný až po zrealizovaní 3. etapy ( nakoľko v tejto etape je uvažované s objektom podzemného parkingu ako zároveň s „kolektorom“ , ktorý teda de facto nebude v časti parkingu potrebné vôbec zrealizovať ).
Predbežný náklad 1.etapy je 1 969 000.-eur bez DPH

ETAPA č.2 pozostáva z realizácie dláždených plôch pozdľž hlavných hmôt – objektov, vrátane vytvorenia aleje sakúr ( ich presadenia ) a osadenia nového mobiliáru. Stredový pás zelene, ako aj dopravný okruh, by bol v tejto etape ešte zachovaný a funkčný. Napojenie pešej zóny na hlavný peší ťah z centra by v tomto režime bolo už úplne bezbariérové, v priestore Bulváru by sa pešia zóna rozdvojila v dnešnej úrovni.

Predbežný náklad 2.etapy je 476 000,- eur bez DPH

ETAPA č.3 pozostáva z realizácie podzemného dvojpodlažného parkovacieho objektu, ďalej prístupových rámp v koridore ul.J.Fándlyho a napokon finálneho dláždeného krytu a zelene v tejto časti Bulváru.

Predbežný náklad 3.etapy je 2 869 000,- eur bez DPH

NEZÁVISLÁ ETAPA

Logisticky, funčne a časovo úplne nezávislou etapou sa javí realizácia revitalizácie centrálneho západného vnútrobloku. Koncepčne je popísaná vyššie – viď Koncepcia riešenia vnútroblokov a graficky znázornená na výkrese č.2.
Predbežný náklad nezávislej etapy nie je stanovený.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

2. odmena: (návrh"L") Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina, Ing. Ondrej Bronček

Autorský text:

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie sa vzťahuje na Ul. Antona Bernoláka, známu pod názvom Bulvár. Zo severu vymedzené budovou OC Aupark, zo západu a východu polyfunkčnými bytovými domami a z juhu Fándlyho ulicou. Súťažný návrh rieši komplexnú prestavbu tohto priestoru na verejné priestranstvo, umiestnené na významnej kompozičnej a pešej osi mesta. Bulvár, ako výrazne komponovaný priestor, sa stane súčasťou pešej zóny, kde zaujme na striedaní pasantských ulíc a námestí významné postavenie ako pobytový priestor.

CIELE SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU:

• prestavba priestoru Bulváru na významné verejné mestské priestranstvo - pobytové námestie s novým usporiadaním priestoru.
• nové urbanisticko-architektonické riešenie
• návrh bezkolízneho pešieho prepojenia mesta od železničnej stanice cez Bulvár až po Centrum Rudiny I.
• zatraktívnenie verejného priestranstva, parteru budov a občianskej vybavenosti zrekonštruovaním a komplexným usporiadaním územia
• nové riešenie dopravnej obsluhy vymedzeného územia, reagujúce na GENEREL DOPRAVY mesta (zjednosmernenie I. mestského okruhu), vrátane nového riešenia prístupu k umiestneniu statickej dopravy v podzemí.

KONCEPČNÉ RIEŠENIE NÁVRHU

Bulvár ako BOD STRETNUTIA. Hlavnou myšlienkou návrhu je vytvoriť z tohto miesta to, za čo ho ľudia považujú: fenomén, orientačný bod mesta, miesto identifikujúce mesto Žilina, miesto stretnutia a trávenia času, miesto kde sa ktokoľvek dostane a z ktorého sa je možné kamkoľvek dostať. Vychádzajúc z pozície tohto miesta v urbanistickej štruktúre mesta s dostupnosťou MHD, autom, na bicykli a rovnako aj peši.

Bulvár je vstupom do srdca Žiliny, je reprezentatívny, živý, čistý, priestranný a zároveň útulný a pohostinný. Bulvár je obývačkou Žiliny.

MEETING POINT – vytvárame miesto stretnutia. Miesto ktoré je výrazné, zapamätateľné, no zároveň vzdušné. Ide o kruhovú plochu okolo chránených drevín Taxodium distichum. Žltý kruh v dlažbe je sústredený na severojužnú os bulváru. V tomto kruhu je umiestnený vyosený menší kruh vo forme vyvýšeného dreveného pódia. Tieň poskytuje skupina drevín a je doplnená o jemné lamelové prestrešenie. V okolí meeting pointu je dostatok miesta na zhromaždenie, príležitosné podujatia, oddych.

ZASTÁVKA MHD – žltý kruh v dlažbe, vyňatý z meeting pointu, je posunutý smerom k ceste a slúži ako presklená zastávka MHD. Jemné lamelové prestrešenie zastávky sa opakuje, avšak je podložené sklenenou tabuľou. Zastávka sa navrhuje premenovať na BULVÁR, aby sa vytvoril alebo prehĺbil vzťah návštevníka k miestu.

POBYTOVÝ TRÁVNIK – nadväzuje priamo na meeting point a vťahuje tak návštevníka do stredu Bulváru. Multifunkčná rovná plocha udržiavaného trávnika je vhodná na drobné pikniky, na ležanie v tráve, pozorovanie okolia, hry a pod. Voľnú plochu pobytového trávnika strieda príjemný mlatový povrch so sedacími drevenými prvkami. Tieto "drevene pódiá" umožňujú rôzne formy využitia.

ŤAŽISKO - V CENTRÁLNEJ ČASTI BULVÁRU identifikujeme dve kolmo sa križujúce osi. Architektonický význam tohto ťažiska identifikujeme štvoricou centrálnych kvetinových záhonov divokého charakteru. Tie sú atraktívne počas celého roku aj vďaka jedlým viackmenným krom muchovníkom - Amelanchier lamarckii. Na severojužnej osi Bulváru je umiestnená vodná hra s vodnými strekmi, ktorá ponúka množstvo režimov. Streky môžu chŕliť vodu do rôznych výšok (až 4 m) alebo môžu byť umiernené a z plochy sa tak vytvorí kľudná vodná hladina zrkadliaca okolie. V oboch prípadoch je možné fontánou prechádzať bosými nohami a slúži tak aj na osvieženie v horúcich dňoch.

SOCHA ANTONA BERNOLÁKA - aj keď v dnešnom svete niet pochopenie pre sochárstvo vyobrazujúce osobnosti Slovenska, považujeme za nevyhnutné zachovanie sochy na námestí. Ulica, ktorá nesie názov po významnom slovenskom dejateľovi Antonovi Bernolákovi si zaslúži jeho ochranu. Táto socha, umiestnená vo väzbe na centrálny mikropriestor, „pozoruje“ dianie na bulvári a nabáda návštevníka k zastaveniu a pobudnutiu, poprípade prečítaniu si knihy priamo na Bulvári.
Sochu Antona Bernoláka ponechávame na hlavnej severojužnej kompozičnej osi s priamym pohľadom na stredové námestie Bulváru. Socha takéhoto charakteru si zaslúži vhodné umiestnenie a pozadie.

DETSKÉ IHRISKO - Za sochou Antona Bernoláka znovu nadväzuje pobytový trávnik, ktorý strieda detské ihrisko s prírodným mlatový povrchom. Ihrisko je v tieni pod korunami stromov a sú tu umiestnené jednoduché herné prvky prírodného charakteru, ktoré svojim stvárnením nenarúšajú čistú architektúru priestoru. Trávnatá plocha v južnej časti Bulváru je dynamicky zvlnená menšími terénnymi modeláciami, ktoré sú interaktívnym prvkom nielen pre deti. Rovnako je možné si na nich posedieť a prečítať si knižku. V tejto časti Bulváru sa nachádzajú východy z podzemných garáží, ktoré sú doplnené o prestrešené cyklostojany.

CYKLISTI - V južnej časti sa nachádza mikropriestor, ktorý sme nazvali „CYKLOBULVÁR“. Je akýmsi ukončením koncipovanej cyklotrasy v rámci mesta. Od tohto miesta je možné svoj bicykel previesť mestom /po jeho pešej zóne/ už len s vedomím, že chodci majú prednosť, alebo sa tu môže odparkovať. Ako symbolika tohto miesta je tu umiestnený „SAGANOV BICYKEL“ odliaty z bronzu. V dlažbe sa znova opakuje žltý kruh s piktogramom bicykla. V pohľade z Fándlyho ulice umiestňujeme na hlavnú severojužnú os NÁPIS BULVÁR. Tento nápis je orientačným bodom z južnej strany mesta, a zároveň je súčasťou cyklostojiska.

CHODEC - zaujíma prioritné postavenie v priestore. Jeho tranzitný pohyb je kumulovaný na dláždených plochách. Trávnaté plochy s perfektne udržiavaným trávnikom majú prilákať chodca k pobytu a oddychu. V celom priestore Bulváru je zjednotená niveleta. Priestor sa tak stáva bezbariérovým.

PRED AUPARKOM - riešime chýbajúci rozptylový mikropriestor námestia, ktorým sa pokračuje v pôvodnom zámere striedania námestí a pasantských uličiek na hlavnej severojužnej kompozičnej osi mesta. Zeleň pred OC Aupark zjemňuje stiesnený dojem medzi budovami. Vstup do OC Aupark situovaný na Ul. Veľká okružná dostal novým riešením predpolie, ktoré mu z kompozičných dôvodov prináleží. Nevzniká tak pocit ukončenia ulice, ako je tomu v súčasnosti, nakoľko sme odstránili najväčšiu bariéru - verejnú automobilovú komunikáciu.

ZELEŇ - V novom návrhu zachovávame existujúci stredový pás zelene, avšak s novou koncepciou, doplnený o nové funkcie. Pobytové trávniky a kvetinové záhony divokého charakteru sú v súčasnosti moderným a obľúbeným stvárnením verejného priestoru. Vysoký podiel zelene na verejnom priestranstve taktiež priaznivo vplývajú na klimatické zmeny.
Aleje okrasných čerešní po oboch stranách ulice – typické pre Bulvár, ponechávame. Považujeme ich umiestnenie za vhodné nakoľko umožňujú prechádzanie sa popod ich koruny a sedenie v ich tieni. Atraktívne dopĺňajú hlavné pešie koridory. Navrhujeme minimálne vetvenie 2,5-3m v podchodnej výške.

OSVETLENIE - považujeme za významný prvok ovplyvňujúci pocitový pobyt v priestore. Hlavné pešie ťahy sú nasvietené „svetelnou alejou“ Pobytové a zhromažďovacie pointy centrálnym osvetlením, doplneným osvetlením v úrovni dlažby. Osobitné postavenie zaujme nasvietenie sochy A. Bernoláka, svetelná hra spojená s prípadnou hudobnou produkciou vo fontáne a informačný panel v spojení so zastávkou MHD na ktorom je umiestnená neustále bežiaca informácia o aktuálnych podujatiach v meste.

Špeciálne nasvietené budú aj vzácne dreviny Taxodium distichum, okolo ktorých je sústredený meeting point.

POŽIADAVKY NA PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ - predpokladáme v dvoch polohách:

• V súvislosti s výstavbou podzemného parkovacieho domu vyžaduje preložky sieti prechádzajúce týmto priestorom. Pôjde o verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a parovod. Elektrické vedenie je potrebné preložiť len v severnej časti Bulváru. Navrhujeme umiestnenie inžinierskych sietí do technického medzistropu. Dĺžka požadovanej prekládky inžinierskych sietí, - vodovod 121 m, - plynovod 121 m, - Kanalizácia 121 m, - Parovod 121 m, - Elektrické vedenie NN 38 m, - Elektrické vedenie VN 38 m.

• V súvislosti s výstavbou podjazdu Veľká okružná, kde súťažný návrh počíta s vybudovaním podjazdu pre verejnú mestskú dopravu. Preto je potrebné preložiť kanalizáciu – 11m, verejný vodovod – 11m, , plynovod – 6m, a parovod 117m. Siete je možné preložiť pozdĺž podjazdu, keďže nezaberá celú šírku ul. Veľká Okružná.

ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY - V 1. ETAPE uvažujeme s vybudovaním podzemného parkoviska, realizáciou spevnených plôch a úpravou exteriéru . V 2. ETAPE s vybudovaním podjazdu Na ul. Veľká okružná a dobudovaním exteriéru v časti medzi OC Aupark a Bulvárom. Z dôvodu náročnosti uvažovanej investície súvisiacej so zjednosmernením Veľkej okružnej, ktorá by obmedzila možnosť realizácie Bulváru v I. etape, sme umiestnili vjazd a výjazd podzemných parkingov z Fándlyho ulice.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - Riešenie automobilovej dopravy počíta so zjednosmernením dopravy v polohe I. mestského okruhu podľa navrhovaného dopravného generelu mesta Žilina.

Podjazd Veľká okružná: Automobilová doprava vedená po Veľkej okružnej sa v polohe napojenia na zásobovanie Hotela Slovakia a náprotivnej bočnej ulice rozdelí na verejnú komunikáciu a komunikáciu vyhradenú pre MHD. Verejná doprava bude dopravným značením nasmerovaná do novo vybudovaného podjazdu (dĺžka nájazdovej rampy bude 61 m a sklon 6,5%), šírky 4,5 m, kde jazdný pruh predstavuje 3,25 m. Šírkové usporiadanie v prípade kolíznej situácie umožní dopravu usmerniť tak, aby nevznikali prípadné dopravné zápchy. Podjazd je riešený v dĺžke 75 m a v hĺbke 4 m pod úrovňou terénu. Svetlá výška podjazdu je po celej dĺžke 3,5 m. Výjazd predstavuje rampa, ktorá je dlhá 50 m a stúpa na pôvodný terén v sklone 3%. V tejto časti sa verejná automobilová doprava znova prepája s MHD a pokračujú po ul. Veľká Okružná.

Prepojenie vedľajších ciest a ul. Veľká okružná: Na ul. Veľká okružná je v riešenej časti priamo napojených 5 vedľajších komunikácii, z ktorých tri navrhované riešenie neobmedzuje a to: napojenie na Hotel Slovakia, na bočnú ul. Veľká okružná a napojenie na parkovisko Domu Odborov. Obmedzenia a zmena organizácie dopravy sa týka napojenia na južné zásobovanie OC Aupark, kde je vzhľadom k napojeniu na jednosmernú komunikáciu bude obmedzená dĺžka dopravného prostriedku na 7m a napojenie na ulicu J. C. Hronského, kde sa časť komunikácie zjednosmerní vzhľadom k obmedzenému pripojeniu na ul. Veľká Okružná, z dôvodu navrhovanému podjazdu.

Prejazd MHD cez navrhovanú pešiu zónu v priestore Veľká okružná: MHD je dopravným značením nasmerovaná na pôvodnú trasu v úrovní ul. Veľká okružná. Jazdný pruh pre MHD pre rýchlosť s obmedzením na 20 km/h, je materiálovo vymedzený od peších trás a v časti pešieho prechodu je navrhovaný prechod pre chodcov. V prípade prejazdu rozmernejšieho vozidla, ktoré nemôže prejsť cez riešený podjazd, môže toto vozidlo, po výnimke, prejsť po trase MHD. Výhoda tohto navrhovaného dopravného riešenia na ul. Veľká Okružná je v tom, že vymedzuje verejnú automobilovú dopravu pod úroveň terénu a umožňuje tak voľný a neobmedzený pohyb pešej dopravy. Taktiež vyzdvihuje a podporuje mestskú hromadnú dopravu, ktorá ostáva súčasťou priestoru. Tým, že je v časti prechodu medzi OC Aupark a vstupom na Bulvár obmedzená rýchlosť, výraznejšie neobmedzuje chodcov na pešej trase. Nevýhodou riešenia je čiastočné dopravné obmedzenie napojenia na južné zásobovanie OC Aupark. Vzhľadom na existujúce obslužné prepojenie zásobovania cez OC Aupark na ulicu Romualda Zaymusa je toto obmedzenie minimálne.

Napojenia na podzemnú veľkokapacitnú garáž z Fándlyho ul.: Aby podzemné parkovisko nezasahovalo do priestoru Bulváru, je vstup a výstup riešený paralelne s Fándlyho ulicou a je rozdelený na samostatný vstup a výstup cez pripájací pruh na existujúcu komunikáciu. Toto riešenie nielenže nezasahuje do novo vzniknutého verejného priestoru, ale svojim riešením neobmedzuje dopravu, keďže vjazd je riešený v smere jazdy a výjazd sa plynule napája na smer jazdy. Tým sa výraznejšie nezasahuje do organizácie dopravy Fándlyho ulice.

Ulica Juraja Fándlyho ostane riešená pre obojsmernú dopravu. V polohe kríženia s Bulvárom bude táto komunikácia riešená ako ukľudnená s obmedzením rýchlosti na 20 km/hod. V zásade to v súčasnosti takto funguje, vodiči prirodzene dávajú prednosť chodcom už teraz a plošne – priestorovou úpravou sa dá jednoznačná priorita križovanému pešiemu pohybu. Predpokladáme, že do budúcnosti bude pokračovať pešia zóna na Bulvári aj južným smerom a obdobne ako na severnej časti Bulváru, bude riešená statická doprava v podzemí, pričom bude možné využiť pre prístup do tohto výhľadového podzemia aj riešený vjazd a výjazd z Fándlyho ul.

Zásobovanie prevádzok je riešené v obmedzenom časovom režime a to len v priestoroch vymedzených pre zásobovanie. Priestor Bulváru je vo funkčnej triede D1 pešia zóna ako obytná ulica so špecifickým režimom dopravnej obsluhy (v zmysle VZN mesta Žilina). Do priestoru Bulváru je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka, ktorá hmotnostne a priestorovo a tiež časovo obmedzuje dopravu. V obmedzenom režime vo funkčnej triede D1 je možné prejsť z ulice J. C. Hronského cez Bulvár popod arkádu do protiľahlého vnútrobloku. Tento prejazd je ponechaný prevažne z bezpečnostného hľadiska.

Statická doprava pre priestor Bulváru je riešená dvojpodlažným podzemným parkovacím domom. Budova parkovacieho domu zasahuje zhruba do polovice obytných domov Bulváru. Rozmer parkovacieho domu v pôdoryse je 120 m na 37,2 m a jednosmerný systém parkovania vytvára kapacitu 163 miest v 1 podzemnom podlaží a 150 miest v druhom podzemnom podlaží. Celkovo je kapacita parkovacieho domu 313 parkovacích miest. Pôvodná kapacita parkovacích miest pre bulvár bola 60 miest v pozdĺžnom parkovaní. Kapacita sa tým navýši o 253 miest.

Organizácia statickej dopravy v podzemnej garáži je plánovaná nasledovne: 1 podzemné podlažie je určené pre verejnosť a 2 podzemné podlažie je určené pre rezidentov.

Cyklodoprava je navrhovaná a vychádza zo schváleného dopravného generelu mesta Žilina. Cez riešené územie prechádza miestna cyklotrasa H1, ktorá sa končí v blízkosti OC Aupark a je obmedzená VZN mesta. Keďže cyklotrasa vedúca riešeným územím neprepája cyklotrasy a končí sa pri OC, navrhujeme ukončiť cyklotrasu v riešenom území tak, aby v budúcnosti nevznikali kolízne situácie, keďže návrh riešenia počíta s viacerými funkciami, ktoré zvýšia návštevnosť lokality. Cyklotrasu sme ukončili pri výstupoch z podzemnej garáže, kde je situovaný krytý priestor pre odkladanie bicyklov. Na južnom konci bulváru je umiestnená tzv. CYKLOZBERŇA (priestor na odkladanie bicyklov). V priestore bulváru je umiestnených viacero
stojanov na odkladanie bicyklov.

GENIUS LOCI: Aj keď sa v priestore Bulváru nenachádzajú národné kultúrne pamiatky a nie je ani predmetom územnej pamiatkovej ochrany, považujeme Bulvár za jedinečný fenomén identifikujúci mesto Žilina, prekračujúci jeho rámec. Má špecifické poznávacie znaky, je jednoznačným orientačným bodom v rámci mesta, je osovo súmerný a unikátne dopĺňa mesto o novšiu verziu „laubní“, ktorými je typické Mariánske námestie... Vzhľadom na potenciál a hodnoty daného urbanistického súboru, náš návrh rešpektuje aj pôvodnú úpravu verejného priestranstva medzi obytnými budovami a dopĺňa ju o drobnú architektúru a prispôsobuje jej fukncie súčasným potrebám. Do priestoru riešenie neprináša žiadne cudzie veľkoplošné, alebo výškovo cudzie riešenia.

PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA REALIZÁCIU I. ETAPY PRESTAVBY:

Spevnené plochy – 654 700 eur
Drobná architektúra – 241 400 eur
Osvetlenie – 110 000 eur
Sadové úpravy – 160 050 eur
Výstavba parkovacieho domu – 5 100 000 eur
Zariadenie staveniska – 40 781 eur
Územné vplyvy – 27 187 eur
Rezerva – 135 935 eur
Cena celkom – 6 663 253 eur

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Porota súťaže na hodnotiacom rokovaní, konanom dňa 29.01.2016, na základe výsledkov posudzovania 14-ich z 15-ich hodnotených súťažných návrhov rozhodla, že nasledujúce súťažné návrhy nepostúpili do záverečného hlasovania a neumiestnili sa na ocenených a odmenených poradiach:

Návrh "B"- Ing. arch. Katarína Luciaková, doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Autorský text:

ÚVOD / ZÁMER

Cieľom súťaže „ Žilina – Bulvár“ je návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline na verejné mestské priestranstvo. Bulvár bol navrhnutý ako veľkorysé a na svoju dobu nadčasové riešenie mestskej triedy. Neskoršia výstavba narušila jeho optické a funkčné prepojenie s historickým jadrom a „uzavrela“ Bulvár zo severu. Výrazne pôsobiacou hmotou obchodného centra AUPARK na severnej strane došlo aj k zmene proporcií priestoru, ktorý pôvodne ústil do námestia s panorámou žilinských veží. Dopravná obsluha Bulváru riešená pôvodne ako mestská trieda - prejazdná a smerovo rozdelená so stredovým zeleným pásom sa pri kapacitnom náraste dopravy predovšetkým na Veľkej okružnej zmenila ešte pred výstavbou AUPARK-u na slepú – zokruhovanú v jeho severnej časti. Zaslepenie Bulváru na severnej strane bolo zrealizované aj z dôvodov zamedzenia prejazdov na ďalšie mestské okruhy.

HISTÓRIA

V druhej polovici 20. Storočia – v rokoch 1955-1959 začala výstavba sídliskovej štvrti Hliny I a Hliny II južným smerom od historického centra. Podľa architektonického návrhu architektov Ladislava Bauera a Ferdinanda Čapku vznikol špecifický obytný súbor v duchu socialistického realizmu. Čapka do svojho návrhu zakomponoval pre Žilinu charakteristický prvok stredovekých meštianskych domov na dnešnom Mariánskom námestí – otvorené arkády v parteri – tzv. laubne. Skĺbením súčasnej architektúry s charakteristickým podlubím vytvoril unikátne architektonicko-urbanistické dielo, ktorým dosiahol optimálny prirodzený prechod zo stredovekého mesta do novej zástavby 20. storočia.

ARCHITEKTÚRA/KONCEPT/ FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

V návrhu sme sa snažili o maximálne zachovanie autenticity priestoru. Architektúra Bulváru má výrazné prvky, symetriu a geometriu, ktorú sme návrhom ešte zvýraznili. Hoci ide o výstavbu socialistického realizmu, ktorá v momentálnom kontexte nie je úplne obľúbená, myslíme si, že architektúra tohto obdobia bola dobrá a prvky, ktoré používala boli pekné a nadčasové. V návrhu sa vraciame k tzv. retro prvkom doby, ktoré používame v novej forme. Ďalšia doba priniesla Bulváru postavu Antona Bernoláka a taktiež nesie jeho názov. Pamiatku pána Bernoláka chceme na Bulvári zachovať a preniesť do návrhu, no v inej forme, skôr edukatívnej. V prednej časti Bulváru sa snažíme o čo najväčšie spojenie Bulváru s mestom. Keďže stavba Auparku kontinuitu mesta s Bulvárom potlačila, využívame Aupark ako prekrytú ulicu, ktorú ľudia používajú. Peších ako aj cyklistov sústredíme pred výstupom z Auparku do jedného bodu a vytvorili sme veľký spoločný priechod pre chodcov, ktorý ústi do prvého centrálneho námestia Bulváru. Celý Bulvár koncipujeme na prísnej stredovej osi, ktorá zvýrazňuje geometriu priestoru a umožňuje ľudom možnosť výberu chôdze a príjemnejšie využitie zelených plôch. Na prvom námestí sa nachádzajú prvky potrebné k príjemnému životu ľudí. Námestie ohraničuje lavica do kruhu s tulipánovou výsadbou za ňou a osvetlením. Ďalej sa tu nachádzajú mestské bicykle, terasa kaviarne a stromy, ktoré sú chránené. Stredom námestia vo výške je napnutá konštrukcia s plachtovinou, ktorá znázorňuje siluetu starého mesta, ktorú Aupark potlačil. Takýmto inovatívnym spôsobom chceme parafrázou vrátiť Bulváru chýbajúci osový výhľad na panorámu starého mesta.

Z námestia je možný plynulý prechod buď osovo ďalej na hlavné centrálne námestie, alebo po stranách popri parteri. Chodníky sú v pravidelnom rytme obohatené o lavičky, koše, stojany na bicykle, platá na sedenie a terasy kaviarni. Chodníky taktiež lemujú nízke stromové aleje na dosiahnutie tieňa v letnom období. Na križovaní hlavnej osi s kolmou osou Bulváru sme vytvorili hlavné centrálne námestie. Okolo námestia je vytvorená komunikácia pre automobily v prípade potreby prejazdu. Automobily v tejto zóne budú však obmedzené na max. rýchlosť 30 km/h. Automobily na Bulvári nebudú mať vlastnú komunikáciu, cesta bude tzv. zmiešaná pre všetkých ako v pešej zóne. Na hlavnom námestí by sme chceli podporiť život na Bulvári a miesto pre stretávanie sa ľudí. Centrálnym prvkom je kruhová fontána. Okolo námestia je do kruhu viacúrovňová lavička na posedávanie, resp. hranie sa pre deti. Priestor je určený na rôzne denné slávnosti – malé koncerty, čítania, trhy, vianočné trhy. Pre funkciu trhov sme pripravili autentické stánky z polykarbonátu, ktoré sa svojím dizajnom hodia k celkovému konceptu riešenia. Ďalšou časťou Bulváru je tretie námestie určené pre deti. Na tejto ploche by sme chceli vybudovať detské ihrisko. Koniec Bulváru ústi v kruhovom objazde pre autá. V strede kruhového objazdu sme centrálne na hlavnej osi umiestnili obelisk s názvom najznámejšieho Bernolákovho diela. Takýmto štýlom – cez texty by sme chceli Bernoláka prezentovať. Texty umiestňujeme i na lavičky, zastávku MHD a rôzne iné prvky, aby sa dostali do povedomia ľuďom. Dôležitou súčasťou návrhu je zeleň a záhradné úpravy. Chceli sme zachovať priestor čo najjednoduchší a najčistejší, aby nepotláčal významné budovy. Trávniky by mali byť čisté a upravené pre všetkých. Stromy navrhujeme nízke. Navrhujeme dostatočný počet lavičiek, aby mal Bulvár charakter parku. V zeleni používame kruhové prvky s kvetinovou výsadbou, ktorá pekne korešponduje s dielom. Osvetlenie Bulváru navrhujeme nasledovne. Strednú časť zelene osvetľujeme vysokým osvetlením. Pravú a ľavú časť parteru osvetľujeme nižším osvetlením, aby nebolo pre obyvateľov bytov nepríjemné. Námestia sú prísnou geometriou osvetlené do kruhu a vytvárajú tak večer tri výrazne kruhy.
Celkovo sme sa snažili, aby bolo riešenie nevtieravé, skôr príjemný doplnok k architektúre a príjemný priestor pre ľudí.

ZÁSADY RIEŠENIA DOPRAVY

Dopad na okolie širšie vzťahy.
Samotné územie ohraničuje ulica Veľká Okružná, Spanyolová, Komenského a Fándlyho. Územie predstavuje tranzitnú plochu medzi sídliskami Hliny a centrum. Z hľadiska obytnej funkcie predstavuje zázemie pre obyvateľov bývajúcich v bytových a rodinných domoch. Občianska vybavenosť v danom území predstavuje vybavenie materskou školou, prevádzkami stravovania a občerstvenia, kaviarňami ako aj rôznymi maloobchodnými predajňami. Zásady organizácie dopravy. Samotné riešené územie počíta s nasledovným riešením dopravy. Riešené územie ul. A.Bernoláka je navrhnuté ako hlavný koridor pre nemotorovú dopravu od OC AUPARK až po križovatku J. Fándlyho. Návrh počíta so zredukovaním dostupnosti individuálnej automobilovej dopravy na minimálne nutnú mieru.

Ciele návrhu:
-Zredukovať mieru využívania IAD v najväčšej dostupnej miere.
-Zabezpečiť dostupnosť vnútroblokov, kde budú aj parkovacie plochy pre motorovú dopravu.
-Koridorový priestor ulice A. Bulvára riešiť zdieľaným priestorom v upokojenej zóne.

Motorová doprava.
Vstup do riešeného územia sa realizuje do časti medziblokov z okolia napojením z ulíc Veká okružná, Spanyolova, Komenského a Fándlyho. Z ulice A. Bernoláka je taktiež možný vjazd dvoma priechodmi do vnútroblokov.
Priestor na ul.A.Bernoláka od križovatky s ul. Fándlyho po OC Aupark je navrhnutý ako zóna 30, v rámci ktorej bude umožnené motorovým vozidlám dostupnosť do vnútroblokov za účelom bývania, ako aj parkovania za účelom dostupnosti občianskej vybavenosti, pričom budú môcť zájsť max. po prechody do vnútroblokov. Všetky druhy dopravy budú organizované na princípe zdieľania priestoru, teda nebude tam žiadna segregácia pre motorové vozidlá, peších alebo cyklistov.

Zásobovanie.
Za účelom umožnenia zásobovania prevádzok maloobchodov, obchodov a prevádzok s občerstvením bude umožnený vjazd pre nákladné vozidlá iba vo vyhradený čas (do 7:hodiny) na miesta na to vyhradené.

Zásady riešenia statickej dopravy – parkovania.
Organizácia statickej dopravy je navrhnutá nasledovným spôsobom pre oblasť vnútroblokov a ul.A. Bernoláka.

Vnútrobloky.
Pre rezidentov a prevádzky maloobchodu a služieb bude umožnené parkovať jednak na jestvujúcich úsekoch vo vnútroblokoch, avšak iba v tých lokalitách, kde nie sú navrhnuté podzemné parkoviská. Okrem toho sú vo vnútrobloch navrhnuté plochy pre bezpečné odstaviská pre bicykle s kapacitou 20 bicyklov pre každý vnútroblok.

Nové parkovacie plochy a sú navrhnuté v 6 lokalitách a to nasledovne. 4 parkovacie plochy sú riešené ako podzemné parkoviská s kapacitou 340 vozidiel v priestoroch medziblokov, ktoré nebudú opticky narúšať vizuál medzibloku. Dve nadzemné parkoviská majú kapacitu 70 parkovacích miest. Na podzemných garážach bude možné vybudovať ihriská, trávniky a iné prvky drobného mobiliáru bez narúšania priestoru parkujúcimi automobilmi.

Samotná min. kapacita parkovísk nadzemných aj podzemných (pri uvažovaní min. 1 podzemného podlažia) je 410 parkovacích miest. Táto kapacita postačuje jednak pre rezidentské ako aj návštevnícke parkovanie. Okrem toho sa počíta s úpravou parkovacích miest pri súčasných obytných blokoch, čím je kvantifikovaná ponuka parkovacích miest na dostatočnej úrovni. Dostupnosť ulice A. Bernoláka z daných parkovísk je 1 minúta. Pešia dostupnosť z navrhovaných parkovísk umožňuje do 5 min. chôdze dochádzku do významných bodov občianskej vybavenosti v centre mesta a v budúcnosti by mohla nahradiť kapacitne parkoviská v OC AUPARK.

Ul. A. Bernoláka.
Samotné parkovanie na tomto území nebude povolené s výnimkou zásobovania vo vymedzenom čase.

Pešia doprava.
Pozemné komunikácie sú vedené bezbariérovo od smeru OC Aupark až po križovatku ulíc J.Fándlyho - A. Bernoláka. Sú navrhnuté v troch koridoroch ( z pohľadu od OC AUPARK) a to vľavo, stredom a vpravo.

Úprava križovatky J. Fándlyho a A.Bernoláka.
Na križovatke ulíc J.Fándlyho – A .Bernoláka je navrhnutá malá okružná križovatka, v ktorej strede je osadená socha A.Bernoláka.

Obsluha riešeného územia.
Z dôvodu existencie občianskej vybavenosti (obchody, byty, kancelárie) je samotné územie rozdelené na 2 časti. Osobné automobily budú môcť využívať, resp. bude im povolený vjazd cez 2 súčasné vjazdy do medziblokov, čím sa vytvorí väčšia plocha pre peších a zníži možnosť vjazdu pre motorové vozidlá oproti súčasnému stavu. Pre parkovanie sa počíta s vybudovaním už spomínaných podzemných parkovacích garáží.

Pešia a cyklistická doprava.
Pešia doprava rešpektuje hlavnú os napojenia v smere Hliny – centrum, pričom ako návrh sa uvažuje so zrušením dvoch priechodov pre chodcov (smer Dom odborov ,Aupark –Bulvár) a nahradením jedného priechodu resp. plochy na priechod, cez ktorý budú môcť prechádzať chodci a cyklisti za pomoci svetelne signalizačného zariadenia. Tým sa docieli stav, kedy na väčšej ploche ako aj s väčšou intenzitou bude možný prechod väčšieho množstva ľudí.

Samotný návrh počíta s nasledovnými etapami:

1. etapa:
-Zrušenie dvoch priechodov pre chodcov a nahradenie ho 1 spoločným vedeným v strede medzi OC Aupark a ulicou A.Bernoláka,
-Reorganizácia dopravy v riešenom území,
-Vybudovanie okružnej križovatky na jestvujúcej križovatke ulíc A. Bernoláka – J. Fándlyho s presunom sochy A.Bernoláka
-Úprava zelene podľa návrhu,
-Vytvorenie oddychových plôch,
-Úprava a výmena povrchu a zarovnanie do bezbariérovej úrovne,
-Vybudovanie 2 parkovacích plôch na povrchu,

2. etapa.
-Osadenie mobiliáru
-Preloženie inžinierskych sietí
-Budovanie podzemných parkovísk
-Vybudovanie detských ihrísk a iného mobiliáru na podzemnými parkoviskami,

Riešenie parkovania je navrhnuté v 2 etapách. V prvej etape sa počíta s vybudovaním nadzemných parkovísk v 2 lokalitách. V druhej etape sa počíta už s vybudovaním aj podzemných parkovísk na 4 lokalitách.

ZÁVER

Cieľom návrhu je vytvorenie priestoru zvládnutého dispozične aj esteticky. Riešenie ponúka jednoduchý koncept, na prepojenie centra mesta, ktorý svojou výstavbou nie je až tak náročný. No na druhej strane je funkčný a čistý. Dôležité pre nás bolo skĺbiť kvalitné dopravné riešenie, parkovanie, socialistický realizmus a Antona Bernoláka v jednom pre ľudí tak, aby sa na Bulvári cítili príjemne a nič ich neobmedzovalo.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "D"- Ing. arch. Ľubomír Kružel (ATELIER-3A), Ing. arch. Ľubomír Kružel ml. (ATELIER-3A), Ing. arch. Ing. arch. Ivan Kružel (ATELIER-3A)

Autorský text:

Úvod:

Predložená dokumentácia je spracovaná v zmysle "Súťažných podmienok" verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže na Žilina - Bulvár.

Základná urbanisticko-architektonická koncepcia:

Vychádza a rozvíja koncepciu schváleného ÚPN mesta Žilina, rešpektuje pôvodný návrh autorov, do ktorého vkladá súčasné potreby z hľadiska technického a hmotovo-priestorového. Bulvár je súčasťou hlavného pešieho ťahu od železničnej stanici cez Národnú ul.,Hlinkovo nám.,schody,Mariánske nám.,priestoru Domu odborov a Auparku až po Rudiny I a Rudiny II i pri kontraverznej výstavbe objektu Auparku. Práve tento objekt nastolil nové kritériá a možnosti začlenenia Bulváru ako výrazného architektonického a hmotového prvku do hierarchije dôležitých priestorov pre peší pohyb, oddych a voľný čas v rámci mesta.

Dôležitým prvkom celého riešenia je uvoľnenie dopravného uzla -mimoúrovňové riešenie ulice Veľká Okružná so zástavkou MHD a parkovaním- bezkolízne začlenenie parteru Bulváru do pešieho pohybu. Náväzne na to ,je priestor Bulváru ako celok, svojím urbanistickým riešením , rozdelený do ideových zón navzájom prepojených variabilnou architektúrou štyroch altánkov, s výrazneným detailom balustrád Bulváru. Centrálny priestor pohybu a komunikácie pred Auparkom cez terasy s aktívnym oddychom a vodnou plochou, prechádza do hl.priestoru Bulváru so sochou Bernoláka v osi otvorených balustrád pôvodnej zástavby, rozšíreného do vnútrobloku s komorným prostredím galérie, aby opäť cez terasy a vodnú plochu zrkadlovo pokračoval v navrhnutej kompozícii.
Architektonické prvky/altánky/ svojou hmotou celý priestor Bulváru nerozdeľujú, ale sú navrhnuté ako prepojovacie trojrozmerné brány. Súčasne plnia aj potreby technického vybavenia /vertikálna komunikácia, soc.zariadenia, informácie, klíma.../ a prenájom pre rôzne príležitostné akcie.

Architektonické a materiálové riešenie:

Použité sú prírodné materiály. Kamenná dlažba v dvoch farebných odtieňoch- šedej a červenohnedej,  oživená vodnou plochou, je doplnená pohľadovým betónom a sklom s prvkami balustrád  navrhnutej architektúry altánkov,ktorá je zvýraznená osvetlením a záčlenená do parkovej zelene, ktorej dominuje obojstranná alej okrasných čerešní a a chránených drevín v osi kompozície. Mobiliár svojím rozmiestnením dopĺňa celkovú ídeovú koncepciu striedania navrhnutých priestorov v rámci funkčného usporiadania.

Technické riešenie:

Je podriadené  koncepcii voľného pešieho pohybu. Nosným prvkom je mimoúrovňové riešenie ulice Veľká Okružná aj so zastávkou MHD a náväzne vytvorenie dvoch úrovní podzemných parkovacích miest. Technicky vyplynulo z potrieb M HD -2.PP =-6,00m.  Súčasne je v -1.PP=3,00 navrhnutý kolektor pre vedenie sietí TI včítane teplovodu. Dané riešenie vhodne využíva morfológiu terénu, jeho sklon od  úrovne Bulváru až po ulicu V.Spanyolu. Nové priestory podzemných parkovacích miest sú navrhnuté mimo jestvujúcich objektov, čo zjednodušuje konštrukciu a statické riešnie, včítane výkopových prác.

Dopravné riešenie:

Segregácia pešieho pohybu a obslužných komunikácií včítane parkovania v dvoch úrovniach /1.PP= -3,00 a 2.PP= -6,00m/ technicky využíva sklon terénu a potreby trolejovej MHD na  ulici Veľká Okružná a koncepčne jestvujúci systém obslužných komunikácií  tak, aby každá úroveň mala 2 vstupy a výstupy s možnosťou zokruhovania a súčasne sú vertikálne prepojené  2 kruhovými rampami. Priestor parteru : 1.NP konštrukčne a koncepčne umožňuje vstup dopravných prostriedkov obsluhy a údržby  do 3,5 tony  z ulici J.Fandlyho a  je napojený na cyklotrasy v systéme mesta.

Kapacitné údaje:

1.PP       202 parkovacích miest

               20 miest pre osoby s obmedzeným pohybom

               16 miest pre rodiny s deťmi

 2.PP       148 parkovacích miest

               10 miest pre osoby s obmedzeným pohybom

               8 miest pre rodiny s deťmi

Etapizácia prestavby a výstavby:

Sú navrhnuté 2 etapy výstavby bez časového vymedzenia. Kritériom je zabezpečenie stáleho prístupu a obmedzeného pohybu počas realizácie. Na začiatku celej prestavby  je nutné technicky vyriešiť zapustenie ul. Veľká Okružná  na úroveň - 6,00m s  parametrami potrebnými pre vedenie MHD a upraviť  jestvujúce obslužné  komunikácie  pre vstupy a výstupy do dvoch úrovní podzemného parkovania. Súčasťou 1.etapy je i nutnosť preložiek a úprav sietí TI, včítane teplovodu.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "E"- Ing. arch. Alexander Koban, Ing. arch. Tereza Dupkalová, Ing. arch. Lenka Gulačová, Ing. Romana Šašinková

Autorský text:

SÚŤAŽ - ŽILINA – BULVÁR 

1. ŠIRŠÍ VZTAHY

Bulvár se nachází v centrální části města Žilina a má výsadní postavení zejména pro pěší. Častou komunikační stezkou je spojováno Mariánské náměstí, přes ulici Bottovu a Nám. L. Šťúra, k ul. Antona Bernoláka, která je řešeným prostorem. Dále obyvatelé pokračují směrem jižně do obytných částí. Celý bulvár je situován severojižně. Urbanistický prostor je koncipován jako rytmické střídání náměstí a širokých ulic, kde ul. Antona Bernoláka je bulvárem zapadajícím do pravidelného konceptu.

2. HODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Uchopení významného bulváru v kontextu dalších prostorových vazeb a postavení nové náplně je zajisté nelehkým úkolem. Proto již na počátku byl sestaven tým specialistů (architekti, krajinářští architekti, dopravní inženýři), kteří se zabývali problematikou a přispěli návrhu po individuální i koordinační stránce tak, aby vznikl celistvý a příjemný prostor dotvářející ráz nejen daného místa, ale částečně i města. Tvorbě návrhu předcházelo důkladné mapování místa po stránce historické a aktuální (stavební, provozní i dendrologické).

HODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU

Bulvár je výrazný svým úzkým protáhlým obdélníkovým tvarem. Aktuálně průchozí linii obklopuje nižší zástavba (4 patrová) bytových domů postavených v 50. letech minulého století. Domy jsou stavěny ve stylu Sorella. Přízemí domů je využito pro provoz obchodů, restaurací a kaváren. Momentálně se zde obchodníci střídají, možný důsledek můžeme vidět v nepřehledném prostranství bulváru nebo nedávném postavení obchodního centra AUpark na severní straně. Obchodní centrum stojí na bývalém náměstí L. Šťúra a porušilo veškeré komunikační a optické linie území. V současnosti jej můžeme zařadit jako prostorovou bariéru. Zpevněné plochy jsou řešeny živicovým povrchem. Jedná se o komunikace i pochozí chodníky ve špatném stavu. V materiálu se projevují praskliny a následuje drolení. Liniovým prvkem umístěným mezi vozovkou a chodníkem je sakurová alej tvořena z Prunus cerasifera ´Nigra´s výrazným tmavě červeným listem. Sakury jsou pro území identifikačním bodem. V rámci obnovy budou někteří jedinci vyměněni za nové v důsledku jejich aktuálního poškození. Všechny sakury pak budou přesazeny do nově vytvořených linií s větším rozestupem tak, aby nedocházelo k přílišnému zastínění nižších pater budov. (Současný rozestup cca 4m.)Středem pěšího tahu je vyznačen pruh pro cyklisty, úskalím je nenapojení trasy na okolí.
Výrazným prvkem je centrální pruh zeleně, který je po stranách vyhrazen vozovkou a chodníkem. Zeleň není v příliš dobrém stavu, často jde o jehličnaté stromy, které dobře nesnášejí extrémní klimatické podmínky mikroklimatu města. Jako významné jsou označeny tisovce ( Taxodium distichuum ), které jsou vzrostlými stromy a měly by být odborně posouzeny dendrologem, jelikož ne všichni jedinci jsou v dobrém zdravotním stavu a mají sníženou fyziologickou vitalitu. Skupina bude v území ponechána a v budoucnu označena jako významná s ochranným režimem. Dalším důležitým bodem je socha Antona Bernoláka umístěna na drobném náměstíčku uprostřed bulváru.

3. CELKOVÝ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Hlavní návrhovou ideou je umožnění bezbariérového propojení centra města s jeho obytnými částmi. Přispívat k tomu může i nové ztvárnění bulváru. Jelikož prostor je protáhlým tvarem, návrh se snaží o podchycení linearity a bere si jej jako zajímavý prvek, se kterým dále pracuje. Samotná linearita určuje provoz a směr. Tvarová a materiálová jednoduchost spolupracuje s okolní zástavbou a vhodně ji doplňuje. Účelem nebylo potlačení architektury ve stavebním stylu Sorelly, ale naopak její pozdvižení a přivedení pohledu na něj do nového kontextu. Do daného místa přivádí nové atraktanty, zajímavé pro celou řadu věkových a sociálních skupin. Důležitou složkou celého projektu je zobytnění bulváru a vytvoření nových alternativ setkávání a odpočinku místních obyvatel, počas celého roku. Zajímavým požadavkem bylo zachování sakurových alejí, které mají v území tradici. Aleje jsou orientačním bodem, který jsme se pokusili povznést na vyšší úroveň a docílit jejího kompaktního a zajímavého vzhledu. Vytvořeny jsou výrazné červené linky udávající směr s výsadbou červenolistých sakur, podpořeny červeně a purpurově kvetoucími kultivary trvalek. Linie stromů odcloňují a dělí pochozí aktivní část kolem domů od pobytové středové plochy uvnitř parteru. Do této části je přiřazena i cyklostezka. Ve středové části se začíná rozvíjet výškově a zájmově různorodá hra. Nástupní prostor je umístěn ze strany obchodního centra. Najdou se zde dva významné záhony, jeden s rostoucími Taxodii, v dalším se pak nachází přemístěná socha Antona Bernoláka uprostřed květinových výsadeb. Takovýto vstup upozorňuje na vzpomínku osoby, jemuž je prostor věnován a nese jeho jméno. Dále se terén začíná zdvihat pomocí květinových záhonů a sezení. Jde o extenzivní záhony modrožluté barvy, položeny východně a o větší čtvercové útvary s dřevěným obkladem na sezení a vnitřním záhonem, jehož středobodem je vždy vzrostlý javor stříbrný (Acer saccharinum). Javor vnese do prostoru stín a sníží okolní teplotu v horkých letních měsících. Severní část je východně ukončena terénními modelacemi z trávníku. Budou sloužit jako odpočinková a relaxační plocha rozvinutého pásu trávníku uprostřed rušného města. Směrem k centrální části budou přecházet až do vodní plochy figurální sochy, ty budou udávat středovému prostoru dynamiku. Středová část je náměstím rozděleným na tři trakty. Severní část, jak již bylo zmíněno je zahloubenou vodní plochou, vodním zrcadlem, které je svlažováno tryskami. Prostor je zahlouben tak, aby bylo možné po obvodu sedět. Tento atraktant bude zajímavý nejen pro dospělé, ale hlavně děti. Prostřední část je ponechána volnou průchozí nebo shromažďovací plochou klasického náměstí. Poslední trakt, položený jižně je mírně zvednutým pódiem pro pořádání
kulturních akcí. Hlediště je vyřešeno dále, kde se terén zvedá a umístěno je sedací schodiště na jehož vrcholku je další klidová pobytová plocha. Od okolí dobře cloní sakurová alej a tak nedochází ke křížení funkčnosti klidové plochy a pobytu místních obyvatel v domě. Poutavý je tedy pohled na provoz v dolní části parteru. Pod visutou zahradou je umístěna menší kavárna pro oživení náplně. V teplých dnech je umožněno i sezení ve venkovních částech. Poslední terénní úpravou, jedná se o vedení rampy přímo nad vjezdem do podzemních garáží z ul. Juraja Fándlyho. Rampa bezbariérově a pohodlně překlenuje rušnou komunikaci tak, aniž by chodec musel být v kontaktu s cestou. Poté pěší volně pokračuje po ul. Antona Bernoláka do obytných částí.

4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Bulvár je zaplněn inženýrskými sítěmi. Přesněji můžeme poukázat na vedení vodovodu a plynovodu v blízkosti domů, ty zůstanou nedotčeny. O úpravách vedení hovoříme u vedení kanalizace, veřejného osvětlení a parovodu, které jsou momentálně ve středové části. V dostupném textu byla zmíněna úvaha nad výměnou parovodu za horkovod, s tímto faktem bylo dále počítáno. Horkovod bude v rámci přestavby přesunut pod cyklostezku a budou zachovány všechny technické parametry i vstupní prostory do podzemí. Veřejné osvětlení bude řešeno nově, dle umístění jednotlivých sloupů s osvětlením či bodových světel. Kanalizace bude směrově přidružena k vedení plynovodu a vodovodu. Kanalizace bude zachovávat veškeré platné předpisy a normy.

5. DOPRAVA

Vyhodnotením súčasného stavu, ktorý v dôsledku vybudovania obchodných centier radikálne zvýšil zaťaženie II. mestského okruhu (a to hlavne ulice Veľká Okružná a ulica 1. mája), boli navrhnuté zmeny na ulici Veľká okružná. Odľahčením dopravy pomocou podjazdu pre verejnú motorovú dopravu v priestoroch pred obchodným centrom Aupark a tým vylúčenie ostatnej automobilovej dopravy .Taktiež vjazd na parkovisko obchodného centra Aupark pre vozidlá „LPG“, zásobovanie a obsluhu nezasahujú do pešej zóny vytvorenej pred obchodným centrom Aupark. Z hľadiska zachovania plynulosti prevádzky mestskej hromadnej dopravy(autobusová a trolejbusová doprava) návrh uvažuje so zachovaním tejto dopravy na úrovni terénu– cez riešenú pešiu zónu pred obchodným centrom. MHD je vedená v samostatných jazdných pruhoch– na úrovni terénu, kde sú situované aj autobusové zástavky a to vytvorením zastávkového pruhu na jazdnom pruhu komunikácie. Ďalším dôležitým faktorom pre návrh celého riešenia je návrh dostatočného množstva parkovacích a odstavných stojísk v riešenom území.Súčasná kapacita statickej dopravy na úseku riešeného návrhom novej pešej zóny je približne 40 parkovacích miest. Táto kapacita statickej dopravy je pre výhľadový stav nevyhovujúca a nepostačuje na nároky budúcej statickej dopravy pre dané územie ako celku.V danej lokalite sa jedná najmä o rezidentské parkovanie obyvateľov priľahlých obytných domov ale taktiež aj o parkovanie pre návštevníkov. Voľná plocha potrebná na vybudovanie dostatočnej kapacity sa v blízkosti nenachádza. Návrh rieši otázku parkovacích a odstavných miest vybudovaním podzemného parkoviska s kapacitou 109+6 miest. Vjazd do podzemnej garáže je situovaný z ulice Fándlyho. Prepojenie ulíc
Fándlyho, Antona Bernoláka a vjazd do podzemnej garáže je zabezpečené novým dopravným napojením. Dobudovanie samostatných odbočovacích pruhov vľavo a vpravo, ako aj zachovanie všetkých existujúcich vjazdov a výjazdov do vnutro-blokových priestorov. Nemotorová doprava je navrhnutá ako prirodzené pokračovanie z centra mesta prechádzajúc cez riešený úsek"Bulvár" a plynulé napojenie na ulicu Antona Bernoláka. Preferencia nemotorovej dopravy na „Bulvari“ a prepojenie dvoch peších zón, v súčasnosti prehnutých ulicou Veľká Okružna, kde sa stretávajú veľké intenzity, jednak motorovej dopravy – na ulici Veľká Okružná a jednak pešej dopravy z „Bulvaru“ do samotneho centra. Základným predpokladom návrhu bolo zvýšenie atraktivity využívania nemotorových dopravných prostriedkov ako aj zvýšenie bezpečnosti, vybudovaním samostatných pruhov pre cyklistov a chodcov. Zásobovanie riešeného úseku – pešej zóny je možné zabezpečiť obmedzeným prejazdom cez riešený úsek z ulice Fándlyho tiež priečne z ulice Jozefa Cígera Hronského.

6. CYKLOSTEZKA

Cyklostezka je v parteru ponechána. Přemístěna bude na východní stranu bulváru, kde jí od okolí vyhraní záhony s linií stromů, sakur. Cyklo pruh bude obousměrný v celkové šíři 3m. Materiálově je řešena betonovou kostkou tmavšího zbarvení tak, aby se lišila od okolí byla zřetelná všem pěším. V návrhu je uvedena i návaznost cyklotrasy na okolí. Na severu je napojena na východní stranu AUPARKU, na jihu pak pokračuje dále jižně k bytové zástavbě nebo po ul. Juraja Fándlyho. Návrh vyplývá z cyklogenerelu vytvořeném v roce 2014 a počítá s další propojeností města.

7. DROBNÉ STAVBY

Půjde o několik menších staveb v celém prostoru, které si zachovají jednotný design a nebudou narušovat pohledy, naopak je dotvářet. Z nejdrobnějších staveb jde o mobiliář tvořen jednoduchým betonovým blokem a dřevěným laťováním na povrchu. V podobném vyznění budou i sezení pod stromy (javory). Větší stavbou jsou zastávky městské hromadné dopravy tvořeny lehkým kovovým rámem a skleněnou výplní. Design se zachová i u vstupů a výstupů z podzemního parkování, které jsou provedeny ve 4 stavbách od sebe vzdáleny asi 50m. Největší stavbou je kavárna v jižní části parteru.

8. SADOVÉ ÚPRAVY

Sadové úpravy jsou viditelnou vrstvou v řešeném prostoru a snaží se dotvořit celou atmosféru bulváru. Nejsou jen barevně a funkčně rozděleny, ale výběr rostlin byl proveden s ohledem na mikroklima území.

ČERVENÉ LINKY (ORIENTAČNÍ BOD - UDÁNÍ SMĚRU - VEGETAČNÍ CLONA)

Výrazným prvkem jsou linie stromů, sakur, jakožto orientační bod území. Sakurové linie budou zachovány a podpořeny výsadbou do záhonů společně s travinami a trvalkami. Tyto linky budou vytvářet předěl mezi průchozí částí kolem domů a otevřenou pobytovou plochou. Stromy budou vysazovány do výsadbových mís po třech kusech, kde každý jedinec je vzdálen 8m od dalšího. Tento rozestup zaručí rozvolněnou linku bez velkého přítmí, jelikož stromy mají temně červené listy a
při vyšší koncentraci výsadby by mohlo dojít k přílišnému stínění spodních pater. Červená linka je podpořena květinami, které postupně vykvétají červeným nebo purpurovým květem, jak ve vegetačním období tak mimo něj. Uplatněny jsou odolné rostliny, které se běžně užívají v extenzivních záhonech a jejich údržba a náklady na ni je oproti jiným minimální. Na konci každého podlouhlého záhonu se sakurami je vytvořen menší čtvercovitý útvar, který je taktéž záhonem s charakterem raingarden (blíže popsán níže).

EXTENZIVNÍ ZÁHONY

Technologie extenzivních záhonů ve městě je ověřená již několik desetiletí. V zásadě jde o výsadbu trvalek do štěrkových záhonů. Trvalky jsou vybírány s ohledem na svou ekologickou amplitudu, kterou mají velkou a jsou proto vhodné při využití i do otevřených prostor s řadou nedostatků, které město nabízí. Mezi ně můžeme vypíchnout vysoké teploty, sucho, prašnost, mírné zasolení a podobně. Další výhodou je menší údržba než u ostatních záhonů. Jedná se o menší míru odstraňování suchých částí rostlin, které často zůstávají v záhonech a svou strukturou či texturou dotvářejí vyznění celé výsadby. Jde například okrasné traviny, které se seřezávají až v jarních měsících, při novém rašení. Další zajímavostí je celoroční atraktivita výsadeb a to díky využitým druhům. Na jaře jde zejména o cibuloviny, léto a podzim zdobí trvalky s travinami, v zimě na místě zůstanou zlatavé traviny a kvetoucí rostliny jako čemeřice ( Helleborus ). Toto pojetí nesou skoro veškeré navržené záhony. Hovořit například můžeme o severní vstupní části, kde je umístěn podélný záhon se sochou Antona Bernoláka. Díky efektu kvetení bude záhon stále reprezentativním prostorem. Barevnost záhonu odpovídá mísení modrožluté kombinace trvalek. Směs se uplatňuje i u menších záhonů severní strany s přidruženým sezením.

RAINGARDENS SVOD VODY Z BULVÁRU

Voda z bulváru bude odváděna klasicky do sběrného kanálku, který dále povede do hlavní sběrné nádrže raingarden nebo menších čistících nádrží situovaných u sakurových záhonů. Hlavní nádrž je umístěna v severní části bulváru s výsadbou bahenních rostlin a stromů. Na tomto místě se shromažďuje voda jednak v záhoně, kdy ji rostliny přečišťují, posléze se kumuluje voda v nádrži pod povrchem. Voda je dále používána pro závlahy rostlin na parteru v obdobích sucha nebo k běžné závlaze. Normálně by voda stekla do kanalizace a čističky, takto budou ušetřeny náklady za vodné a stočné, čištění vody. Dalším kladem je přirozenější kvalita vody, která rostlinám pro závlahu více vyhovuje. SVOD VODY ZE STŘECH Podobným způsobem by mohl být vyřešen i svod vody ze střech domů. Dnes jsou okapy svedeny rourami do kanalizace neodpovídajícím způsobem. Při realizaci by se mělo pomýšlet i na provedení nových svodů dešťové vody a její odvedení. Voda by poté mohla stékat do nádrží ve vnitroblocích.

VNITROBLOKY

Vnitroblok na západní straně byl vyčleněn k možné další etapizaci uspořádání prostoru. Vnitrobloky jsou poloveřejným prostorem a v důsledku změny dopravní situace a
znepřístupnění automobilů z ul Antona Bernoláka se naskýtá nový pohled na ztvárnění místa. Vnitroblok by mohl být klidovou otevřenou zahradou s charakterově odlišnou občanskou vybaveností. Jak již bylo výše zmíněno mohly by zde být vyřešeny svody vody z okolních střech a novými přístupy uchovávat a čistit vodu pro další spotřebu, zálivky apod. Raingardens jsou kulturním a sofistikovaným způsobem uchování spadlé vody v území a mohou místo dotvářet svým příjemným působením na mikroklima.í

9. ETAPIZÁCIA

I. ETAPA- Zvýšenie bezpečnosti

Zníženie dopravného zaťaženia na teréne prevedením dopravy podjazdom. Vybudovanie podjazdu a zabezpečenie bezpečného priechodu chodcov a cyklistov pred obchodným centrom Aupark.

II. ETAPA- Zvýšenie komfortu

Vybudovanie dostatočného počtu parkovacích a odstavných miest, komfortnejšie prepojenie ulíc Fándlyho a Antona Bernoláka pre nemotorovú dopravu bez nutnosti vylúčenia pešej a cyklo dopravy, ktorá ostane zachovaná. Príprava plynulého prepojenia cyklo a peších ťahov.

III.ETAPA- Zvýšenie atraktivity

Vybudovanie nového urbanisticko -architektonického návrhu pešej zóny. Vylúčenie dopravy a využitie územia pre potreby modernej spoločnosti a celkové zlepšenie všetkých druhov dopravy v danej lokalite.

Předpokládané náklady na I. etapu:

Dokumentace, vyjádření správců sítí, povolení - 30 000 €
Zabezpečení území, přesměrování dopravy - 7 500 €
Výkopové práce, sanace území, odvoz na skládku - 250 000 €
Přeložka sítí – 125 000 €
Konstrukce – 205 000 € Zpevněné plochy -130 000 €
Sadové úpravy – 38 000 €
Celková odhadovaná cena – 785 500 €

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "G"- Ing. arch. Lucia Streďanská,  Ing. arch. Kristína Kováčova, Ing. arch. Juraj Bolček, Ing. arch. Peter Šoltész

Autorský text:

Zadanie súťaže

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže je vyriešiť priestor Bulváru (ul. Antona Bernoláka) v Žiline. V súlade s podmienkami súťaže sa dôraz kladie na komplexnú kvalitu riešenia celého vymedzeného územia pri rešpektovaní požadovaných väzieb na mesto Žilina a jeho mestské časti. Výsledkom by malo byť nové verejné priestranstvo celomestského významu a jeho bezkolízne pešie prepojenie na historické jadro mesta.

Analýza súčasného stavu

Riešené územie sa nachádza v centre mesta Žilina na hlavnej pešej trase vedúcej od železničnej stanice cez historickú časť mesta vrátane Mariánskeho námestia až po mestskú časť Bôrik resp. Solinky. Územie je vymedzené zo severnej strany novopostaveným nákupným centrom Aupark za ulicou Veľká Okružná, z východnej a západnej strany je ohraničené súvislou zástavbou polyfunkčných bytových domov s občianskou vybavenosťou v parteri a na južnej strane prechádza cez ulicu Juraja Fándlyho plynule do tzv. „Nového Bulváru“.

Pri hľadaní koncepčného návrhu sme vychádzali nielen z analýzy existujúceho stavu územia a požiadaviek súťaže, ale aj z prieskumu širších súvislostí a vzťahov, bez ktorých nie je možné „Bulvár“ zodpovedne vyriešiť. Pri týchto podrobných prieskumoch a hĺbkovej analýze sme sa dopracovali k vymedzeniu týchto základných problémov riešeného územia, ktoré je nutné návrhom eliminovať :

a) Chýbajúce priame bezkolízne pešie prepojenie Bulváru ahistorického jadra mesta (kolízia chodec a automobily na ulici Veľká Okružná)
b) Absencia rozptylových plôch pre návštevníkov pred Auparkom
c) Nevhodné riešenie zastávok MHD pred Auparkom
d) Chýbajúce prirodzené pokračovanie pešej zóny odobchodného domu „Smer“ pozdĺž západnej fasády Auparku – kolízia chodec a automobily (nevhodné riešenie zásobovania Auparku + nevhodné riešenie vjazdu a výjazdu áut z podzemných garáží Auparku)
e) Absencia rozptylových plôch pred hotelom Slovakia (nevhodné riešenie statickej dopravy pozdĺž západnej fasády Auparku) a absencia rozptylových plôch pred Domom Odborov
f) Nevhodná cestná komunikácia na Bulvári, ktorá svojim zokruhovaním stráca opodstatnenosť a význam
g) Absencia parkovacích miest v danej lokalite a súvisiacich obytných zónach
h) Chýbajúce regulatívy na dizajn parteru a reklamy v danej lokalite
i) Absencia oddychových zón a priestorov na kultúrno – spoločenské podujatia
j) Nevhodná cestná komunikácia na Novom Bulvári, ktorá eliminuje priame pokračovanie
rekultivovaného Bulváru do Nového Bulváru a ich následné prepojenie
k) Chýbajúce priame bezkolízne pešie prepojenie Bulváru a Nového Bulváru (kolízia chodec a automobily na ulici Juraja Fándlyho)
l) Absencia vizuálneho ukončenia pešej zóny na južnom konci Nového Bulváru a plynulý prechod pešej trasy smerom JUH - do mestskej časti Bôrik a do navrhovaného nového centra Rudiny I.

Koncepcia urbanistického riešenia

Na základe vyššie popísaných problémov a po zvážení všetkých pozitív a negatív náš návrh odstraňuje bariéry v peších trasách, vytvára veľkorysú pešiu zónu s cyklochodníkom, ktorá začína v MPR mesta a pokračuje plynule smerom JUH. Tým je jasne zadefinovaná pozícia chodcu v hierarchii dopravy (chodec - cyklista - MHD - automobil). Návrh zapúšťa ulicu Veľká Okružná medzi severnou stranou Bulváru a Auparkom pod zem. Týmto riešením eliminujeme problémy a)b)c)d)e). Nad týmto zapustením sme vytvorili „plató“ – rozptylovú plochu pred Auparkom. Konštrukčne, staticky a dopravne takéto riešenie je možné. Svetlá výška podjazdu je 4,5m, čo umožňuje prejazd aj nákladným autám, autobusom aj trolejbusom. Ulica Veľká Okružná je kategórie B1, MZ 11,5/60. Nájazdové a výjazdové rampy majú pozdĺžny sklon 6% max.7,5%, čo umožňuje norma na cestách tejto kategórie. Dĺžka týchto rámp neovplyvní negatívne dopravné väzby v lokalite. Vjazd a výjazd z hotela Slovakia sa uvažuje len z ulice Veľká Okružná a to rampou v miernom stúpajúcom sklone smerom ku hotelu. Odbočenie do zásobovacieho dvoru Auparku z ul. Veľká Okružná bude zrušené a taktiež parkovanie pozdĺž západnej fasády Auparku navrhujeme vylúčiť. Týmto počinom vytvárame pred hotelom Slovakia rozptylovú plochu pre peších a plynulé pokračovanie pešej zóny v smere historické centrum – Bulvár ato pozdĺž západnej fasády Auparku. Parkovanie LPG automobilov navrhujeme na streche Auparku prístupné autovýťahom resp. na teréne pozdĺž vstupnej rampy do Auparku zo Spanyolovej ulice. Odbočenie do vnútrobloku mestskej časti Hliny I oproti hotelu Slovakia ostáva zachované ato jednosmernou ulicou na teréne pozdĺž navrhovanej rampy do podjazdu. Odbočenie do vnútrobloku mestskej časti Hliny II bude zrušené, nakoľko túto časť je možné dopravne obslúžiť z vnútrobloku jestvujúcou ulicou Hronského z ulice Vojtecha Spanyola.

„Plató“ – prekytie podjazdu navrhujeme od úrovne hotela Slovakia až po Dom Odborov, aby sme aj v tejto časti vytvorili rozptylovú plochu pred týmto dôležitým kultúrnym zariadením v Žiline. S celou ulicou Veľká Okužná uvažujeme v návrhu ako s jednosmernou, čo je vo výhľade mesta Žilina v blízkej budúcnosti zrealizovať. V novonavrhovanom podjazde navrhujeme nový vjazd do podzemných garáží Auparku a súčasne tento vjazd bude slúžiť aj na zásobovanie tohto obchodného centra. V podjazde sa nachádza aj zastávka MHD, ktorá tu má dostatočne veľké „zázemie“. Zastávka MHD stojí len na jednej strane vozovky, nakoľko ulica Veľká Okružná bude jednosmerná. Súčasne navrhujeme jestvujúci zásobovací dvor Auparku vhodne prepracovať na obchodnú pasáž ako plynulé pokračovanie pešej trasy od obchodného domu „Smer“. Nakoľko na tejto severnej strane Auparku sme zrušili vjazd do podzemných garáží a zásobovanie so zásobovacím dvorom, navrhujeme pešiu zónu posunúť až po vjazd na starú tržnicu resp. až po križovatku ulíc Komenského a Romualda Zaymusa v prípade výstavby novej zástavby, ktorá by vhodne dopĺňala štruktúru historického mesta. na mieste starej tržnice. Tento náš návrh samozrejme zasahuje stavebnými úpravami aj do Auparku, čo považujeme za nevyhnutnosť, nakoľko výstavba tohto obchodného centra vniesla do územia mnohé dopravno-obslužné a hmotovo-priestorové komplikácie a je nutné ich eliminovať.

Na samotnom Bulvári sme zrušili jednosmernú zokruhovanú komunikáciu a urbanistickým návrhom tejto časti vytvárame kvalitný, plnohodnotný verejný priestor celomestského významu s oddychovými zónami a priestormi na kultúrno – spoločenské podujatia – eliminujeme problémy f)i).

Pod celým Bulvárom navrhujeme podzemný dvojpodlažný parkovací dom, ktorý bude prístupný z Veľkej Okružnej a takisto aj z ulice Juraja Fándlyho. Celkový počet parkovacích miest je 450 (-1.PP : 228, -2.PP : 222) – eliminujeme problém g). Navrhujeme jedno celé podzemné podlažie využívať na rezidentské parkovanie obyvateľov priľahlých obytných súborov. Vnútrobloky môžeme takto využiť namiesto parkovania na vytvorenie „zelených“ nádvorí – zeleň, stromy, detské ihriská, parkové úpravy...atd. Vo vnútroblokoch navrhujeme zjazdné chodníky, ktoré budú slúžiť na prístup sanitkám, hasičskej technike resp. rezidentom dať možnosť v prípade potreby dostať sa až pred svoj vchod do domu. Celý priestor Bulváru bude mať možnosť sprístupnenia pre dopravu a zásobovanie vo vymedzených hodinách. Prístup je umožnený cez prejazdy v bytových domoch zhruba vpolovici Bulváru a napojením týchto prejazdov na uličnú sieť resp. zjazdné chodníky (na východ na ulicu Vojtecha Spanyola a na západ na ul. Komenského). Riešenie podzemného parkovania si vyžaduje prekládky inžinierskych sietí, ktoré sme umiestnili do priechodných kolektorov v -1.PP po obidvoch stranách podzemných garáži pozdĺž bytových domov.

Vďalšom stupni PD plánujeme vyhotoviť design manuál na stvárnenie parteru a reklamných, informačných a propagačných zariadení, aby celý mestský interiér vyzeral jednotne a kultivovane – eliminujeme problém h).

Po dôkladnom naštudovaní dopravnej situácie na Novom Bulvári a vo vnútroblokoch mestských častí Hliny III a Hliny IV sme sa takisto rozhodli zrušiť cestu na Novom Bulvári a ulicu Juraja Fándlyho v časti medzi Bulvárom a Novým Bulvárom zapustiť pod zem – eliminujeme problémy. Pod celou plochou Nového Bulváru vytvárame taktiež dvojpodlažný podzemný parkovací dom prístupný z ulice Juraja Fándlyho formou malej okružnej križovatky a s možnosťou sprístupnenia aj z Mostnej ulice, ktorej niveleta sa nachádza pod úrovňou Nového Bulváru. Celkový počet parkovacích miest je 420 (- 1.PP : 213, -2.PP : 207 ) - eliminujeme problém g). Ulica Juraja Fándlyho je obslužná komunikácia funkčnej triedy C1, pre ktorú je dovolený max. pozdĺžny sklon 9%. Dĺžka rámp do podjazdu umožňuje ponechať vjazdy do vnútroblokov mestských častí Hliny I,II,III,IV z ulice Juraja Fándlyho tak, aby boli tieto vnútrobloky dostatočne sprístupnené. Zrušiť sa musí len jeden vjazd a to za obchodným domom „Tempo“. Nakoľko cesty resp. zjazdné chodníky sú vo vnútroblokoch navzájom poprepájané, zásobovanie Tempa nie je ohrozené - je sprístupnené ulicou Čajakovou, ktorá je napojená na ulicu Juraja Fándlyho o cca 60m východnejšie (smerom ku nemocnici) voči zrušenej ceste za Tempom.

Vizuálne ukončenie pešej zóny sme vyriešili rozšírením pešej lávky ponad Mostnú ulicu a vytvorením platá (námestia) za NBS a Belgickým líceom. Na toto námestie uvažujeme taktiež s priamym výstupom zo zastávky diaľkových autobusov pod ním. Pešia zóna by cez toto námestie pokračovala priamo a plynule až do novonavrhovaného centra Rudiny I pri „Vurale“ a do mestskej časti Bôrik a Solinky – eliminujeme problém l).

Toto urbanistické riešenie a úprava jestvujúcej dopravnej schémy je veľkorysá, ale zachováva v plnej miere funkčnosť a obslužnosť celého územia. Súčasne návrh výrazným spôsobom navyšuje možnosti statickej dopravy. Najväčším prínosom je skvalitnenie a sfunkčnenie pešej zóny. Niektoré cesty a odbočenia sa zrušili, ale funkčnosť zostala zachovaná resp. sa zlepšila. Hliny Isú sprístupnené odbočením z ulice Veľká Okružná, odbočením z Komenského ulice a odbočením z Fándlyho ulice. Hliny II sú sprístupnené Hronskou ulicou napojenou na ul. Spanyolova a odbočením z Fándlyho ulice. Hliny III sú sprístupnené Puškinovou ulicou napojenou na Komenského ulicu a odbočením z Fándlyho ulice. Hliny IV sú sprístupnené Čajakovou ulicou napojenou na Fándlyho ulicu. Celá plocha Bulváru aNového bulváru je zjazdná pre automobily do 3,5 t nad garážami vovymedzenom čase pre technickú obslužnosť jednotlivých funkcií, ktorú nie je možné vykonávať z vnútroblokov. Bulvár je prístupný prejazdom popod laubne z ul. Hronského a takisto z vnútrobloku Hlín I. Nový Bulvár je prístupný z vnútroblokov mestskej časti Hliny III a Hliny IV.

KONCEPCIA ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA

Celý priestor Bulváru je navrhnutý moderne, nadčasovo a citlivo s odkazom na súčasnú dobu. Hlavný priestor Bulváru sme navrhli ako dynamický verejný priestor skladajúci a deliaci sa na geometrické útvary v zmysle „plynúcej“ kompozície priestoru. Navrhli sme systém lineárneho kompozičného striedania štyroch druhov dlažieb, zelene, vodných plôch, terás reštaurácií a kaviarní. Architektonické riešenie vyplýva znavrhnutého urbanizmu. Architektonická kompozícia Bulváru vyplýva zjeho funkcie. Hmotové členenie odráža jednotlivé funkcie vo vzájomnej komunikácií – zóna komunikačná (chodníky, cyklochodník, rampa pre peších ku zástavke MHD v podzemí), zóna oddychová (terasy reštauračných prevádzok, kľudové zóny, parkové úpravy, detské ihriská) a zóna kultúrno – spoločenská (multifunkčný priestor na rôzne kultúrno - spoločenské podujatia). Každá časť má svoje špecifiká a tým vzniká zaujímavá kompozičná hra na princípe kontrastu hmôt a plôch – hmôt zelených zatrávnených valov a plôch dlažieb, terás a vodných plôch.

Komunikačnú zónu tvoria hlavné pešie ťahy, ktoré sme ponechali vpôvodnej polohe po oboch stranách Bulváru v tesnej nadväznosti na parter polyfunkčných bytových domov. Tento počin bol motivovaný rešpektovaním zvyku obyvateľstva prechádzať v týchto častiach a najmä kvôli vtiahnutiu návštevníkov do obchodov a reštaurácií. K tomu navrhujeme v ďalšom stupni vytvoriť design manuál parteru a označenia prevádzok. Parter by mal byť v maximálnej možnej miere presklený bez rôznych polepov, potlačí a duplicitných označení prevádzok, kvôli lepšej komunikácií vo vzťahu interiér – exteriér aich lepšiemu optickému prepojeniu. Sekundárne by sa to malo prejaviť na vyššej návštevnosti prevádzok, ktoré ztoho môžu viac profitovať, čo vkonečnom dôsledku pomôže aj celému verejnému priestoru. Cyklistický chodník navrhujeme v polohe medzi hlavným peším ťahom a zeleňou vo východnej časti Bulváru - ako obojsmerný. Kvôli bezpečnosti sme cyklistický chodník od pešieho ťahu oddelili alejou stromov sakúr. Za komunikačnú zónu možno pokladať aj zlez ku zástavke MHD – priestor na úrovni zapustenej Veľkej Okružnej s verejnými WC, trafikou, ktorý pozvoľna rampou a sústavou schodísk prechádza do úrovne terénu na 1.NP. Z úrovne od zastávky MHD je pomocou rámp aj priamy vstup a východ pre návšteníkov z oboch podlaží podzemného parkovania. Tento priestor je v ťažiskovej polohe pred Auparkom a kompozične je stvárnený tak, aby pôsobil prirodzene a vytváral na zastávke MHD a jej priľahlom zázemí príjemnú „vzdušnú“ atmosféru.

Oddychovú zónu tvoria dizajnové lavičky pozdĺž valov kopcov zelene, samotná zeleň ( tráva, stromy, kríky, kvety ), vodné plochy, terasy reštaurácii, priestory na hry detí. Zeleň je navrhnutá tak, aby bola ľahko udržiavateľná a rozmanitá vo všetkých ročných obdobiach. Snažili sme sa o vytvorenie charakterovo rôznych zákutí oddychu – niekde je len zeleň, na inom mieste je zeleň so sedením, niekde je terasa so zeleňou a detským ihriskom. Zeleň je v prevažnej miere riešená moduláciou terénu a v niektorých častiach je zarovnaná s dlažbou. Navrhujeme tu aj systém „raingardens“ - zachytávanie dažďovej vody a následne jej využívanie na zavlažovanie zelene. Jestvujúce stromy – sakury sme umiestnili do mobilných kvetináčov s integrovaným sedením/resp. stojanov na bicykle kvôli väčšej variabilite priestoru a ich pravidelným striedaním vytvárame stromoradia – aleje sakúr, ktorým je Bulvár práve charakteristický a v návrhu túto charakteristiku zachovávame. Päť stromov Taxodium distichum, ktoré sú v navrhované ako chránené, presádzame do úrovne rampy ku MHD . Presadenie takýchto veľkých stromov je už v súčasnosti technicky možné. Bronzovú sochu Antona Bernoláka v návrhu ponechávame a bude osadená vo vodnom prvku. Voda okolo sochy jej bude pridávať na majestátnosti. Terasy reštaurácií sú prekryté mobilnými predpätými textilnými membránovými konštrukciami – kvôli variabilite prispôsobujúcej sa počasiu. Vodné plochy sú úzke plytké s úrovne dlažby plynulé nádrže tvaru v rámci celkovej kompozície návrhu s jednoduchými fontánami – prúd vystrekovaný z vody kolmým smerom nahor. Vodný prvok je navrhnutý tak, aby lákal ľudí sa v lete ovlažiť - nevytvára bariéru v systéme rôznych funkčných plôch. Nad podjazdom Fándlyho ulice sme navrhli väčšiu vodnú plochu, ktorá po zamrznutí cez zimné obdobie môže slúžiť ako klzisko.

Kultúrno – spoločenskú zónu tvorí ústredný ťažiskový multifunkčný priestor nachádzajúci sa približne v strede dĺžky Bulváru. V tejto zóne ponechávame voľný priestor na variabilné zariaďovanie v čase konania podujatí. Tento priestor sa nachádza vkontakte napojenia na dopravnú sieť zjazdných chodníkov vnútrobokov tak, aby bol ľahko prístupný autami kvôli obslužnosti. Uvažujeme tu s konaním rôznočasových aktivít - rôzne zhromaždenia, spoločenské podujatia, kultúrne programy, premietania filmov, s konaním koncertov, workshopov, výstav, susedských slávností, trhov...atd. Takisto tento priestor uvažujeme využiť aj na rôzne Žilinské akcie organizované mestom – Staromestské slávnosti, Vianočné trhy, Fašiangy...atd. Tento priestor ponúka možnosť umiestniť tu mobilné stánky týchto podujatí. Navrhnutý je tu exteriérový mobiliár, ktorý si podľa potreby môžu ľudia ľubovoľne presúvať. V prípade podujatia sa dá jednoducho premiestniť.

Celý priestor Bulváru je obohatený exteriérovým mobiliárom aprvkami drobnej architektúry – lavičky, svietidlá, stojany na bicykle, smetné koše, dizajnové kvetináče na sakury s integrovaným sedením, detský mobiliár...atd. Kvôli prevádzke podzemného parkoviska azhľadiska požiarnej ochrany navrhujeme vpriestore dve vertikálne komunikačné jadrá skladajúce sa zo schodiska a výťahu. Sú to jednoduché, na teréne presklené „kubusy“, aby nenarúšali pohľady a priehľady na Bulvári. Tieto jadrá tvoria požiarnu únikovú cestu z podzemia. Ďalšie únikové cesty sú vyššie spomínané rampy ku zástavke MHD apožiarne únikové schodisko v južnej časti podzemného parkoviska ústiace do podjazdu na Fándlyho ulici. Od zastávky MHD sa na povrch 1.NP okrem rámp a schodísk dá dostať aj panoramatickým výťahom. Odvetranie podzemných garáží je pomocou vzduchotechniky. Výfuk znehodnoteného vzduchu je do podjazdu na Fándlyho ulici, kvôli ochrane ovzdušia na teréne Bulváru. Základom stavebnej konštrukcie podzemného parkovacieho domu je monolitický železobetónový skelet o modulovom rozpone 8,1 m v pozdĺžnom smere. Tento modul nám umožnil navrhnúť pohodlné parkovacie miesta o rozmeroch 2,7 x 5,0 m. Samozrejmosťou sú parkovacie miesta pre imobilných presahujúce počet 4% stanovené normou. Osvetlenie 1.NP je riešené dizajnovými lampami vrytmickom striedaní medzi sakurami análadovým, relaxačným nasvietením zelene strednej časti návrhu.

Navrhované parkovacie kapacity, etapizácia, hrubý orientačný odhad nákladov

Celkový počet navrhnutých parkovacích miest v podzemných garážach – 870 ( z toho 450 v parkovacom dome pod Bulvárom a 420 v parkovacom dome pod Novým Bulvárom )

Etapa č.1 – zapustenie Veľkej Okružnej, prekládky inžinierskych sietí, vybudovanie zastávky MHD, vybudovanie nového vjazdu do Auparku z podjazdu Veľkej Okružnej – cca 1.180.000,- €

Etapa č.2 – vybudovanie 2 podlažného podzemného parkovacieho domu na Bulvári sfinálnou úpravou na teréne, prekládky inžinierskych sietí vtejto časti, zrušenie vjazdu do Auaparku zo severnej strany a vytvorenie pešej zóny v tejto časti až po starú tržnicu a taktiež vytvorenie pokračovania pešej zóny pozdĺž západnej fasády Auparku – cca 9.960.000,- €

Etapa č.3 – zapustenie Fándlyho ulice, vybudovanie malej okružnej križovatky v podjazde, napojenie podzemného parkovania na Bulvári aj z Fándlyho ulice – cca 980.000,- €

Etapa č.4 – vybudovanie 2 podlažného parkovacieho domu na Novom Bulvári s napojením na MOK na Fándlyho ulici s finálnou úpravou na teréne, prekádky IS – cca 7.540.000,- €

Etapa č.5 – vybudovanie ukončenia pešej zóny námestím nad Mostnou ulicou, prepojenie podzemného parkovacieho domu na Novom Bulvári s Mostnou ulicou – cca 840.000,- €

Záver

Sme hlboko presvedčení, že riešenie Bulváru a dotknutých častí si vyžaduje celkovú veľkorysú rekonštrukciu, revitalizáciu a zmenu s ohľadom na širšie vzťahy a dopravné väzby a nielen kozmetické úpravy formou úpravy povrchu terénu na úzko vymedzenom priestore samotného Bulváru. Takáto úprava dynamickej a statickej dopravy vtomto území vširšom kontexte bude skôr či neskôr nevyhnutnosťou. Taktiež úprava peších trás a pešej zóny bez kolíznych miest s dopravou je určite prínosom. Veríme, že náš návrh prispeje k vyriešeniu problematiky územia v komplexnom pohľade riešenia tejto zóny a vznikom nového centra „Bulvár“ sa obohatí mestský život v tejto časti mesta o novú kvalitu života a vytvorí z neho centrum celomestského významu európskej kvality.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "H"- Ing. arch. Monika Stábová (Puzzlebox), Ing. arch. Vladimír Sekera (Puzzlebox)

Autorský text:

Konceptom nášho architektonicko-urbanistického riešenia priestoru „Bulváru“ v Žiline, bolo navrátiť mu jeho postavenie vrámci mesta a jeho urbánnu hodnotu, ktorú stratilo ako výsledok udalostí vedúcich k zastavaniu námestia Ľ.Štúra, jedného z námestí usporiadaných na kompozičnej osi mesta Žilina. Kompozičná os fungovala ako hlavný peší ťah s malými akcentami vo forme námestí prepájajúca tieto s historickým jadrom mesta. Jedným z týchto urbánnych priestorov bolo aj námestie Ľ.Štúra , ktorého zastavaním komerčným objektom sa poškodila kompozičná os mesta s jej urbanistickými priehľadmi a prirodzeným trasovaním. Bulvár svojou polohou vrámci mesta na tejto kompozičnej osi priamo čelí komerčnému objektu niekoľkopodlažného Auparku. Tento objekt je absolútne bez predpolia, vrámci štruktúry nemá žiadnu mierku a nepoškodil len objektom orientovaným do bývalého námestia Ľ.Štúra ale aj samotnému priestoru Bulváru, ktorý je drobný, má svoju štruktúru a prirodzenú mierku. Našou myšlienkou bolo vizuálne zakryť tento objekt topograficky – centrálny pás terénu sa smerom k Auparku dvíha a vytvára umelý svah pôsobiaci ako jeho filozofický a kompozičný protipól. V jeho objeme je situovaný tkzv. „meeting point“ (kaviareň, brasseria, patisseria) - funkcia , ktorá dodáva bulváru potrebné predpolie komunikujúce aj so samotným Auparkom. Druhým aspektom, s ktorým v našom koncepte uvažujeme je vylúčenie akejkoľvek dopravy z Bulváru, ktorý by mal ostať výsostne pobytový a to nielen na lokálnej úrovni ale celomestského významu. Doprava by bola horizontálne, vertikálne a časovo segregovaná – v polohe na križovatke s ulicou Antona Bernoláka by bol situovaný jednosmerný vjazd a výjazd spolu s verejne prístupným komunikačným jadrom, umožňujúcim využívanie parkovania v podzemnej garáži nielen pre obyvateľov ale aj pre verejnosť. Podzemná garáž má kapacitu parkovacích miest vrámci jedného podzemného podlažia 131, ktoré by mohlo byť rozšírené pod celý Bulvár v prípade potreby , dokonca aj do druhého podzemného podlažia. Vrámci Bulváru je možné zásobovanie komerčných prevádzok v parteri, avšak časovo segregovane, v skorých ranných hodinách, aby nedochádzalo ku kolízii s návštevníkmi Bulváru. Obe pozemné parkovacie kapacity za objektami bytových domov by bolo vhodné obsluhovať zo zadnej strany objektov.

Povrch bulváru je členený horizontálne iba funkčne – a to pre peších a cyklistov, kde cyklistická trasa je vyznačená priamo v dlažbe, vo východnom segmente pozdĺž aleje sakúr. Priestorovo je dlažba v jednej úrovni, bez fyzických bariér. Všetky funkčné povrchy – vodná plocha, ihriská, detské ihriská - sú v jednej rovine. Centrálny pás terénnej topografie sa vinie bulvárom a smerom k Auparku sa dvíha. Do jeho priestoru, ktorý sa vlní a dvíha, sú
zaseknuté rôzne funkčné plochy. Ihriská pre streetball, malý futbal, exteriérový šach, trampolínu, stolný tenis, minigolf poprípade skateboard –park sú nielen mladých a športovcov ale aj deti, ktorým je venovaná časť v strede Bulváru. Športové plochy sa striedajú s plochami pre pobyt a rekreáciu v zeleni – sú tu situované priestory na sedenie v rámci terénnych terás z druhej strany umelého svahu , situované okolo sochy A.Bernoláka , kde ústi aj vodný prvok vynúci sa celým bulvárom. Vodný prvok je integrovaný do terénnej topografie ako súčasť pozdĺžnych lavíc, ktoré ukončujú terénny pás a zároveň poskytujú sedenie okolo ihrísk. Akcentom na línii vodného prvku je vodná plocha v rovine Bulváru, zvýraznená veľkoformátovou dlažbou s vysokým leskom – fontána, ktorá sa interaktívne spúšťa podľa predvolených režimov. Vrámci zelených plôch sú umiestňované záhony okrasných rastlín, kríkov ako aj vzrastlej zelene v alejách pozdĺž línie kompozície, ale aj zhlukovo v závislosti od funkčného rozvrhnutia. Chránené stromy v polohe pri Veľkej Okružnej sú zachované v pôvodnej polohe v rámci výseku umelého svahu, ktorého bočné strany sú čiastočne otvorené a zatvorené ponúkajú priestor pre vytvorenie umelej horolezeckej steny. Aleje sakúr po oboch stranách bulváru sú zachované. Súčasťou návrhu by bolo zjednotiť výrazové prostriedky výkladov jednotlivých prevádzok v parteri. Kaviarne a reštaurácie by mali k dispozícii vysunuté terasy.

Čo sa etapizácie výstavby týka, v prvej etape by bola výstavba podzemnej garáže, podľa potreby jednopodlažnej alebo dvojpodlažnej, čo bude mať za následok potrebu preložky inžinierskych sietí. Druhá etapa by zahŕňala samotnú výstavbu bulváru – zjednotenie nivelety plôch dlažby a vytvorenie terénnej vlny v centrálnej časti. Etapizácia vlastného návrhu bulváru by sa dala rozdeliť na povrchy a terénne úpravy, sadové úpravy a prvky mobiliáru. Zjednotenie dizajnu parteru by bol až posledný krok celej revitalizácie Bulváru. Predpokladanými nákladmi vrámci preložky sietí pri prvej etape spodnej stavby je 2,8 mil. Eur. Druhá etapa je pri predpoklade 500 Eur/m2 6,35 mil.Eur.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "J"- Ing. arch. Peter Kasman, Juraj Mišák, spolupráca: Guo Li, Maroš Miko, Alžbeta Beňadiková

Autorský text:

Filozoficko - koncepčné východiská návrhu

Primárnou ideou vytvorenia "Nového Bulváru" je návrat cez minulé storočie do novovzniknutého priestoru ľudí a ich zaujmových aktivít. Nový Bulvár sa opiera o racionálny, čistý a funkčný návrh autorského kolektívu obytných domov "bernoláčky" Capka&Bauer. Na konci 60-rokov minulého storočia Bulvár, ako jeden z prvých mestských tried poskytoval veľkorysý priestor nielen pre obyvateľov tejto obytnej zóny, ale cez služby a obchody aj návštevníkom z iných mestských častí. Bulvár sa stáva najdominantnejšim verejným priestorom Žiliny. Cez život, pohyb - dynamiku značnej šírky mestskej triedy Bulváru je ľuďom poskytovaný priestor na prechádzky, nákupy, či náznaky športu (cyklistická doprava bola v týchto rokoch rozvinutá viac ako si myslíme), ale i odpočinok a stretávanie s priateľmi pri káve... Bulvár sa dostáva do povedomia kinematografie. Filmy ako Senzi mama (1964), Zmluva s diablom (1967), Keby som mal dievča (1976) zobrazujú túto časť Žiliny ako sociálny, vysoko atraktívny a dynamický priestor.

Filmové odkazy boli pre tvorcov súťažného návrhu tak silne inšpirujúce, že navrhovaný verejný priestor dostávajú nový mi impulzmi do podoby silného odkazu na minulosť a opierajúc sa o jednoduchosť formy z multifunkčným využitím bez striktného režimu. Priestor je očistený od nadbytočnej vegetácie, stromov. Otvára sa ľudom nielen pozdlž odbytových zariadení služieb a obchodov, ale v celej šírke nadrozmernej mestskej triedy.

Široký parter obytných domov poskytuje bezkolízne prúdy pohybu peších, či cyklistov, ale i dôchodcov a matky s deťmi. V parteri nadväzujeme na správne funkcie obytných blokov najmä odbytových zariadení reštaurácí, kaviarni, čajovní a predajní s potravinami, ktoré majú poskytnutý v návrhu voľný priestor pre "mestské terasy a pikniky".

Na jestujúcej jednosmernej komunikácii s pozdĺžnym parkovaním pridávame spomínaný dynamický rozmer pôvodnej mestskej triedy, ale len pre peších. Vzniká pešia "diaľnica" v lete prispôsobená pre pohyb cyklistov, inline korčuliarov a v zime s potenciálom vytvorenia bežeckého okruhu pre bežky, či ľadového okruhu pre korčuliarov. Túto dynamickú časť Bulváru po jeho oboch stranách "ukľudňuje" stredný pás zelených plôch s perspektívnym využitím pre oddych, zábavu, tržnicu, divadlá, či rôzne eventy...

Zelené terasy, ako aj spevnené plochy, či predajné stánky na centrálnej osi Bulváru preberajú rovnako silnú ideu práve v 60- rokoch, kedy bol Bulvár projektovaný. Ľudský rozmer aplikovaný pri jeho návrhu, ako verejného priestoru s obytnými blokmi vyššieho štandartu je ideou, mierkou i kompozičnou charakteristikou návrhu. Základná dispozičná schéma obytných blokov vychádza z priečnych osových rozponov 3,5m a pozdĺžnych osí vo vzdialenostiach 6,0m. Daný "obytný" rozmer prenášame z interiéru do exteriéru práve cez spomínanú kompozíciu multifunkčných exteriérových prvkov. Tým silnie odkaz "back to the future".

S novými funkciami vytvárame prijateľnejšie verejné prostedie:

1. Mestskú triedu, síce bez automobilovej dopravy, ale s "pešou diaľnicou".
2. Plnohodnotné exteriérové odbytové plochy pre reštaurácie, kaviarne a bary.
3. Zelené plochy "piknikov", zábavy a oddychu.
4. Žilina dostáva dôstojné miesto pre tradičné mestské trhovisko - vytvorenie "tradície mestských
trhov", ktoré posilní návštevnosť v dopoludňajších hodinách.
5. Priestor pre klzisko, s ľadovou plochou v zime, či konanie ochotníckych divadiel, predstavení, prednášok a hudobných predstavení v štýle "Bratislavske hudobné slávnosti".
6. Dôstojné a kompozične silné osadenie sochy Antona Bernoláka na pozdĺžnych osiach Bulváru - ulice A. Bernoláka a ulice Juraja Fándlyho. 7.

V severnej časti Bulváru plynulé pešie napojenie na obchodný dom Aupark, s klasickym dopravným riešením európskych veľkomiest ukľudnenej dopravy a veľkoplošným prechodom bez signalizačných zariadení.

8. Premiestnením zastávok MHD - Aupark mimo hlavnej osi Bulváru dostáva Aupark dôstojný odstup od riešeného priestoru aby si tak vizuálne ani funkčne nekonkurovali.
9. V južnej časti Bulváru plynulý prechod Bulváru na mestskú triedu s automobilovou dopravou s pásmi zelene a cyklochodníkmi.
10. Bezkolízne napojenie navrhovanej podzemnej garáže pod verejným priestorom Bulváru so vstupmi z východnej a západnej strany priamo pod obytné bloky na priečnej osi Bulváru a tiež so vstupmi pod "Bernolákovým" návrším na ulici Juraja Fándlyho.

Etapizácia koncepcie verejného priestoru

Navrhovaný koncept počíta s časovým a priestorovým rozdelením na 2 etapy. ETAPA 1.1 V 1. etape priestor Bulváru v jeho severnej časti nedozná výrazných zmien. Ide o vyčistenie priestoru od náletových drevín, úpravu zelene. Jestvujúca obslužná komunikácia sa zmení na "pešiu diaľniu" - promenádu s novými spevnenými plochami. Vytvorí sa dôstojne predpolie Auparku - výrazny funkčný prvok spájajúci dve blízke funkcie mestskej triedy a nákupného strediska - veľkoplošným prechodom pre chodcov. V južnej časti sa na ploche nad budúcou podzemnou garážou upraví vegetačná plocha s dočasnými zelenými terasami (demontovateľné veľkorozmerné prvky zelene - 6,0x3,5m). Po okrajoch vegetačnej plochy - stredového pásu mestskej triedy zanechávame dočasnú dopravnú obsluhu (v 1/2 priestoru Bulváru). Dopravná obsluha bude fungovať na dočasné parkovanie a zásobovanie obmedzené iba na určitú časovú dobu (doba nevyhnutného nákupu, výkladky tovaru/odvoz odpadov). Zásahom do ulice Juraja Fándlyho - sa cestné teleso komunikácie jemne vychýli od jeho pozdĺžnej osi.

Dôvodom je:

1. Dôstojná pozícia sochy A. Bernoláka - kompozičný akcent Bulváru využívajúci akcent aj v rámci širších vzťahov (ako orientačný bod) - ulica Komenského, Juraja Fándlyho a Vojtecha Spanyola,
2. Výrazne lepší prehľad pri pripajáni na automobilovú dopravu z Bulváru po oboch stranách na cestnú komunikáciu Juraja Fándlyho
3. Spomalenie dopravy v tejto časti Bulváru pre zvýhodnenie pešieho a cyklistického ťahu - "pešej diaľnice"

Východná a západna strana promenády v južnej časti Bulváru je prepojená pešími prechodmi cez "zelené terasy" tak aby poskytovala priestor pre oddych i možné drobné športové hry.

ETAPA 1.2
V rámci neskoršej fázy I.etapy sa priestor mestskej triedy v jeho severnej časti zmení na definitívnu podobu Bulváru. Túto podobu je možné už v I. etape docieliť zaradením podzemnej garáže len do južnej časti Bulváru. Severná časť je opäť skultivovaná zelenými terasami a kompozičnými prvkami, ktoré nadväzujú na
jednotnú tektoniku Bulváru v spojitosti s obytnými blokmi. V dotknutej časti je vytvorený nový charakteristický prvok - Mestské trhovisko s tradícou. Vytvorená je vodná plocha i akcentujúci prvok hodín pri vodnom prvku.

ETAPA 1.3
Spojením rekonštrukcie a obnovy oboch častí (severnej a južnej) mestskej triedy A. Bernoláka je už v rámci I.etapy vytvorený plnohodnotný verejný priestor s multifunkčným využitím:

- pešej, cyklistickej, inline a bežecko
- bežkárskej diaľnice
- zelené terasy pre oddych, drobné športy (joga, kalčeto, workout,..)
- odbytové plochy reštaurácii, kaviarni, barov - mestské trhovisko s tradíciou
- vodná plocha prvok, využiteľný v lete i v zime v podobe klziska
- dočasné parkovanie a plnohodnotná zásobiteľnosť odbytových prevádzok Bulváru
- bezkolízne napojenie na Aupark i na južnú časť pokračovania Bulváru v ukľudnení automobilovej dopravy a priority peších ťahov

Severná časť je plnohodnotne funkčná a s potenciálom zachovania všetkych prvkov a urbanistických plôch pri následnom vybudovaní podzemnej garáže, či preložke inžinierskych sieti.

ETAPA 2
Zachovaním celej severnej časti je II.etapa menej náročná na na finančné a technické obmädzenia vyplývajúce s výstavbou podzemnej garáže a preložke inžinierskych sieti. Vybudovaním podzemnej garáže a zrušením pôvodnej obslužnej komunikácie s pozdĺžnym parkovaním ostáva mestská trieda sociálnym, plnohodnotným priestorom navrhnutým pre statické (mestské trhy, oddych, odbytové plochy, ...) a dynamické (pešia, cyklistická, inline, bežecko - bežkárska "diaľnica", divadlá, eventy, klzisko) vrstvenie verejného priestoru.

Požiadavky na preložky inžinierských sietí a parkovacie kapacity I.etapy a II.etapy

V rámci vybudovania II.etapy je potrebné zabezpečiť preložky týchto inžinierskych sieti:

1. Navrhovaný parný rozvod - v južnej časti Bulváru
2. Kanalizačné potrubie BT DN 300
3. Prekládka elektrického vedenia pre verejné osvetlenie - v južnej časti Bulváru a jeho doplnenie v rámci návrhu pre zdvojenú promenádu v južnej časti Bulváru a celkovú zmenu verejného osvetlenia mestskej triedy (s návrhnom nových funkcii, či sociálnejším - pobytovým priestorom)

Parkovacie kapacity v koridore mestskej triedy A. Bernoláka:

I.etapa: pozdĺžne dočasné parkovanie = 40 parkovacích státi
II.etapa: podzemná garáž s možnosťou vybudovania dvoch podlaží= 113 x 2 = 226 státi

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "K"- Akademický architekt Dušan Voštenák, Mgr. art. Lenka Haas

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "M"- Ing. Mgr. art. Marek Vereš, Ing. arch. Miroslav Bolibruch, Ing. Iveta Pratakova, Ing. Zuzana Jančovičová, Ing. Lucia Bolibruchová

Autorský text:

1. VYCHODISKÁ NÁVRHU:

- prestavba Bulváru na verejne mestské priestranstvo
- bezkolízne pešie prepojenie Bulváru zo severnou stranou ulice Veľká okružná napojením na centrum mesta
- funkčne nahradiť potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia L.Štúra
- pohybová funkcia pešieho a cyklistického uzlu by mala byť zachovaná a mala by plniť úlohu hlavného pešieho ťahu mesta
- vytvorenie vhodných podmienok pre cyklistov - obmedzenie dopravnej obsluhy z riešeného územia - zachovanie piatich stromov Tisovec dvojradový (Taxodium distichum)
- v naších poznatkoch Metasequoia čínska (Metasequoia glyptostroboides) - zachovanie aleje Sakúr (Prunus serrulata ´Kanzan´)
- osadenie sochy A.Bernoláka

2. KONCEPT, HLAVNÝ CIEĽ RIEŠENIA:

- zakomponovanie vnútroblokov - reagovanie na pôvodný návrh architektov Cappku a Bauera
- Bulvár ako súčasť obytných zón Hliny I-IV
- veľkorysý priestor
– mestská trieda
- uzatvorený priestor opticky a funkčne prepojiť s historickým centrom mesta, pretože priestor stratil výstavbou Auparku vizuálny kontakt s centrom mesta
- nový návrh musí mať inovatívne riešenie, pretože priestor stratil pôvodne priehľady z Bulváru na historické veže Žiliny -

asanácia existujúcej prerastenej zelene - návrhom sa zmení proporcia priestoru, tým sa dosiahne optická a funkčná priehľadnosť

- na hlavnej pešej osi mesta predstavuje Bulvár uzavretý mestsky priestor
– návrhom sa priestor zmení vizuálne a umožní vytvorenie vzdušnej "zelenej oázy" s kultúrno
- spoločenskými aktivitami - Navrhovaná zeleň plní funkciu klimatickú a vizuálnu
- zmenou organizácie dopravy priestor ponúkne nové možnosti vyžitia pre peších a bezpečný prejazd cyklistickej dopravy

3. FILOZOFIA NÁVRHU = ROZPÍNANIE

A. rozpínanie zelene do mesta = návrhom z priestoru odkláňame dopravu
B. rozpínanie kyslíka = ľudia si v priestore budú môcť oddýchnuť počas dňa na pomalej trase a nadýchať sa tak vzduchu
C. rozpínanie ľudí = s ponúkanými aktivitami v priestore sa zhromažďujú i ľudia...

Celkový urbanisticko-architektonický návrh sa opiera o požiadavky zadefinované v predmete súťaže. Z hľadiska širších vzťahov rešpektujeme rozmiestnenie zelených plôch v meste a návrhom sa snažíme o napojenie....... Lokalita Bulvár ako jediná umožňuje v meste Žilina spojenie urbanistickej zástavby so zeleňou parkového charakteru, ktorá ponúka možnosť kultúrneho vyžitia. Nový návrh nemá zachovať charakter bulváru len na peší pohyb, prináša i niečo viac, novú mestskú zeleň miestami až parkového charakteru. Návrh vráti bulváru život s rozmanitými funkciami. Na jednom mieste sa tak stretne sféra obchodného života a voľnočasových aktivít v historickej zástavbe Bulváru.

Námestie A. Bernoláka, vďaka svojej pozícii v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta a súčasného stavu občianskej vybavenosti nesie v sebe obrovský potenciál pre vytvorenie kvalitného mestského priestoru.
Hlavou ideou návrhu je zachovanie charakteru Bulváru ako miesta otvoreného, kde rušná pešia a cyklistická doprava je na každodennom poriadku. Cieľom je vytvorenie miesta kadiaľ ľudia nie len prechádzajú, ale taktiež aktívne prichádzajú. Bulvár ako destinácia. S cieľom bezkolízneho prepojenia s historickým centrom, ulica Veľká Okružná sa dočkala dopravnej reštrukturalizácie. Všetky jazdné pruhy boli zúžené na najnižšiu povolenú šírku (3,25 m). Zastávky MHD sú posunuté mimo priečelie Aupaku (jedna pred Dom Odborov a druhá západnejšie od miesta súčasného stavu). Svetelná signalizácia reguluje dopravu v tomto úseku pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Veľkorysý 30 m široký priechod pre chodcov zabezpečuje nie len vizuálne ale aj fyzické prepojenie Bulváru s centrom mesta.
Celé riešené územie môžeme svojou rozlohou a usporiadaním funkčne rozčleniť na štyri charakteristické zóny: z juhu riešeného územia je to kľudová zóna, pokračujeme smerom na sever, kde stred plochy medzi polyfunkčnými budovami Bulváru tvorí navrhovaný "lesík" ako zelené "srdce" s najpočetnejšou rastlinnou výsadbou, postupným presúvaním sa smerom k obchodnému domu Aupark sa nám otvára priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity a poslednou časťou je samotný priestor autobusovej zastávky na ulici Veľká okružná a samotné predpolie obchodného domu, ktorý sa stáva akousi reprezentatívnou, nástupnou plochou do riešeného územia.
Ideový návrh riešenia poskytuje návštevníkom rýchly prechod mestom, bezpečný presun vďaka odklonu dopravy do podzemia, ale ponúka i možnosť pomalej pešej prechádzky s možnosťou využitia aktívnych plôch. Situovanie aktívnych prvkov (detské ihrisko, stolíky, čitáreň a pod.) vytvára návštevníkom priestor pre kultúrno-spoločenské využívanie plochy.

4. DOPRAVA

4.1 Dopravná obsluha
Koncepcia dopravnej obsluhy je v priestore umožnená z obidvoch vnútroblokov (západného, východného) a od severnej strany riešeného územia (t.j. z ulice Veľká okružná) je ponechaný vstup na ľavú i pravú stranu polyfunkčných budov pre zásobovanie prevádzok, prípadne pre prejazd Rýchlej zdravotníckej služby. Prejazd dopravnej obsluhy pre zásobovanie prevádzok je časovo obmedzený rovnakými pravidlami, ktoré sú nastavené Mestským úradom Žilina pre historickú časť mesta platnými Parkovacími a Rezidenčnými kartami. Západný vnútroblok bude môcť byť zásobovaný priamym vstupom od ulice Komenského. Nový vstup vznikne po asanácii prerastenej zelene ihličnatých drevín vo vnútri vnútrobloku.

4.2 Cyklistická doprava
Návrh cyklistickej komunikačnej siete nadväzuje na predchádzajúce existujúce úseky cyklistických komunikácii. Cyklistická doprava je ponechaná v rovnakej výmere ako na súčasnom pôdoryse, s kým že je plynulo napojená vlastnými cyklistickými priechodmi pri obchodnom dome Aupark a na južnú trasu územia je opäť cyklistický ťah spájaný priechodmi pred navrhovanými kruhovým objazdom.

4.3 Parkovanie
Parkovanie je riešené novým podzemným dvojpodlažným parkovacím domom s kapacitou 330 ks parkovacích miest (z toho 306 osobné, 14 invalidných a 10 zásobovacích). Nakoľko sme vylúčili z riešenej plochy automobilovú dopravu, v parkovacom dome sme ponechali priestor pre 10 miest na zásobovanie menších prevádzok i počas dňa. Vjazd a výjazd je navrhovaný od ulice Juraja Fándlyho. Parkovací dom je vybavený dvoma výťahmi (vchod/východ) pre ľudí, zabezpečuje tak bezbariérový prístup na Bulvár. Výťahy sú situované: prvý na severnej strane a druhý v strede Bulváru.

4.4 Kruhový objazd
Návrhom sa očakáva vyššia návštevnosť a tým i zhustená koncentrácia áut, pre zabezpečenie plynulej premávky navrhujeme vybudovanie kruhového objazdu na ulici J.Fándyho s doplnenými priechodmi pre cyklistickú dopravu a peších.

4.5 Autobusové zastávky
Z dôvodu otvorenia priestoru pred Auparkom navrhujeme posun autobusovej zastávky z pred obchodného domu smerom na východ = pred Dom odborov. Druhú zastávku, ktorá lemuje riešené územie Bulváru decentne posúvame smerom na západ, tým sa nám otvorí priestor pre veľkolepý priechod pre chodcov.

5. ZELEŇ

5.1 Asanácia zelene
Výrub drevín bude takmer celoplošný, navrhujeme ponechať len 5 jedincov Metasequoia glyptostroboide a jedince Prunus serrulata ´Kanzan´, ktoré sú typickým znakom Bulváru, vysadené v stromoradí. Línia bola nešťastne doplnená o Prunus cerassifera ´Nigra´, ktorá narúša líniu sakúr, tým pádom navrhujeme zámenu Prunus cerassifera ´Nigra´ za Prunus serrulata ´Kanzan´, aby sme docielili požadovaného jednoliateho stromoradia a vznikne tak jednotná alej sakúr.

5.2 Navrhovaná zeleň - vegetačné úpravy terénu
Navrhovaný priestor bude veľkoryso doplnený o stromovú, krovitú a bylinnú etáž, ktorých rozmiestnenie v kombinácii s navrhovaným komunikačným systémom by mali zjemniť a zmäkčiť pomerné strohé vyznievanie plochy v súčasnosti.
V priestore je v najväčšej miere plánovaná bylinná etáž v zastúpení rôznofarebných trvalkových záhonov (grafické znázornenie na postery č.2). V priestore sa objavujú skupiny porastov, solitérne stojace jedince, pre navodenie línie a estetické dotvorenie priestoru sa miestami objavujú aleje.
Navrhované druhy drevín majú všetky jemnú textúru, aby priestor nepôsobil tvrdo. V priestore sa objavia i jedince Metasequoia glyptostroboide, pretože máme za to, že 5 jedincov ktoré sú označované ako Taxodium distichum (majú sa v návrhu zachovať), sú vlastne jedine Metasequoia glyptostroboide. Tento druh bude nadväzovať na už existujúce jedince, promenáda tak dostane vysokú estetickú hodnotu s prihliadnutím na vzácne druhy drevín.
Bulvár však nesmie stratiť spájací charakter, po celej dĺžke sa z obidvoch strán môžu ľudia presúvať, avšak dlažba je miestami rozbitá = doplnená o rôzne široké pruhy trávnatých plôch.

6. CHODNÍKY - KOMUNIKÁCIE

Areálom prechádza množstvo komunikácii. Dominantné komunikácie, ktoré spájajú severnú a južnú časť sú popri polyfunkčných budovách v šírke 7 m vystavané zo žulových blokov, tak aby zabezpečovali rýchly presun. Spojenie severnej a južnej strany je plánované i pomalou oddychovou trasou (stred riešeného územia) = dreveným chodníkom, kde si bude môcť návštevník oddýchnúť, kochať sa krásou architektúry Cappku a Bauera, posedieť si len tak na lavičke, "utiecť" na moment z mestského uponáhľaného bulváru.
Dlažba je navrhovaná na celom bulvári, spája najfrekventovanejšie vstupy a výstupy územia, avšak jej zvláštnosť je ukrytá v ukladaní. Pásy jednotlivých žulových blokov sú prerušované trávnatou výsadbou. Trávnaté pruhy majú rôzne šírky, sú pochôdzne, ale zároveň tvoria i zjemnenie priestoru a dodávajú mu vysokú estetickú hodnotu. Moderná architektúra je tak spojená ruka v ruke so zeleňou.
Cyklotrasa je navrhovaná z asfaltového koberca, pre stálosť a minimálnu údržbu týchto frekventovaných plôch.

7. AKTIVITY V PRIESTORE, MOBILIÁR

7.1 Lesík
Lesík je pomenovanie pre srdce celého priestoru, kde je najkoncentrovanejšia výsadba, jedine táto časť Bulváru bude hustejšie vysadená. Ide o priestor, ktorý má až parkový charakter s lavičkami pre oddych a "útek" z mestského priestoru.

7.2 Stolíky
Priestor so stolíkmi ponúka miesto pre hry, čítanie, posedenie, občerstvenie a pod.

7.3 Detské ihrisko
Detské ihrisko s hernými prvkami s pieskoviskom ponúka priestor pre mamičky s deťmi

7. 4 Trávnatý priestor
Trávnatý priestor pre kultúrne stretávanie - Susedské slávnosti, prípadne pre cvičenie - jóga,

7.5 Mobiliár
Navrhovaný mobiliár má kovovo - drevené prevedenie. Jedinou zvláštnosťou sú lavičky pri modeláciách terénu, tu obruba svahu slúži aj ako sedacia obruba s dreveným sedákom.

8. REPREZENTATÍVNA ČASŤ = PREDPOLIE AUPARKU

Stavba zábavno-nákupného centra Aupark rušivo ovplyvnila siluetu mesta. Stavbe ako takej na ulici Veľká okružná chýba ešte aj predpolie. Návrhom sme sa snažili o situovanie autobusových zastávok mimo hlavnej osi Auparku, tým sa nám z časti podarilo eliminovať vizuálnu bariéru.
Posunutím zastávok sa nám otvorí bezpečný a široký priechod pre chodcov, ktorý bude plynulo spájať centrum mesta s Bulvárom. Návštevníci na takomto priestrannom priechode nebudú mať klaustrofóbický pocit ako na súčasnom priechode. Uličný ťah je doplnený stromoradím pre zjemnenie priestoru.

9. CIEĽOVÁ SKUPINA NÁVŠTEVNÍKOV

Návrhom očakávame komplexnú zmenu priestoru a tým sa návštevníkom môžu stať všetky vekové kategórie: - mamičky s deťmi - pre parkový charakter územia s detskými hernými prvkami, lavičkami - ľudia vracajúci sa z nemocničných návštev - rýchly presun domov - pracujúci občania v centre mesta - oddych počas obednej prestávky na lavičkách - dôchodcovia - nakupujúci v obchodoch, oddych na lavičkách - nakupujúci v obchodných prevádzkach Bulváru - rýchly presun z obchodu do obchodu - návštevníkmi kaviarní/reštaurácii - počas letných mesiacov si vďaka pevnej a jednoliatej dlažby budú môcť posedieť pri káve v mestskej zástavbe Bulváru na reštauračných stoličkách s obsluhou - turisti - nakupovanie, oddych na pomalej trase, obedovanie v exteriéri... - cyklisti - bezpečný a rýchly presun - nadšenci kultúrneho života - susedské slávnosti, stretávanie väčšej skupiny ľudí

11. ETAPIZÁCIA

I.etapa - výstavba dvojpodlažného parkoviska
II.etapa - zmena organizácie dopravy: posun autobusových zastávok, vybudovanie nového priechodu pre chodcov
III.etapa - výstavba chodníkov na riešenom území, výsadba, inštalácia mobiliáru a pod.
IV.etapa - výstavba kruhového objazdu, zmena organizácie parkovania na južnej strane Bulváru

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Návrh "N"- Mgr. art. Zuzana Kubaská Kalusová, Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Ing. arch. Juraj Kalus

Autorský text:

Cieľom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „ Súťaž – Žilina – Bulvár“ je návrh prestavby priestoru ulice Antona Bernoláka – Bulváru – na verejný mestský priestor. Od roku 1957, kedy bol Bulvár zrealizovaný, sa stavebnými zásahmi, hlavne v jeho severnej časti, stratil pôvodný koncept prepojenia s historickým jadrom.

Základným východiskom riešenia Bulváru je eliminácia nepriaznivých dopadov realizácie AUPARKU na prepojenie historického centra mesta s BULVÁROM s dôrazom na peší pohyb a cyklistov, vytvorenie aktívnej oddychovej plochy v centrálnom páse BULVÁRU pre všetky vekové kategórie, vysokou zeleňou dotvoriť priestor tak, aby bol podporený a zvýraznený význam klasického ponímania výrazu BULVÁR a bezkolízne vyriešenie statickej dopravy s primeranou kapacitou pre daný priestor.

Hlavný nástupný priestor do BULVÁRU je od historického centra a je vymedzený zo severu objektom AUPARKU a preťatý komunikáciou Veľká okružná dopravou MHD. Tu dochádza ku kolízii silného pešieho pohybu s dopravou. Tento priestor vnímame ako územie s najväčšou koncentráciou pešieho pohybu a dopravy. Návrh počíta s elimináciou kolíznych vzťahov týchto pohybov vybudovaním podjazdu pre tranzitnú dopravu v priestore pred AUPARKOM, pričom MHD by mala vytvorené samostatné jazdné prúdy na povrchu. Týmto riešením opticky aj fyzicky dôjde k predíženiu BULVÁRU a k zapojeniu AUPARKU do takto atraktívneho priestoru. Súčasťou tohto priestoru je socha Antona Bernoláka a existujúce vzrastlé tisy, ktoré soche robia pozadie.

Priestor Bulváru je ďalej delený na hlavný priestor pre peších a služby a priestor parku. Priestor pre peších a služby je pás medzi fasádami domov a novou alejou stromov, v ktorom sú umiestnené zóny pre terasy komerčných priestorov a hlavný peší  pohyb a zóna pre regulované zásobovanie a cyklotrasy. Celý priestor je na jednej výškovej úrovni. Priestory pod stromami sú vymedzené pre lavičky.

Priestor parku je ďalej delený na zónu trhu, zónu zelene – oddychu, zónu centrálneho priestoru — kultúra, zónu pre deti a zónu športu — pohybové aktivity.

Zóna trhu bezprostredne nadväzuje na hlavný nástupný priestor. Tento priestor je obohatený o ďalšie dve línie vysokej zelene. Priestor by mal slúžiť pre rôzne druhy trhov a prezentačných akcií podľa možnosti celoročne.

Smerom južným na trh nadväzuje zóna zelene ( oddych v zeleni ), ktorá je poňatá ako plocha trávnika na úrovni chodníkov slavičkami. Zeleň (trávnik ) slúži aj na posedenie a hry detí. Lavičky sú situované hlavne bližšie k aleji pre možnosť sedenia V tieni Stromov.

Zóne parku dominuje centrálny priestor určený pre malé kultúrne akcie, cvičenie a rôzne propagačné akcie. Priestor pre účinkujúcich je prekrytý ľahkou kovovou konštrukciou, podlaha je drevená s možnosťou sedenia, ležania. Súčasťou priestoru je aj fontána s tryskami v úrovni dlažby a plytkou vodnou plochou.

Južnú časť BULVÁRU tvorí priestor pre deti a priestor pre šport – pohybové aktivity (telocvičňa v prírode ). Časť pre deti je vymedzená rozáriom s picou fontánou a zelenými plochami s výlezmi z podzemného parkingu, ktorého súčasťou sú aj hygienické zariadenia pre návštevníkov BULVÁRU. Poslednú časť parku tvorí zóna športu v prírode, v ktorej je umiestnená hracia plocha pre petang a posilovacie a cvičiace náradia. V tejto časti je aj vjazd do dvojpodlažného podzemného parkingu, ktorého vjazd je obalený zeleným svahom v časti so stupňami pre posedenie a cvičenie.

Pokračovanie Bulváru za ulicou Juraja Fándlyho je navrhnuté úpravou križovatky na jednoduchú priesečnú s vytvorením obojstranných parkovacích miest pred objektami vybavenosti a doplnením vysokej zelene.

Dopravné riešenie daného priestoru vychádza z eliminácie negatívnych vplyvov dopravy z Veľkej okružnej, z dopravnej obsluhy na BULVÁRI a z nedostatočných kapacit statickej dopravy v danom území. Kolízia dopravy na Veľkej okružnej s peším pohybom je eliminovaná navrhnutým podjazdom pre tranzitnú dopravu a samostatnými  jazdnými pruhmi pre MHD. Z priestoru BULVÁRU je vylúčená existujúca komunikácia slúžiaca pre obsluhu územia a parkovanie. Obsluha existujúcich prevádzok je navrhnutá cez spevnenú plochu v koridore pri cyklistickom chodníku bez výškového rozdielu s vylúčením parkovania. Obsluha bude časovo regulovaná ( od 6,00 — 9,00 hod. ). Návrhy na statickú dopravu sú riešené návrhom podzemného parkingu v dvoch úrovniach s kapacitou 100 miest s vjazdom z ulice Juraja Fándlyho. Súčasťou parkingu sú aj WC pre verejnosť. Povrchové státia sú navrhnuté v úprave križovatky ulíc Juraja Fándlyho a Antona Bernoláka s kapacitou 20 miest.

Vzhľadom na rozsah zámeru a nárokov na financie, navrhnutá je etapizácia realizácie v členení:

l. etapa - Úprava Veľkej okružnej s vybudovaním podjazdu pre tranzitnú dopravu a vytvorením samostatných koridorov pre MHD na úrovni terénus prekládkou kanalizácie, vodovodu a plynovodu

II. etapa - I. časť revitalizácie BULVÁRU od Veľkej okružnej po podzemný parking

III. etapa - II. časť revitalizácie BULVÁRU s vybudovaním podzemného parkingu a úpravou križovatky na ul. Juraja Fándlyho. V tejto časti je nutná prekládka teplovodu, kanalizácie 2 x DN 300

Zmena poradia (etáp) výstavby je možná vzhľadom na technické riešenia a v závislosti na finančných možnostiach investora a to bez dopadu na celkovú koncepciu prestavby.

 

 

Podklady: sekretariát súťaže, V. Šottníková

P.S.: Ak zistíte prípadné vecné chyby v článku, prosíme nahláste ich redakcii ARCHINFO, opravíme.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím