Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. jún 2018
0
2284

Downtown Kerling, Banská Štiavnica - diplomová práca

V najbližších mesiacoch sa budeme snažiť predstaviť diela nominované na Cenu profesora Jozefa Lacka. Záverečný projekt Adriany Kleinovej, študentky Fakulty architektúry STU, predstavuje zaujímavý koncept viacúrovňového verejného priestoru.
Downtown Kerling, Banská Štiavnica - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Adriana KleinováSpolupráca: Ing. arch. Ľubomír Závodný (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2018Adresa: Banská Štiavnica, SlovenskoPublikované: 2. júl 2018

Cenu profesora Jozefa Lacka je každoročne udeľovaná najlepším diplomovým prácam z vysokých škôl architektonického zamerania.

Práca vznikla v rámci zadania študentskej súťaže Xella - Kerling Banská Štiavnica. Tohtoročné zadanie sa venovalo Banskej Štiavnici. Študenti spracovávali návrhy multifunkčného bloku Kerling, ktorý by sa stal pomyselnou bránou do mesta a zaplnil jednu z prázdnych parciel v blízkosti historického centra. Návrh Adriany Kleinovej sa umiestnil na 2. mieste.

Viac slovami autorky:

Cieľom diplomovej práce je overenie limitov parcely, ktorá môže svojou lokalitou zohrávať dôležitú úlohu v rozvoji mesta Banská Štiavnica. Riešené územie známe ako Kerling, tvorí rázcestie medzi starou a novou výstavbou a zároveň bránu do historického centra. Návrh zahŕňa polyfunkčné objekty osadené na trojúrovňovom verejnom priestore, ktorý sa snaží komunikovať s výškovými úrovňami okolitých ulíc a obohacovať ich svojím programom. Dôležitú úlohu zohráva potlačenie vysokej nezamestnanosti vytvorením platformy, ktorá spája coworking a cohausing. Hlavnou inšpiráciou pri vytváraní konceptu je zachovanie charakteristík Banskej Štiavnice - inými slovami genius loci. Práve týmto spôsobom vznikol podnet na stvárnenie viacúrovňového verejného priestoru, ktorý je priechodný kľukatiacimi sa cestami, núti návštevníka hľadať nové priechody a otvára zaujímavé priehľady na historicky hodnotné budovy v okolí.

Úvod

Medzi dôležité faktory ovplyvňujúce návrh patrí problém nezamestnanosti mladých rodín a ich bývania v rámci mesta. Banská Štiavnica je lákadlom pre mladých ľudí a svojou "alternatívnou" atmosférou, ktorou sa prezentuje a tvorí zázemie pre kreatívcov a umelcov. Aj napriek tomu nie je mesto schopné udržať si mladú krv a vytvoriť podmienky pre prácu.

V rámci svojho návrhu chcem preto vytvoriť platformu, ktorá spája coworking a cohausing a prináša nový program pre mesto. Potenciál vidím taktiež v čiastočnom obnovení tabakovej továrne, ktorá vytvára nové pracovné pozície v kombinácii s ateliérmi a dielňami. Navrhovaná platforma bude slúžiť ako trh. Priestor pre stretávanie sa a predávanie vyrobených produktov v nadväznosti na tabakovú továreň s ateliérmi. Miesto bude obohatené o kaviarne, bary a reštaurácie.

Práca je zameraná na hľadanie nových riešení s rešpektovaním historického charakteru mesta a genius loci Banskej Štiavnice.

Charakteristika územia - širšie vzťahy

Riešený pozemok sa nachádza v Banskej Štiavnici na rozmedzí ulíc Dolná, Tabaková a Robotnícka. Na Tabakovej ulici stojí bývalá tabaková továreň a na protiľahlej strane historicky hodnotný dom Šindlerka. Mesto je známe svojou bohatou históriou a vzácnymi pamiatkami zapísanými do zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, z čoho vyplývajú aj obmedzenia v rámci navrhovania novej výstavby. Z tohto dôvodu je dôležité citlivo pristupovať k celkovému vývoju návrhu.

Aktuálny stav pozemku nie je prínosný pre mesto a obyvateľov. Väčšia časť parcely je nevyužitá. Nachádza sa tu len hotel Kerling, ktorý svojím vzhľadom nezapadá do historickej zástavby. Na južnú hranu pozemku nadväzujú panelákové bytovky.

Zaujímavosťou je symbolika slova Kerling, ktoré okrem názvu našej časti pozemku znamená aj rázcestie/brána. Z urbanistického a historického hľadiska tvorí práve riešený pozemok "bránu" do starého mesta. 

Zastavanosť mesta je tvorená rastlým spôsobom prispôsobujúcim sa hornatej krajine. Urbanistická schéma Štiavnice preto zodpovedá jednej hlavne uličnej osi, ktorá sa rozvetvuje do údolí medzi kopcami. Parcela je prístupná zo všetkých troch obklopujúcich ulíc, je priechodná a má prevýšenie 10 metrov a rozlohou približne 11 700 m2. Z dôvodu ochrany pamiatkovej rezervácie je pre územie povolená maximálna výška výstavby 3 podlažia.

Schwarzplan
Schwarzplan
Ortofoto mapa
Ortofoto mapa

Urbanisticko architektonické riešenie

Idea

Dôležitým aspektom pri návrhu je vyzdvihnutie kvalít Banskej Štiavnice. Sú to hlavne jej charakteristiky a atmosféra, ktorá odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Jednou z charakteristík je aj spôsob spoznávania mesta, spôsob ako sa v ňom ľudia pohybujú alebo spôsob akým sa vedia dostať z bodu A do bodu B. Je to pocit neustáleho stúpania a klesania kľukatými cestičkami, kde sa nám otvárajú príjemné ba priam malebné výhľady alebo priehľady cez úzke uličky medzi historickými budovami.

Hlavnou inšpiráciou pri tvorbe konceptu je zachovanie týchto charakteristík a vytvorenie podobného pocitu pri prechode navrhovaným objektom. Viacúrovňový verejný priestor, ktorý je priechodný kľukatiacimi sa cestami vytvára pre návštevníka podobný priestorový zážitok ako v starom meste. 

Riešený pozemok
Riešený pozemok
Idea - Charakteristika - Genius loci
Idea - Charakteristika - Genius loci

Priestorové parametre

Celkový návrh sa skladá z troch vrstiev, ktoré sa individuálne ale aj spoločne snažia komunikovať s výškovými úrovňami okolitých ulíc a obohacovať ich svojim programom. Vzhľadom k presvetleniu spodných vrstiev majú vrstvy "povyrezávané" rôznorodo umiestnené otvory, ktoré odzrkadľujú nepravidelnosť a rozdrobenosť historickej Štiavnice.

"Platá" sú vizuálne podobné ale každé má iný program so snahou komunikovať s danou výškovou úrovňou priliehajúcej ulice. Spodné plató slúži ako nástupné z Dolnej ulice a vytvára podzemný prechodný tunel medzi parcelou a Tabakovou továrňou. Táto úroveň prepája objekty s ateliérmi a tabakovým závodom s trhovým verejným priestorom platformy. Prepojenie vzniká v centrálnej časti pozemku s viacúrovňovým námestím, ktoré ústi až budove Šindlerky. Stredové plató je vo väčšej miere v komunikácii s Dolnou a Tabakovou ulicou a je charakteristické mestskou atmosférou s kaviarňami a gastro prevádzkami. Horná úroveň je takisto ako spodná – nástupná z hlavnej ulice. Vytvára zážitok v podobe nových priehľadov na Štiavnicu z vyššej úrovne než sú okolité verejné priestory v rámci pozemku a ulíc.

Platá dokážu fungovať ako verejný priestor so službami autonómne, pričom navrhovaná bytová výstavba môže byť etapovito dopĺňaná. 

Objekty bytoviek sa v urbanizme odvíjajú od uličných čiar a líniových delení protiľahlej výstavbe mestských domov Dolnej ulice. Je to kombinácia apartmánových domov a klasických bytoviek, pričom pre podporenie cestovného ruchu je v rámci pozemku umiestnený aj wellness hotel pre 100 ľudí s reštauráciou a barom.

Všetky úrovne sú bezbariérovo prístupné z každej ulice, pričom hlavné schodisko pri Šindlerke je prispôsobené s rampovým výstupom. Na všetky podlažia je možné vyviesť sa výťahom.

Platá vývoj
Platá vývoj
Platá vývoj
Platá vývoj
Platá vývoj
Platá vývoj
Zastavanosť
Zastavanosť
Etapy
Etapy
Axonometria  - urbanizmus
Axonometria - urbanizmus
Rez A-A riešeným územím
Rez A-A riešeným územím
Rez B-B riešeným územím
Rez B-B riešeným územím
Rez C-C riešeným územím
Rez C-C riešeným územím
Východný uličný pohľad
Východný uličný pohľad

Architektúra

Objekty bytoviek sú výškovo prispôsobené okolitej zástavbe pričom v časti, ktorá je viditeľná z pohľadu od starého mesta je zachovaný limit troch podlaží. Výhodou presvetlených otvorení v jednotlivých úrovniach sú z ulice skryté spodné podlažia slúžiace ako coworkingové centrum. Keďže Banská Štiavnica je aj o priehľadoch a charakteristickými lomenými strechami, v návrhu sú použité lomené strešné roviny. Fasády sú omietnuté zrnitou rastrovanou omietkou. Okná sú vkladané do modulu 450mm. Skosená časť šambrány pripomína otvorenú okenicu. Hotel a apartmánové bytovky majú pravidelný raster okien, ktorým sú odlíšené od klasických bytových domov s "rozohranými" oknami na fasáde.

Situácia
Situácia
Pôdorysy
Pôdorysy
Priečny rez
Priečny rez
Juhovýchodný pohľad
Juhovýchodný pohľad
Alternatívy bytov
Alternatívy bytov
Pôdorys bytu na 5. NP
Pôdorys bytu na 5. NP
Axonometria bytu na 5. NP
Axonometria bytu na 5. NP
Pôdorysy
Pôdorysy
Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rez
Juhovýchodný pohľad
Juhovýchodný pohľad

Konštrukcia a technické riešenie

Železobetónový skelet v module 8,1 metra, ktorý aj napriek nepravidelnej štruktúre vytvára logický princíp. Nepravidelnosť a rozdrobenosť štruktúry sa snaží približovať ostatným domom v Štiavnici, ktoré taktiež "pravý uhol nepoznajú". Skelet v podzemnom podlaží (parkovisko) a na prízemí sa vo vyšších podlažiach bytoviek transformuje na stenový systém. Stĺpy majú šírku 300 mm, nenosné priečky 100-150 mm a stropné dosky bytov 250 mm. Konštrukčná výška obytných priestorov je 3000 mm. Parter má výšku až 4700mm s hrubšou stropnou doskou (350 mm).

Konštrukčné riešenie
Konštrukčné riešenie
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu

Podklady: Adriana Kleinová

Poloha diela

Ing. arch. Adriana Kleinová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím